25 Σεπτεμβρίου 2008

Οι ηγεμόνες της ΙΟΥΔΑΙΑΣ,δια να πολεμήσωσι τον ελληνισμόν,ηναγκάσθησαν να δανεισθώσιν αυτού τούτου του ελληνισμού τα όπλα.......!

Συνεχίζουμε με "θησαυρούς" απότην "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",βιβλίον όγδοον,του Κ.Παπαρρηγόπουλου.


"Ο αναγνώστης ενθυμείται (σ.VII/235 και επ.)
την πάλην ήν διεξήγαγον οι Σελευκίδαι επί τω σκοπώ του εξελληνισμού της Παλαιστίνης.Η χώρα αύτη ανέκτησε μεν επί τέλους την ανεξαρτησίαν δια την προιούσαν ασθένειαν των κατά την Συρίαν Ελλήνων βασιλέων,αλλ'όμως,καθά προεξεθέσαμεν,οι ηγεμόνες της Ιουδαίας,δια να πολεμήσωσι τον ελληνισμόν,ηναγκάσθησαν να δανεισθώσιν αυτού τούτου του ελληνισμού τα όπλα,ώστε κατά μικρόν άπας ο δημόσιος και ιδιωτικός αυτών βίος επί το ελληνικώτερον είχεν αναπλασθή."

Τι μας λέει,εδώ,ο Παπαρρηγόπουλος (σφοδρότατος χριστιανός).Ότι ενώ οι Σελευκίδες πάλευαν να εξελληνίσουν την Παλαιστίνη,επί τέλους! η χώρα αυτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από την "προιούσαν ασθένειαν"των της Συρίας Ελλήνων βασιλέων!
Όμως,για να μπορέσουν να πολεμήσουν τον ελληνισμόν οι ηγεμόνες της ΙΟΥΔΑΙΑΣ,τι έκαναν;ΑΝΑΓΚΑΣΘΗΚΑΝ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΘΟΥΝ "ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΟΠΛΑ"!Έτσι σε λίγο διάστημα,υποχρέωσαν όλους τους Ιουδαίους να εξελληνισθούν!Ποιά όμως ήταν τα όπλα του ελληνισμού;
Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ!Αυτό λέει παρακάτω,και εξηγεί ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να μπορέσουν αλλιώς οι...ΙΟΥΔΑΙΟΙ να πολεμήσουν τον ελληνισμό!ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΟΠΛΑ!
Απολαύστε τη συνέχεια!

"Και έπειτα
το άμεσον της κηρύξεως,της ερμηνείας και της διαδόσεως του χριστιανισμού όργανον υπήρξεν η γλώσσα η ελληνική.Ουδ' ήτο δυνατόν άλλως γενέσθαι.Καθ' όλην την ανατολήν,επικρατούσα γλώσσα ήτο η ελληνική.Απ' άκρων έως άκρων του ρωμαικού κράτους το εμπόριον ελληνιστί διεξήγετο.Μέχρι της καταστροφής της ιεράς αυτών πόλεως,οι Ιουδαίοι δια της ελληνικής γλώσσης διενήργουν τας συναλλαγάς.Αυτή η Παλαιστίνη είχε κατά μέγα μέρος εξελληνισθή.Τα πάντα λοιπόν είχον παρασκευασθή ίνα δια της ελληνικής γλώσσης λαλήση το πνεύμα το άγιον.Οι πρώτοι επτά της εκκλησίας διάκονοι,Φίλιππος,Πρόχορος,Νικάνωρ,Τίμων,Παρμενάς,Νικόλαος,και επί πάσιν ο Στέφανος,ο πρώτος της εκκλησίας μάρτυς,υπήρξαν ελληνισταί,ό εστιν εξελληνισμένοι Ιουδαίοι.Ο απόστολος Παύλος,όστις,διατελέσας κατ' αρχάς φοβερός της νέας θρησκείας διώκτης,ηγωνίσθη έπειτα ως ουδείς άλλος υπέρ αυτής λόγω και έργω,εγεννήθη εις Ταρσόν Κιλικίας,εις πόλιν δηλαδή της οποίας αι ελληνικαί σχολαί εφημίζοντο ως ονομαστότεραι των εν Αθήναις και εν Αλεξανδρεία σχολών.Εις Ταρσόν λοιπόν ανετράφη ελληνικώς.Ναι μεν έπειτα συνεπλήρωσε την εκπαίδευσιν αυτού εις Ιερουσαλήμ' αλλά και εις τας ραββινικάς της πόλεως ταύτης σχολάς ήκμαζεν η ελληνική επιστήμη,ως βεβαιούσι ρητώς ιουδαικαί παραδόσεις.Εντεύθεν ο απόστολος Παύλος,και τοι ήτο εβραικής καταγωγής,συνωκειώθη επί τοσούτον μετά της ελληνικής φιλοσοφίας και ποιήσεως,ώστε αι παρατηρηθείσαι εν τη Καινή Διαθήκη ρήσεις του Κλεάνθους και του Μενάνδρου εις αυτόν αποδίδονται.
......"

Καταλάβατε;Γιαυτό τους υποχρέωσαν να...εξελληνισθούν!Για να μπορούν να πολεμούν καθημερινά με τα ίδια του τα όπλα τον ελληνισμό!Και όπως έλεγαν και λένε, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος ή επί το πραγματικότερον σφαγείον!
Σφαγείον λέμε,τέτοιο που μόνο ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ήταν,αφού εσφάγησαν περί τα 19.000.000 ΕΘΝΙΚΟΙ που δεν άλλαζαν τη θρησκεία τους (δηλ. τα ήθη και έθιμά τους)!

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ!

____________ _________________ ____________
«Διατάσουμε, όλα τα ιερά και οι ναοί (των Ελλήνων) όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της χριστιανικής θρησκείας... αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή, εμφα­νιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτό τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου» Αυτοκράτορες: Θεοδόσιος και Βαλεντινιανός προς Ισίδορον Έπαρχο Πραιτωρίου.14/ Νοέμβριου 435


«Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης
... Αν κάποιος με οποια­δήποτε δύναμη παραβεί (αυτό τον νόμο) θα τιμω­ρη­θεί με αποκεφαλισμό» ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10. Δεκέμ. 354 μ.Χ.

«Τέτοιου είδους πράξεις
(οτιδήποτε μη χριστιανικό χαρα­κτη­ριζόταν ειδωλολατρία) αν εξακολουθούν να συμβαίνουν (ή καταγγελθεί ότι συμβαίνουν!) ακόμα και σε κάποιο λιβάδι ή σπίτι, το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα προσαρτηθεί στο ταμείο των ιερότατων ανδρών (δηλαδή των αρχιερέων) ενώ ο ιδιοκτήτης τους που έδωσε την συγκατάθεσή του να μιανθεί ο τόπος, θα αποπεμφθεί από το (οποιοδήποτε) αξίωμά του, θα χάσει την περιούσια του και αφού υποστεί σωματικό βασανισμό με μεταλλικά όργανα θα οδηγηθεί σε διαρκή εξορία» ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.8 Αυτοκρ.: Λέων και Ανθέμιος προς Διόσκωρον Έπαρχο του Πραιτωρίου. Παρεδόθη το 472; μ.Χ.

«Διατάζουμε τους άρχοντές μας, αλλά και όσους διδάσκονται από τους θεοφιλέστατους επισκόπους, να αναζητούν σύμφωνα με τον νόμο όλες τις περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της ελληνικής θρησκείας, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν, αλλά και αν συμβαίνουν, να τιμω­ρού­νται...

Κανείς να μην έχει το δικαίωμα να κλη­ρο­δο­τεί με διαθήκη
(περιούσιες) ή να χαρίζει με δωρεά οτιδή­ποτε, σε πρόσωπα ή τόπους που έχουν επισημανθεί ότι διαπράττουν την ασέβεια του ελληνισμού... όσα δίδονται ή κληροδοτούνται μ' αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται. Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία (διατάζουμε) να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες με τις οποίες οι προηγούμενοι (χριστιανοί) βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την ελληνική πλάνη, με τις οποίες (τιμωρίες!) προσπαθούσαν να διασφαλίσουν την ορθόδοξη[1] πίστη» ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.9 επίσης (Β1,1,19) και ΝΟΜΟΚΑΝΟΝ 6,3.

«Επειδή μερικοί συνελήφθησαν (αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάπτισμα)
διακατεχόμενοι από την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάν­θρωπο (βιβλικό) θεό (μας)... Αυτοί θα υποβληθούν στην αντί­­στοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιεί­κει­ας (!) αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβλη­θούν στην έσχατη των ποινών. Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάπτισμα, θα πρέπει να παρου­σιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μας, μαζί με τις συζύγους και τα παιδία τους και μαζί με όλους του οίκου τους, για να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα. Διαφορετικά ας γνω­ρί­ζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν (να ζητήσουν δηλαδή μόνοι τους το σωτήριο βάπτισμα!) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα, ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιούσιας, ούτε κινητής, ούτε ακίνητης. θα τουσ αφαιρεθουν τα παντα και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον, θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε δε κάθε μάθημα (κλείσιμο σχολών!), που διδάσκεται από όσους πάσχουν από την νό­σο και την μανία (μάθησης!) των ανόσιων Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη μπορούν πια να διαφθείρουν της ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες. Αν (λοιπόν) φανεί κάποιος τέτοιος άν­θρω­πος και δεν τρέξει στις εκκλησίες μας, μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμω­ρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές.

Θεσπίζουμε δε και νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδία, όταν είναι σε μικρή ηλικία, θα πρέπει να βαπτίζονται αμέσως και χωρίς αναβολή,
(ιδού ο υποχρε­ωτικός νηπιοβαπτισμός!) όσοι δε είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία, πρέπει να συχνάζουν στις ιερότατες εκκλησίες μας και να διδάσκονται τις θείες γραφές και τους (βιβλικούς) κανόνες. Αφού δε εννοήσουν και αποβάλουν την παλαιά (αρχαιο-ελληνική) τους πλάνη, θα μπορέσουν να δεχθούν το βάπτισμα και στη συνέχεια να διαφυ­λάξουν την αληθινή πίστη των ορθόδοξων χριστιανών.

Όσοι δε, έχουν κάποιο στρατιωτικό ή άλλο αξίωμα, ή μεγάλη περιούσια και για να κρατήσουν τα προσχή­ματα
(προσποιούμενοι τους πιστούς) ήλθαν ή πρόκειται να έλθουν να βαπτισθούν, αλλά αφήνουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα υπόλοιπα μέλη του οίκου τους μέσα στην ελληνική πλάνη, διατάσουμε να δημευθεί η περιούσια τους, να αποκλεισθούν από τα πολιτικά δικαιώματά τους και να υποβληθούν σε αντάξιες τιμωρίες, αφού είναι φανερό ότι πήραν το βάπτισμα χωρίς καθαρή πίστη. Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλητήριους Έλληνες».
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.10

Μπροστά σ΄ αυτές τις εξοντωτικές "σωφρονιστικές ποινές", τις εξορίες, τους αποκεφαλισμούς, τις κατασχέσεις περιου­σιών, τις αφαιρέσεις προνομίων, τον εξευτελισμό της υποχρε­ωτικής κατήχησης, τον βασανισμό και την νόμιμη θανάτωση κάθε υπερασπιστή τους. Για τους κυνηγημένους σαν το απεχθέστερο ιστορικό τέρας Έλληνες, ο εκχρι­στιανισμός φαινόταν πράξη ύστατης διαφυγής απ' την φυσική εξόντωση και επιβεβλημένης σωφροσύνης!


Έτσι
... εκχριστιανίσθηκε μαζικά ο Ελληνισμός!

αυτη δυστυχωσ υπηρξε η αφανιστικη απαντηση τησ ιουδαιο-χριστιανικησ θρησκεια
Σ στον παγκοσμια ιαματικο και αναντιρρητα προμηθεϊκο πολιτισμο των ελληνων!
Από τη σελίδα του Καλόπουλου : http://www.greatlie.com/gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου