14 Δεκεμβρίου 2008

"ένεκα διενέξεων μεταξύ Ιουδαίων και χριστιανών,καθ'άς ουκ ολίγον έρρευσεν εκατέρωθεν αίμα."

Υπατία,ής τοσάκις εμνήσθημεν εν τω προηγουμένω βιβλίω,ήτο θυγάτηρ του ονομαστού της Αλεξανδρείας μαθηματικού Θέωνος' σοφωτέτα δε του πατρός γενομένη εκτήσατο φήμην πολλήν δια τε συγγραφών και δημοσίων εν τη μεγάλη εκείνη πόλει φιλοσοφικών παραδόσεων.Το ακροατήριον αυτής έβριθε μαθητών προσερχομένων απανταχόθεν του κράτους ίνα ακούσωσι τα πλατωνικά δόγματα υπό χαριεστάτων χειλέων ερμηνευόμενα.Ήτο δε καλλίστη άμα και σωφρονεστάτη,και ευλαβώς ελατρεύετο υπό της πολυαρίθμου νεολαίας,ήτις συνέρρεεν εις τους πόδας αυτής.Αυτοί της Αιγύπτου οι δημόσιοι άρχοντες εσέβοντο την γυναίκα ταύτην και πολλάκις υπήκουον εις τας συμβουλάς αυτής.Κατά δυστυχίαν συνέβη εν έτει 415,επί Θεοδοσίου του μικρού,δεινή του πατριάρχου Αλεξανδρείας Κυρίλλου προς τον έπαρχον Ορέστην έρις,ένεκα διενέξεων μεταξύ Ιουδαίων και χριστιανών,καθ'άς ουκ ολίγον έρρευσεν εκατέρωθεν αίμα.Ο άστατος της Αλεξανδρείας όχλος,κατ' αρχάς συνταχθείς επί των διενέξεων τούτων μετά του Κυρίλλου,έλαβεν έπειτα την μερίδα του Ορέστου,και τελευταίον υπέκυψε πάλιν εις τα νεύματα του Κυρίλλου.Βλέπων δε την οικειότητα ήτις επεκράτει μεταξύ του άρχοντος της Αιγύπτου και της Υπατίας,και νομίζων ότι η φίλη αύτη του επάρχου απέτρεπεν αυτόν από της μετά του αρχιερέως συμφιλιώσεως,έπνεε μένεα κατά της σοφής,της χρηστής,της αθώας γυναικός.Εν μιά λοιπόν των ημερών,ενώ αύτη εξήρχετο της οικίας,στασιασταί πολυάριθμοι οδηγούμενοι υπό του αναγνώστου της εκκλησίας Αλεξανδρείας Πέτρου,περιστοιχίζουσι το άρμα αυτής,την αποσπώσιν εξ αυτού δια της βίας,και παραβαίνοντες οι ασεβείς πάντα νόμον θείον και ανθρώπινον,γυμνώνουσιν αυτήν,και κατακρεουργούσι,και εις πυρ παραδίδουσι τον κατασπαραχθέντα αυτής νεκρόν.Ο Θεοδόσιος,μαθών το φοβερόν τούτο ανοσιούργημα,ηθέλησε κατ' αρχάς να τιμωρήση αυστηρώς τους ενόχους' αλλ' έπειτα απετράπη της αγαθής ταύτης προαιρέσεως υπό των ευνούχων,οίτινες δωροδοκηθέντες παρέστησαν τα πράγματα άλλως ή όπως συνέβησαν.Το δε έτι θλιβερώτερον,ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος δεν υπήρξεν αμέτοχος της κακουργίας εκείνης,καθάπερ μαρτυρεί ο σύγχρονος της εκκλησίας ιστορικός Σωκράτης.]

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Κ.Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον ένατον,σελ.19,20.Εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.
_________________________________'

Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ.

Γιαυτό οι "μάγκες",τόσα χρόνια μας έχουν ζαλίσει τα αχαμνά με το "αγαπάτε αλλήλους",και με το "άμα φας σφαλιάρα,γύρισε και το άλλο μάγουλο"

ΓΙΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΝΩΤΙΣΕΙ.

ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ;;;;;
ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΑΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΚΕΙ;;;;;;;;;;;;;;;
ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ..........


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου