12 Οκτωβρίου 2008

Είστε "μυσεροί Έλληνες" ή "Ρωμηοί χριστιανοί";;;;;;;;;;

Άλλο ένα απόσπασμα από την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,του Κων.Παπαρρηγόπουλου.
Από το ένατο βιβλίο και τον τόμο Α',σελ.26,27 ,διαβάζουμε:

Ο μέγας Αθανάσιος,ο περιφανής νομοθέτης του συμβόλου της πίστεως,έγραψε πολύκροτον "Λόγον κατά Ελλήνων",δι' ού,μη αρκεσθείς να αποκηρύξη αυτούς ως ειδωλολάτρας,ήλεγξε προσέτι και εχλεύασε την σοφίαν αυτών.Εις ό η μερίς του ελληνισμού ήτις είχε μείνει πιστή εις τους πάλαι θεούς,απεκρίθη,δια του στόματος του Ιουλιανού' "ημίν ανήκουσιν η ευγλωττία και αι τέχναι της Ελλάδος,όπως και η των θεών αυτής λατρεία' υμέτερος δε κλήρός εστιν η αμάθεια,η αγροικία και ουδέν πλέον' αύτη εστίν η σοφία υμών." Τα δύο στρατόπεδα λοιπόν τα απ' αλλήλων διιστάμενα όσον ανατολαί από δυσμών,εις έν και μόνον συνεφώνουν,ότι έδει να επέλθη διαζύγιον μεταξύ της ελληνικής παιδείας και του χριστιανισμού.Εις μάτην επιφανείς αντιπρόσωποι του χριστιανικού ελληνισμού ηγωνίζοντο να αποδείξωσιν ότι η συμβίωσις δεν ήτο αδύνατος και ότι μάλιστα η ελληνική σοφία ήτο απαραίτητον προγύμνασμα και εγκαλλώπισμα πάσης χριστιανικής ψυχής.Η γνώμη του Αθανασίου κατίσχυσεν,όσον ήτο δυνατόν να κατισχύση,εν όσω οι χριστιανοί ελάλουν και έγραφον την ελληνικήν,προσηύχοντο ελληνιστί,ήκουον ελληνιστί τελουμένην την λειτουργίαν και ανεγίνωσκον ελληνιστί τας ερμηνείας των Γραφών.Η γλώσσα λοιπόν παρέμεινε κοινή' αλλά το των Ελλήνων όνομα,γυμνωθέν της αρχαίας ευκλεούς εκδοχής,έλαβε την σημασίαν του ειδωλολάτρου' και έκτοτε το τε όνομα τούτο και πάντα τα εξ αυτού παράγωγα,"ελληνικός,ελληνισμός,ελληνίζω,ελληνοφρονώ",απεκρούσθησαν και περιυβρίσθησαν υπό της νέας πίστεως επί αιώνας μακρούς.
Ο Μαλάλας,ομιλών περί της βασιλείας του Ιουστινιανού,βεβαιοί ότι "διωγμός γέγονεν Ελλήνων μέγας'" και ότι "εθέσπισεν ο αυτός βασιλεύς ώστε μη πολιτεύεσθαι τους ελληνίζοντας'" και ότι "συσχεθέντες Έλληνες περιεβωμίσθησαν,και βιβλία αυτών κατεκαύθησαν και εικόνες των μυσερών θεών αυτών και αγάλματα."
Παρά Θεοφάνει αναγινώσκομεν ότι ο Ιουλιανός "εις ελληνισμόν αναιδώς εξετράπη."
Τον κατά των εθνικών διωγμόν ο αυτός ονομάζει "ελληνικόν διωγμόν'" και "αναιδώς ελλήνιζε" λέγει,και ελληνοφρονούντα" καλεί τον έπαρχον της πόλεως όστις δια θορύβων παρηνώχλει τον Χρυσόστομον τελούντα τας θείας λειτουργίας' και "ελληνόφρονας ληρωδίας" προσαγορεύει τας αιρέσεις.Μέχρις αυτής της ενδεκάτης εκατονταετηρίδος ότε ήρχισεν ήδη να κατευνάζεται η υπό των χριστιανών κατά του ελληνισμού διεξαγομένη αύτη πάλη,ο Μιχαήλ Ψελλός εξηκολούθει αντιτάσσων τον "έλληνα λόγον" εις τον "χριστιανικόν".
--------------------------------------------------------------------------------------------

Για να κάνουμε λίγη κριτική:
[ Ο μέγας Αθανάσιος,ο περιφανής νομοθέτης του συμβόλου της πίστεως,έγραψε πολύκροτον "Λόγον κατά Ελλήνων",δι' ού,μη αρκεσθείς να αποκηρύξη αυτούς ως ειδωλολάτρας,ήλεγξε προσέτι και εχλεύασε την σοφίαν αυτών.]

Αυτόν, Ω ΕΛΛΗΝΕΣ,προσκυνάτε (προσομοιάζετε σε σκύλους),δείχνοντας υποταγή στο...αφεντικό σας;;;Αυτόν τον θεωρείτε "άγιο";;;;;
Αυτόν που ο Μέγας Ιουλιανός κατακεραύνωσε απαντώντας του και λέγοντάς του τι ακριβώς είναι και ο ίδιος και οι οπαδοί του!!!!!!:
[υμέτερος δε κλήρός εστιν η αμάθεια,η αγροικία και ουδέν πλέον' αύτη εστίν η σοφία υμών.]
Αυτόν,δέχεστε ως μέγα νομοθέτη!!!!!!!
__________ _____________ __________
[αλλά το των Ελλήνων όνομα,γυμνωθέν της αρχαίας ευκλεούς εκδοχής,έλαβε την σημασίαν του ειδωλολάτρου' και έκτοτε το τε όνομα τούτο και πάντα τα εξ αυτού παράγωγα,"ελληνικός,ελληνισμός,ελληνίζω,ελληνοφρονώ",απεκρούσθησαν και περιυβρίσθησαν υπό της νέας πίστεως επί αιώνας μακρούς.]

Να πως και γιατί το όνομά σας,που σήμερα υπερηφανεύεστε γι' αυτό,εξεφτελίστηκε,καθυβρίστηκε,αποκρούστηκε,φτύστηκε........
Να ποιά είναι η έννοια του "ειδωλολάτρη"!!!!!!!
__________ ______________ ___________

[Ο Μαλάλας,ομιλών περί της βασιλείας του Ιουστινιανού,βεβαιοί ότι "διωγμός γέγονεν Ελλήνων μέγας'" και ότι "εθέσπισεν ο αυτός βασιλεύς ώστε μη πολιτεύεσθαι τους ελληνίζοντας'" και ότι "συσχεθέντες Έλληνες περιεβωμίσθησαν,και βιβλία αυτών κατεκαύθησαν και εικόνες των μυσερών θεών αυτών και αγάλματα."]

Εσείς που μέχρι τώρα αισθάνεστε υπερήφανοι για το..."Ελληνικό Βυζάντιο",τη "συνέχεια του ελληνισμού",την..."Ελληνική Αυτοκρατορία"!!!!!!!!,πιστεύετε ότι καλώς "διωγμός γέγονεν Ελλήνων μέγας'";;;;;;;;;;;;;;;
Καλώς οι
"συσχεθέντες Έλληνες περιεβωμίσθησαν"(τους έκαψαν ζωντανούς);;;;;;;;
Καλώς τα
"βιβλία αυτών κατεκαύθησαν";;;;;;;;;;;;;;;
Καλώς
"κατεκαύθησαν και εικόνες των μυσερών θεών αυτών και αγάλματα.";;;;;;;
______________ ____________ _________

[Τον κατά των εθνικών διωγμόν ο αυτός(ο Θεοφάνης) ονομάζει "ελληνικόν διωγμόν'"]

Ο "ελληνικός διωγμός",ήταν η μεγαλύτερη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους!!!!
Σε διάστημα λίγων αιώνων σφάχτηκαν,κάηκαν ζωντανοί,κρεμάστηκαν,ρίχτηκαν βορά στα θηρία,ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ,περίπου 19.000.000 ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!!!!!!!!


___________ ________________ __________

[Μέχρις αυτής της ενδεκάτης εκατονταετηρίδος ότε ήρχισεν ήδη να κατευνάζεται η υπό των χριστιανών κατά του ελληνισμού διεξαγομένη αύτη πάλη]

Εδώ ο Παπαρρηγόπουλος(φανατικός υπερασπιστής του χριστιανισμού,αλλά ιστορικός),όσο και να προσπάθησε δεν μπόρεσε,του ήταν αδύνατον να ωραιοποιήσει περισσότερο την κατάσταση!!!!!Αποκρύπτει,λογοκρίνει,αλλά στο τέλος,έστω και με μισά λόγια μασημένα,γράφει ό,τι ακριβώς συνέβει!!!!!!!!Ενοχλείται που ο Μιχαήλ Ψελλός αντιτάσσει τον "έλληνα λόγον" στον "χριστιανικόν",αλλά αναγκάζεται να το γράψει.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΦΩΝΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΩΣ:
ΖΗΤΩ...ΤΟ"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ"!!!!!!!
ΖΗΤΩ...Η "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ"!!!!!
ΖΗΤΩ...Ο "ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ"!!!!!!!!
ΖΗΤΩ...Η "ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"!!!!!!!!!
____________ ____________ _______________
Τι θα λέγατε σήμερα,ως Έλληνες,αν σας διέταζαν να αλλάξετε το όνομά σας,σε "Ρωμαίος","Ρωμιός","Γραίκος","Γραικός","ο την Ελλάδα κατοικών";;;;;;;;

Να τι γράφει λίγο παρακάτω ο Παπαρρηγόπουλος:
[Εν δε τοις Ανεκδότοις,αλλ' άπαξ μόνον,ο ιστορικός εκείνος(ο Προκόπιος) περεισάγει και αυτούς τους οικονομικούς του βασιλέως(του Ιουστινιανού) υπαλλήλους καλούντας επί εξευτελισμόν πάλιν,τους στρατιώτας της Ανατολής Γραίκους.Ουδέν ήττον,τοσαύτη ήτο η αμηχανία εις ήν περιέστησαν οι βασιλείς της Κωνσταντινουπόλεως ως εκ της υπό της εκκλησίας καταδίκης του των Ελλήνων ονόματος,ώστε ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος ού μόνον τους εν τη Πελοποννήσω Έλληνας ηναγκάζετο να ονομάση Γραικούς,αλλά και τους εν τη μικρά Ασία.Αυτός ο λαός δεν ετόλμησε να διατηρήση το πάτριον όνομα,και αυτοί οι κάτοικοι των χωρών αίτινες ανέκαθεν απετέλουν την μητρόπολιν του ελληνικού έθνους,κατήντησαν να ονομάσωσιν εαυτούς Ρωμαίους.Τα Χρονικά των εν Μωρέα πολέμων των Φράγκων,εις τα οποία ευρίσκομεν τα γεωγραφικά και εθνικά ονόματα οία μέχρις εσχάτων εφέροντο εν τω στόματι του λαού,καλούσι Ρωμαίους και Ρωμηούς τους κατοίκους του κράτους,ιδίως δε τους κατοίκους της εντός και εκτός του Ισθμού Ελλάδος.]

ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΣΑΣ,"ΡΩΜΗΟΙ","ΓΡΑΙΚΟΙ","ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ"!!!!!!!!

Ένα ανέκδοτο ποίημα του Καβάφη!

http://pyrisporos.blogspot.com/

Ο ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΣ


Πλην σαν ευρέθηκε μέσα στο σκότος,
μέσα στης γης τα φοβερά τα βάθη,
συντροφευμένος μ’ Έλληνας αθέους,
κ’ είδε με δόξαις και μεγάλα φώτα
να βγαίνουν άυλαις μορφαίς εμπρός του,
φοβήθηκε για μια στιγμήν ο νέος,
κ’ ένα ένστικτον των ευσεβών του χρόνων
επέστρεψε, κ’ έκαμε τον σταυρόν του.
Αμέσως η Μορφαίς αφανισθήκαν∙
Η δόξαις χάθηκαν-σβύσαν τα φώτα.
Οι Έλληνες εκρυφοκυτταχθήκαν.
Κι’ ο νέος είπεν∙ «Είδατε το θαύμα;
Αγαπητοί μου σύντροφοι, φοβούμαι.
Φοβούμαι, φίλοι μου, θέλω να φύγω.
Δεν βλέπετε πώς χάθηκαν αμέσως
οι δαίμονες σαν μ’ είδανε να κάνω
το σχήμα του σταυρού το αγιασμένο;»
Οι Έλληνες εκάγχασαν μεγάλα∙
«Ντροπή, ντροπή να λες αυτά τα λόγια
σε μας τους σοφιστάς και φιλοσόφους.
Τέτοια σαν θες εις τον Νικομηδείας
και στους παπάδες του μπορείς να λες.
Της ένδοξης Ελλάδος μας εμπρός σου
οι μεγαλείτεροι θεοί φανήκαν.
Κι’ αν φύγανε να μη νομίζης διόλου
που φοβηθήκαν μια χειρονομία.
Μονάχα σαν σε είδανε να κάνης
το ποταπότατον, αγροίκον σχήμα
συχάθηκεν η ευγενής των φύσις
και φύγανε και σε περιφρονήσαν».
Έτσι τον είπανε κι’ από τον φόβο
τον ιερόν και τον ευλογημένον
συνήλθεν ο ανόητος, κ’ επείσθη
με των Ελλήνων τ’ άθεα τα λόγια.


Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ

Υ.Γ. Ευχαριστώ τον φίλο Νίκο που μου απέστειλε το ποίημα αυτό του Καβάφη, με την επισήμανση: Το ποίημα αυτό είναι στα λεγόμενα ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Δηλαδή σε αυτά που δεν πρόλαβε ο Καβάφης να εκδόσει και τα βρήκαν μετά το θάνατό του. Ελπίζω να καταλαβαίνεις την Ειρωνία του Ποιητή προς τους χριστιανούς...

Για να δείτε τον Ελληνικό υπολογιστή!!

Έκθεση γιά τον Υπολογιστή των Αντικυθήρων

Προ 45000 ενιαυτών(ετών) περίπου ξεκίνησαν οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ!!!


Είναι καιρός να απελευθερωθούμε από αγκιλώσεις στα ψέμματα που μας σέρβιραν μέχρι τώρα,όλοι αυτοί που και τους ξέρετε,και ανατριχιάζετε διότι χωρίς να το θέλετε,το διαισθάνεστε ότι είναι οι εχθροί μας που μόνο στόχο έχουν την αλλοίωση και εξαφάνιση όχι μόνο της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ,αλλά ακόμα και της ίδιας της ύπαρξής μας ως ΕΛΛΗΝΕΣ!
Το αίμα σας βράζει,αυτό είναι σίγουρο!!!Όταν ακούτε κάτι εναντίον των Ελλήνων,αγριεύετε,οργίζεστε. Όμως όταν κάποιος σας λέει όλη την πικρή αλήθεια,για το ποιός,το πως και το γιατί,κατέστρεψαν και γκρέμισαν κάθε τι ΕΛΛΗΝΙΚΟ,επειδή είστε ακόμα σε μια κατάσταση που αισθάνεστε τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια σας,να γκρεμίζονται όλα όσα είχατε βάλει σε μια σειρά μέσα στο μυαλό σας,ότι είσαστε απόγονοι του...Αδάμ και της Εύας,πάρτε δύναμη από αυτό το βρασμό ψυχής που νοιώθετε και πετάξτε από πάνω σας όλα τα μαύρα πέπλα που σας κρατούν στο σκοτάδι!!!
ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ,Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΕΛΛΗΝΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΗΚΕ ΤΙΣ ΓΟΕΡΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ,ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ,ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ,ΔΗΛ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ,ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ,ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ!
ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ

______________________________________________________________
http://olympia.gr/

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Οκτώβριος 11, 2008
Κωνσταντίνος Χ. Κωνσταντινίδης
(Αμφικτύων)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Από την προϊστορία ως σήμερα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
“Ο Ιστορικός συγγραφεύς πρέπει
να είναι άφοβος, αδέκαστος,
ελεύθερος και φίλος της αληθείας”
–Λουκιανός(120-200 μ. Χ)

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο χώρο της Ολυμπίας στην Ηλεία της Πελοποννήσου χρονολογούνται πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Λαθεμένα ορίζουν οι νεώτεροι ιστορικοί το 776 π.Χ σαν έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 776 π.Χ έγινε επανέναρξη των Αγώνων λόγω διακοπής των κατά την άδηλη εποχή, δηλαδή από τους Ομηρικούς χρόνους και μετά. Eπικρατεί δηλαδή η εντύπωση ότι κάποιοι ξαφνικά το 776 π. Χ έστησαν το σκηνικό των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία, όπως λ. χ στήνει κάποιος πλανόδιος θίασος μιά θεατρική παράσταση. Και δυστυχώς χωρίς καν να σκεφτούμε ότι επί χρόνια τώρα μας εξαπατούν τούτο έγινε πιστευτό. Ώσπου όταν μεγαλώσαμε και μελετήσαμε την Ελληνική Αρχαιολογία, αποκαλύψαμε το μέγα ψεύδος. Η τραγικότητα της εποχής μας έγκειται εις το ότι η απάτη αυτή δεν περιορίζεται μόνον στην ημερομηνία ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων , αλλά το ίδιο ψεύδος επεκτείνεται και στις Επιστήμες, και στις Τέχνες και στο Λόγο και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας .
Η πρώτη γενεσιουργός εξαπάτηση ξεκινά απο τα δογματικά θεοκρατικά βιβλία , τα οποία θέλουν ως ημερομηνία γενέσεως του κόσμου, 6.000 περίπου χρόνια προ εποχής μας(Π.Ε) . Με τον τρόπο αυτό η διεθνής εξουσία κατορθώνει να κυβερνά τον κόσμο εδώ και 17 αιώνες, από τότε δηλαδή που με βίαια μέσα προσπάθησαν να σβυσουν το Ελληνικό Πνεύμα . Ομως το Ελληνικό Πνεύμα ζει. Δεν καταστρέφεται , δεν δολοφονείται , δεν εξαφανίζεται , δεν φυλακίζεται. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η απόκρυψη όμως του παρελθόντος οδηγεί τον κόσμο σε επισφαλή και επικίνδυνη πορεία , γιατί το παρελθόν αποτελεί τον καθρέπτη του παρόντος και το παρόν σηματοδοτεί την πορεία του μέλλοντος.
Η Αρχή των Αγώνων στην Ηρωική Εποχή
Αγνοείται ακριβώς τις ήτον ο πρώτος ευρετής των αγώνων, πλην εις την Ελλάδα φαίνεται η αρχή αυτών κατά τον Ηρωικό αιώνα. Ο Υγίνος αριθμεί δεκαπέντε τοιούτους μέχρι του Αινείου, αλλ’ οι τέσσαρες πρώτοι δεν σώζονται και έτσι αρχίζουμε από τον πέμπτον.
Πέμπτον, λέγει τον Δαναό, όστις κατέστησεν αγώνα εις τους γάμους των θυγατέρων αυτού.
Εκτον, δε λέγει τον Λυγκέα γαμβρόν του Δαναού, όστις κατέστησεν άλλον εις το Αργος της Αργείας Ηρας.
Εβδομον, τον Περσέα, όστις εώρτασεν αγώνα επιτάφιον του Πολυδέκτους
Ογδοον, δε λέγει τον Ηρακλέα, όστις κατέστησεν τον Ολυμπιακόν αγώνα , εις τιμήν του Πέλοπος.
Ενατον δε λέγει τον Νεμεακόν, ον κατέστησαν οι επτά ηγεμόνες, επιτάφιον του Αρχεμόρου.
Δέκατον, δε τον Ισμιακόν, ον κατέσησεν ο Ερατοκλής , ή ο Θησεύς.
Ενδέκατον, δε των Αργοναυτών επιτάφιον του Κυζίκου.
Δωδέκατον, δε του Ακάστου επιτάφιον του Πελίου.
Δέκατον τρίτον, εώρτασεν ο Πρίαμος εις τιμήν του Πάριδος επιτάφιον.
Δέκατον τέταρτον, δε τον Αχιλλέα , όστις εώρτασεν εν τω Τρωικώ πολέμω επιτάφιον αγώνα του Πατρόκλου.
Δέκατον πέμπτον, και τελευταίον λέγει τον Αινείαν, ότι εώρτασεν αγώνα του πατρός αυτού Αγχίσου. Δεν αναφέρει όμως τον Πυθιακό τον αρχαίοτατον όντα και εκείνον, και άλλους τινάς, και ίσως ανέφερεν τούτους εις την αρχήν του κεφαλαίου τούτου , όπερ απώλετο.(Διόδωρ. Μυθ. 273)

Ο Ηρακλής Ιδρυτής των Αγώνων της Ολυμπίας

Κατά την Μυθολογία ο Ηρακλής και τα αδέλφια του ήλθαν απο την Κρήτη στην Αρχαία Ολυμπία. Καθώς έπαιζαν κάποια μέρα στην αλάνα, ο Ηρακλής, που ήτο ο μεγαλύτερος αδελφός , πρότεινε στα αδέλφια του (τους Ιδαίους Δακτύλους) να αγωνισθούν στο τρέξιμο, ποιός θα βγεί πρώτος. Και τον κότινο της νίκης κέρδισε ο Ηρακλής. Ετσι απλά άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε αμνημονεύτους χρόνους προ 45.000 ετών περίπου Π. Ε. Σημειωτέον ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες αγωνίσθηκαν και ανεδείχθησαν Ολυμπιονίκες ο Ζευς , ο Απόλλων και άλλοι θεοί και ημίθεοι του Ελληνικού πανθέου αλλά και ήρωες, βασιλείς και ηγέτες ικανοί. Μετά την Μινωική και Μυκηναϊκή εποχή η Ελλάδα γύρω στο 800 π. Χ μπήκε στην Άδηλη Εποχή, ένα είδος Μεσαίωνα και παρακμής. Κατά την εποχή εκείνη είχαν σταματήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δοκίμασαν τα πάντα για να βγει ο τόπος από την παρακμή: Νόμοι, Σχολεία, Δικαστές , Φύλακες, Ναοί κ. α, αλλά τίποτα δεν έγινε. Επιστρατεύθηκαν άνθρωποι της Γνώσης και της Τέχνης, αλλά εις μάτην και πάλι.
Η Αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων
Απογοητευμένοι τότε ρώτησαν το Μαντείο των Δελφών πως θα σταματήσει η παρακμή: Όμως αυτό έδινε στερεότυπα τον ίδιο πάντα χρησμό, που όμως δεν άλλαζε την κατάσταση. Τότε οι τρεις βασιλείς, Ιφιτος της Ηλιδος , Κλεοσθένης της Πίσσης και Λυκούργος της Σπάρτης συνελθόντες ζήτησαν και πάλι το χρησμό της Πυθίας. Και αυτή τους έστειλε τον αλλόκοτο χρησμό:
«ΑΡΧΙΣΤΕ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ»
Μα το πρόβλημα για αυτούς ήτο πως θα σταματήσουν τους πολέμους, τις αρρώστειες, την πανουργία, το μίσος , την μήνιν, την αυτοδικία, το άδικο και την παρακμή . Οι αγώνες θα ξανάφερναν την Αρετή ; Και σαν να μην πίστεψαν την Πυθία επανήλθαν στον θεό Απόλλωνα και πήραν τα ίδια στερεότυπα λόγια:
«Κάντε αθλητικούς αγώνες τώρα αμέσως»
Ετσι ξανάρχισαν πάνω σε νέα βάση τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 776 π. Χ. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η μέτρηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού από την χρονολογία αυτή αρχίζει και ο κατάλογος των ολυμπιονικών . Η μαρμάρινη πλάκα που βρέθηκε στην Ολυμπία με γράμματα της κλασσικής εποχής αναφέρει πως ο Κόρυβος νίκησε στον αγώνα του απλού σταδίου και πήρε στεφάνι. Από τότε οι αρχαίοι Ελληνες μετρούσαν τα χρόνια με βάση αυτή την Ολυμπιάδα, η οποία ονομάσθηκε ‘Κορυβιάς’ προς τιμήν του Κορύβου
Οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες
Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 στην Αθήνα υπήρξε ένα σημαντικό παγκόσμιο γεγονός , όμως έγινε πάνω σε σαθρές βάσεις. Οι νεώτεροι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν εκφυλισθεί και κατά την ομολογία όλων βρίσκονται σε μεγίστη παρακμή . Ο κλάδος ελαίας αντικατεστάθη με τον κλάδον χρυσού. Ο πρωταθλητισμός πάει να καταστρέψει τον αθλητισμό με την επιστράτευση της βιοχημείας στην προετοιμασία των αθλητών. Οι αθλητές σήμερα καταπίνουν τεράστιες ποσότητες χαπιών και χημικών παρασκευασμάτων , που επιφέρουν την αύξηση της σωματικής τους επίδοσης και μυικής δύναμης. , με δυσάρεστες επιπτώσεις στους ίδιους και στην αθλητική ιδέα. Από το 1960 μέχρι το 1976 καταχωρίσθηκαν 30 θανατηφόρα κρούσματα αθλητών( «Σιτιους, Αλτιους , Φορτιους» , Χρίστος Μότσιας , Αθήνα, 1984) Όμως δεν είναι μόνον οι αγώνες που είναι σε παρακμή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος που παραπαίει μέσα στην ηθική σήψη, τον υλιστικό ευδαιμονισμό , τη βία και την οικολογική καταστροφή. Θέλησα λοιπόν να αποσπάσω ένα νέο χρησμό από την Πυθία για το πώς θα βγάλουμε τους σύγχρονους αγώνες από το τέλμα των αναβολικών, του χρηματισμού και της εμπορευματοποιήσεως . Επειδή αποφεύγει εδώ και 17 αιώνες να δέχεται τα στίφη των βέβηλων ανθρώπων στους Δελφούς, την συνήντησα νοερά μέσα στους βυθούς της σκέψεως και μου εκμυστηριεύθηκε τούτον τον χρησμό για να σωθούν οι Αγώνες και για να βγει ο κόσμος ολόκληρος από το τέλμα και την παρακμή :
«ΑΝΑΒΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ»
Με το χρησμό της αυτό η Πυθία με έβαλε σε βαθιές σκέψεις.
Tί θέλει άραγε να πει με τα λόγια αυτά; Ετσι άρχισα να ερευνώ το θέμα Ολυμπιακοί Αγώνες από την Προϊστορία ως σήμερα. Διεπίστωσα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι απλό πράγμα, αλλά η συνισταμένη της ζωής. Είναι δηλαδή η προάσκηση της νέας γενιάς για τον στίβο της κοινωνίας.
Τέσσερες είναι οι λόγοι που με έκαναν να γράψω :
“ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ”:
Πρώτον, για να αποκαλυφθεί το μέγα ψεύδος της διεθνούς εξουσίας, σε βάρος της ιστορικής Αλήθειας αναφορικά με την ημερομηνία ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτή δεν είναι το 776 π. Χ , αλλά ανάγεται στην πρώιμη προιστορία των Ελλήνων, ίσως και 45.000 ετών Π. Ε
Δεύτερον, για να συμβάλλουμε με ιδέες και προτάσεις στην αρτιότερη και λαμπρότερη διοργάνωση και εκτέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα μας το 2004. [Δυστυχώς τούτο για λόγους άσχετους προς τις βουλές του συγγραφέως δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί το 2004. Τότε έλεγαν το θέμα τούτο δεν πουλάει]
Τρίτον, το βιβλίο τούτο αποσκοπεί να συμβάλλει στο μέτρον του δυνατού στην αντιστροφή του κλίματος της σήψεως, διαφθοράς και των αδιεξόδων της εποχής μας, ώστε να ξαναβρεί η χώρα μας και ο κόσμος ολόκληρος τον σωστό δρόμο που χάραξαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας.
Τέταρτον Για να βροντοφωνάξουμε σε όλη την οικουμένη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι θεσμός Ελληνικός και πρέπει να επανέλθουν στο λίκνο τους, στην Ολυμπία.
Αν πέτυχε του σκοπού του εσείς θα το κρίνετε.
www.resaltomag.gr

ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ !


ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ !

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ,ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ !

ΟΣΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, ΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ

ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ,ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Ο ΔΙΣΚΟΣ.

ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ,

ΠΟΥ Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΑΥΔΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ !!!!!!!

σχετικά με τον μηχανισμό των Αντικυθήρων
http://alkimosarchive.blogspot.com/2008/07/blog-post_30.html

11 Οκτωβρίου 2008

Μάθημα θρησκευτικών ή ελληνική μυθολογία...ή ( Αν δεν δηλώσεις ορθόδοξος θα υπηρετήσεις διπλή θητεία.)


Συγχαρητήρια στον εκπαιδευτικό που αποφάσισε να μιλήσει!
Έχει βαρύνουσα σημασία η άποψη ενός ανθρώπου γνώστη του εκπαιδευτικού συστήματος!!!!

__________________________________________________________________
PRESS-GR

Μάθημα θρησκευτικών ή ελληνική μυθολογία...

.
...και παγκόσμια θρησκειολογία;
.
Του Μάκη Μίχου
ανένταχτου της Πανελλήνιας Τσιπρομένης
και Λαϊκής και Σοσιαλιστικής Νέας Δημοκρατίας
.
Αφορμή για το σημερινό άρθρο στάθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης για την προαιρετική διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία μας. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προόδου, που θα το περίμενα από τις «προοδευτικές» κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στην εικοσαετή διακυβέρνησή του. Το ΠΑΣΟΚ δεν τόλμησε να αποδιώξει τους τυχοδιώκτες που σωρεύονταν γύρω του-άλλωστε στόχος του ήταν να τους συσπειρώσει. Επανέλαβε η Ν.Δ. το έργο, εύστοχα. Αυτή μπορεί να στοχεύσει ανεμπόδιστα σήμερα που έχουν χαθεί όλες οι ιδεολογίες και τα ιδεολογήματα.
Αφουγκραζόμουνα όλο το καλοκαίρι τις επιθέσεις των χριστιανοφρόνων εναντίον αυτής της κυβερνητικής πρόθεσης κι οι επιθέσεις αυτές θύμιζαν έντονα τις εθνικιστικές. Μόνο ο Χριστόδουλος έλειπε για ν’ αρχίσει ένας θρησκευτικός πόλεμος μέσα στη χώρα. Ο νυν αρχιεπίσκοπος στέκεται προς τιμήν του μακριά από τέτοιες ακραίες συμπεριφορές και μόνο εκείνος ο Άνθιμος της Θεσσαλονίκης θα ηγηθεί του φανατισμού.
Ελπίζω να γίνει πράξη η πρόθεση της κυβέρνησης και να μην υποκύψει στις πιέσεις των Καραντζαφέρηδων και των Άνθιμων. Δεν είναι επαναστατική η πράξη της, εφαρμογή του Συντάγματος της χώρας είναι, που προβλέπει ανεξιθρησκεία. Είναι η επέκταση της εξάλειψης του θρησκεύματος απ’ τις ταυτότητες.
Η κυβέρνηση βέβαια προφασίστηκε την αύξηση των αλλόθρησκων μαθητών μέσα στα σημερινά σχολεία, όμως στη βάση του το θέμα έχει να κάνει με τον προσηλυτισμό όλων των μαθητών. Επίσημη θρησκεία του κράτους είναι η Ορθοδοξία, όμως είναι αστείο να διδάσκονται επί δέκα χρόνια οι μαθητές μας τα Θρησκευτικά.
Όταν ήμουν μάχιμος εκπαιδευτικός είχα προτείνει σε ώτα μη ακουόντων αυτό που η ΝΔ προσπαθεί να προωθήσει σήμερα. Η πρότασή μου είχε κι άλλες προεκτάσεις, και αυτές θα επαναλάβω και σήμερα, αναμοχλεύοντας το «αμαρτωλό» παρελθόν μου.
Ξεκίνησα πριν μήνες να καταχωρώ στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ κάποιους αρχαίους μύθους με ένα και μοναδικό στόχο: να μάθουν τα παιδιά μας τον αρχαίο μύθο, να διδαχτούν απ’ αυτό το μύθο. Δεν είμαι εθνικιστής για να βροντοφωνάζω πως ο μύθος αυτός είναι απόλυτα ελληνικός, έχει απλά συγκεντρωμένη και χωνεμένη όλη τη γνώση του αρχαίου κόσμου. Αυτή τη γνώση έπρεπε να παίρνει η νεολαία μας κι όχι μόνο τον εβραϊκό μύθο. Γιατί να διδάσκονται το Νώε και τον Αβραάμ και να μη γνωρίζουν το Δευκαλίωνα και την Πύρα και τον Αγαμέμνονα και την Ιφιγένεια;
Θυμάμαι πως όταν πήγαινα στο δημοτικό, στη δεκαετία του ΄50, μας δίδασκαν τότε οι δάσκαλοι μυθολογία. Ήταν εποχή μετεμφυλιοπολεμική-όπου πάλι είχε το πάνω χέρι η Εκκλησία-κι όμως μαθαίναμε κάτι απ’ τον αρχαίο μυθολογικό πλούτο. Σήμερα, που λένε ότι υπάρχει δημοκρατία, έχει επικρατήσει η θεοκρατική αντίληψη της εκπαίδευσης και οι μαθητές μας χάνουν ανούσια ώρες για ανούσια πράγματα. Αυτόν το χριστιανικό ανθρωπισμό θα μπορούσαν να τον διδαχτούν μέσα από πολύπλευρη γνώση ή μέσα από τα διδάγματα που δίνει το παγκόσμιο ιερατείο.
Ας μάθουν λοιπόν οι μαθητές μας την Παλιά και την Καινή Διαθήκη στις δυο τελευταίες τάξεις του δημοτικού κι αν κάποιοι απ’ αυτούς θέλουν να μάθουν περισσότερα ας πάνε στους κόλπους της εκκλησίας. Αυτή μπορεί να τους καθοδηγήσει στα βήματά της και να τους κάνει καλούς χριστιανούς. Το σχολείο (δημοτικό-γυμνάσιο-λύκειο) έχει στόχο να παράσχει ευρύτερη γνώση, ν’ ανοίξουν οι μαθητές τα μάτια τους.
Στο γυμνάσιο θα πρέπει ν’ ασχοληθούν με το Μύθο, ελληνικό και μεσογειακό. Δεν είναι παραμύθι ο Μύθος, είναι η ιστορία μας, πιο αληθινή απ’ αυτή που σερβίρουν οι ταγοί της εξουσίας. Ίσα-ίσα φτάνουν οι τρεις γυμνασιακές τάξεις για τη διδασκαλία αυτού του υπέροχου Μύθου, που έφτασε ως τις μέρες μας χάρη στην ελληνική γλώσσα. Η βαρετή επανάληψη ίδιων ιδεολογημάτων επί δέκα χρόνια καθυστερεί τη νόηση. Ο Μύθος είναι ικανός να εξάψει φαντασία και να προκαλέσει το ενδιαφέρον του μαθητόκοσμου για τις διδακτικές ώρες.
Στο Λύκειο μπορούν να έρθουν πιο σοβαρά πράγματα. Στις δυο μόνο τάξεις του μπορεί να διδαχτεί το μάθημα της θρησκειολογίας, ενώ στην 3η Λυκείου θα πρέπει να διδαχτεί η φιλοσοφία σ’ όλες τις κατευθύνσεις. Όταν όμως μιλάω για θρησκειολογία δεν εννοώ τη θέαση των άλλων θρησκευμάτων μέσα απ’ το ορθόδοξο χριστιανικό πρίσμα, αλλά όπως είναι γραμμένη μέσα σε έγκυρα επιστημονικά συγγράμματα. Ας μάθουν οι μαθητές τι πρεσβεύουν και τα άλλα θρησκεύματα - τα περισσότερα είναι αρχαιότερα του χριστιανισμού - κι ας επιλέξουν ελεύθερα «σε ποιο θεό πιστεύουν».
Ξέρω πως οι προτάσεις μου αυτές, πέρα απ’ την οργή των χριστιανοφρόνων, θα φέρουν κι άλλα προβλήματα και κυρίως εργασιακά και παιδαγωγικά. Ποιοι θα διδάξουν αυτά τα μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο; Η απάντηση είναι πως δεν είναι ικανοί να τα διδάξουν οι σημερινοί θεολόγοι. Αυτόματα η διδασκαλία τους περνάει αμέσως στους φιλόλογους και ιστορικούς και καταποντίζεται η «εργατική τάξη» των θεολόγων.
Οι θεολόγοι θα μπορούσαν να διοριστούν στα Δημοτικά σχολεία, έτσι όπως διορίζονται οι ξενόγλωσσοι φιλόλογοι στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης.
Προτείνω και κάτι ακόμη: οι θεολογικές σχολές να μεταλλαχτούν και να διδάσκονται οι φοιτητές τους όλα αυτά τα μαθήματα. Μπορεί όμως η εκκλησία να επιτρέψει μια τέτοια ελευθερία; Το παρελθόν και το παρόν της εξαφανίζουν μια τέτοια προοπτική.
Απομένει λοιπόν η βούληση της Πολιτείας και χρειάζεται πάλι μια Γιαννάκου για τη νέα επανάσταση. Στους λοιπούς δεν ελπίζω πλέον, αποδείχτηκε ότι κάνουν την επανάστασή τους μέχρι την άνοδό τους στην εξουσία και σπεύδουν στη συνέχεια σε γονυκλισίες και σε χειροφιλήματα.
Επιστρέφω πάλι στην αρχική μου τοποθέτηση για την προαιρετική διδασκαλία. Είναι κι αυτό μια κάποια λύση για να σταματήσει ο εμπαιγμός της εκπαίδευσης. Απ’ τα παιδικά μας χρόνια θεωρούσαμε την ώρα των θρησκευτικών ώρα παιγνίου και μάλιστα τότε που ήταν αυταρχική η εκπαίδευση. Σήμερα είναι η ώρα του παιδιού και οικτίρω αυτούς τους έρμους θεολόγους που προσπαθούν να μεταδώσουν τη «γνώση». Ξέρω πως ακόμη υπάρχουν θεολόγοι-δάσκαλοι, όμως ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη.

Υ.Γ. Όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας και γι’ αυτό επιμένει να παραμείνει η διδασκαλία του μαθήματος σ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ως υποχρεωτική για τους ελληνόπαιδες. Η Εκκλησία της Ορθοδοξίας έχει πάμπολλους τρόπους να διδάξει τα χριστιανικά ιδεώδη στα πλήθη και ο πιο καθοριστικός είναι να εφαρμόζει τα κηρύγματα του Ιησού κι όχι των Φαρισαίων. Ακόμη και οι αλλόθρησκοι θα σπεύδανε τότε να προσηλυτιστούν εθελοντικά και το μάθημα των θρησκευτικών θα ήταν άχρηστο. Μπορούσαν όμως οι Φαρισαίοι να συνοδοιπορήσουν με τον Ιησού;
2ο Υ.Γ. Καλέσανε το γιο μου στη Στρατολογία στην 3η Λυκείου για να δηλώσει σε ποιο σώμα θα ήθελε να καταταγεί. Έγραφε ο στρατολόγος τα στοιχεία του και ξαφνικά τον ρώτησε
- Θρήσκευμα;
- Κανένα, απάντησε ο γιος
- Αν δεν δηλώσεις ορθόδοξος θα υπηρετήσεις διπλή θητεία.
Αναγκάστηκε ο γιος να δηλώσει ορθόδοξος. Του την έφερε ο καραβανάς μπαμπέσικα.
Για να πολεμήσεις για την πατρίδα πρέπει να είσαι ορθόδοξος, δεν αρκεί να νοιώθεις ή να είσαι Έλληνας. Τι κι αν καταργήθηκε η αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες κι στα δημοτολόγια. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να σε εξαναγκάσουν σε προσκύνημα και υποταγή.
Ήμουν έτοιμος να πάω αυθημερόν στη Στρατολογία και να τους τα ψάλω. Δεν έκανα κάτι τέτοιο, γιατί θα εγείρονταν ο πατριωτισμός και η χριστιανοφροσύνη υποκριτών και Φαρισαίων.
Υ.Γ. δεύτερο. Διάβασα το άρθρο του Χρήστου Γιανναρά στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ της 9-9-08, αφού είχα γράψει το κείμενο αυτό. Ο αξιόλογος αυτός θεολόγος τα λέει ξεκάθαρα τα πράγματα.
Τον ευχαριστώ για τη βοήθειά του…
--------------------------------------
(Αν υπάρχει "πλήρες post", πατήστε εδώ...)

Στα 32 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης!Τα υπόλοιπα 48 είναι φόρος του ... κράτους!!!

Ώστε έτσι! Εμ,πως αλλιώς!!!!
Φταίει η...διεθνής τιμή του πετρελαίου,φταίνε οι...έμποροι του πετρελαίου,φταίνε τα...βενζινάδικα,και τόσες άλλες αρλούμπες!!!!!!!!
Πριν λίγο στην ΕΤ3,ο Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ,το είπε ο άνθρωπος,το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να έχει 32 λεπτά το λίτρο!!!!!!!!Τα υπόλοιπα 48 λεπτά ,
είναι φόροι του...ΚΡΑΤΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ούτε η Μαφία δεν θα συμπεριφερόταν έτσι!!!

10 Οκτωβρίου 2008

Προλειαίνουν το έδαφος της παγκόσμιας κυβέρνησης;;


http://click-that.blogspot.com/2008/10/blog-post_9353.html

Μήπως τελικά όλα οδηγούν εκεί ?

Ο Glenn Beck αναφέρεται σε μια Παγκόσμια διακυβέρνηση και ένα κοινό νόμισμα. Μήπως ρε μας δουλεύουν τελικά? Μήπως δημιουργούν απλώς τις συνθήκες για να το δεχτούμε αδιαμαρτύρητα?

Έφτασε ο κόμπος στο χτένι!!!!


Κι όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι,ένα από τα δύο γίνεται,ή κόβεται η κλωστή,ή σπάει το χτένι!!!!
_______________________________________________________________

Ο Γόρδιος Δεσμός και το Μακεδονικό ζήτημα.

.
Αρκετά είπαμε, αρκετά διαπραγματευτήκαμε... Τώρα ήρθε ο καιρός για δράση!
..
Εδώ και δεκαπέντε χρόνια ταλανίζεται η χώρα μας από μια πίεση στα βόρεια σύνορά μας, η οποία ενώ αντιμετωπίστηκε αρχικά με φαιδρότητα, έφτασε να αποτελεί τελικά μείζον πολιτικό ζήτημα. Το πρόβλημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους της ΠΓΔΜ, κατέληξε να φέρει την Ελλάδα σε μια σχετικά δυσμενή θέση, παγκόσμια, καθώς και αντιμέτωπη με την επίσημη πολιτική και τα γεωπολιτικά σχέδια του αμερικανικού State Department.

Η λόγοι είναι παράδοξοι, διότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι, ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την καπήλευση της ιστορίας μας και τον ακρωτηριασμό της εδαφικής μας επικράτειας, διότι αποδεικνύεται τελικά ότι περί αυτού πρόκειται. Η απόδειξη γι’ αυτό, είναι, η αδιάλλακτη εθνικιστική πολιτική Γκρούεβσκι καθώς και η διεθνής αλυτρωτική προπαγάνδα που έχει δρομολογηθεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ασήμαντο πολιτικό «κρυολόγημα», έφτασε να αποτελεί σήμερα καρκίνωμα στον κοινωνικοπολιτικό ιστό της χώρας μας, με απρόβλεπτες ακόμα συνέπειες.

για συνέχεια εδώ.

Προσχεδιασμένη η Παγκόσμια κρίση!

Πρωτόκολλα των "Σοφών της Σιών"
άρθρο 3.10
Για την ώρα η έχθρα αυτή θα μεγαλώσει λόγω της οικονομικής κρίσης,η οποία σύντομα θα σταματήσει την κίνηση του χρηματιστηρίου και της βιομηχανίας,και όταν με τη δύναμη του χρυσού που κατέχουμε δημιουργήσουμε μια γενικευμένη και ολοκληρωτική κρίση,θα εξαπολύσουμε πλήθη εργατών στους δρόμους όλων των χωρών της Ευρώπης.Τα πλήθη θα αρχίσουν να χύνουν το αίμα εκείνων που φθονούν λόγω της αμάθειάς τους και θα λεηλατήσουν τα υπάρχοντά τους.Δεν θα πειράξουν τις δικές μας περιουσίες,γιατί εμείς θα γνωρίζουμε τη στιγμή της επίθεσης και θα έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.
__________________________ __________________

Όπως αντιλαμβάνεστε,έχουμε φτάσει στην κρίσιμη στιγμή της ανθρωπότητας.Πριν πολλά χρόνια όσοι μιλούσαμε είμαστε οι τρελοί,οι βλάκες.Μέχρι πέρυσι είμαστε απλά απομονωμένοι.
Τώρα;;;;
Ας αντιληφθούν οι έχοντες και κατέχοντες ότι αν όσο είναι καιρός δεν αλλάξουν ριζικά τις πρακτικές τους,αν δεν αισθανθούν ότι έρχεται το τέλος τους, ως άκρατοι καπιτα-ληστές που μόνο στόχο έχουν να ρουφούν το αίμα των λαών ως βαμπίρ,αν δεν γίνουν άνθρωποι,τότε μαζί με το χρήμα που έχουν για θεό τους θα εξαφανιστούν και οι ίδιοι!
Και νομίζουν ότι μόνο με τον χρυσό θα λύσουν το πρόβλημά τους;
Τέλος πάντων,αδέλφια,μην απογοητεύεστε!
Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται!
Ο πνιγμένος όμως από τα μαλλιά του πιάνεται!
Αφουγκραστείτε,μυριστείτε,αισθανθείτε!!!!
Ψάξτε,διαβάστε,και δείτε αυτό που έρχεται!
Μετά από 26000 χρόνια έκλεισε ο Μεγάλος Ενιαυτός,δηλαδή μια Γαλαξιακή χρονιά.Τώρα βρισκόμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του πρώτου λεπτού,της πρώτης ώρας της Πρωτοχρονιάς του Νέου Γαλαξιακού Χρόνου που θα διαρκέσει άλλα 26000 γήινα χρόνια!!!!
Ψάξτε,ψάξτε,ψάξτε,και πιστέψτε τους Έλληνες,οι οποίοι τα έχουν γράψει όλα μέσα από την Τιτανομαχία-Γιγαντομαχία!
Στο τέλος πάλι θα νικήσουν οι Δυνάμεις του ΔΙΟΣ,ό,τι κι αν κάνουν!!!!
ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ