20 Οκτωβρίου 2008

"...ουδενί εν γένει επιτρέπεται του λοιπού ν' αφιεροί γαίας εις μοναστήρια ή εκκλησίας"!!!!

Για να δούμε τώρα πως μας εξιστορεί ο Παπαρρηγόπουλος την καταπίεση των μικροιδιοκτητών γεωργών(σήμερα μικροί ιδιοκτήτες γης,ή μιας κατοικίας),πριν από 1100 περίπου χρόνια,στην εποχή του...Βυζαντίου,από τους
(ΔΥΝΑΤΟΥΣ)=στρατιωτικοί,πολιτικοί,νομάρχες,δημόσιοι υπάλληλοι,περιφερειάρχες,βουλευτές,
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ....!!!!!!!!

Φαίνεται ξεκάθαρα,ότι ανέκαθεν ο φτωχός λαός ήταν έρμαιο των...ΔΥΝΑΤΩΝ!!!!!!
Όλοι μαζί σαν τα κοράκια,όταν επέρχεται λιμός(φτώχεια-πείνα),πέφτουν πάνω τους και τους ξεσκίζουν!!!!!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ,ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ!!!!!!
ΟΠΟΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!!!!!


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Βιβλίον ένατον,τόμος Α',σελ.83,84.

[ Εν γένει δε ιδιάζουσαν προσοχήν επέστησεν η βασιλεία του μεσαιωνικού ελληνισμού εις την τύχην των ελευθέρων γεωργών,αγωνισθείσα εκ παντός τρόπου να προστατεύση την πολύτιμον ταύτην των ανθρώπων τάξιν,οίτινες,ως είδομεν,ήσαν εκτεθειμένοι εις ποικίλας και καταστρεπτικάς επηρείας.Αλλά μάλιστα αξιομνημόνευτοι είναι αι διατάξεις όσαι εξεδόθησαν επί τω σωτηρίω τούτω σκοπώ εν τη δεκάτη εκατονταετηρίδι υπό Ρωμανού του Λεκαπηνού(έτ.922 και 934),Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου(έτ.947),Ρωμανού του νεωτέρου(έτ.959-963) και εξαιρέτως υπό των μεγάλων βασιλέων Νικηφόρου του Φωκά(τρεις διατάξεις,εν έτεσιν 964 και 967) και Βασιλείου του Πορφυρογεννήτου ή Βουλγαροκτόνου (δύο διατάξεις εν έτεσιν 988 και 996).Επί Ρωμανού του Λεκαπηνού είχε συμβεί λιμός δεινότατος,εκ του οποίου ωφελούμενοι οι πλούσιοι,οι ισχυροί,οι δυνατοί,ως ελέγοντο τότε,ήρχισαν να αγοράζωσιν επί ευτελεί τιμή τα κτήματα των μικρών γεωργών αγανάκτησις την οποίαν εξέφρασεν ο Ρωμανός επισήμως δια την τοιαύτην των δυνατών διαγωγήν,ήθελε τιμήσει τον μάλλον φιλόσοφον και τον μάλλον φιλάνθρωπον άρχοντα της εννεακαιδεκάτης εκατονταετηρίδος."Πολλοί γαρ αφορμήν εμπορίας την των πενήτων λαβόμενοι απορίαν,λέγει εν μιά των Νεαρών αυτού,ήν ο πάντα φέρων χρόνος ήνεγκεν,αντί φιλανθρωπίας,αντί οίκτου,αντί χρηστότητος,λιμώ πιεζομένους ορώντες τους πένητας,οι μεν αργυρίω,οι δε χρυσίω,οι δε σίτω ή άλλαις τισίν επιδόσεσιν ευώνως τας των ατυχούντων πενήτων εξωνήσαντο κτήσεις." Ώστε,καθά λέγει ο αυτός βασιλεύς εν ετέρα τινί Νεαρά,"ήν ολοσχερής των πραγμάτων ανατροπή και πας τις των εν δόξη κραταιών πασσυδεί (πάση τη σπουδή) χώρας απεριγράπτους αποτεμνόμενος,εν ανδραπόδων λόγω τους αθλίους ενέταττε κτήτορας." Ίνα λοιπόν περισταλή η πλεονεξία αύτη των δυνατών και προστατευθή όσον ενδέχεται η τάξις των μικρών ελευθέρων γεωργών,εξεδόθησαν αι προμνημονευθείσαι πολυάριθμοι διατάξεις.
Δι' αυτών ωρίσθη πρώτον,τίνες ήσαν οι δυνατοί.Δυνατοί ήσαν οι μάγιστροι ή πατρίκιοι,αι αρχαίς ή στρατηγίαις ή πολιτικοίς ή στρατιωτικοίς αξιώμασι τετιμημένοι, ή καθόλου εις συγκλήτου βουλήν απηριθμημένοι,οι θεματικοί άρχοντες ή απάρχοντες' προσέτι οι εκκλησιαστικοί άρχοντες,οι την προστασίαν και επικράτειαν των ευαγών ή βασιλικών οίκων έχοντες.Επί πάσι δε και όλοι όσοι "δια της ετέρων δυναστείας,προς ούς πεπαρρησιασμένως ωκείωνται,ικανοί εισιν εκφοβήσαι τους εκποιούντας ή προς ευεργεσίας υπόσχεσιν την πληροφορίαν αυτοίς παρασχείν."
Δεύτερον ωρίσθη ότι οι δυνατοί ούτοι δεν ειμπορούν να αποκτήσωσι χωρίον ή αγρόν,καθόλου ή μερικώς,αμέσως ή εμμέσως,δι' εαυτούς, ή υπέρ της βασιλικής περιουσίας, ή των εκκλησιών, ή των μοναστηρίων.Ο δε κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης προσκτησάμενός τι,δι' οιουδήποτε τρόπου,αγοράς,δωρεάς,κληρονομίας ή άλλως,οφείλει να αποδώση το προσκτηθέν,μεθ' όλων των γενομένων επ' αυτού τυχόν βελτιώσεων,αναργύρως,δηλαδή άνευ αποζημιώσεως,εις τους εκποιήσαντας ή τους συγγενείς αυτών, ή εν ελλείψει τοιούτων, εις τους οικήτορας του χωρίου, ή του αγρού,και προσέτι να πληρώση εις το δημόσιον την αξίαν του κτήματος ως ποινήν, ή εις άλλην τινά προσήκουσαν να υποβληθή τιμωρίαν.
Τρίτον.Εάν μικρός γαιοκτήτης θέλη να ασπασθή τον μοναχικόν βίον,δεν επιτρέπεται να αφιερώση το κτήμα του εις την μονήν.
Τέταρτον.Ο Νικηφόρος ο Φωκάς επεξέτεινε την διάταξιν ταύτην,ορίσας ότι ουδενί εν γένει επιτρέπεται του λοιπού ν' αφιεροί γαίας εις μοναστήρια ή εκκλησίας.Αλλ' ο Βασίλειος ο Πορφυρογέννητος ηναγκάσθη ν' ανακαλέση μετ' ου πολύ την τελευταίαν ταύτην διάταξιν.
Ταύτα εξάγονται εκ της δοκίμου πραγματείας του Εδουάρδου Ζαχαρία.....]
_______________________________________________________

Ας κάνουμε λίγη κριτική......
_________________________
[Δεύτερον ωρίσθη ότι οι δυνατοί ούτοι δεν ειμπορούν να αποκτήσωσι χωρίον ή αγρόν,καθόλου ή μερικώς,αμέσως ή εμμέσως,δι' εαυτούς, ή υπέρ της βασιλικής περιουσίας, ή των εκκλησιών, ή των μοναστηρίων.Ο δε κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης προσκτησάμενός τι,δι' οιουδήποτε τρόπου,αγοράς,δωρεάς,κληρονομίας ή άλλως,οφείλει να αποδώση το προσκτηθέν,μεθ' όλων των γενομένων επ' αυτού τυχόν βελτιώσεων,αναργύρως,δηλαδή άνευ αποζημιώσεως,εις τους εκποιήσαντας ή τους συγγενείς αυτών, ή εν ελλείψει τοιούτων, εις τους οικήτορας του χωρίου, ή του αγρού,και προσέτι να πληρώση εις το δημόσιον την αξίαν του κτήματος ως ποινήν, ή εις άλλην τινά προσήκουσαν να υποβληθή τιμωρίαν.]
-Που είναι σήμερα ένας ηγέτης,να ενδιαφερθεί για τους μικρούς ιδιοκτήτες,που λόγω της φτώχειας(λιμού) αναγκάζονται να εκποιούν τη μικρή τους περιουσία;;;;;;
-Να αναγκάσει τις τράπεζες να επιστρέψουν όλες τις κατασχέσεις πρώτων κατοικιών ή μικρών χωραφιών και μάλιστα να πληρώσουν στο δημόσιο ως ποινή την αξία των σπιτιών ή των χωραφιών;;;;;;;;;;;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ;;;;;;;;;;;;;
-Αφού η εκκλησία και τα μοναστήρια επικαλούνται...χρυσόβουλα και άλλα...χαρτιά των Βυζαντινών βασιλιάδων,τα οποία δέχεται ως έγκυρα η...Ελληνική Δημοκρατία!,
τότε θα πρέπει να δεχθεί ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ τις διατάξεις των Βυζαντινών ως ΕΓΚΥΡΕΣ!!!!
-Άντε να δούμε κάτι τέτοιο,το γέλιο που έχει να πέσει με τις αντιδράσεις των...αντιπροσώπων του θεού που...αγαπάει τους φτωχούς!!!!!!!!!
_____________________________________________
Τέταρτον.Ο Νικηφόρος ο Φωκάς επεξέτεινε την διάταξιν ταύτην,ορίσας ότι ουδενί εν γένει επιτρέπεται του λοιπού ν' αφιεροί γαίας εις μοναστήρια ή εκκλησίας.Αλλ' ο Βασίλειος ο Πορφυρογέννητος ηναγκάσθη ν' ανακαλέση μετ' ου πολύ την τελευταίαν ταύτην διάταξιν.
-Για να φτάσει ο Νικηφόρος Φωκάς να διατάζει την απαγόρευση των..."δωρεών" στα μοναστήρια και τις εκκλησίες,σίγουρα δεν είχε μείνει σπιθαμή γης που να μη την είχαν αρπάξει άμεσα ή έμμεσα οι "μελανειμονούντες",από το λαό!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Για να αναγκασθή ο "αυτοκράτωρ" Βασίλειος ο Πορφυρογέννητος να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ αυτή τη διάταξη,αντιλαμβάνεστε πόσο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ήταν μπροστά στο ΙΕΡΑΤΕΙΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-ΟΠΟΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου