06 Ιανουαρίου 2012

Ο ξάδελφος του Χριστού!


Ο Γιαννάκης κι ο Χριστάκης!Τα ξαδέλφια που κατάκτησαν τον κόσμο!Τα νόθα παιδιά δυό ξαδελφάδων που το έπαιζαν..."παρθένες"!!!

Πως κατάφεραν τα ξαδέλφια να δουλεύουν τον κόσμο επί δύο χιλιάδες χρόνια,...μόνο οι εβραίοι ξέρουν!

Ο καιρός γαρ εγγύς και ο...σταυρός βαρύς μέρα πού'νε σήμερα!
Πάμε να σχολιάσουμε λίγο τις παπαριές τους!

Ούτε ο ξάδελφός του ο Βαπτιστής δεν πίστευε στο Χριστό!

...5 Υπήρξεν επί των ημερών Ηρώδου, του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς τις το όνομα Ζαχαρίας εκ της εφημερίας Αβιά, και η γυνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Α' Χρ 24:10
Η Ελισάβετ,λοιπόν,είναι απόγονος των ανθρώπων του εβραϊκού ιερατείου και γυναίκα ανθρώπου του ιερατείου!Άρα;Γνώστης και μυημένη στα καταχθόνια κόλπα των εβραίων...
...
24 Μετά δε ταύτας τας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού, και έκρυπτεν εαυτήν πέντε μήνας, λέγουσα25 ότι ούτως έκαμεν εις εμέ ο Κύριος εν ταις ημέραις, καθ' ας επέβλεψε να αφαιρέση το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Γεν 30:23Ησ 4:1 
Άραγε γιατί ντρεπόταν για την εγκυμοσύνη της;Μήπως γιατί συνέλαβε λάθρα με τον..."κύριο";Πως γίνεται αυτό;Να μη σέβεται ολόκληρο "θεό" που..."εισήλθε" μέσα της;Κι αν έμεινε έγκυος από..."θεό",πως και δεν το διατυμπάνησε σε όλο τον κόσμο;
Αλλά,έστω,εδώ έχουμε να κάνουμε με την...ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΑΠΟ...ΘΕΟ!!!...34 Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον. Πως θέλει είσθαι τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω;35 Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν· Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει· διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον θέλει ονομασθή Υιός Θεού.36 και ιδού, Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνέλαβεν υιόν εις το γήρας αυτής, και ούτος είναι μην έκτος εις αυτήν την καλουμένην στείραν·
Αυτή,η ξαδέλφη,έρχεται ΔΕΥΤΕΡΗ!Και μάλιστα...δύσπιστη!Εδώ ανάγκασε ολόκληρο..."άγγελο" να της εξηγήσει ότι η ξαδέλφη της,αν και...γριά και "στείρα" τον άρπαξε,ε συγγνώμη,τον συνέλαβε τον υιό!
...
39 Σηκωθείσα δε η Μαριάμ εν ταις ημέραις ταύταις, υπήγε μετά σπουδής εις την ορεινήν εις πόλιν Ιούδα,40 και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και ησπάσθη την Ελισάβετ.
Η σπουδή των ξαδελφάδων να κρυφτούν από τα μάτια του κόσμου τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης τους,εξηγεί τη μοιχεία τους!Γιατί να κρύβονταν αν η εγκυμοσύνη τους είχε συμβεί από τους συζύγους τους;
...
56 Έμεινε δε η Μαριάμ μετ' αυτής ως τρείς μήνας και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής.57 Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο καιρός του να γεννήση, και εγέννησεν υιόν.58 Και ήκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλυνεν ο Κύριος το έλεος αυτού προς αυτήν, και συνέχαιρον αυτήν. Λκ 1:1459 Και εν τη ογδόη ημέρα, ήλθον διά να περιτέμωσι το παιδίον, και ωνόμαζον αυτό κατά το όνομα του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Γεν 17:12Λευ 12:3 60 Και αποκριθείσα η μήτηρ αυτού, είπεν· Ουχί, αλλ' Ιωάννης θέλει ονομασθή. Λκ 1:13
Μια γυναίκα που αγαπά τον σύζυγό της και ξέρει ότι είναι πατέρας του παιδιού της δεν αρνείται να δοθεί το όνομα του πατέρα του!Βρε,μήπως ο πατέρας λεγόταν...Ιωάννης;Τέτοια προσβολή!Αχ,ρε Ζαχαρία...
13 Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή υπ' αυτού. Μκ 1:9Λκ 3:21 14 Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;15 Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν.
Άστα αυτά ξάδελφε και κάνε αυτό που σε δίδαξαν στο ιερατείο!Πρέπει να εκπληρώσουμε τα σχέδια!
16 Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν· Ησ 11:2Ησ 42:1,Ιω 1:32 17 και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Ησ 42:1Μτ 12:18Μτ 17:5Λκ 9:35Κολ 1:13B' Πέ 1:17
....
ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ.3
...

2
 Ο δε Ιωάννης, ακούσας εν τω δεσμωτηρίω τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού,Λκ 7:183 και είπε προς αυτόν· Συ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώμεν; 4 Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς· Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε·
ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ.11
Καλά,πως γίνεται;Να μη γνωρίζει ο ξάδελφος τον ξάδελφο;Τι δούλεμα είναι αυτό;Βέβαια,δεν του το λέει κατάμουτρα!Στέλνει δύο μαθητές του!Σίγουρα τα παλλικαράκια,δεν γνώριζαν το σόϊ του Γιαννάκη και του Χριστάκη κι έτσι μπορούσε να στηθεί το σκηνικό,αφού αυτά που άκουσαν και είδαν οι μαθητές του Γιαννάκη,από τον Χριστάκη,τα πέρασαν για..."θαύματα" που έκανε ο..."γυιός του Γιαχβέ"!!!Που να ήξεραν ότι κι ο Γιαννάκης..."γυιός του Γιαχβέ" ήταν και μάλιστα κατά πέντε μήνες μεγαλύτερος!!! 
-------------------------------------
...80 Το δε παιδίον ηύξανε και εδυναμούτο κατά το πνεύμα, και ήτο εν ταις ερήμοις έως της ημέρας καθ' ην έμελλε να αναδειχθή προς τον Ισραήλ. Λκ 2:40
ΛΟΥΚΑΣ,κεφ.1
Νέα Ζωή New Life For You ΝΕΑ ΖΩΗ

Μπα!!!Στην έρημο;Γιατί στην έρημο;Τόσα χρόνια στην έρημο;Και που έμαθε να μιλά και να γράφει;Εδώ μας έχουν πρήξει ότι...πήγε στην Αίγυπτο,ότι πήγε στο..."ναό"(του Σολομώντα),ότι διάβαζε τις γραφές!Ότι πήγαν,λένε,κάποιοι...Έλληνες να προσκυνήσουν στο "ναό" και θέλησαν να τον ακούσουν!Ελληνίζοντες εβραίοι,ναι!Έλληνες,όχι!Διότι στο "ναό",μόνο εβραίοι πήγαιναν!
Πλάτων Πισατίδης

2 σχόλια:

 1. ««...,εδώ έχουμε να κάνουμε με την...ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΑΠΟ...ΘΕΟ!»
  Ναι, την γκάστρωσε ο ίδιος ο γιός της...Βέβαια ήταν και ανήλικη, έστω και υποθέσουμε ότι έγινε εξωσωματική γονιμοποίηση ανήλικης, αυτό παραμένει ανήθικο και εκτός ορίων κάθε ανθρώπινης(ή θεϊκής) συμπεριφοράς. Φαίνεται αυτός ο θεός που πιστεύουν δεν τα πάει και τόσο καλά με την ηθική και έχει περίεργες ερωτικές τάσεις....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η..."πρώτη παρθένος" είναι η Ελισάβετ που "άρπαξε"(συνέλαβε) τον ξάδελφο,κατά πέντε μήνες νωρίτερα!
  Άρα τα ξαδέλφια είναι αδέλφια,αφού εσπάρησαν από τον ίδιο..."θεό"!!!
  Μπερδεμένες ταχύτητες η όλη ιστορία...
  Όσο για τη Μαριάμ,αφού οι χριστιανοί λένε ότι ο Γιαχβέ,ο υιός και το...άγια πνεύμα είναι ένα και το αυτό,όντως ο υιός γκάστρωσε τη μάνα του και γεννήθηκε ο ίδιος!!!!!
  Τραγέλαφος...!!!Για γέλια των εβραίων και για κλάματα των χριστιανών...

  ΑπάντησηΔιαγραφή