24 Ιανουαρίου 2013

ΟΣΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ Ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ, ... ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ «ΜΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!!

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ (ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ END) ΕΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!

Μεταξὺ τῶν ἐρωτήσεων τὶς ὁποῖες μοῦ θέτουν πολλοὶ, γιὰ τὸ θέμα του Σῶρρα καὶ τῶν 600 ΔΙΣ USD, εἶναι καὶ ἡ ἐξῆς:

"Γιατὶ ὁ Σῶρρας, ἐφ'ὅσον ἔχει 600 ΔΙΣ USD, δὲν ἀγορὰζει ὅλα τὰ ὁμόλογα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ἀγορὰ,τὶς Τράπεζες;;;" Ὁ Σῶρρας ἔχει καταθέσει ΟΜΟΛΟΓΑ τῶν ΗΠΑ,ὕψους 600 ΔΙΣ USD. Τὰ ὁμόλογα αὐτὰ ἔχουν κατατεθεῖ στὸν λογαριασμὸ τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἐξαιρετικῶς εὐνοϊκοὺς ὅρους γιὰ τὴν Ἑλλαδα (ἔναντι τῶν ὅρων τῆς τρόικας) γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἡ πατρίδα μας ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ ΔΝΤ, τῶν τοκογλύφων, τῶν Παγκοσμιοποιητῶν!
Ἐὰν ἡ κυβέρνησις ἀνοίξη τὸν λογ/σμὸ ΜΑΣ, τότε αὐτὴ μπορεῖ, ἀμέσως, νὰ μετατρέψη τὰ ὁμόλογα σὲ «μετρητὰ»! Δηλαδὴ τὰ ὁμόλογα αὐτὰ ρευστοποιοῦνται στὴν διακρατικὴ ἀγορὰ!

Θυμηθῆτε:
Μὲ ὁμόλογα μᾶς ἐχρἐωσαν καὶ μᾶς ἐδέσμευσαν! Μὲ ὁμόλογα μποροῦμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε!
Αὐτοὶ ἔχουν τὸν Σόρρο, ἐμεῖς ἔχομε τὸν ... Σῶρρα!
Ποιος ἐνοχλεῖται ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάστασι;;

Ὁ Σῶρρας δὲν μπορεῖ νὰ ἀγοράση τὰ ὁμόλογα καὶ τὶς «ὑποχρεώσεις» τῆς Ἑλλάδος. Δὲν μπορεῖ νὰ βρῆ ὅλα τὰ ὁμόλογα! Δὲν γνωρίζει τοὺς πιστωτὲς (δανειστὲς) τῆς Ἑλλάδος. Άκόμη καὶ ἐὰν βρῆ ὅλους τοὺς πιστωτὲς, δὲν εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ δεχθοῦν ὅλοι νὰ τοῦ πωλήσουν τὰ ὁμόλογὰ των!
Δὲν διαθέτει μετρητὰ γιὰ νὰ ἀγορὰση τὸ «χρέος»τῆς Ἑλλάδος! Ἡ Ἑλλὰς ὅμως μπορεῖ, ... ἐὰν ἀποδεχθῆ τὴν πρότασι τῆς END! Γιατὶ θὰ ἔχη μετατρέψη σὲ χρήματα τὰ ὁμόλογα τοῦ «Σῶρρα», τὰ ὁποῖα τώρα εἶναι δικὰ της!! ... ΔΙΚΑ ΜΑΣ!!!

Ἔχει ἡ κυβέρνησις ἕναν κατάλογο ὅλων τῶν πιστωτῶν της;; Ὅλων τῶν κατόχων τῶν ὁμολόγων καὶ τῶν «υποχρεώσεὠν» της πρὸς τρίτους;; Γνωρίζει τὸ ἀκριβὲς ποσὸν τοῦ χρέους καὶ τοὺς ὅρους τοῦ κάθε δανειστοῦ - πιστωτοῦ;; Μπορεῖ αὐριο νὰ μᾶς κοινοποιήση (ὠς θὰ ὤφειλε) τὸν κατἀλογο τῶν πιστωτῶν καὶ τοὺς ὡς ἄνω ὅρους;;
(Μᾶλλον δὲν μπορεῖ! ΟΥΤΕ καὶ το ἐπιθυμεῖ!!!!)

Ὁ Σῶρρας ἔχει καταθέσει στὸν λογ/σμὸ μας (τὀν λογ/σμὸ τῶν Ἑλλήνων!!! Δηλαδὴ ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες μποροῦν νὰ ὀφεληθοῦν ἀπὸ τὴν κατάθεσι αὐτὴ!), ἕξι (6) ὁμόλογα τῶν 100 ΔΙΣ USD ἕκαστον!

Ὅμως:
1. Ὁ Σῶρρας δὲν ἐνεφανίσθη ὡς χρηματιστιραικὴ ἐπιχείρησις γιὰ νὰ «παίζη» μὲ τὰ ὁμόλογα!
2. Δὲν προτίθεται νὰ ἐξαγοράση τὸ Ἑλληνικὸ χρέος καὶ νὰ «ἀγοράση», «δεσμεύση»τὴν Ἑλλὰδα!! Ἐπιθυμεῖ νὰ βοηθήση τὴν πατρίδα του, τὴν Ἐλλάδα! Μὲ τὸν δικὸ του ίδιαίτερο τρόπο!
3. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀναζητᾶ αὐτὸς τοὺς πιστωτὲς τῆς Ἑλλάδος! Δὲν εἶναι δικὴ του ὑποχρέωσις!! Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ!
4. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς βρῆ ὅλους! Κάποιοι ἴσως νὰ μετεβίβασαν τὰ «ὁμόλογα» σὲ τρίτους! Αὐτοὶ ὅμως μποροῦν νὰ μάθουν ποιὸς ἐπιθυμεῖ νὰ ἀγοράση τὰ ὁμόλογα τῆς Ἑλλάδος!
5. Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὶ θὰ συμβῆ ἐὰν μἀθουν τὰ ἀρπακτικὰ ὅτι κάποιος μὲ «λεφτὰ» ἐνδιαφέρεται νὰ ἀγοράση τὰ ὁμόλογα (χαμηλῆς ἀξίας σήμερα) τῆς Ἑλλάδος;; Αὐτομάτως ἡ τιμὴ των θὰ ἐκτοξευθῆ εἰς τὰ ὕψη!! Τέτοιες εύκαιρίες ἀναμένουν οἱ ὕαινες τοῦ τοκογλυφικοῦ συστήματος!! Ἄρα ὁ Σῶρρας θὰ ὑποχρεωθῆ νὰ τὰ ἀγοράση ὑπερτιμημένα! Δηλαδὴ θὰ σπαταληθοῦν ἀδίκως μεγάλα ποσὰ! (θυμηθῆτε: εἶναι «δικὰ» μας χρήματα! Γιὰ τὴν ὰπελευθέρωσί μας!).
Ἐὰν ὅμως ἐμφανισθοῦν αὐτοὶ νὰ πωλήσουν ἄμα τῆ λήξει των, ... τότε ἡ τιμὴ των θὰ εἶναι χαμηλώτερη! Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!
Γιατὶ κάποιοι ἐπιθυμοῦν (ἀπερισκέπτως) νὰ σπαταληθοῦν τὰ «χρήματἀ» μας;;
6. Ἁς ὑποθέσωμε ὅτι βρίσκονται κάποια ὁμόλογα σἐ χέρια τρίτων! Δὲν τὰ κατέχει ὅλα ἕνας! Οί κάτοχοὶ των εἶναι (μᾶλλον) πολλοὶ! Τὶ ἀξίας εἶναι τὸ κἀθε Ἑλληνικὸ ὁμόλογο;; Θὰ τοὺς δώση ὁ Σῶρρας ἕνα ὁμόλογο των ... 100 ΔΙΣ καὶ οἱ ἄλλοι θὰ τοῦ δώσουν ... «ρέστα» ἀπὸ 100 ΔΙΣ;;; (Τὴν διαφορὰ τοῦ δικοῦ των ὁμολόγου ἀπὸ τὸ ὁμόλογὸ μας τῶν 100 ΔΙΣ!). Φαντάζεσθε ὅτι θὰ τοῦ δώσουν .... χρήματα γιὰ τὸ ποσὸν τῆς διαφορᾶς;; ... ΕΧΟΥΝ τόσα μετρητὰ;;;;
(Θυμηθῆτε ὅτι .. εἶχε 6 τῶν 100 ΔΙΣ ἕκαστον! Τώρα εἶναι δεσμευμένα καὶ ... «παγωμένα» στὸν λογ/σμὸ μας! Τῶν Ἑλλήνων!!!)

(Ἔχετε προσέξει ὁτι οἱ δόσεις τὶς ὁποῖες μᾶς δίδουν (;) δὲν εἶναι ἀκέραια ποσὰ;; Γιατὶ εἶναι 9,2 ΔΙΣ καὶ δὲν εἶναι 9 ΔΙΣ, 10 ΔΙΣ;;)

Ἡ φύσις τῶν συγκεκριμμένων ὁμολόγων (μας !!!) εἶναι τέτοια, ὥστε ΜΟΝΟΝ στὴν διακρατικὴ ἀγορὰ ἔχουν τὸ μέγιστον τῆς ἀξίας των! Γιὰ τὴν Ἐλλάδα, τα 600 ΔΙΣ ὡς σύνολον, εἶναι ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Γιατὶ δὲν βρίσκεται ἕνας βουλευτὴς νὰ θέση τὸ θὲμα στὴν Βουλὴ;;
Γιατὶ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ βουλευτῆς δὲν ἔκανε ούτε μία ἐπερώτησι στὴν Βουλὴ γιὰ τὸ ἐν λόγω θέμα;; Οὔτε κἄν βουλευτὴς τῶν «αντιμνημονιακῶν» κομμάτων!

Γιατὶ δὲν κάλεσε τὸν Σῶρρα ἕνας ἀρχηγὸς κόμματος ὥστε νὰ συζητήσουν τὸ θέμα καὶ νὰ ἐλέγξη ὁ ἀρχηγὸς καὶ τὸ ἐπιτελεῖο του τὰ στοιχεῖα, παρ’ ὅτι ἔχουν ἐνημερωθεῖ ἅπαντες (γιὰ τὴν πρότασι τοῦ Σῶρρα) καὶ μάλιστα ὅχι μία φορὰ;;

Ἀντὶ λοιπὸν κάποιοι νὰ ἀναζητοῦν «ἄλλοθι» σὲ ἐνέργειες τὶς ὁποῖες ὑποτίθεται ὁτι θὰ ἔπρεπε νὰ προβῆ ὁ Ἀρτέμιος Σῶρρας, ἄς ἔλέγξωμε τοὺς πολιτικοὺς μας γιὰ τὴν παράξενη, ὕποπτη καὶ ἔνοχη συμπεριφορὰ των ἔναντι τῆς προτάσεως τοῦ Σῶρρα!

Ἄπ’ ὅτι φαίνεται ἡ ὁμάδα τοῦ Σῶρρα (END), ἔχει μελετήσει πολύ σοβαρὰ τὸ θέμα καὶ ἡ πρότασὶς της εἶναι ... άκατμάχητη, ἀπόρθητη! Ἀκατάρριπτη!

Ἄλλοι ὅμως ἔχουν σοβαρὸ πρόβλημα μὲ τὸ θέμα αὐτὸ! Πέραν τῶν μηνύσεων τοῦ Σῶρρα κατὰ τῶν 300 +2 γιἀ ἐσχάτη προδοσία κὰι πράβασι καθήκοντος! Καὶ κἀποια στιγμὴ ἡ Δικαιοσύνη θὰ πράξη τὸ καθήκον της καὶ θὰ τοὺς ὁδηγήση στὰ δικαστήρια! Καὶ ὁ Λαὸς θὰ τοὺς κρίνη καταλλήλως!

Τώρα ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΤΕ τὶς γνῶσεις σας!

ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΩ ΞΑΝΑ:
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤ. ΣΩΡΡΑ! Ο ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ!

ΕΚΤΙΜΩ ΟΜΩΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΩΝ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ "ΜΑΣ" ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ END ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ!!! ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΜΑΣ:

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΥΟ ΤΙΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ:
1. ΕΙΤΕ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΕΧΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ (ΚΑΙ ΕΜΑΣ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ USD (ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΩΝ ΗΠΑ), ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΧΘΗ, ....
2. ΕΙΤΕ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ, ΟΠΟΤΕ Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΜΗΝΥΘΕΙ! ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤ.ΣΩΡΡΑ!)

ΟΣΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ Ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ, ... ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ «ΜΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!!

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ... ΕΝΟΧΟΙ!

Στέφανος Βαβούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου