19 Φεβρουαρίου 2013

ЭЄ 2013 ЭЄ END.ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ...

Ἕνα μήνυμα τοῦ Ἐμμανουὴλ Λαμπράκη:

Ἑλλάδα! Κομμάτι γῆς εὐλογημένο ἀπό τούς Θεούς καί ῥημαγμένο ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Ἑλλάδα! Κομμάτι γῆς ἀπερίγραπτης δόξας καί ἀτέλειωτης συμφορᾶς.

Ἑλλάδα! Κομμάτι γῆς νά τό ζηλεύης μά καί παράδειγμα πρός ἀποφυγήν.

Φαντάζομαι ἀγαπητοί Συνέλληνες καί ἀμέτρητοι φιλέλληνες κάπως ἒτσι θά περιγράφατε τήν Ἑλλάδα ἂν κάποιος σᾶς ζητοῦσε νά γράφατε τά συναισθήματά σας στό χαρτί.

Ὃμως γιά μᾶς σέ τούτη την ὀργάνωση, Ἑλλάδα σημαίνει κάτι διαφορετικό. Γιά μᾶς Ἑλλάδα εἶναι ἡ ψυχή μας καί μέ αὐτή τή μικρή εἰσαγωγή θά θέλαμε νά τή κάνουμε νὰ γίνη καί δική σας ψυχή.

Ἃς ἀρχίσουμε ὃμως μέ τό συμπέρασμα:Φαντασθεῖτε…. τήν Ἐπιστήμη, τά Μαθηματικά, τήν Φυσική, τήν Ἀστρονομία, τήν Τέχνη, τήν Μουσική, τήν Φιλοσοφία, τό θέατρο, τήν Ποίηση την Συγγραφή τόν Ἀθλητισμό, τήν Τέχνη τοῦ Πολέμου, τήν Εἰρήνη, τήν Δημοκρατία τόν Νόμο, τήν Δικαιοσύνη, τήν Εὐνομούμενη Πολιτεία.

Τώρα κλεῖστε τά μάτια σας γιά μιά στιγμή καί φαντασθεῖτε ὃτι ἡ Ἑλλάδα καί ὁτιδήποτε προῆλθε ἀπό αὐτήν, δέν ὑπῆρξαν ποτέ στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους.

Τώρα ἀνοῖξτε τά μάτια σας καί φαντασθεῖτε τό κόσμο μας πάλι.

Φαντάζομαι νά ἀντιλαμβάνεσθε τήν ἐπόμενη διαπίστωση μας, μιά διαπίστωση πού δέν εἲμαστε οἱ πρῶτοι οὒτε καί οἱ τελευταῖοι πού τήν ἐκφραζουμε διαχρονικά.

Πράγματι Ἑλλάδα σημαίνει τό λίκνο καί τήν ἀρχή τοῦ πολιτισμοῦ, ἢ μᾶλλον τόν ἲδιο τόν πολιτισμό τοῦ πλανήτη πού ὁνομάζεται ΓΑΙΑ καί ἀνασκαλεύοντας τήν ἱστορία δέν φαντάζομαι νά βρῆτε κάποιον δεύτερο λαό πού νά μπορεῖ νά ἰσχυρισθῆ μέ σεβασμό πρός τήν ἀλήθεια τό ἲδιο.

Ἀς προσπαθήσουμε τώρα νά ἐξετάσουμε τήν σύσταση καί τήν λειτουργική σύνθεση τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου.

Ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ΗOMO SAPIENS δηλαδή ὃλων τῶν ἀνθρώπων στήν γαία, ἀποτελεῖται ἀπό τρία ξεχωριστά ἐντελῶς ἀνεξάρτητα ἀλλά στενῶς συνεργαζόμενα τμήματα τά ὁποῖα εἶναι:

1) Ο ΙΧΘΥΟΣΑΥΡΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
2) Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ καὶ
3) Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Καί τά τρία αύτά τμήματα περιέχουν ἑκατόν (100.000.000.000) δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα ,καί κάθε κύτταρο συνδέεται μέ τά ὑπόλοιπα μέ 15.000 διασυνδέσεις συνολικά, δημιουργώντας ἓνα κύκλωμα ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων τῆς τάξεως τῶν ἑκατόν πενήντα (150.000.000.000.000) τρισσεκατομμυρίων νευρικῶν διόδων.
Οἱ εὐφυέστεροι τῶν ἀνθρώπων δέν κάνουν χρήση περισσότερον τοῦ 5% αὐτοῦ τοῦ δυναμικοῦ.

Ἀπό αὐτό τό γεγονός δύο εὒλογα ἐρωτήματα ἀναφύονται.

Πρῶτον γιατί ὁ ἐγκέφαλός μας ἒχει αὐτήν τήν γιγαντιαία δυνατότητα ἀφοῦ δέ χρησιμοποιεῖται ποτέ καί δεύτερον ,ἐάν εἲμεθα πράγματι προϊόν ἐξελίξεως ὃπως ὑποστηρίζει ὁ Δαρβίνος, γιατί ὁ ἐγκέφαλος μας ἐξελίχθηκε δυσσανάλογα μέ τίς περιβαλλοντικές ἀνάγκες;

Ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος ἀπό τόν κατασκευαστή του συνοδεύεται ἀπό ἓνα περίπλοκο λογισμικό πρόγραμμα τό ὁποῖο ἐσχεδίασε ἓνας ἱδιοφυής ἀρχαῖος ῾Ἓλληνας μηχανικός ὑπολογιστῶν πού ἀκούει στό ὃνομα Προμηθέας.

Πρόθεσή του ἧταν, ὃταν ἐδημιούργησε τό λογισμικό, ἦταν νά τοῦ ἐπιτρέπη νά λειτουργῇ σέ ὃλο τό φάσμα τῶν δυνατοτήτων τοῦ προγράμματος. Τό ἲδιο θἂλεγε κανείς συμβαίνει μέ ὁποιοδήποτε γρήγορο αὐτοκίνητο παραδείγματος χάριν ἓνα Lamborghini.

Τό αύτοκίνητο φτιάχθηκε ἀπό τόν κατασκευαστή του νά τρέχη 400, 450 χιλ / ὣρα ἀλλά κανένας δέν μπορεῖ νά τό ὁδηγήση πάνω ἀπό 90 χιλ / ὣρα πού εἶναι ἡ νόμιμα ἐπιτρεπτή ταχύτητα.

Ἡ φυσιολογική ἐρώτηση πού ἒρχεται στο μυαλό τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου εἶναι:

Γιατί φτιάχτηκε τό αὐτοκίνητο τόσο γρήγορο ἀπό τόν κατασκευαστή του, ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά τρέξη πάνω ἀπό τήν "νόμιμη" ταχύτητα;

Τό πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί τό πρόγραμμα λειτουργίας (operating system) τό ἐμπιστεύθηκε ὁ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σέ κάποιον ἃλλον πού δέν εἶναι δύσκολο νά τόν φαντασθεῖτε. Δύο τινά μπορεῖ νά συνέβησαν.

Πρῶτον εἶναι δυνατόν νά μήν εἶχε τήν γνώση ὁ μηχανικός πού ἒφτιαξε τό πρόγραμμα λειτουργίας νά σχεδιάση λειτουργικό πρόγραμμα γιά τόσο προηγμένο καί πολύπλοκο λογισμικό ἢ ἐάν εἶχε τήν δυνατότητα νά ἒφτιαξε ἐπίτηδες ἓνα μειονεκτικό πρόγραμμα λειτουργίας γιά νά μπορῆ εὒκολα νά ἐλέγχη τό λογισμικό καί νά τό κατευθύνη νά λειτουργῇ ἐξυπηρετώντας μόνο τίς δικές του ἀνάγκες.

Καί στίς δύο περιπτώσεις οἱ Ἓλληνες ἒκαναν τό καθῆκον τους δημιουργώντας τό τέλειο λογισμικό πρόγραμμα καί πιστεύουμε ὃτι ἦλθε ἡ ὣρα νά ἀπαιτήση ὃλη ἡ ἀνθρωπότητα μιά σοβαρή βελτίωση στήν ποιότητα τοῦ λειτουργικοῦ προγράμματος.

Ὃσο γιά τό ποιός εἶναι ὁ κατασκευαστής τοῦ μειονεκτικοῦ λειτουργικοῦ προγράμματος τό ἀφήνουμε σέ ἐσᾶς νά το ἐντοπίσετε καί ἂν πραγματικά θέλετε τό λογισμικό νά λειτουργῆ σέ ὃλο του τό φάσμα καί τήν δυνατότητα πού τοῦ ἒδωσε ὁ κατασκευαστής του ξέρετε τί πρέπει νά κάνετε.

Φαντάζομαι πολλοί ἀπό ἐσᾶς εἶσθε εἰδικοί στόν προγραμματισμό ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Ὃταν ἓνας προγραμματιστής δημιουργεῖ ἓνα λογισμικό σίγουρα γνωρίζει πώς νά το λειτουργήσῃ στὴν μεγίστη δυνατότητά του.

Ὁφείλουμε λοιπόν νά διαβεβαιώσουμε τούς πάντας ὃτι οἱ Ἓλληνες γνωρίζουν ἂριστα πώς νά θέσουν τό λογισμικό σέ πλήρη λειτουργία μιά καί εἶναι δική τους ἐπινόηση καί κατασκευή. Μποροῦν ἀκόμη νά αὐξήσουν σταδιακά τήν λειτουργία του σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες καί ἀνάγκες τους.

Αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα στήν Ἑλλάδα εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ὃτι οἱ Ἓλληνες ἐμπιστεύθηκαν τήν λειτουργία τοῦ λογισμικοῦ γιά πάρα πολύ καιρό στους κατασκευαστές τοῦ προγράμματος λειτουργίας οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑποσχεθῆ ὃτι θά διασφάλιζαν καί θά ἐξησφάλιζαν τήν πλήρη λειτουργία τοῦ λογισμικοῦ ἐντός τακτοῦ χρονικοῦ διαστήματος.

Ὃμως ὃλες οἱ προθεσμίες παρῆλθαν καί τό λογισμικό λειτουργεῖ ἀκόμη στό 5 % τῆς δυνατότητας του. Εἶναι ὣρα οἱ κατασκευαστές τοῦ λογισμικοῦ νά ἀναλάβουν ἐκ νέου τήν ἀποκατάσταση του σέ πλήρη λειτουργία.

Ἀγαπητοί φίλοι θά θέλαμε νά προσελκύσουμε τήν προσοχή σας καί τήν κριτική σας σκέψη στήν παρατήρηση ἀποκατάστασης τῆς λειτουργίας τοῦ λογισμικοῦ ἀπό τούς κατασκευαστές του καί θά ἐκπλαγεῖτε ἀπό τήν δυνατότητα του.

Οϊ Ἓλληνες ποτέ δέν προσπάθησαν νά ἀποκρύψουν τήν ἀληθινή γνώση ἀπό κανέναν ἂνθρωπο πού ἐπιθυμεῖ νά μάθη.

Ἡ ὣρα τῆς ἀναγέννησης πλησιάζει ταχύτατα Ἡ συμβολή σας θά μᾶς εἶναι πολύτιμη, γιατί ἐμεῖς μαθαίνουμε μέχρι καί τήν τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς μας.

ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

Ζοῦμε σέ μία εἰκονική πραγματικότητα. Τίποτα ἀπό ὃτι φαίνεται δέν εἶναι ἀληθινό καί τίποτα ἀληθινό δέν φαίνεται.

Ἡ παραπάνω εἰκονική πραγματικότητα σκοπό ἒχει νά ὁδηγήση τό ἀνθρώπινο γένος σέ μιά συνολική ψυχολογία τρόμου ἐτοιμάζοντας το νά ἀποδεχθῆ μιά ἐπικυρίαρχη δυναμη πού θα τοῦ ἐξασφαλίζει τό δικαίωμα τῆς ἁπλῆς ἐπιβίωσης κάτω ἀπό συνθῆκες πού θά ἀποφασίζῃ μόνον ἡ ἲδια ἐπικυρίαρχη δύναμη. Τό φοβικό σύνδρομο τό ὁποῖο διαχέεται ὡς ἂκρως μεταδοτική ἀσθένεια σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτη ἒχει ἁπλωθῆ τάχιστα τά τελευταῖα 30 χρόνια. Χρησιμοποιεῖται πάντα ἡ ἳδια ἀποτελεσματική συνταγή γιά νά γίνη ἀποδεκτό, καί αὐτό τό ὁνομάζει τό ἳδιο τό σύστημα "ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ". Ἡ συνταγή αὐτἠ εἶναι τόσο ἀποτελεσματική πού οὐδέποτε ἀποτυγχάνει καί συνίσταται εἰς τό ἐξῆς:
ΕΧΘΡΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ – ΦΟΒΟΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΣΩΤΗΡΙΑ

Ὁ έχθρός ἐπιλέγεται καί κατόπιν κατασκευάζεται, μέ κριτήριο τήν χρήση τῆς λύσης τοῦ «ἐχθροῦ - προβλήματος» ὡς μέρος τοῦ στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς ὑποδούλωσης τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ἡ έπιλογή τοῦ «ἐχθροῦ» πάντα καί χωρίς ἐξαίρεση δέν ἒχει ποτέ τοπικό ἢ Ἐθνικό χαρακτῆρα δηλαδή δεν γνωρίζει σύνορα καί ἀφορᾶ πάντα σέ ἓνα ἀπό τά άκόλουθα: Τρομοκρατία, Οίκονομία, Ὑγεία, Διατροφή, Περιβάλλον. Τομεῖς δηλαδή πού ἀφοροῦν ὃλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως τόπου καί χρόνου.

Καταστροφή: ἀφοῦ δημιουργηθῆ ὁ (Osama Bin Laden -Οἰκονομική κρίσις - ΑΙDS - Kώδικας Διατροφῆς - Ὄζοn) ἀπελευθερώνεται στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες.

Tά άποτελέσματα καί οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τίς ἐπιρροές καί τά ἀποτελέσματά του στόν ἀνθρώπινο πληθυσμό προβάλλονται κατά κόρον ἀπό τά παγκοσμίως ἐλεγχόμενα ΜΜΕ πού ἀνήκουν ΟΛΑ εἰς τήν ἰδια γνωστή Ἑπικυρίαρχη δύναμη.

Φόβος: δημιουργεῖται πανικός στόν ἀνθρώπινο πληθυσμό ὁ ὁποῖος συντηρεῖται καί ἐπαυξάνεται μέ τήν συνεχῆ προβολή καί τήν ἐπικύρωση τῶν ἀποτελεσμάτων πού ἒχει ὁ «ἐχθρός» στήν ἀνθρώπινη διαβίωση-ἐπιβίωση ἀπό ἐπιστήμονες μέσω λίαν μελετῶν οἱ ὁποῖες μελέτες ἒχουν χρηματοδοτηθῆ ἀπό τήν ἲδια Ἐπικυρίαρχη δύναμη.

᾽Αντιμετώπιση: τά μυαλά τῆς ἀνθρώπινης διανόησης ἐπιστρατεύονται ἐντελῶς ἀπό τήν Ἐπικυρίαρχη τάξη ἡ ὁποία ἀναλαμβάνει νά ἀντιμετωπίσῃ τό πρόβλημα ἀφοῦ ἒχει χαρακτῆρα καί ἀφορᾶ ἐπομένως ὃλη τήν ἀνθρωπότητα. Τά αὐτά μυαλά σύντομα βρίσκουν τήν λύση ἡ ὁποία βεβαίως εἶναι πάντα τμῆμα τοῦ στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς ὑποδούλωσης τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Δηλαδή ἡ λύσις οὐσιαστικά τοῦ κάθε προβλήματος δημιουργεῖ τό πρόβλημα καί ὂχι τό πρόβλημα τήν λύση. Τόσο καλά.
ΚόστοςἈντιμετώπισης: οἰ λύσεις πού ἀνευρίσκονται κατά κανόνα ἀπό τούς ἲδιους πού ἐδημιούργησαν τό πρόβλημα ἒχουν πάντα δύο κοινά χαρακτηριστικά:

Πρῶτον, ἀπαιτοῦν ἀπώλεια μέρους τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας τοῦ κάθε ἀτόμου καὶ τήν ἀπώλεια τμήματος τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας, ἄν πρόκειται περί Ἒθνους -Κράτους

Δεύτερον: τό ὑλικό κόστος τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος εἶναι τόσο ὐψηλό πού πρέπει νά καταβληθῇ ἀπό τόν/τούς ἒχοντας τό πρόβλημα εἲτε μέ τήν αὒξηση τῶν ὡρῶν ἐργασίας εἲτε μέ προσωπικό ἢ συλλογικό, ἂρα κρατικό δανεισμό, συνήθως δέ καί τά δύο.

Ἂρνησις ἀντιμετώπισης δέν ἐπιτρέπεται καθότι συνήθως ἒχουν προβλέψει τήν δέσμευση τῶν λαῶν μέσω διεθνῶν συμφωνιῶν, ἐλείψει δέ τούτων μέ τόν φόβο τῆς περιθωριοποίησης τοῦ ἀτόμου-Ἒθνους τό ὁποῖον δέν συμμορφώνεται μέ τά πρότυπα πού ἒχει ἐπιβάλλει ἡ ἲδια Ἐπικυρίαρχη Δύναμη.

Καταβολή: ὲάν τό πρόβλημα ἀφορᾶ ἂτομα, ὁ πανικός κόστους πού ἐνσπείρεται ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης καθώς καί ἀπό τούς «εἰδικούς» πειθαναγκάζουν τά ἂτομα νά ἀποδεχτοῦν τήν καταβολἠ κόστους, ἐκεῖνοι δέ πού ἀρνοῦνται νά συμμορφωθοῦν μέ τίς ἐπιβαλλόμενες λύσεις περιθωριοποιοῦνται ὡς γραφικοί, ὡς ἐχθροί τῆς κοινωνίας, ὁπισθοδρομικοί ἢ άκόμη καί σάν τρομοκράτες.

Δύο πρόσφατα παραδείγματα γιά πληρέστερη καταννόηση Πρῶτον: σάλλος δημιουργήθηκε τίς προηγούμενες ἡμέρες διότι μία Ἑλληνίδα δασκάλα ἐτόλμησε νά πράξη τό αὐτονόητο νά διαμαρτυρηθῆ δηλαδή γιά τήν έπιχειρούμενη κατάργηση μερικῶν φωνηέντων συμφώνων καί διφθόγγων τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Ἡ ἐπιχειρούμενη κατάργηση ἀποτελεῖ πράξη ἑσχάτης Ἐθνικῆς προδοσίας καθ᾽ ὃτι σέ κανένα λαό καί ποτέ ἡ γλῶσσα δέν ἒγινε ἀντικείμενο ἀναπλάσεως διά νομοθεσίας καί ἐπιβολή ἐκ τῶν ἄνω τῶν γλωσσικῶν ἱδιωμάτων γραφῆς καί ὁμιλίας Μόνον στήν δική μας χώρα ἐπιχειρεῖται αὐτό τό ἀνοσιούργημα.

Μόλις λοιπόν ἐδημοσιοποήθηκε ἡ θέσις τῆς Ἑλληνίδας διδασκάλισσας 140 άνώνυμοι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια νά γελοιοποιήσουν τήν ἐν λόγῳ διδασκάλισσα διότι ἐτόλμησε νά ὑπερασπίση τήν ἀθάνατη γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων ἢ τουλάχιστον ὃτι ἀπέμεινεν ἀπό τίς προηγούμενες έπιδρομές τῶν μέ τό ἀζημείωτο γλωσσολόγων.

Δεύτερον: πρό πενταετίας κάποιος σέ ἓνα ἀπο τά ἀεροδρόμια τῆς Ἀμερικῆς μέ ἐκρηκτικές ὗλες μέσα σέ κοιλότητα τῶν τακουνιῶν του προτιθέμενος ὑποτίθεται νά ἀνατινάξη τόν ἐαυτόν του μετά τῶν ἀλλοφύλων ὡς νέος Σαμψών, χωρίς νά μᾶς ἐξηγήσουν ποτέ πῶς ἀκριβῶς ὑποπτεύθηκαν τίς έκρηκτικές ὓλες στά τακούνια κάποιου ἂγνωστου Ἀμερικανοῦ ἀναγκάζουν ἒκτοτε γιά λόγους καθαρά συμβολικούς (δέν ἐξυπηρετεῖ κανένα λόγο ἀσφἀλειας ) δισεκατομμύρια πολιτῶν ἀπό ὃλες τίς χῶρες τῆς να βγάζουν τά παπούτσια τους ἂλλως δέν μποροῦν νά ταξιδέψουν.

Λόγω τῶν ἐπιπλέον μέτρων ἀσφαλείας ὃλοι ὑποχρεοῦνται νά καταβάλλουν ἓνα ὑψηλόν ποσόν ὡς φόρον ἀεροδρομίου τό ὁποῖον ἐνσωματώνεται στήν τιμή τοῦ εἰσιτηρίου. Μέ τά δύο ἁπλουστευμένα παραδείγματα φαντάζομαι γίνεται ἀντιληπτός ὁ μηχανισμός.

Ἐάν ἡ καταβολή τοῦ κόστους πρέπει νά γίνη ἀπό κράτος αὐτό ἐξασφαλίζεται μέ τήν προώθηση σέ θέσεις ἐξουσίας πολιτικῶν μέ παρελθόν ἐπιβεβαρυμένο (κλοπή ,ἀπάτη, προδοσία, παιδεραστία, σεξουαλικά σκάνδαλα κ.λ.π.), τούς ὁποίους μέ τόν έκβιασμό τοῦ προτέρου βίου καί μέ τον φόβο ἀπώλειας ἢ ἀκόμη καί τῆς τιμωρίας τους ἐκ μέρους τῆς ἐξουσίας ( Strauss Kahn), τούς ἀναγκάζουν νά ὑποδουλώνουν λαούς ὁλόκληρους (ἲδε μνημόνιον) στίς ἐπιταγές τῆς Ἐπικυρίαρχης Δύναμης.

Σωτηρία: Ἡ ὑποτιθέμενη σωτηρία προβάλλεται κατά κόρον ἀπό τά ΜΜΕ σάν τρομερή ἐπιτυχία τῶν πολιτικῶν μέχρις ὃτου ὁ μεγάλος ἀφέντης ἀποφασίσει νά σφίξῃ λίγο ἀκόμα τίς ἁλυσσίδες τῆς ὑποδούλωσης. Παρακολουθήσατε τά διαδοχικά μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, μηχανισμούς στήριξης, καί ὃλα τά ὡραῖα καί εὒηχα πού προβλήθηκαν τά τελευταῖα δύο χρόνια ὡς ἐπιτυχίες καί ἒργα σωτηρίας τοῦ Ἒθνους ἀπό τούς πολιτικούς σωτῆρες. Στήν διαρκῆ αὐτή πράξη σωτηρίας τῆς πατρίδος ὃλοι ἀνεξαιρέτως οἱ πολιτικοί ὃλων τῶν ξενόφερτων ἀποχρώσεων (Δεξιοί, ἀριστεροί, σοσιαλιστές, κεντρῶοι κ.λ.π.), διεκδίκησαν τόν ρόλο τοῦ Σωτῆρα τοῦ Ἒθνους καί ὃλοι πῆραν τό κομμάτι τους ἀπό τήν πίτα τῆς σωτηρίας. Θυμηθεῖτε τήν προηγούμενη ἀναφορά ὃτι ἡ λύσις ἀποφασίζεται πρῶτον καί κατόπιν δημιουργεῖται τό πρόβλημα.
Ὃταν λοιπόν ὁἙλληνικός λαός κατάλαβε τήν συμπαιγνία τότε ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη νά ἐνωθοῦν οἱ σωτῆρες σέ μιά ἀνίερη προσπάθεια γιά νά φέρουν σέ πέρας τήν προαποφασισμένη. Τόσο ἁπλά.
Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τόν "Ὀκτώμβριο τοῦ 2010 ἀνέλαβε τήν ἐξουσία στήν Ἑλλάδα ὁ γυιός τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου Γιῶργος ὁ γνωστός στόν Ἑλληνικό λαό ὡς Γιωργάκης. Δέν εἶναι σκοπός τῆς παρουσίασης μας νά ἀναλύσουμε τήν νομιμόμητα ἢ μή τοῦ τρόπου πού κατέλαβε τήν ἀρχή. Οὒτε ἐπίσης σκοπός μας εἶναι νά καταδείξουμε ὃτι ἦταν ὁ πλέον ἀκατάλληλος ἀπό τούς κατοίκους τῆς Ἑλλάδος (ὂχι τῶν Ἑλλήνων) νά ἡγηθῇ τοῦ ἱστορικοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων. Θά ἐπικεντρωθοῦμε σἐ δύο σημεῖα τῆς διάσημης πλέον θητείας του ὡς πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Πρῶτον Τί διεκύρηξε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ καί δευτερον τί ἒπραξε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ .

ΤΙ ΕΙΠΑΝ:

Ἀνερυθρίαστα καί χωρίς νά ἒχη τέτοιο δικαίωμα πού νά ἀπορρέη ἀπό ὁποιαδήποτε συνταγματική τάξη συνεπέρανε ὃτι: ὁ Ἑλληνικός λαὀς εἶναι ἢδη ἀποδέκτης τῆς ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ καί ἂρχισεν τήν κατά κόρον προβολήν τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης (World Governance) συμπεριφερόμενος ὡς ὁ ἐκλεγμένος ἡγέτης τῆς Ν. Τ. Π. καί ὂχι τῶν Ἑλλήνων. Ἐξ ἂλλου ἢδη εἶχεν τόν τίτλο τῦ προέδρου τῆς Διεθνοῦς Σοσιαλιστικῆς τό ὁποῖον κατά τήν ταπεινή μας γνώμη ἦταν ἀσύμβατον μέ τόν τίτλο τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. Γρήγορα καί ἂνευ προειδοποιήσεως τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς κυβερνήσεως του ἂρχισαν νά ἐπαναλαμβάνουν τίς κορῶνες τοῦ ἀρχηγοῦ τους μέ τούς πλέον ἒνθερμους τούς κους Βενιζέλο, Παπακωνσταντίνου, Χρυσοχοΐδη, Λοβέρδο, Πάγκαλο,,Ραγκούση καί βεβαίως τήν γνωστή καί μή ἐξαιρετέα κα Ἀννα Διαμαντοπούλου.

Ἀρχικά ὑπήρξε σθεναρή ἀντίδραση ἀπό κάποιους κύκλους Ἑλλήνων γιά τήν De Facto συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος στήν ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ καί τήν Παγκόσμια διακυβέρνηση χωρίς τήν δική τους (τῶν Ἑλλήνων) ἒγκριση. Στό στάδιο αὐτό ὁ "εὐφυής" πρωθυπουργός ἂρχισε σταδιακά νά καταστρέφη συστηματικά τήν οἰκονομία τῆς χώρας πού ἢδη εὑρίσκετο σέ ἀδύναμη κατάσταση. Σκοπός του νά στρέψη τήν προσοχή τῶν Ἑλλήνων ἀπό τό καυτό θέμα τῆς παράδοσης τῆς Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας στήν Ν. Τ. Π. δημιουργώντας τόν ἀντιπερισπασμό τῆς ἐπερχόμενης οἰκονομικῆς καταστροφῆς. ΑΡΝΗΘΗΚΕ ἐπιμόνως νά ἀποδεχθῆ λύσεις πού τοῦ προσεφέρθησαν πού ἀποσκοποῦσαν στήν διατήρηση τῆς Ἑθνικῆς μας κυριαρχίας καί τῆς οἰκονομικῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γιά νά μήν κατηγορηθοῦμε γιά συκοφαντία δηλώνουμε εὐθαρσῶς ὅτι ἡ ὁργάνωσις μας κατέχει ἒγγραφα ποὐ ἀποδεικνύουν τήν προδοτική συμπεριφορά τῆς κυβερνήσεως τοῦ «Γιωργάκη». Συγκεκριμένα μέλος τῆς ὁργανώσεως μας, εἲχεν ἐξασφαλίσει 510.000.000.000 € (δις) εὐρώ τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2010 μέ ὑποχρέωση ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου νά ἐπιστραφοῦν μόνον τά 150 (δις). Τά χρήματα ἦσαν ἀρκετά γιά τήν ἀποπληρωμή ὁλοκλήρου τοῦ Ἐθνικοῦ χρέους καί ἐπί πλέον 100.000.000.000 (δισ) γιά ἀνάπτυξη.

Ἡ ἒγκριση τοῦ ἐν λόγω κονδυλίου ἀπαιτοῦσε μόνον τήν ὑπογραφή τοῦ τότε ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν κου Παπακωνσταντίνου ὁ ὁποῖος ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΗ.

Ἀντιλαμβάνεθε ὃτι τίποτα ἀπό ὃσα δεινά ἒχουν ἐπισωρευθῆ πάνω ἀπό τό κεφάλι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἒκτοτε πού ὲχουν ὁδηγήσει 3.000 περήφανους Ἓλληνες νά αὐτοκτονήσουν λόγῳ τῆς προδοτικῆς ἀπραξίας τῆς κυβέρνησης δέ θά εἶχε συμβῆ.

Ἐάν τολμοῦν οἱ ἐν λόγω κύριοι ἂς τό ἀρνηθοῦν δημόσια διά νά καταδειχθῇ τελικῶς ποιός καί πού ὁδηγεῖ τόν Ἑλληνικό Λαό. Ἐάν εἲμαστε ἐμεῖς σέ θέση νά ἀποδείξουμε τήν καταγγελία προτείνουμε νά ὑποβάλλουν οίκειοθελῶς τήν παραίτηση των νά ἀποποιηθοῦν τήν βουλευτική ἀσυλία καί νά ἀποδεχθοῦν τήν ἐτυμηγορία τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης γιά ἐσχάτη προδοσία. Ἐάν καί πἀλιν δέν ἀντέχουν τήν ἐτυμηγορία τῆς Δικαιοσύνης ἂς ἀπομακρυνθοῦν οἰκειοθελῶς ἀπό τήν Ἑλληνική ἐπικρἀτεια χωρίς δυνατότητα έπιστροφῆς. Τά ἀποτελέσματα τῶν συμπεριφορῶν αὐτῶν τά βιώνει σήμερα ὁ Ἑλληνικός Λαός· καί πιστέψτε μας ἡ ὁργάνωση μας διαθέτει πληθώρα τέτοιων ἐγγράφων τά ὁποῖα οἱ ἐν λόγῳ κύριοι ἐθεώρησαν ἀσφαλισμένα ἀπό τήν πρόσβαση τοῦ Λαοῦ ἐπομένως ἀκίνδυνα γιά τούς ἲδιους. Ἐπειδή βρισκόμαστε ἀκόμη στίς λεκτικές παρεκτροπές τῶν πολιτικῶν καί γιά νά μήν θεωρηθῆ ὃτι μόνον μιά πολιτική παράταξη ἐκτρέφει καί συντηρεῖ «Ἓλληνες» τῆς παραπάνω ποιότητας σᾶς παραπέμπω στό πλέον κατάπτυστο κείμενο πολιτικῆς ὁμιλίας τήν ὁποία ἐξεφώνησε στό προεδρικό μέγαρο ἡ κα Ψαρούδα Μπενάκη ὅταν ἀνελάμβανε τήν προεδρία τῆς βουλῆς στήν κυβέρνηση Καραμανλῆ.

ΤΙ ΕΠΡΑΞΑΝ:

Ἡ πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία τοῦ νεοεκλεγέντος ἦταν ἡ ἀπόδοση τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας σέ ὁλους τούς ἀπρόσκλητους μετανάστες. Οἰ κατελόγισαν στόν νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό πολιτική σκοπιμότητα δηλαδή ἂγραν ψήφων.

Τὀ ἀμείλικτο ὃμως ἐρώτημα, γιατί ἰθαγένεια καί ὂχι ὑπηκότητα, ἡ ὁποία θά ἐξησφάλιζε τά ἰδια δικαιώματα στούς δυστυχισμένους αὐτούς συνανθρώπους μας δέν ἒχει καί οὒτε θά ἀπαντηθῆ.

Ἡ Ν. Τ. Π. ὠχριᾶ στήν ἱδέα ὁμοιογενοῦς πληθυσμοῦ διότι αὐτό εἶναι βόμβα στά θεμέλια τοῦ φιλοσοφικοῦ τους οίκοδομήματος. Δέν ὑπάρχουν δηλαδή γιά αὐτούς ἀμιγεῖς λαοί οἱ ὁποῖοι μποροῦν να διεκδικοῦν Ἐθνική ἀνεξαρτησία ἱδιεταίρως δέ στόν λεγόμενο δυτικό κόσμο, προβάλλοντας τήν ἱδέα ὅτι ὁ Δυτικός πολιτισμός εἶναι βασισμένος στήν διαχρονική διακίνηση καί ἀνάμειξη τῶν λαῶν καί τῶν ἱδεῶν καί λόγῳ αὐτῆς τῆς διάχυσης εἶναι φυσιολογική ἡ ἐπιβολή μιᾶς κεντρικῆς διακυβέρνησης σάν τέλική πράξη εἰρήνης, συννενόησης καί ἀρμονικῆς συνύπαρξης τῶν λαῶν, ἱδία δέ τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

Ἡ προσπάθεια τῆς Ν.Τ.Π. νά ἀποδείξῃ τήν ἀνυπαρξία τῆς φυλῆς τῶν Ἑλλήνων ἂρχισε ἀμέσως ἢ καί κατά την διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως μέ κύριο ἐκφραστή της τόν ὁνομαστό πλέον Jakob Phillipp Fallmerayer ὁ ὁποῖος ἒγραψε δύο βιβλία, ἓνα γιά τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό καί τό δεύτερο γιά τήν Χερσόνησο τῆς Πελοποννήσου. Σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τὠν πατρώνων του πού ἦταν κυρίως οἱ Ρώσσοι καί κατά δεύτερον λόγο οἱ Γάλλοι καί οἱ Ἁγγλοι οἱ ὁποίοι προσπαθοῦσαν ὁ καθένας γιά τά δικά του συμφέροντα νά κατατάξῃ τό νεοσύστατο Ἑλληνικό κράτος στή σφαῖρα τῆς δικῆς του ἐπιρροῆς. Τὀ συμπέρασμα λοιπόν τοῦ ἐν λόγω καθηγητάκου (καθηγητής Γυμνασίου) ἦταν, ὃτι ἡ κυρίως Ἑλλάδα πού τότε ἧταν μόνον ἡ Πελοπόννησος (Χερσόνησος τοῦ Μωρέως) δέν ἐκατοικεῖτο πλέον ἀπό Ἑλληνες διότι μέ τήν κάθοδο τῶν Ἀβάρων (ὂχι Ἀράβων) οἱ ὁποίοι ὃλοι ἧταν Σλαῦοι, ἡ Ἑλλάς ἐκατοικεῖτο πλέον ἀπό Σλαὐους καί κατ᾽ἐπέκταση ἡ Ρωσσία εἶχε πολύ περισσότερα δικαιώματα νά θέση τήν μικρή Ἑλλάδα κάτω ἀπό τήν δική της σφαῖρα ἐπιρροῆς. Τήν ἀβάσιμή αὐτή θέση ἀνέλαβε νά ἀνατρέψη ὁ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος καί πολύ ἀργότερα ὁ ῍Αρης Πουλιανός μέ τίς μνημειὠδεις ἀνθρωπολογικές του μελέτες.

Ἡ Ν. Τ. Π. βρῆκε λοιπόν λόγους νά «πιστέψη» τόν Fallmerayer καί ἀκολούθως περίπου πρίν 15 χρόνια, ἀποφάσισε νά πιστοποιήσῃ τό γεγονός μέ ἒρευνες βασισμένες στόν γενετικό κώδικα τό γνωστό DNA γιά νά προβάλλη πλέον τήν έξαφάνιση τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ὡς ἐπιστημονικό δεδομένο. Ἀνέθεσε λοιπόν τήν ἐπιστημονική ἀνάλυση στό πανεπιστήμιο Stanford τῆς Καλλιφόρνιας στό Πανεπιστήμιο τῆς Παβίας στήν Ἱταλία, καί ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς στόν καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κον Τριανταφυλλίδη.

Συνολικά ἒγιναν ἓξη μελέτες πού χρηματοδοτήθηκαν ἀπό μεταξύ τῶν ὁποίων το ΕΛΙΑΜΕΠ καί τό CDRSEE (συγγνώμην ἀξιότιμες κυρίες Διαμαντοπούλου Δραγώνα καί Ρεπούση) καί διεξήχθησαν ἀπό τό 2000 μέχρι τό 2006.

Πρός μεγάλην ἒκπληξη ἀλλά κυρίως ἀπογοήτευση τῶν πατρώνων καί χρηματοδοτῶν, καί οἱ ἓξη ἒρευνες κατέληξαν στό ἲδιο άκριβῶς συμπέρασμα. Ὁ μόνος ἀμιγής λαός τῆς Εὐρώπης καί τῆς Μεσογείου εἶναι ὁ Ἑλληνικός Λαός με βαθμό φυλετικῆς καθαρότητος 99,2% μέ δεύτερο λαό τούς Ἀλβανούς μέ 87,8%.῝Ολοι οἱ ὑπόλοιποι Ευῤωπαϊκοί λαοί εἶναι μίγμα Ἑλληνικοῦ DΝΑ μέ κάποιο ἄλλο DΝΑ.

Σὸκ καί δέος προκάλεσε τό ἀποτέλεσμα ἓξη διαφορετκῶν μελετῶν ἀναφορικά μέ τό DNA τῶν Ἑλλήνων. Ἒκτοτε κάθε προσπάθεια τῆς Ν.Τ.Π. στοχεύει στήν ἀλλοίωση τῆς φυλετικῆς καθαρότητος τοῦ Λαοῦ τῶν Ἑλλήνων. Αὐτοί εἶναι κυρίως οἱ λόγοι τῆς στοχευμένης ἀνεξέλεγχτης παράνομης μετανάστευσης καί αύτός εἶναι ὁ λόγος πού ὁ ἀπέδωσε ἰθαγένεια καί ὂχι ὑπηκόοτητα στούς δυστυχισμένους.

Ὁταν σέ λίγο διάστημα θά γίνη καινούργια ἒρευνα θά δηλώνουν καί αὐτοί Ἑλληνες ἰθαγενεῖς καί θά ζητήσῃ συγγνώμη πλέον ἡ ἐπιστημονική κοινότητα γιά τό προηγούμενο της.

Ἒχει ὃμως τό ἀνάστημα ὁ Γιωργάκης ἢ ὁ κάθε Γιωργάκης νά συλλαμβάνῃ καί νά ἐκτελῆ σχέδια τέτοιου βεληνεκοῦς καί σέ τέτοιο βάθος χρόνου; ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΧΙ.

Ἂν ἀνατρέξτε στό πλούσιο ΑΒΑΣΙΜΟ βιoγραφικό τοῦ Γιωργάκη θά διαπιστώσετε ὃτι κατά τά τά ἒτη 1990 - 1992 ὁ Γιωργάκης μέ παρέμβαση τοῦ πατρός του ἐθήτευσε περίπου γιά διάστημα 9-12 μηνῶν στό πανεπιστήμιο Χάρβαρντ καί πιό συγκεκριμένα στό διάσημο CFR (council foreign relations)

Στόν ἲδιο ὁργανισμό πρόεδρος σήμερα εἲναι ὁ σημερινός σωτήρας τῆς γειτονικῆς Ἰταλίας Mario Monti καθώς μέλος εἶναι ἐπίσης ὁ πρόσφατα καί ταυτόχρονα μέ τόν Μόντι σωτήρας τῆς Ἑλλάδος ὀ κος Λουκᾶς Παπαδῆμος. Δέν χρειάζεται καί πολλή λογική ἀνάλυση γιά νά συνδέσετε τίς δύο σωτηρίες τῶν δύο γειτονικῶν χωρῶν τῆς Μεσογείου. Βεβαίως στόν κατάλογο τῶν μελῶν εἶναι ἀκόμη τέσσερις Ἓλληνες τῶν ὁποίων ἡ σειρά νά «σώσουν» τήν Ἑλλάδα δέν ἦρθε ἀκόμη.

Τί ἀκριβῶς ὃμως εἶναι αὐτό τό CFR;

T C (ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΙΜΕΡΗΣ)
CFR (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ )
BILDERBURG CLUB ( ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ)

Οἱ τρεῖς παραπάνω ὀργανισμοί ἀποτελοῦν τούς φορεῖς τῆς ἂσκησης ἐξουσίας τῆς Ν. Τ. Π. Δέν εἶναι σκοπός μας νά ἀναλύσουμε τόν ξεχωριστό ρόλο τῶν φορέων ἀλλά νά δείξουμε στούς Ἓλληνες ὃτι ἡ Ν. Τ. Π. δέν εἶναι μιά θεωρία συνομωσίας ἀλλά ἀντιπροσωπεὐει πραγματικά μιἀ παγκόσμια ἐλίτ πού ἒχει εἰσχωρήσει σέ ὃλα τά κράτη καί τίς κυβερνήσεις τῶν ἐπί μέρους χωρῶν καί ἐφαρμόζει μιά ἑνιαῖα πολιτική, ὂχι μόνον σέ μιά ἒκφραση τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν τῶν ἐπί μέρους Ἐθνῶν /Κρατῶν ἀλλά λειτουργεῖ σάν ἓνα ὑπερκράτος τό ὁποῖο δέν λαμβάνει κἂν ὑπ᾽ὃψιν τίς ἐπιθυμίες τῶν πολιτῶν ἀσκώντας τήν ἐξουσία μέ πλήρη ἀπαξίωση καί περιφρόνηση στά Ἐθνικά συντάγματα. Φαντάζομαι ὃλοι οἱ Ἑλληνες βιώνουν τόν καιρό αὐτό πόσο σεβασμό δείχνουν οἱ «ἐκλεκτοί» του στό σύνταγμα πού ὁ ἳδιος ἀποφάσισε νά διοικείται σάν λαός ἀρχἰζοντας πρῶτα ἀπό τόν ἳδιο τόν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Τά παραδείγματα τῆς συνταγματικῆς παραβατικότητας εἶναι τόσα πολλά καί κραυγαλέα σέ σημεῖο μάλλιστα νά ψάχνουμε γιά κάποια πράξη τους ἡ ὁποία συνάδει μέ την συνταγματική νομιμόμητα.

Ἂς δοῦμε ὃμως πώς περιγράφει τό Συμβούλιο Διεθνῶν Σχέσεων ἓνα ἀπό τά παλαιότερα μέλη τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου ὁ γερουσιαστής τῶν ΗΠΑ Barry Goldwater ὑποψήφιος πρόεδρος.

῾Τό συμβούλιο διεθνῶν σχέσεων (CFR) εἶναι τό Ἀμερικανικό τμῆμα μιᾶς μυστικῆς ὁργάνωσης ἡ ὁποία ἱδρύθηκε στήν Μεγάλη Βρετανία καί πιστεύει ὃτι τά Ἐθνικά σύνορα πρέπει νά ἐξαφανιστοῦν καί νά δημιουργηθῇ μιά παγκόσμια κυβέρνηση γιά ὃλους. Ἡ διεθνής Τριμερής εἶναι ἓνας διεθνής ὁργανισμός πού ἱδρύθηκε γιά νά ἀποτελέσῃ τόν φορέα τῆς ἐνοποιήσεως τοῦ παγκόσμιου τραπεζικοῦ συστήματος καί τοῦ Διεθνοῦς ἐμπορίου ἀφοῦ πρῶτα ἒχει θέσει τήν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ κάτω ἀπό τόν ἀπόλυτο ἒλεγχο της.

Τά συμπεράσματα δικά σας…1 σχόλιο:

 1. ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΡ. ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ END, ΔΙEΡΩΤΟΜΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ END, ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ;;

  ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ;;;
  ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ Η Ν.Τ.Π. ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ("ΜΝΗΜΟΝΙΑ") ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ (ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ (ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ) ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;;;
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΛΜΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΡΟΜΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΠΛΑ ("ΟΜΟΛΟΓΑ");;
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΣΑΝ ΠΟΤΕ, Π Ο Τ Ε, ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ "ΧΡΗΜΑΤΑ" ΥΠΑΡΚΤΑ, .... ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΛΥΣΣΑΞΕΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ;;
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟΣΟΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Η END ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΑΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΣΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΗΣ;;

  ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ΑΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΕΣ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή