15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙ E.N.D. Ε.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ κ.ΚΑΖΑΚΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!


END.jpgEmmanuel Lambrakis Ὃπως ἀντιλαμβάνεσθε ἐγώ δέν ἒχω παρουσία στό Face book ἀλλά σὰς ἀπάντησα μέσω τοῦ Ἀρτέμη...Τό Face book εἶναι ἱδοκτησία τῆς CIA πού ἐνῶ οὐσιαστικά εἶναι μία ἑταιρεία ἱδιωτικῶν συμφερόντων ἒχει "συμβληθεῖ" μέ τήν Ἀμερικανική κοινοπολιτεία νά παρέχη ὑπηρεσίες ἀσφαλεἰας . Δέν εἶναι συμπερασματικά ὁ καταλληλότερος τρόπος νά ἐπικοινωνοῦμε γιά εὐαίσθητα Ἐθνικά θέματα ἂρα ἡ πληροφόρηση πού θά σᾶς δοθῆ μέσω αὐτοῦ τοῦ μέσου δέν μπορεῖ νά ἒχη τήν ἀπαιτούμενη ἐνδελέχεια γιά τόσο σοβαρά θέματα. Θά προσπαθήσω νά σᾶς εἰσαγάγω πολύ περιληπτικά στό θέμα σας γιά νά πάρουν καί οἱ λοιποί ἀναγνῶστες μιά γεύση τῆς ἀλήθειας πού μέ τόση ἐπιμέλεια κρύβεται ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό.
Τετάρτη στις 1:27 π.μ. ·


Emmanuel Lambrakis Ὁ κος Καζάκης εἰλικρινά προσπαθεῖ ὁ ἂνθρωπος νά καταλάβη τί ἀκριβῶς συμβαίνει στό παγκόσμιο χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι καί προσπαθεῖ νά ἀναλύση πληροφορίες πού μέ μαεστρία προβάλλουν οἱ Τραπεζίτες-Καζάροι γιά νά ἀποπροσανατολίζουν τόν μέσο ἒντιμο ἂνθρωπο καί νά τόν ὁδηγοῦν στά μονοπάτια πού βοηθοῦν καί ἐμπεδώνουν τούς σκοπούς τους. Τό πρόβλημα μέ τόν κατά τά ἂλλα συμπαθῆ Κο Καζάκη εἶναι ὃτι ἐνῶ ὁ σκοπός τοῦ δημόσιου βίου του εἶναι ἡ πολιτική του ἀνέλιξη , ὑποκριτικά προβάλλει ἓνα προσωπεῖο οἰκονομολόγου? Ἐθνικοῦ ἣρωα ?, Δημόσιου τιμήτή,? ἱδεολόγου ἀριστεροῦ? χωρίς νά εἶναι τίποτα ἀπό ὃλα αὐτά ,ἐξυπηρετοῦν ὃμως τήν ἂκρατη φιλοδοξία του γιά ἀρχή.
Τετάρτη στις 1:40 π.μ. · 


Emmanuel Lambrakis Ἂν διαπιστὠσατε ἀκούγοντας τον νά ἀπαντᾶ τήν ἐρώτηση περί τῶν ἐξακοσίων δίς, δέν προέβαλε καμία ἐπιστημονική ἐξήγηση γιατί δέν ἒχει, δέν ἒδωσε λογική ὲστω ἐξήγηση γιατί νομίζει ὁ ἲδιος ὃτι εἲναι ἀδύνατον νά χειρίζεται κάποιος τόσο χρήματα, καί ὃλο αὐτό γιατί ὁ Σῶρρας δέν εἶναι λέει στήν λίστα Φόρμπς ἢ δέν συνοδεύεται ἀπό μιά σειρά τραπεζιτῶν καί ἓνα στρατό γιά προσωπική του ἀσφάλεια .Ἡ λίστα στήν ὁποία ἀναφέρεται εἶναι σάν τό παιγνίδι τοῦ πεντάχρονου, γιατί ἒτσι μᾶς βλέπουν οἱ Καζάροι, πού τοῦ ἀγόρασε ὁ μπαμπᾶς γιά νά μήν κάνη Φασαρία στήν....... οἰκογενειακή συγκέντρωση. Θά σᾶς δώσω δύο τρία νούμερα γιά νά ἀντιληφθείτε τά πραγματικά μεγέθη τῆς Παγκόσμιας οἰκονομίας.Σἐ τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς τοῦ Παγκόσμιου συστήματος ἡ Ἑλλάδα ἒχει στό μερίδιο της πάνω ἀπό τριακόσια τρισεκατομμύρια δολλάρια τά ὁποῖα μπορεῖ νά πάρη μέ συγκεκριμένη διαδικασία τήν ¨ὁποία οὒτε ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν γνωρίζει πολύ δέ περισσότερο ὁ πρωθυπουργός.....Στήν Τράπεζα ΒΙΣ ἱδιοκτησία τῶν Ρῶθτσιλντ τόν Ἰούλιο τοῦ περασμένου χρόνου ὑπῆρχαν καταθέσεις 1015 τετράκις. Ὁ κύκλος ἐργασιῶν τῆς ἑταιρείας CEDE μέ διεύθυνση 55 Water Street στήν Νέα Ὑόρκη καί πάλι ἱδιοκτησία τῶν Ρῶθτσιλντ ἦταν 956 τρισεκατομμύρια δολλάρια τό ἒτος 2003. Ἡ Φέντεραλ Ρεσέρβ ἡ κεντρική δηλαδή Τράπεζα τῆς Ἀμερικῆς καί πάλι ἱδιοκτησία τῆς ἲδιας οἰκογένειας ἒκανε ἐξ ἰδίων κεφαλαίων ἀνακεφαλαιοποίηση ὃλων τῶν Ἀμερικανικῶν Τραπεζῶν ἀπό τό Δεκέμβριο τοῦ 2007 μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ 2010 καταβάλλοντας τό ποσόν τῶν 16,7 τρισεκατομμυρίων χωρίς νά τό παρουσιάση σάν ἐξωτερικό χρέος τῶν ΗΠΑ. Κάι νά σκεφτεῖτε ὃτι κατατρομἄζουν τόν Ἀμερικανικό λαό διότι λέει τό ἐξωτερικό χρέος τῶν ΗΠΑ εἶναι 16 τρίς!!!!!!!!!! Καί κάτι ἀκόμη πού θά σᾶς σοκάρη. Μόνον σέ ἓνα λογαριασμό τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχουν καταθέσεις πού ἀντιστοχοῦν 12-15 φορές τό ἀκκαθάριστο Ἐθνικό εἰσόδημα.Αὐτά γιά νά ἀντιληφθεῖτε τήν σοβαρότητα τοῦ συμπαθοῦς κου Καζάκη πού θά πρέπει νά μᾶς έξηγήση γιατί κανένας ἀπό τούς παραπάνω δέν εἶναι στήν λίστα πού παρουσιάζει σάν ἀπόδειξη ἀπαξίωσης τοῦ Σῶρρα.Ἀντιθέτως ὁ Σῶρρας διακινεῖται στά παραπάνω "σαλόνια " τῶν τρίς γιά πάρα πολλά χρόνια ἀλλά ὁ Καζάκης τόν θεωρεῖ παληὀ Ἀντικέρ.......Αὐτά εἶναι πού ἐπιτρέπεται νά σᾶς πῶ ἀφήνοντας τήν φαντασία σας νά καλπάζη σέ αὐτά πού δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ. Γίνεται φαντάζομαι ἐμφανές πώς μόνο μέ συμπάθεια μπορεῖ κάποιος νά ἀντιμετωπίση τόν κο Καζάκη.Σοβαρή συζήτηση πώς νά κάνει κανείς μέ κάποιον πού θεωρεῖ τά 660 δίς τεράστιο ποσό ὃταν τό συγκρίνεις μόνον μέ τίς καταθέσεις τῆς ἐκκλησίας .......Θά πρέπει νά βρῆ τήν σοφία καί τό θάρρος ὁ κος Καζάκης νά ρωτήση, νά διδαχθῆ, νά μάθη τήν ἀλήθεια γιά τίς πραγματικές διαστάσεις τῆς οἰκονομίας πρίν ἐπανάλάβη τό ἀτόπημα νά κρίνη τόν Σῶρρα ὁ ὁποῖος διακινεῖται στά πραγματικά παγκόσια ἐπίπεδα.. Κάθε ἐπιπλέον ἐρώτηση ἀντιλαμβάνεσθε ὃτι δέν μπορεῖ νά συζητηθῆ ἐδῶ ......Εὐχαριστῶ γιά τήν ἀνοχή σας καί θυμίζω ὃτι ὁ Σῶρρας δέν ὲχει καμία ὑποχρέωση νά ἐκπαιδεύση τόν κο Καζάκη οὒτε καί νά ἒχει ὁποιονδήποτε δημόσιο διάλογο μέ κάποιον πού ἀγνοεῖ παντελῶς τά Χρηματοιοικονομικά μεγέθη τοῦ πλανήτη.....Emmanuel Lambrakis  
Ὁ κος Δημήτρης Καζάκης εἶναι ἓνας συμπαθής ἐν δυνάμει πολιτικός παλαιᾶς κοπῆς ,ἂσχετος μέ τόν Ἑλληνισμό μέ μοναδικό σκοπό τῆς ζωἠς του νά ἀποκτήση πολιτικό θῶκο ἒναντι οἰουδήποτε τιμήματος. Δυστυχῶς λόγω ὲλλειψης διαννόησης ἀδυνατεῖ νά ἀντιληφθῆ ὃτι ἡ στερεότυπη ἀριστερή τακτική καί πολιτική φιλοσοφία πού προάγει δέν ἒχει μέσα της τίποτα τό Ἑλληνικό. Δέν δανείζεται ὁ Ἑλληνισμός ἀριστερές δεξιές ἢ κεντρῶες φιλισοφίες. Ὃλες οἱ ξενόφερτες φιλοσοφίες τῆς Καζάρικης προέλευσης σκοπό ἒχουν νά παρακάμψουν τήν ἀθάνατη καί μοναδική ἑρμηνεία περί "χρηστῆς διοικήσεως " ὃπως περιγράφεται ἀπό ὁλους τούς Ἓλληνες πατέρες τῆς διανόησης . Ἡ δημοκρατία δέν εἶναι πολίτευμα γιά νά ἐπιδέχεται διαφορετικές ἑρμηνεῖες τοῦ κάθε διαχρονικοῦ γραφικοῦ Καζάκη .Μέ ἁπλᾶ λόγια ἡ δημοκρατία οὐσιαστικά εἶναι ἡ ἀνάληψη εὐθύνης τῆς χρηστῆς διοίκησης ἀπό τό σύνολο τῶν πολιτῶν χωρίς τό δικαίωμα ἀμφισβήτησης ἠ παρερμηνείας τῶν ἐπιταγῶν τῆς χρηστῆς διοικήσεως ἡ ὁποία εἶναι συμπαντική ἀναλλοίωτη ἀξία βασισμένη στήν ἐλευθερία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Κάθε ἀριστερή ἢ δεξιά ἠ σοσιαλιστική ἑρμηνεία παραβιάζει τήν ἀληθινή φύση τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ Καζἀροι διαχρονικά μέ τήν κοματική διαίρεση τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν ἀναθέτουν σέ μία μικρή μειοψηφία ( Φεουδαρχική διοίκηση) τήν ἐφαρμογή τῆς χρηστῆς διοίκησης μέ σκοπό νά παρακάμψουν τίς ἀναλοίωτες ἀρχές τῆς ἐλευθερίας δημιουργώντας ἐξάρτηση ἀλλοτε μέν διά οἰκονομικῆς εὐημερίας ἂλλοτε δέ δία οἰκονομικῆς δυσπραγίας νά ἀποσυντονίσουν τήν οὐσία τῆς χρηστῆς διοίκησης (ἒκφραση τῆς ψυχῆς) μεταφέροντας τό βάρος στήν ὑλική ὑπόσταση τῆς διοίκησης καί ὂχι στήν συμπαντική ἐλευθερία πού ἐκφράζει ἡ χρηστή διοίκηση. Εἶμαι σίγουρος ὃτι ὁταν ὁ Καζάκης διαβάσει τίς παραπάνω σκέψεις θά βάλη ἀμήχανα τά γέλια γιατί εἶναι δύσκολο χωρίς ἐργαλεῖα διαννόησης νά ἐμπεδώση κάποιος μιά ἱδέα. Δέν εἶναι ἀμάρτημα ἡ ἒλειψη διανόησης Τό τραγικό εἶναι νά προσπαθῆ ὁ Καζάκης νά ἀναλύση τόν Σῶρρα χρησιμοποώντας ὃτι ἐργαλεἰα τοῦ δώσανε οἱ Καζάροι τά ὁποῖα καί αὐτά τά κατέχη ἐλλειπῶς καθ᾽ὃτι σχετικά ἀμόρφωτος πεί τά οἰκονομικά. Τά σχόλια του γιά τούς γνῶστες τοῦ ἀντικειμένου παραπέμπουν σέ μαθητή πρώτης δημοτικοῦ πού προσπαθεῖ νά ἀναλύση τήν θεωρία τῶν Κβάντων ...... Δέν ἒχει ἱδέα γιά τήν παγκόσμια οἰκονομία καί τούς ἐκφραστές της καί σίγουρα οὒτε κἂν μπορεῖ νά φανταστῆ καί στά πιό ἀπίθανα ὂνειρα του ποιός εἶναι ὁ Σῶρρας καί τί ἀκριβῶς ἀντιπροσωπεύει στό παγκόσμιο χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι... Χωρίς νά προσπαθῶ νά παρακάμψω τό ἐρώτημα σας γιά ἐνδελεχῆ ἀπάντηση τῶν λεγομένων τοῦ Καζάκη θά σᾶς παρακαλοῦσα νά δηλώσετε τό πραγματικό σας ὃνομα ὃπως κάνω ἐγώ τό ἐπίπεδο εἰδίκευσης σας στό ἀντικείμενο γιά νά σᾶς δώσουμε τά στοιχεῖα πού ζητἀτε στό ἐπίπεδο τῆς ἀντιληπτικῆς σας ἱκανότητος. Καί ἐπειδή ἐμεῖς εἶμεθα λάτρεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἂν ὃντως ἒχετε εἰλικρινῆ διάθεση γν´σης θά εἲμεθα εὐτυχεῖς νά σὰς μεταδώσουμε μέ μεθοδικότητα ὃτι ἀλήθεια μπορεῖτε νά ἀντέξετε.

Τετάρτη 10/7/2013 στις 2:41 π.μ. 

4 σχόλια:

 1. Αντε ας σοβαρευτούμε επιτέλους,και η μαλακία έχει όρια http://vickytoxotis.blogspot.com/2013/07/blog-post_14.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξ ιδίων κρίνεις;...Πως και δεν έδωσε αυτά τα..."στοιχεία" στον Σπυράδωνι,να τα χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο;Πως και δεν κατέφυγε κι αυτός στη Δικαιοσύνη με τοοοόσο τρανταχτά "στοιχεία";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
  ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 600 ΔΙΣ $
  ΟΣΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  Η ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!
  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ!!! ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ!!!


  Συμπληρώνουμε τήν αίτηση, τήν υπογράφουμε καί κάτω πού γράφει βεβαίωση γιά τό γνήσιο τής υπογραφής, υπογράφουν δύο γνωστοί μας (ονοματεπώνυμο-υπογραφή-αρ. ταυτότητας)


  ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ THN ΣΤΕΛΝΕΤΕ σε οποιοδήποτε από τα εξής 2 και μόνον emails :

  ellas600dis@yahoo.gr,

  ellhnes600@yahoo.gr

  ή για όσους δεν έχουν την δυνατότητα αποστολής email στο

  φαξ : 2103470884

  ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΘΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΡΡΑ, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, Ή ΜΕ ΚΟΥΡΙΕΡ


  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,
  ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 19, 3ος όρ,
  10675 ΚΟΛΩΝΑΚΙ
  ΑΘΗΝΑ.


  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να

  επικοινωνείτε με τα εξής τηλέφωνα :

  6947260144 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,
  6973823945 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
  6984989582 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ,
  6932335821 ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
  6972718830 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ
  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ....
  ΛΗΨΗ,ΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
  ΕΛΛΑΔΑ !!!
  ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ WORD ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕ

  ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 600 ΔΙΣ.doc · έκδοση 1


  Έγγραφο Λήψη Προεπισκόπηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://alfeiospotamos.blogspot.com/2013/07/600.html
   http://alfeiospotamos.blogspot.com/2013/07/blog-post_8777.html
   http://alfeiospotamos.blogspot.com/2013/07/end-19.html
   http://alfeiospotamos.blogspot.com/2013/05/end-wwwartfmradiocom.html
   http://alfeiospotamos.blogspot.com/2013/03/end_28.html

   Διαγραφή