Νίκος Τανάλιας
H απαιτουμένη επένδυσις Ε εις την α) ελληνικήν αγωγήν και παιδείαν, και β) ελληνοπρεπή οργάνωσιν των ελληνικών μας θεσμών πρέπει να υπερβαίνει την κρίσιμον μάζαν (βλ. Σχήμα), παραμένοντας πλησίον του βελτίστου επιπέδου επενδύσεως E*, το οποίον αποδίδει την μεγίστην απόδοσιν επενδύσεως AEmax.

1528529_206342312902708_218491671_n.jpg
Εις το Σχήμα, η έννοια του βελτίστου επιπέδου επενδύσεως E* συνάδει με την του Αριστοτέλους έννοιαν της μεσότητος, όπως επίσης 
και με το εν Δελφοίς παράγγελμα ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ. Δεν είναι όμως μόνον χρηματιστική η απαιτουμένη, υπέρ της επανορθώσεως της 
ελληνικής μας πολιτείας επένδυσις Ε, εις την α) ελληνικήν αγωγήν και παιδείαν, και β) ελληνοπρεπή οργάνωσιν των ελληνικών μας 
θεσμών, αλλά είναι πρωτίστως ηθική και πνευματική, επίσης συνάδουσα μετά το της Φύσεως πρόταγμα της ανελίξεως της 
συνειδητότητος εις το διηνεκές.

Σχετ.: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ι) Αναρχικός τραπεζίτης! Με τον Χρίστο Λογαρίδη, 7.01.2014.
Καλεσμένος ο Δρ. Νίκος Γεωργαντζάς, Υπάρχων Συνδήκτωρ, ΕΙ·ΕΝD:
http://www.youtube.com/watch?v=4cp8HQ2YkoI.
ΙΙ) ΤΜΗΜΑ Α΄: ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/2013, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
https://www.youtube.com/watch?v=7SZFk0JBHdQ.

ΙΙΙ) ΤΜΗΜΑ Β΄: ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2013, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
Μέρος α΄: https://www.youtube.com/watch?v=lXdEcn1-B-g.

Μέρος β΄: https://www.youtube.com/watch?v=bva0ORfziGA.