19 Οκτωβρίου 2008

Ο Παπαρρηγόπουλος με το να καταγράψει την Α-ΛΗΘΕΙΑ της ιστορίας,προσπάθησε να προκαλέσει εμφύλιο;

Επειδή στο άρθρο περί ΟΥΠΡΑΒΔΑ(Ιουστινιανού),στάλθηκαν κάποια
σχόλια,θέλουμε να πιστεύουμε καλή τη πίστη,εξηγούμαστε για να μη παρεξηγούμαστε!!!Διότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν Έλληνα,που χωρίς να έχει διαβάσει και ερευνήσει την ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ,ξέρει και πιστεύει ό,τι έχει μάθει μόνο στο σχολείο!!!!ΆΛΛΟΙ,έχουν χωρίσει τους Έλληνες σε "αμνούς" και "ερίφια",εδώ και κάποιους αιώνες,όσους τέλος πάντων δεν κατεσφάγησαν από βάρβαρους κατακτητές και τους "συνεργάτες τους".

Από πότε η ΙΣΤΟΡΙΚΗ πραγματικότητα,είναι αιτία ή αφορμή εμφυλίου πολέμου;

Από πότε οι πράξεις κατακτητών θεωρούνται απλά λάθη;Δηλαδή οι Γερμανοί όταν έκαιγαν τα Καλάβρυτα,έκαναν απλά λάθος;
Ο Παπαρρηγόπουλος ήταν ακραιφνής χριστιανός(δικαίωμά του αναφαίρετο),αλλά ως ιστορικός,θεωρείται από τους πιο καλούς.Μήπως πρέπει να εξαφανίσουμε ΚΑΙ αυτόν,επειδή κατέγραψε την Α-ΛΗΘΕΙΑ και μάλιστα ενίοτε "κολοβή" διότι προσπάθησε να ωραιοποιήσει τα γεγονότα εκείνης της περιόδου;
Έχουμε να χωρίσουμε κάτι,για να "σκοτωθούμε μεταξύ μας",όταν διαβάζουμε την ιστορική πραγματικότητα;
Δηλαδή ο Παπαρρηγόπουλος με το να καταγράψει την Α-ΛΗΘΕΙΑ της ιστορίας,προσπάθησε να προκαλέσει εμφύλιο;Η πρώτη έκδοση της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,έγινε την περίοδο 1860-1874.
Ο ίδιος χρησιμοποιεί ως πηγές του,ιστορικούς χριστιανούς,εθνικούς,λαικούς,κληρικούς,και γενικά αναφέρεται σε πλήθος ανθρώπων,οι οποίοι έζησαν και κατέγραψαν τα γεγονότα,ο καθένας στην εποχή του!

Ένα μικρό παράδειγμα:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
Βιβλίον όγδοον,σελ.274,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑ.[...Είναι γνωστόν ότι ο Ζώσιμος δεν επαινεί συνήθως ειμή τους εθνικούς,τους δε χριστιανούς εν γένει πικρώς στηλιτεύει,ώστε ευλόγως εκ της αφηγήσεως αυτού δυνάμεθα να συμπεράνωμεν,ότι ο μεν γέρων Μουσώνιος και δύο αυτού υιοί είχον μείνει πιστοί εις το αρχαίον θρήσκευμα,ο δε τρίτος υιός,ο Αντίοχος,είχεν ασπασθή το νέον δόγμα.Πλην τούτου ο Ευνάπιος ιστορεί,ότι οι μοναχοί διηυκόλυναν πολύ την επιδρομήν του Αλαρίχου,βεβαιών επί λέξεως ότι "τοιαύτας αυτώ τας πύλας απέδειξε της Ελλάδος,η των τα φαιά ιμάτια εχόντων ακωλύτως προσπαρεισελθούσα ασέβεια." Εκ τούτων πιθανόν υπελήφθη ότι ο Ρουφίνος,περί την εκτέλεσιν των προδοτικών αυτού βουλευμάτων,ωφελήθη προ πάντων από την κατά της ειδωλολατρείας αντιπάθειαν των χριστιανών,οίτινες,ευάριθμοι όντες εις την ενταύθα Ελλάδα και μέχρι των χρόνων τούτων βλέποντες τους εθνικούς ακωλύτως εκπληρούντας τα της λατρείας αυτών,ήσαν διατεθειμένοι να συμμαχήσωσι μετά των Γότθων ίνα καταφέρωσιν επί τέλους καιρίαν κατά των αντιπάλων πληγήν.Ήσαν δε οι Γότθοι αρειανοί μεν αλλ' ουδέν ήττον χριστιανοί και επιτήδειοι να συντελέσωσιν εις τον θρίαμβον των συμμάχων αυτών,ιδίως δια της των ιερών καταστροφής....]

Και στην επόμενη σελίδα,275.

[...
Όπωσδήποτε ο Αλάριχος,αναχωρήσας εκ Θράκης,προήλασε κατ' αρχάς εις την Μακεδονίαν και έπειτα εις την Θεσσαλίαν "πάντα καταστρεφόμενος τα εν μέσω." Περί τας αρχάς δε του 396 γενόμενος πλησίον των Θερμοπυλών,ανήγγειλε λάθρα την άφιξιν αυτού προς τε τον Αντίοχον,τον ανθύπατον,και προς τον Γερόντιον,τον προιστάμενον της εν Θερμοπύλαις φυλακής.Και εν τω άμα ο Γερόντιος,αναχωρήσας μετά των φυλάκων,αφήκεν ελευθέραν και ακώλυτον εις τους βαρβάρους την εις την Ελλάδα είσοδον.Οι δε,καθοδηγούμενοι υπό πολυαρίθμων μοναχών,κατεπλημμύρησαν πάντα τα μεταξύ Θερμοπυλών και Αττικής,Λοκρίδα,Φωκίδα,Βοιωτίαν,λεηλατούντες και καταστρέφοντες χώρας και πόλεις,και τους μεν άνδρας ηβηδόν αποσφάττοντες,παίδας δε και γυναίκας αγεληδόν συνεπαγόμενοισυμφορά υπήρξε τασαύτη ώστε ο πεντηκονταετίαν βραδύτερον ακμάσας Ζώσιμος βεβαιοί,ότι μέχρι των χρόνων αυτού εφαίνοντο έτι τα στίγματα αυτής.]
_____________________________________________________

Μήπως πρέπει να εξαφανίσουμε ΟΛΗ την ιστορία μας,γιατί ενοχλεί;
Όπως φυσικά γνωρίζετε,κάποιοι άλλοι έσβησαν ό,τι ενοχλεί.Γιαυτό προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας κάνουν να ξεχάσουμε ποιοί είμαστε και που μας κατάντησαν.
Γιατί ξέρουν ότι για να σβήσει ένας λαός,πρέπει να ξεχάσει την ιστορία του.......
Πάντως "απειλές εμφυλίου",τύπου "Καραμανλής ή τάνκς" ή "Καραμανλής ή χάος",μόνο οι κρατούντες εκστομίζουν,όταν αισθάνονται ότι κινδυνεύει η εξουσία τους και τα συμφέροντά τους.

1 σχόλιο:

  1. Κυριε Πισατιδη,
    ευχαριστουμε για την ηθικη στηριξη που μας δινετε.

    may the gods shine their light upon you

    ΑπάντησηΔιαγραφή