13 Μαρτίου 2013

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 600 Δις ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ...Καταπληκτικό άρθρο του Τάσου Πατεράκη!Τί εἶναι τὰ 600 Δὶς τοῦ Ἀρτέμη Σῶρρα.

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Βρισκόμαστε πρὸ μιᾶς περιπτώσεως ὅπου δὲν γνωρίζουμε τίποτα, ἁπλὰ ὑποθέτουμε καὶ ἔχουμε μία τάση πρὸς μία κατεύθυνση ἡ ὁποία εἶναι ἀπόλυτα προβλέψιμη καὶ κατὰ συνέπειαν ὑπόκειται σὲ πιθανότητα χειραγώγησης . 

Ὁ παράγοντας ποὺ μεταβάλλει τὴν πορεία, εἶναι ὅπως πάντα ἡ ἐλπίδα καὶ αὐτὴ καλύπτεται ἀπὸ μία ἀόριστη δύναμη ποὺ συνήθως ὀνομάζουμε πίστη, ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της προέρχεται εἴτε ἀπὸ ἀνάγκη ἀπαντήσεων ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀπαντήσουμε διότι εἰσέρχονται στὸν χῶρο τῆς μεταφυσικῆς , εἴτε ἀπὸ ἐσώτερη τάση-ἐπιθυμία ποὺ μᾶς κατευθύνει πρὸς ἕναν ἀνώτερο σκοπό.


Στὴν βάση της δὲν ἔχει μεγάλη διαφορὰ ἀπὸ τὴν θρησκευτική πίστη κατὰ τὴν ὁποία ἀποδεχόμαστε κάποια πράγματα ὥς δεδομένα, τὰ ὀνομάζουμε δόγματα καὶ ἀρχίζουμε μετὰ νὰ χτίζουμε μία κατάσταση ποὺ ἑδραιώνεται στὸν νοῦ μας καὶ ἐνδυναμώνεται καθημερινὰ μέχρι νὰ παγιωθῇ καὶ νὰ θεωρεῖται πραγματικότητα ἢ τοὐλάχιστον νὰ εἶναι ἔτσι ἀντιληπτὴ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ὅσους τυχαίνει νὰ τὴν συμμερίζονται.

Εἶναι τόσο λάθος, ὅσο εἶναι καὶ μία θρησκευτικὴ πίστη ὅπου παρέχει πολλὲς ἐνδείξεις ἀλλὰ ΠΟΤΕ ἀποδείξεις. Εἶναι πολὺ περίεργο ἄλλὰ τόσο ἀληθινό, ὅτι ὑπάρχουν τόσες πολλὲς θρησκεῖες, τόσα ἐκατομμύρια ἀνθρώπων ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὲς, πολλοὶ θυσιάζουν ὁλόκληρη τὴν ζωή τους γιὰ τὴν διατήρησή τους καὶ ὅμως δὲν ἔχουν καμμία ἀπόδειξη γιὰ τὴν ὕπαρξή τους καταφεύγοντας στὴν ἀσφάλεια τοῦ ἀοράτου καὶ τῆς μεταθανάτιας ζωῆς. Ἀναμφίβολα ὅπως εἶπα ὑπάρχουν ἐνδείξεις ἀλλὰ ὄχι ἀποδείξεις. Ἡ σωρεῖα τῶν ἀναφερομένων θαυμάτων καὶ δῆθεν ἀποδείξεων ἔχει πρὸ πολλοῦ καταπέσει, σὲ πολλὲς δὲ περιπτώσεις ἔχει καταντήσει ἐμπορία χρημάτων καὶ ὑποταγῆς συνειδήσεων.

Σᾶς θυμίζει κάτι αὐτό ποὺ σᾶς λέω;

Τώρα, ἡ ἐμφάνιση καὶ ἐνέργειες τῆς END εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐφαρμογὴ τῶν πρωτοκόλλων ὅπως τὶς περιγράφει τὸ γνωστὸ 19ο πρωτόκολλο τῶν σοφῶν τῆς Σιών, ὁπότε ὁ Ἀρτέμης. Σῶρρας φαίνεται ὅτι εἶναι εὐθέως καθοδηγούμενος καὶ ἐφαρμόζει ἀπόλυτα ὅ,τι χρειάζεται γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς καταρρεύσεως τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ πρωτοκόλλου. Ἔτσι θὰ ἔλεγε κάποιος: « τί ὲπιπλέον ἀπόδειξη χρειάζεσαι γιὰ νὰ δῇς ὅτι δουλεύει γιὰ τοὺς σιωνιστές». Εἶναι ὅμως ἀλήθεια ἢ ὄχι;

Ἄλλὰ θεωρούμενο ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ προκύπτει ἡ ἐρώτηση : μήπως αὐτὸ δὲν θέλουμε ὅλοι μας; μήπως δὲν θέλουμε τὴν τιμωρία τῶν ἀπατεώνων καὶ ἐπὶ τέλους τὴν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης; καὶ βέβαια αὐτὸ θέλουμε, διότι τὰ πράγματα ἔχουν μελετηθεῖ καὶ ὁδηγηθεῖ μὲ κατάλληλο τρόπο ὥστε νὰ φθάσουν ἐκεῖ ποὺ ἔχουν καταλήξει στὴν σημερινὴ ἐποχή.

Νὰ θυμηθοῦμε τὸ Πρόβλημα, Ἀντίδραση, Ἐπίλυση, (Problem Reaction Solution), δημιουργοῦμε ἕνα πρόβλημα, προκαλοῦμε ἀντίδραση μέσῳ τῶν μέσων ἐνημερώσεως καὶ μετὰ ἐρχόμαστε σὰν σωτῆρες νὰ προσφέρουμε τὴν λύση στὸ πρόβλημα ποὺ ἔχουμε δημιουργήσει ἐμεῖς. Αὐτὴ εἶναι ἡ μέθοδος ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς παγκοσμιοποιητὲς καὶ βλέπετε τὴν καθαρὴ ἐφαρμογή της μπροστά στὰ μάτια σας καθημερινά.

Οἱ ἀποκαλύψεις ποὺ κάνει ἡ END μέσῳ τῶν φίλων μας Ἀρτέμη Σῶρρα καὶ Μανώλη Λαμπράκη, δὲν εἶναι ἄγνωστες σὲ πολλοὺς κατὰ τὸ μεγαλύτερο ποσοστό τους. Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ γνωρίζουν τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ καὶ μάλιστα ἔχουν κρατήσει ἀναρίθμητα βίντεο μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς πληροφορίες ποὺ τώρα ἀρχίζουν νὰ βγαίνουν δειλά-δειλὰ στὸ διαδίκτυο. Ἀπὸ τότε ποὺ αὐτὰ ἦταν γνωστὰ καὶ μερικοὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὰ διαδώσουν στοὺς συνανθρώπους τους, ἡ χλεύη ἦταν καθημερινότητα καὶ ὁ κόπος γιὰ διάδοση τῶν πληροφοριῶν ἐντελῶς ἄχρηστος διότι ἐνέπιπταν στὴν κατηγορία τῆς «συνομωσιολογίας» ὁπότε ὁ κόσμος ἀντιδροῦσε κατὰ τὸν «προγραμματισμό» ποὺ τοῦ εἶχαν ἐπιβάλλει καὶ ἔτσι ἀπομόνωνε ὅσους προσπαθοῦσαν νὰ διαφωτίσουν καὶ ἔπνιγε τὶς φωνές τους μὲ τὸν πλέον ἀπαξιωτικό τρόπο.

Τὰ πράγματα λοιπὸν ποὺ λένε Οἱ ἄνθρωποι τῆς END δὲν εἶναι καθόλου καινούρια καὶ μάλιστα χιλιοειπωμένα, ἀλλὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔχουν ἀποδοχὴ στὴν Ἑλλάδα διότι τώρα εἰδικὰ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουν σφίξει … τὰ ζωνάρια καὶ ἡ εἰκονικὴ πραγματικότητα ἔχει δημιουργήσει ῥῆγμα καὶ τὰ πετάσματα τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης ἔχουν ἀδυνατίσει κάνοντας ὁρατοὺς τοὺς μηχανισμοὺς ποὺ κρύβονταν ἀπὸ πίσω.

Τὰ χρήματα ἢ τὰ ὁμόλογα μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀλλὰ μπορεῖ καὶ ὄχι. Αὐτὸ ὅμως δὲν παίζει κανένα ῥόλο, διότι ὅπως πολὺ συχνὰ καὶ σωστὰ ἀναφέρει ὁ Ἄ. Σῶρρας: « χαρτιὰ χρωστᾶμε καὶ χαρτιὰ θὰ τοὺς δώσουμε», ποῦ εἶναι τὸ πρόβλημά σας;

Ὅλων τὸ μυαλὸ εἶναι κολλημένο στὰ λεφτὰ καὶ φαντάζονται θησαυροφυλάκια σὰν τοῦ Scrooge McDuck μὲ στίβες λίρες καὶ χαρτονομίσματα, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ἀνήκουν μόνο στὰ περιοδικὰ τοῦ Mickey Mouse.

Τὸ θέμα τῶν 600 δὶς εἶναι ἔτσι ὅπως τὸ ἐκφράζει ὁ Ἀ. Σῶρρας καὶ τὸ κάνει ἐπανειλλημμένως ἂν θὰ τὸ ἔχετε προσέξῃ, ὅτι ὅποτε ἡ συζήτηση πηγαίνει πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, ἔχει τὸ ἴδιο ἐπιχείρημα: «δὲν ἔχουν σημασία τὰ λεφτά». Εἶναι παράλογος; ὄχι, λέει ψέμματα; ὄχι, ἁπλὰ προσπαθεῖ μὲ τὸν τρόπο του νὰ πείσῃ τὸν κόσμο καὶ νὰ τοὺς κάνῃ νὰ καταλάβουν ὅτι τὸ πρόβλημα βρίσκεται ἀλλοῦ καὶ ὄχι στὰ λεφτά, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὰ λεφτά, ἄλλωστε ἔχει γίνει συνείδηση σχεδὸν σὲ ὅλους μας ἢ τοὺς περισσότερους ἡ ἀλήθεια αὐτῆς τῆς φράσεως, μόνο ποὺ χρειαζόμαστε μερικὲς διευκρινήσεις γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε.

Ἂρα ποιό εἶναι τὸ θέμα καὶ τὸ πρόβλημα; Εἶναι ἐκεῖ ὅπου ὅλοι γνωρίζουμε ἀλλὰ ὁ κόσμος ἀποφεύγει νὰ ἀποδεχθῇ· τὸ ὅτι οἱ ἕλληνες ἔχουν χάσει κάθε ἐλπίδα καὶ κάθε διάθεση γιὰ ἀγῶνα, ἔχουν ὑποταχθεῖ στὴν τριακονταπενταετὴ προπαγάνδα τῆς ὑπονομεύσεως, ἔχουν χάσει κάθε δυνατότητα ἀντιδράσεως καὶ ὁδεύουν ἀκάθεκτοι στὸν ἀφανισμό. Ὁ Α. Σῶρρας λοιπὸν τοὺς δίνει τὴν εὐκαιρία μὲ ἕναν «ψεύτικο» λόγο-αἰτία καὶ ἐλπίδα νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ νὰ πραγματοποιήσουν τὴν κίνηση τῆς ἑνότητος καὶ νὰ διεκδικήσουν τὴν πατρίδα τους.

Προσέξτε τώρα, αὐτὸ ἄλλες ἐποχὲς ὅπου ἐπικρατοῦσε ἡ ἠθικὴ ἢ ἀκόμα καὶ ἡ πίστη μποροῦσε νὰ ἦταν ἕνα λάβαρο, μία σημαῖα, μία ἰδέα ἢ μία θρησκευτική πίστη, τὸ ἀντίστοιχο λάβαρο τώρα εἶναι τὰ 600 δὶς, διότι τὸ ἰδανικὸ καὶ ὁ θεὸς τῶν ἀνθρώπων εἶναι πλέον τὸ χρῆμα ἢ τοὐλάχιστον ἔτσι ἔχουν πεισθεῖ ὅτι εἶναι στὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τους.

Μὰ θὰ μοῦ πεῖτε, δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ἕνας θεὸς μὲ ἕνα μάτσο λεφτά· καὶ θὰ σᾶς πῷ ἐγὼ ὅτι εἶναι· καὶ μάλιστα εἶναι τὸ ἴδιο μὲ ἕνα κομμάτι χρωματισμένο πανὶ ποὺ εἶναι μία σημαῖα ἀλλὰ συμβολίζει καὶ ἐκπροσωπεῖ ἰσχυρὴ πίστη, ἀπεικονίζει ἰδανικά, θυμίζει ἱστορία καὶ τέλος πάντων τέτοιες ἀξίες ποὺ νὰ ἀποτιμοῦν τὸν θάνατο κάποιου γι᾽αὐτὲς· δὲν θὰ πεθάνῃ κάποιος γιὰ τὸ πανί, θὰ πεθάνῃ γιὰ αὐτὸ ποὺ συμβολίζει ἡ σημαῖα.

Παρομοίως, θρησκευτικὴ πίστη, γιὰ ποιόν θεὸ μιλᾶμε (καὶ τσακωνόμαστε κιόλας, γιἀ αὐτόν), αὐτὸν ποὺ δὲν ξέρουμε; Αὑτὸν ποὺ δὲν ἔχουμε δεῖ ποτέ; Αὐτὸν ποὺ δὲν ἔχουμε καμμία ἀπόδειξη γιὰ τὴν ὕπαρξή του; Αὐτὸν ποὺ μᾶς εἴπανε; (γιατὶ μπορεῖ νὰ μᾶς λέγανε ὅτι μίλαγε σὲ κάποιους ἀλλὰ σὲ ἐμᾶς προσωπικὰ καὶ σὲ ὅσους ξέρουμε δὲν ἔχει πεῖ κουβέντα), αὐτὸν ποὺ κάποιοι πήγανε καὶ ἔγραψαν σὲ κάτι βιβλία; Καὶ ποῦ ξέρουμε ἐμεῖς ὅτι μᾶς λένε ἀλήθεια;

Δὲν ὑπάρχει κανένας θεὸς ποὺ θὰ πεθαίναμε γι᾽αύτὸν ἀλλὰ μπορεῖ κάποιοι νὰ πέθαναν ἢ νὰ πεθάνουν γι᾽αὐτὰ ποὺ ἐκπροσωπεῖ καὶ γι᾽αὐτὰ ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν «πίστη» μας ἢ διαίσθησή μας θὰ προάγουν τὴν ἀνωτέρα συνείδηση καὶ τὰ ὁποῖα ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ συνόλῳ τους ἀπὸ τὸν θεό.

Ποιὰ λεφτὰ θὰ δώσῃ ὁ Σῶρρας; Αὐτὰ ποὺ νομίζουμε ὅτι θὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὰ προβλήματά μας; ἀφοῦ δὲν θὰ μᾶς βγάλουν οὔτως ἢ ἄλλως, ἀλλὰ ἐν προκειμένῳ ὁ Ἀ. Σῶρρας ὑποκαθιστᾶ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση τὸ μέσον διὰ τοῦ ὁποίου κρατῶντας ἑνα λάβαρο, (τὰ 600 δὶς), θὰ ἑστιάσῃ τὴν προσοχὴ τῶν ἑλλήνων σὲ ἕναν σκοπό, θὰ συγκεντρώσῃ τὶς ξεχασμένες ἀξίες, τὸ λάβαρο ποὺ θὰ ἐκπροσωπῇ τὴν ἀφύπνιση τοῦ κόσμου προκειμένου νὰ διεκδικήσουν τὴν ἐλευθερία τους.

Ὑπ᾽αὐτὴν τὴν ἔννοια μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ εὐεργέτης καὶ ὄχι γιατὶ εἶναι ὁ θεῖος ἀπὸ τὸ Ἀμέρικα. Ὅ,τι εἶναι μία σημαῖα εἶναι καὶ τὰ 600 δὶς, δηλαδὴ τὸ ἕνα πανὶ καὶ τὸ ἄλλο χαρτί. Ἐλπίζω τώρα νὰ καταλαβαίνετε γιατὶ τὰ «λεφτά» δὲν παίζουν ῥόλο καὶ πιθανῶς αὐτὸ ἐννοεῖ καὶ ὁ Ἀ. Σῶρρας.

Δηλαδὴ θὰ μοῦ πῇ κάποιος: «τελικὰ ῥὲ φίλε τὰ λεφτὰ ὑπάρχουν ἢ δὲν ὑπάρχουν;».

Πολὺ σωστὴ ἐρώτηση καὶ θὰ ἀπαντήσῳ θετικά: «Καὶ ναὶ καὶ ὄχι».

Ἐδῶ εἶναι τὸ μεγάλο μυστικὸ, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀφήσῳ μὲ τὴν ἀγωνία, θὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσῳ, ἀλλὰ πρὶν τὸ κάνω γιὰ νὰ μὴν νομίζετε ὄτι ἔχω ξεχάσει καὶ τὸν ΑΝ ΕΛ θὰ κάνῳ μία ἀναγκαστικὴ παρέκβαση γιὰ νὰ ἐξηγήςῳ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ ἔχει πεῖ ὁ ΑΝ ΕΛ. Τώρα γιατὶ δὲν τὸ λέει εἶναι δική του ὑπόθεση ἡ ὁποία ὅμως δὲν δικαιολογεῖ οὔτε τὰ λεγόμενά του, οὔτε τὴν στάση του ἄλλὰ δὲν συνάδει καθόλου καὶ μὲ τὶς φανφάρες ποὺ πετάει περὶ Ἑλλάδος καὶ τιμωρίες πολιτικῶν καὶ ἀπόδοση δικαιοσύνης καὶ κολοκύθια νερόβραστα , διότι εἶναι κομμάτι τοῦ συστήματος καὶ τοῦ συνολικοῦ παιχνιδιοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκοπῇ.

Τὸ καλὸ ποὺ ἔγινε εἶναι ὅτι μὲ τὴν ὑπόθεση τῶν 600 δὶς ξεβρακώθηκε καὶ συνεχίζει νὰ μπουρδολογῇ ὅπως καὶ τὰ ἄλλα συνοθυλεύματα ἀνθρὠπων ποὺ προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν πολιτικὰ κόμματα καὶ παίζουν τὸν ῥόλο τῆς ἐλεγχόμενης ἀντιπολίτευσης.

Θὰ σᾶς πῷ λοιπὸν πρὸς μεγάλη σας ἀνακούφιση ὅτι τὰ «λεφτά» (ὁμόλογα – χαρτιά), ὑπάρχουν καὶ εἶναι πραγματικά, (θρῆνος μεγάλος γιὰ ὅλους τοὺς οἰκονομόβλακες ποὺ ἀπεφάνθησαν διαφορετικὰ καὶ τοὺς πωλητὲς βιβλίων μὲ ἐπιχειρήματα χορεύτριας), καὶ μάλιστα ἐὰν κάποιος παρακολούθησε τὰ λεγόμενα τοῦ κ. Μ. Λαμπράκη προσφάτως θὰ μποροῦσε νὰ διαπιστώσῃ, ὅλα ὅσα σᾶς λέω, φτάνει νὰ δώσῃ τὴν δέουσα προσοχή καὶ νὰ κάνῃ τοὺς ἀνάλογους συνειρμούς. Δὲν ἀποκλείεται ὁ συλλογισμός μου νὰ εἶναι λανθασμένος διότι προφανῶς στερεῖται κάποιων στοιχείων, ἀλλὰ μὲ βάση τὴν λογικὴ πρέπει νὰ βρίσκεται πολὺ κοντὰ στὴν ἀλήθεια.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ μὴν μπῷ σὲ λεπτομέρειες γιατὶ ὑποθέτω ὅτι ὅλοι ἔχετε ἀκούσει τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Μ. Λαμπράκη στὶς 8 Μαρτίου 2013.

Αὐτὸ ποὺ εἶπε λοιπὸν ἦταν ὅτι τὰ ὁμόλογα ἀνήκουν στὶς UNITED STATES of AMERICA, ὅμως γιὰ νὰ πληρωθοῦν θὰ πρέπῃ νὰ δοθῇ ἡ ἄδεια-ἐντολὴ ἀπὸ τὶς United States of America, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ ἀμερικανικὸ κράτος ὅπως τὸ γνωρίζουμε. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο μυστικό. Τὰ ὁμόλογα λοιπὸν ὑπάρχουν ἀλλὰ ὑπάρχει μία μικρὴ διαδικασία-ἐπιπλοκὴ ποὺ πρέπει νὰ λάβῃ χώρα πρὶν αὐτὰ τὰ ὁμόλογα γίνουν διαθέσιμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Προσέξτε κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι εἶναι ἀληθινά.
Πᾶμε τώρα πίσω στὴν λέρα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀναγκαστικὰ θὰ ἀνοίξουμε τὸν βόθρο τοῦ ψέμματος καὶ τῆς ὑποκρισίας ὅλου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ὅλων τῶν ἀρχηγῶν κομμάτων καὶ τῆς πλειονότητος τῶν χαραμοφάηδων ποὺ λέγονται βουλευτές.

Τὸ γεγονὸς τὸ γνωρίζουν καὶ ἀπαξιοῦν νὰ μιλήσουν γι᾽αὐτὸ στὴν προσπάθειά τους νὰ τὸ ἀφήσουν στὴν ἀφάνεια διότι ἄλλως θὰ πρέπῃ νὰ λογοδοτήσουν καὶ νὰ ἀποκαλύψουν ὅτι ἤξεραν ἀλλὰ κρατοῦσαν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν ἑαυτό τους στερῶντας τὴν δυνατότητα ὁποιουδήποτε σκεπτομένου νὰ ἀντιληφθῇ τὴν πραγματικὴ κατάσταση καὶ φυσικὰ νὰ κρίνῃ τὴν ἀπύθμενη ἀνικανότητα καὶ δουλοπρέπειά τους. Τὸ ἴδιο προφανῶς κάνει καὶ ὁ ΑΝ ΕΛ ἀλλὰ ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ῥόλος ἑνὸς πολιτικοῦ εἶναι νὰ προσπαθῇ νὰ δείξῃ τὰ ἄσπρα μαῦρα ὅποτε τοῦ ζητηθεῖ· αὐτὸς εἶναι ὁ ῥόλος του, αὐτὸ κάνει, γι᾽αὐτὸ πληρώνεται.

Ὁπως καταλαβαίνετε ἐὰν ζητηθοῦν αὐτὰ τά ὁμόλογα ἀπὸ τὴν πηγή τους, ἡ πηγὴ θὰ τὰ ζητήσῃ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πρέπει νὰ ἐγκρίνουν τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖο λογικὰ ἐὰν γίνει ἀποδεκτό, θὰ πρέπῃ νὰ μετακυλίση τὸ χρέος μέσῳ φορολογίας στὸν ἀμερικανικὸ λαὸ καὶ κατὰ συνέπειαν νὰ πληρώσουν τὸ

«ψεύτικο χρέος τῆς Ἑλλάδος ποὺ κατασκεύασε ἡ Εὐρώπη»,

οἱ ἀμερικανοὶ φορολογούμενοι. Πῶς εἴπατε;

Ἐπιπλέον θὰ πρέπῃ νὰ γεμίσῃ ἕνας ὁμαδικὸς τάφος ἀπὸ δύσωσμους πολιτικοὺς καὶ μὴ ποὺ συνέβαλλαν σὲ αὐτὴν τὴν θεατρικὴ παράσταση ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ μπόχα θὰ δηλητηριάσῃ ὁλόκληρη τὴν ἐπικράτεια καὶ αὐτὸ δὲν τὸ θέλουν καὶ ζητοῦν προστασία ἀπὸ τὰ χαμίνια τῆς Ε.Ε. γιὰ νὰ σώσουν τὰ ἄθλια κουφάρια τους. Τὰ ἄθλια κουφάρια τῆς Ε.Ε. δὲν θέλουν μὲ τίποτα νὰ ξεσπάσῃ τέτοιος πανικὸς διότι ἀφ᾽ἐνὸς ἔχουν βάλει τὴν χεροῦκλα τους βαθειὰ σὲ αὐτὸν τὸν σχεδιασμό, ἀφ᾽ἑτέρου ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ «ξυπνήσῃ τὸ θηρίο». Ἐπιπλέον θὰ πρέπῃ νὰ γεμίσουν ἀκόμη μερικοὺς ὁμαδικοὺς τάφους στὴν Εὐρώπη καὶ ἔτσι μὲ τὴν σειρά τους κι αὐτοὶ λένε στοὺς ἐδῶ ὑπηρέτες ἀλλὰ καὶ προστατευόμενούς τους καθορίζοντας τὶς γραμμές τους: μὴν λέτε τίποτα, μὴν κάνετε τίποτα, ἀγνοεῖστε το, θὰ δοῦμε τί θὰ κάνουμε, θὰ τὰ βροῦμε ἐμεῖς μὲ τὴν Ἀμερικὴ κ.ο.κ.

Ἀντιλαμβάνεστε λοιπὸν τί προσπαθοῦν ὅλοι νὰ ἀποφύγουν; γιατὶ κρύβονται σὰν τὶς κατσαρίδες; γιατί τὸ ἕνα ψέμμα φέρνει τὸ ἄλλο; γιατί ὑπάρχει γενικὴ ἀσάφεια σὲ ὅλα; γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσῃ οὔτε ὁ Ἀ. Σῶρρας διότι θὰ ἀνακατέψῃ παγκόσμια θέματα,ἄλλὰ οὔτε καὶ κανένα πολιτικὸ ἀπολειφάδι διότι ἡ δαμόκλειος σπάθη αἰωρεῖται ἀπειλητικὴ πάνω ἀπὸ τὰ σιχαμερὰ κεφάλια τους καὶ ἔτσι δὲν προτίθεται κανεὶς νὰ μιλήςῃ μὲ εἰλικρίνεια γιὰ νὰ βγάλῃ τὴν ἀλήθεια στὸ φῶς;

Ἀντιλαμβανόμαστε γιατί εἶναι ὅλοι δειλοί, ἄχρηστοι καὶ βουτηγμένοι μέσα στὴν ἀπάτη καὶ τὸ ψέμμα, ὥστε ΟΛΟΙ οἱ κυβερνῶντες καὶ ΟΛΑ τὰ πολιτικὰ κόμματα προτιμοῦν νὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ ἀφανισμὸ γιὰ νὰ σώσουν τὰ τομάρια τους καὶ τὶς θεσοῦλες τους, χωρὶς νὰ παίρνουν εὐθύνη γιὰ τίποτα καὶ νὰ μὴν ἀποκαλύπτουν τὴν ἀλήθεια στὸν κόσμο;

Θὰ κληθεῖτε νὰ ψηφίσετε σύντομα, σκεφτεῖτε το.

Καταλαβαίνουμε γιατὶ ὁ Ἀ. Σῶρρας μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι εὐεργέτης μὲ τὴν μία ἔννοια ἀλλὰ νὰ εἶναι μὲ τὴν ἄλλη ἔννοια;

Καταλαβαίνουμε γιατὶ τὰ λεφτὰ ἔχουν σημασία ἀλλὰ τελικὰ δὲν ἔχουν σημασία;

Καταλαβαίνουμε γιατὶ τὰ λεφτά ὑπάρχουν καὶ δὲν ὑπάρχουν;

Ξέρουμε ὅτι εἶναι ἐκεῖ ἀλλὰ ποιός καὶ μὲ τί κόστος θὰ πάῃ νὰ τὰ πιάσῃ.

Σᾶς θυμίζει καθόλου τὰ κυνήγια τῶν θησαυρῶν ἢ τοῦ μεγάλου διαμαντιοῦ μέσα σὲ μία σπηλιὰ ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ χιλιάδες χρόνια ἐκεῖ κι ἔχει γύρω του σκελετοὺς ἀπὸ ὅσους προσπάθησαν νὰ ἀποκτήσουν τὸ διαμάντι καὶ πέθαναν στὴν προσπάθεια ἢ ἐγκλωβίστηκαν καὶ πέθαναν δίπλα του χωρὶς νὰ μπορέσουν νὰ τὸ ἀπολαύσουν;

Καταλάβαμε τί εἶναι τελικὰ τὰ 600 δίς;


Τάσος Πατεράκης
..........................................
3 σχόλια:

 1. Τάσος Πατεράκης: Προσέξτε κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι εἶναι ἀληθινά.

  Mr. Gialtouridis,

  The International Bill of Exchange you sent to me for review is not an obligation of the United States and is fraudulent. The following link will take you to our website “Frauds, Phonies, & Scams,” for more information on the subject http://www.treasurydirect.gov/instit/statreg/fraud/fraud.htm

  The information you provided us with will be forwarded to the Treasury’s Office of Inspector General (OIG) for their review.

  If you have any further questions please do not hesitate to contact us at (304) 480-6405

  R…
  Risk Mitigation and Investigations Section

  Μετάφραση:

  κ. Γιαλτουρίδη,
  Η διεθνής συναλλαγματική που μου στείλατε για έλεγχο δεν αποτελεί υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι δόλια. Ο παρακάτω σύνδεσμος (link) θα σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα μας "Απάτες, ψεύτικα (έγγραφα) και κομπίνες" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα
  http://www.treasurydirect.gov/instit/statreg/fraud/fraud.htm
  Οι πληροφορίες που μας παρείχατε θα διαβιβαστούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Υπουργείου Οικονομικών για τον έλεγχο τους.
  Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (304) 480-6405
  R…
  Τμήμα Μετριασμών Κινδύνων και Ερευνών (Risk Mitigation and Investigations Section)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τάσος Πατεράκης14 Μαρτίου 2013 - 5:06 μ.μ.

   Μέρος 1ον

   Ἔχω μπροστά μου μία ἀπάντηση καὶ ἕνα κείμενο ποὺ μὲ βάζει σὲ μεγάλο προβληματισμό. Πρέπει νὰ ἐπιστρατεύσῳ ὅλες τὶς δυνατότητές μου γιὰ νὰ μπορέσῳ νὰ διαμορφώσῳ ἄποψη μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνταρακτικὴ ἀποκάλυψη. Ἔχω ὅμως εὐθύνη καὶ πρέπει νὰ τὸ προσπαθήσῳ.

   Θὰ παραβλέψῳ ἐπὶ τοῦ προκειμένου τὸ γεγονός ὅτι αὐτὸ δὲν ἦταν ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τοῦ ἄρθρου διότι ὅπως ὁ τίτλος φανερώνει:

   «Τί εἶναι τὰ 600 Δὶς τοῦ Ἀρτέμη Σῶρρα», δὲν ἑστιάζεται ἰδιαίτερα στὸ ἂν εἶναι, ἀλλὰ στὸ τί εἶναι.

   Ἐπιπλέον ἡ ἀνωτέρῳ φράση ἐνισχύεται ἀπὸ τὶς παρακάτω ἀναφορὲς ποὺ δείχνουν ὅτι τὸ ἀντικείμενο δὲν εἶναι τὰ χρήματα ἢ παίζει τόσο μικρὸ ῥόλο ὥστε νὰ ἔχουν γίνει πέντε ἀναφορὲς γιὰ τὸ ὅτι τὸ ἄρθρο δὲν δίνει σχεδὸν καθόλου βαρύτητα στὰ χρήματα καὶ σὲ μία μόνο ἀναφέρει ὅτι τὰ χρήματα ὑπάρχουν:

   «..Τὰ χρήματα ἢ τὰ ὁμόλογα μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀλλὰ μπορεῖ καὶ ὄχι…».

   «…νὰ τοὺς κάνῃ νὰ καταλάβουν ὅτι τὸ πρόβλημα βρίσκεται ἀλλοῦ καὶ ὄχι στὰ λεφτά, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὰ λεφτά…»,

   «…Ὁ Α. Σῶρρας λοιπὸν τοὺς δίνει τὴν εὐκαιρία μὲ ἕναν «ψεύτικο» λόγο-αἰτία καὶ ἐλπίδα νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ νὰ πραγματοποιήσουν τὴν κίνηση τῆς ἑνότητος καὶ νὰ διεκδικήσουν τὴν πατρίδα τους…».

   «…Ποιὰ λεφτὰ θὰ δώσῃ ὁ Σῶρρας; Αὐτὰ ποὺ νομίζουμε ὅτι θὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὰ προβλήματά μας; ἀφοῦ δὲν θὰ μᾶς βγάλουν οὔτως ἢ ἄλλως…».

   «…Πολὺ σωστὴ ἐρώτηση καὶ θὰ ἀπαντήσῳ θετικά: «Καὶ ναὶ καὶ ὄχι»

   Ὅμως ἐπειδὴ ὑπάρχει ἡ ἀναφορὰ :

   « Προσέξτε κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι εἶναι ἀληθινά.».

   ὑποστηρίζεται δὲ ἀπὸ τὴν ἀρχική τοποθέτησή μου:

   «Βρισκόμαστε πρὸ μιᾶς περιπτώσεως ὅπου δὲν γνωρίζουμε τίποτα, ἁπλὰ ὑποθέτουμε καὶ ἔχουμε μία τάση πρὸς μία κατεύθυνση ἡ ὁποία εἶναι ἀπόλυτα προβλέψιμη καὶ κατὰ συνέπειαν ὑπόκειται σὲ πιθανότητα χειραγώγησης…».

   Καὶ ἀκόμη περισσότερο ὅταν γράφῳ:

   «..Δὲν ἀποκλείεται ὁ συλλογισμός μου νὰ εἶναι λανθασμένος διότι προφανῶς στερεῖται κάποιων στοιχείων…».

   Ἐκλαμβάνω λοιπὸν τὴν παρέκβαση καλοπροαίρετα καὶ τέτοια ὥστε νὰ μὲ βοηθήσῃ νὰ βεβαιωθῶ καὶ νὰ διαλύσῳ τὶς ἀμφιβολίες μου προκειμένου νὰ ἔχῳ μία σταθερὴ καὶ παγιωμένη ἄποψη γιὰ τὸ θέμα ποὺ πραγματεύομαι.

   Ἐδῶ ὅμως εἶναι ποὺ ἀρχίζει καὶ τὸ πρόβλημά μου, ἀντὶ νὰ ξεκαθαρίσῳ τὸ τοπίο, αὐτὸ γίνεται πιὸ θολό, πιὸ ὕποπτο, μὲ περισσότερα ἐρωτηματικά, θέλω νὰ πῷ ὅτι γίνεται πιὸ σύνθετο ἀπὸ ὅσο εἶναι στὴν πραγματικότητα καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸ μὲ βάζει σὲ κατάσταση συναγερμοῦ καὶ ἀμφιβολίας.

   Ἐξηγοῦμαι: εἶναι ἕνα ἁπλὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο λέει μερικὰ πράγματα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι προσδίδουν κάποιο κῦρος, ὁδηγεῖ σὲ μία διεύθυνση στὸ διαδίκτυο ἡ ὁποία δὲν μοῦ λέει τίποτα καὶ ἔχει κι ἕνα τηλέφωνο τὸ ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι πιστοποιεῖ τὴν ἐγκυρότητα τῶν ἀνωτέρῳ. Λυπᾶμαι ἀλλὰ δὲν μοῦ λέει τίποτα.

   Γιὰ νὰ φέρῳ ἕνα παράδειγμα· ἂν κάποιος μοῦ ζητήσει μία λύση στὸ πρόβλημά του κι ἐγὼ τοῦ ἀπαντήσῳ ὅτι αὐτὸ ποὺ ψάχνει θὰ τὸ καταλάβῃ ὅταν βρῇ μία σπηλιὰ στὴν δυτικὴ πλαγιὰ τοῦ Παγγαίου, καὶ ὅταν τὴν δῇ θὰ καταλάβῃ ὅτι εἶναι ἡ σωστή σπηλιά καὶ μέσα σ᾽αὐτὴν πάρῃ διαισθητικὰ τὴν ἀπάντησή του, τὸ περισσότερο ποὺ θὰ περιμένῳ ἀπὸ αὐτὸν εἶναι νὰ μὲ μουτζώσῃ καὶ νὰ πάῃ κάπου ἀλλοῦ νὰ ζητήσῃ βοήθεια.

   Διαγραφή
  2. Τάσος Πατεράκης14 Μαρτίου 2013 - 5:07 μ.μ.

   Μέρος 2ον

   Ἐπίσης μοῦ θυμίζει αὐτὸν τὸν παραλογισμὸ ποὺ συμβαίνει στὶς ἡμέρες μας ὅπου ὁ κόσμος προκειμένου νὰ πάρῃ πληροφορίες γιὰ κάτι, ἀπευθύνεται σὲ αὐτὴν τὴν ἱστοσελίδα ποὺ λέγεται Wikipedia καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν χαρά τους γράφουν δίπλα ὅτι ἡ ἀναφορὰ προέρχεται ἀπὸ...... σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἀξιόπιστη πηγή γνώσεων. Εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν εὐθυμίσῳ ὅταν θυμᾶμαι τὶς φρικαλέες ἀνακρίβειες ποὺ ἐκτίθενται μέσα σ᾽αὐτὴν τὴν καθοδηγούμενη καὶ «ἐνημερωμένη» ἱστοσελίδα, (σὲ λίγο καιρὸ βέβαια θὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ πηγή), ὅπου διάβασα μία ἡμέρα ὅτι στὰ στρατόπαιδα τῆς Γερμανίας σκοτώθηκαν 6 ἑκατομμύρια ἄτυχων ἀνθρώπων, καταλαβαίνουμε λοιπὸν τὸ ἐπίπεδο ἀξιοπιστίας.

   Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἕνα κείμενο τόσο στεῖρο, ἐπειδὴ ὡς εἶναι φυσικὸ δὲν μπορεῖ νὰ προσφέρῃ καμμία ἀπολύτως βοήθεια, πόσο μᾶλλον ἀπόδειξη, μὲ κάνει καὶ διερωτῶμαι ποῦ ἀποσκοπεῖ;
   Καὶ σκέφτομαι, νὰ μὲ βοηθήσῃ; ἀλλὰ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὲ βοηθήσῃ ὅταν μὲ στἐλνει στὰ βουνὰ νὰ βρῷ ἀπαντήσεις.

   Νὰ μὲ προειδοποιήσῃ; ἀλλὰ πῶς θὰ τὸ κάνη ὅταν μοῦ λέει ἀόριστα ὅτι ὁ καιρὸς θὰ εἶναι ἀπὸ αἴθριος ἔως ὀλέθριος καὶ δὲν ξέρω τί ῥοῦχα νὰ πάρῳ μαζί μου.

   Νὰ μὲ προφυλάξῃ; ἀπὸ ποιόν; ἀφοῦ δὲν κινδυνεύω ἀπὸ τὸν τρόπο τῆς σκέψεώς μου καὶ ἐπειδὴ ἀπεχθάνομαι τοὺς νταβατζήδες τῆς σκέψεως ἔχω γιὰ βοηθό μου τὴν κρίση μου.

   Νὰ μὲ ἐνημερώση; μὲ τὶς πληροφορίες τοῦ διαδικτύου; ποιὲς αὐτὲς ποὺ μιλᾶνε γιὰ τὰ ἕξη ἑκατομμύρια ἢ αὐτὲς ποὺ βρίσκουν οἱ διευθυνταἰ «κρατικῶν» τραπεζῶν μετὰ ἀπὸ ἔρευνες στὸ διαδίκτυο;

   Νὰ μὲ δυσκολέψη; ἂ μάλιστα, αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν μία αἰτία διότι θὰ ἀπαιτοῦσε μία μακροχρόνια ἔρευνα ἀπὸ μέρους μου ποὺ θὰ μὲ ἔκανε νὰ χάσῳ πολύτιμο χρόνο ἀπὸ τὸ νἀ σκέφτομαι κάτι καλύτερο.

   Νὰ μὲ ἀποπροσανατολίσῃ; ἂ μάλιστα, αὐτὸ εἶναι ἀκόμη μία αἰτία ποὺ θὰ μὲ ἔθετε «ἐκτὸς μάχης» γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα.

   Νὰ μὲ ἀπογοητεύσῃ; ἂ μάλιστα εἶναι κι αὐτὴ μία πολὺ καλὴ αἰτία διότι εἶναι λογικὸ νὰ μὴν θέλῃ κάποιος ποὺ πρόσφατα ἀπεπέμφθῃ ἀπὸ μία ὀργάνωση, νὰ βλέπῃ ὅτι συνεχίζει νὰ ὑφίσταται ἐνδιαφέρον σ᾽αὐτήν.

   Νὰ μὲ φοβίσῃ; ἂ μάλιστα κι αὐτὴ εἶναι μία αἰτία ποὺ ἔμμεσα προσφέρει ὑπόνοιες ὅτι ὑποστηρίζεται κάποιος ποὺ δὲν τὰ ἔχει καλὰ μὲ τὸν νόμο, τὴν τάξη, τὴν πράσινη ἀνάπτυξη, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη.
   Ἐπειδὴ διάβασα τὸν τίτλο:

   Γιαλτουρίδης Γεώργιος Ἑπιχειρηματίας Βοστώνη ΗΠΑ

   ἀπορῶ ἂν οἱ ἐπιχειρήσεις στηρίζονται σὲ τόσο αἴολες ἀναφορὲς καὶ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τέτοιου ἐπιπέδου, τὰ ὁποῖα ταὐτοχρόνως ὑπονοοῦν αὐστηροὺς ἐλέγχους, πιστοποιητικὰ καὶ πειστήρια ποὺ προσφέρονται μὲ τόσο πρόχειρο τρόπο.

   Λυπᾶμαι ἀλλὰ τὸ φίλτρο τῆς λογικῆς μου μὲ ὑποχρεώνει νὰ καταλήξῳ στὸ συμπέρασμα ὅτι χάθηκε πολύτιμος χρόνος καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς χωρὶς ἀποτέλεσμα καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι ἀκόμη μία ἀνασταλτικὴ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ ἔγινε ἡ συγκεκριμένη ἀνάρτηση, θὰ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγνοήσῳ οἰαδήποτε ἑπόμενή της.

   Διαγραφή