10 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΟ:"Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ"...Ο Ματθαίος αποκαλύπτει τους οργανωτές της απάτης!

62 Και τη επαύριον, ήτις είναι μετά την παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον
63 λέγοντες· Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζων, Μετά τρείς ημέρας θέλω αναστηθή. Μτ 16:21, Μτ 17:23, Μτ 20:19, Μκ 8:31, Μκ 10:34, Λκ 9:22, Λκ 18:33, Λκ 24:6
64 Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλισθή ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσι προς τον λαόν, Ανέστη εκ των νεκρών· και θέλει είσθαι η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης.
65 Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος· Έχετε φύλακας· υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε.
66 Οι δε υπήγον και ησφάλισαν τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθον και επιστήσαντες τους φύλακας.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ.27
......

......
8 Και εξελθούσαι ταχέως από του μνημείου μετά φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον να απαγγείλωσι προς τους μαθητάς αυτού. Μκ 16:8, Ιω 20:18
9 Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσι προς τους μαθητάς αυτού, ιδού, ο Ιησούς απήντησεν αυτάς, λέγων· Χαίρετε. Και εκείναι προσελθούσαι επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκύνησαν αυτόν. Μκ 16:9, Ιω 20:14
10 Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς· Μη φοβείσθε· υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, διά να υπάγωσιν εις την Γαλιλαίαν· και εκεί θέλουσι με ιδεί. Πραξ 1:3, Πραξ 13:31, Α' Κορ 15:5
11 Ενώ δε αυταί απήρχοντο, ιδού, τινές των φυλάκων ελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα,
12 Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά,
13 λέγοντες· Είπατε ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ ημείς εκοιμώμεθα.
14 Και εάν ακουσθή τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, ημείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμει αμερίμνους.
15 Εκείνοι δε λαβόντες τα αργύρια, έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά τοις Ιουδαίοις μέχρι της σήμερον.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ,28
---
Μέσα σε πέντε γραμμές ο Ματθαίος καταγράφει τους οργανωτές του σχεδίου!
Να η αποκάλυψη!http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2009/04/blog-post_5297.html


ΕΡΓΟ:"Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ" ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:ΕΒΡΑΪΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ.ΗΘΟΠΟΙΟΙ:ΤΟ ΣΟΪ ΤΟΥ


ΠΩΣ ΟΜΩΣ ΕΥΡΕΘΗ ΟΡΘΙΟΣ Ο ΤΖΕΣΟΥΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ;ΙΔΟΥ ΠΩΣ...
Τα γεγονότα στην Ιουδαία
http://narthix.blogspot.gr/2010/04/blog-post.html


ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΒΕΒΑΙΩΣ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ,ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ!...

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ! Ο τάφος του Ιησού στο Κασμίρ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου