03 Μαρτίου 2009

Θεός ή επιστήμη; Πως και γιατί η ΕΠΙΣΤΗΜΗ νικήθηκε από το "θεό ΔΟΛΟ". Εμβόλιμον.


----------------------------------------------------------------------------------
"Σήμερα ποιος Έλληνας μπορεί να φωνάξει είμαι απόγονος του Λαέρτη και η φήμη για τους δόλους μου έφτασε στον ουρανό;"

Εμβόλιμον. Απόσπασμα ... "ακάθιστου ύμνου"
 

Σήμερα οι Έλληνες ανακράζουν:

---
[Ἀνωνύμου Υμνογράφου]

Ο Ακάθιστος Ύμνος


Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ'.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη,
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω•
ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς,
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι•
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι•
Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὐτός.

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε•
ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί• Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε
.Όμως, ποιός γνωρίζει τα παρακάτω ιοβόλα βέλη;

ΟΙ ΟΙΚΟΙ
[Ἀκροστιχίς: κατ' ἀλφάβητον] (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ)

....
Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα,
χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα.
....
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα,
χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς μύστας φωτίζουσα.
Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς,
χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.
Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας,
χαῖρε, ἢ τοῦ βορβόρου ρυομένη τῶν ἔργων.
Χαῖρε πυρὸς προσκύνησιν παύσασα,
....
χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὴν δόξαν ἐλεγξασα.
....
Χαῖρε, τροφὴ τοῦ μάνα διάδοχε,
χαῖρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε.
Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας,
χαῖρε, ἐξ ἧς ρέει μέλι καὶ γάλα.
....
Ρήτορας πολυφθόγγους,
ὡς ἰχθύας ἀφώνους
,
ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε•
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν,
τὸ πῶς καὶ Παρθένος μένεις,
καὶ τεκεῖν ἴσχυσας•
ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριο ν θαυμάζοντες,
πιστῶς βοῶμεν•
Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον,
χαῖρε, προνοίας αὐτοῦ ταμεῖον.
Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα,
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.
Χαῖρε, ὅτὶ ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί,
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.
Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα,
χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.
Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα,
χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.
Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι,
χαῖρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.
....
Χάριν δοῦναι θελήσας,
ὀφλημάτων ἀρχαίων,
ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων,
ἐπεδήμησε δι’ἑαυτοῦ,
πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ Χάριτος•
καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον,
ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως•
Ἀλληλούια.
....
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/anonymo_akathistos.html

-----------------
Υ.Γ.
Περισσότερα περί του... "κατακάθιστου" θα βρείτε στη σελίδα (μία από τις... χιλιάδες) των μαύρων ράσων:
http://www.impantokratoros.gr/E9F38534.el.aspx

Υ.Γ. 2.
Άλλη μία απόδειξη του πως ο "θεός ΔΟΛΟΣ" χρησιμοποιεί τα όπλα (φτερά) της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.
Ενώ ο ίδιος ο "θεός ΔΟΛΟΣ", κρατά ερμητικά κλειστές τις πόρτες στην είσοδο της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ στο άβατόν του, η ΕΠΙΣΤΗΜΗ κατάντησε πόρνη του δρόμου.....
Πλάτων Πισατίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου