01 Μαΐου 2013

Όλες οι αποκαλύψεις της END συμπυκνωμένες σε ένα κείμενο!!!!!! Διαβάστε το!!!!Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013


Ολες οι αποκαλυψεις της END συμπυκνωμενες σε ενα κειμενο!!!!!! Διαβαστε το!!!!

Μια εξαιρετική δουλεια απο τον φιλο Tasos Paterakis ο οποίος συγκεντρωσε και συμπυκνωσε ολες τις αποκαλυψεις που εχουν γινει σταδιακα απο τους υπευθυνους της END σε σχεση με ολα τα σκοτεινα σχεδια που παιζονται εις βαρος της Ελλάδας και του κοσμου γενικοτερα...
ΜΕΡΟΣ 1/4

Ἐκκλησία - Μικρὰ Ἀσία – Τράπεζες - ΚΙΣ
Ἐμμανουὴλ Λαμπράκης


Ὅταν οἱ τούρκοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἔδωσαν τὴν γῆ στὴν ἐκκλησία. Ἡ ἐκκλησία παρεχώρησε τμῆμα τοῦ ἐδάφους στὸ κράτος καὶ τὸ κράτος ὑπεσχέθη ὅτι, ἡ ἐκκλησία δὲν θὰ πληρώνῃ φόρους καὶ θὰ τὴν ἔχῃ μὲ κρατικό μισθό.

Οἱ τούρκοι ἔβαζαν μεγάλους φόρους στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ πάντοτε ἡ ἐκκλησία ἦταν ἀφορολόγητη. Οἱ τότε ἄνθρωποι ἔγραφαν τὶς περιουσίες τους στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ ἀποφεύγουν τὴν φορολογία. Τῷ 1922 ὑπῆρχαν στὴν Μικρὰ Ἀσία 5.000 ἐργοστάσια ἑλλήνων ἰδιοκτητῶν, εἰδικώτερα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Σμύρνη.

Μετὰ τὴν γενοκτονία (συνωστισμὸ κατὰ τὴν μισελληνίδα Μαρία Ῥεπούση), οἱ ίδιοκτῆτες τὰ ἔκαναν συμβόλαιο στὴν τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς. Κατὰ τὴν συγχώνευση τῆς τράπεζας τῆς Ἀνατολῆς (ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν πραγματοποιήθηκε ποτέ), μὲ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, περιελήφθη ὅλη αὐτὴ ἡ περιουσία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα.
Ἐθνικὴ Τράπεζα

Ἡ Ἐθνικὴ τράπεζα, πουλοῦσε καὶ ἐνοικίαζε αὐτὴν τὴν περιουσία χωρὶς νὰ ἔχῃ πληρώσῃ τίποτα γι᾽αὐτὴν καὶ ὠφελήθηκε αὐξάνοντας τὴν περιουσία της, ὅμως κανεὶς δὲν ἔχει πάρει τὴν περιουσία του ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία πίσω. Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ὅμως, περιλαμβάνει στὸν ἰσολογισμό της ὄλα αὐτὰ τὰ περιουσιακά στοιχεῖα, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ ξεχωριστό εἰδικὸ κωδικό. Μένει νὰ μᾶς πῇ ἡ Ἐθνικὴ ποιόν πλήρωσε γιὰ νὰ ἰδιοποιηθῇ αὐτὴν τὴν περιουσία. Ὁ Ἐρντογὰν εἶπε: ἔλᾶτε νὰ πληρωθεῖτε γιὰ τὶς περιουσίες σας, ὅταν πλέον δὲν ἔχει μείνει τίποτα ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιουσίες.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα κατέχει ἕνα οἰκόπεδο στὸν «Λαιμό» τὸ ὁποῖο κοστίζει 250 δισεκατομμύρια €. Ἡ Ἑλλάδα χρωστάει 300 δὶς, ὅσο περίπου τὸ οἰκόπεδο.
Ἡ Ἐθνικὴ δημιούργησε καὶ ἔχει τὸ χρηματιστήριο, ὅλα τὰ ἀκίνητα, τὸ μετοχολόγιο ὅλων τῶν ἑταιρεῶν καὶ τὸ παρακαταθηκῶν καὶ δανείων. Ἔχει ἀπορροφήσει ὅλες τὶς τράπεζες, εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ 50,1 % τῆς Credit Swiss τῆς Ἑλβετίας, ἔχει τὶς κεντρικὲς τράπεζες καὶ τὸ 99 % τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου τῆς Ῥουμανίας, Μάλτας, Αἰγύπτου, Βουλγαρίας, Ἀλβανίας, πρώην Γιουγκοσλαβίας, τὸ 42 % τῆς Τουρκίας καὶ τὸ 20 % τῆς τουρκικῆς Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Turkey Finance Participation Bank Inc. )

Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔχει λογαριασμὸ στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα ποὺ ἀνέρχεται σὲ 5,5 τρισεκατομμύρια σὲ μετρητά. Ὁ Ἄνθιμος λοιπὸν δίνει (καὶ ἔμμεσα προτείνει), δύο μισθοὺς στὴν πλουσιώτερη τράπεζα τῶν Rothchild.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ὅμως δὲν εἶναι κρατική, εἶναι ἰδιωτικὴ καὶ ἀνήκει σὲ 12 οἰκογένειες οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειρά τους ἔχουν μία ἱεραρχία, πρώτη ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν Rothschild. Οἱ 12 αὐτὲς οἰκογένειες κατέχουν τὸ 90 % τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ πλανήτη.

Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα δημιουργήθηκε τῷ 1841 ἀπὸ ἰδιῶτες καὶ ὄχι ἕλληνες. Ὁ Καποδίστριας τῷ 1828 εἶχε προσπαθήσει νὰ δημιουργήσῃ ἑλληνικὴ κεντρικὴ τράπεζα καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς κυρίως λόγους ποὺ δολοφονήθηκε εἶναι αὐτός. Μερικὰ χρόνια μετὰ τὴν δολοφονία του ὥρισαν τὸν Γεώργιο Σταύρου νὰ διευθύνῃ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ πλέον ὡς ἰδιωτικὸ ὀργανισμό, Ἀνώνυμη Ἑταιρεῖα.

Ὁ κεντρικὸς φορέας τῆς οἰκονομίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ΔΕΝ εἶναι κρατική. Ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει στὰ χέρια τῶν Rothschild καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος συμμετέχει μόνο στὸ 6 % τῶν μετοχῶν. Θεσμικὰ ἀπὸ τὸ καταστατικὸ καὶ συγκεκριμένα στὸ ἄρθρο 8 ἀναφέρει: ὅτι τὸ δημόσιο δηλαδὴ ὅλη ἡ ἑλληνικὴ ἐπικράτεια δὲν δύναται νὰ κατέχῃ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ποσοστὸ πλέον τοῦ 35 % τοῦ ἐκδιδομένου κεφαλαίου.

Τὸ μετοχικὸ κεφάλαιο ὁρισθὲν σὲ 400 ἑκατομ. Δραχμῶν διηρέθη σὲ 8.000 μετοχὰς τῶν 5000 δραχμῶν ἑκάστη, κατεβλήθη δὲ ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Δηλαδὴ ἡ μία ἰδιωτικὴ τράπεζα ἄνοιξε μία ἄλλη ἰδιωτικὴ τράπεζα.
Αὐτὴ ἡ τράπεζα εἶναι ποὺ καθορίζει τὴν σταθερότητα τῶν τιμῶν ὡς ἀντισυμβαλλόμενο μέλος γιὰ νὰ δεσμεύσῃ τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Στὸ ἄρθρο 48 λοιπὸν τοῦ καταστατικοῦ ἀναφέρει: «οὔτε στὸ κεντρικὸ κατάστημα, οὔτε στὰ ὑποκαταστήματα, δικαιοῦται ἀντιπρόσωπος τοῦ δημοσίου νὰ ἐρευνᾶ τὰ βιβλία τῆς τραπέζης», στὸ ἄρθρο 73.1 λέει: «ἀπαλλάσεται φόρων ἐπὶ τῶν ἐκδιδομένων τραπεζικῶν γραμματίων ἢ εἰσφορᾶς ἐπὶ οἰουδήποτε τρίτου, οἱ τόκοι τῶν δανείων δὲν ὑπόκεινται σὲ φὀρον εἰσοδήματος». Ἔχει ἀπαλλαχθεῖ δηλαδὴ γιὰ τὰ προηγούμενα 90 χρόνια παντὸς φόρου.

Ἐξασφάλισαν τοὺς ὅρους ὅπως προαναφέραμε ὅτι:
• Οὐδέποτε τὸ κράτος νὰ μπορῇ νὰ ἐλέγξῃ τὰ βιβλία τῆς τραπέζης,
• Δὲν ὑποχρεοῦται νὰ πληρώνῃ τέλος ἢ φορολογία στὸ κράτος,
• Δὲν μπορεῖ νὰ ἐλεγχθῇ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια ἢ ἀρχές,


Ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἔχει πληρώσει φόρο γιὰ 170 χρόνια, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἔχει γίνει τόσο μεγάλη; Ἐὰν ὑποτίθεται ὅτι θὰ πλήρωναν τοὺς φόρους τους θὰ ἔφθανε νὰ καλυφθῇ τὸ σημερινὸ χρέος τοὐλάχιστον 50 φορές.

Ἐπιπλέον εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ τυπώνῃ τὴν ἑλληνικὴ δραχμή. Αὐτὸ τὸ δικαίωμα τὸ μεταβίβασε τῷ 1928 στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος (σήμερα Προβόπουλος), καὶ κατέβαλε τὸ τίμημα τῶν 400 ἑκατομμυρίων δραχμῶν ἐκείνη τὴν ἐποχή, γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς τράπεζας τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὴ ἡ τράπεζα ὅμως εἶναι ἰδιωτική καὶ παίρνει αὐθαίρετα ἀποφάσεις χωρὶς νὰ ὑπολογίζῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἢ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο (ΚΙΣ)


Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, μὲ ΦΕΚ ἐξέδωσε τὸ Π.Δ. 183, στὶς 22 Μαρτίου 1978, καταργῶντας ὅλα τὰ προηγούμενα ἄρθρα καὶ ἔδωσε σὲ αὐτὸν τὸν ὀργανισμό, (ΚΙΣ), τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι ὀργανισμὸς δημοσίου δικαίου· αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι «κράτος».

Τῷ 1978 ὅμως ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶχε ἀναγνωρίσει ἀκόμη τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ἀναγνωρίστηκε τῷ 1991 ἀπὸ τὸν Κ. Μητσοτάκη. Κατόπιν ἔγινε ἄλλο διάταγμα 2572 / 1998 περὶ ἀποφυγῆς διπλῆς φορολογίας τῶν πολιτῶν. Μετὰ ἀπὸ ἑπόμενη νομοθετικὴ ῥύθμιση εἶχαν δικαίωμα νὰ λαμβάνουν μέρος καὶ ἕλληνες πολίτες οἱ ὁποίοι ἀπέφευγαν τὴν φορολογία ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σὲ δασμούς, τελωνεῖα, εἰσαγωγὲς κ.λ.π.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ «νόμιμα» δὲν πληρώνουν φόρο στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο εἶναι τὸ 2 % τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἀποτελοῦν τὴν ὀνομαζόμενη «elite».

Ἔτσι, ἡ ἐνοχοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι εἴμαστε τεμπέληδες καὶ δὲν ἐργαζόμαστε ὅσο πρέπει, ὅτι εἴμαστε ἀπατεῶνες καὶ δὲν πληρώνουμε τοὺς φόρους μας καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ φορολογηθῇ ὁ κάθε κακομοίρης συνταξιοῦχος τῶν 250 €, ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀλήθεια.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἐγγεγραμμένοι στὸ ΚΙΣ καὶ βρίσκονται καὶ στὴν λίστα Lagarde ἔχουν βγάλει τὰ λεφτά τους ἔξω νομότυπα. Τὸ πρόβλημα τοῦ κατεστημένου εἶναι ὅτι εἴτε θὰ πρέπῃ νὰ κυνηγήσῃ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴν λίστα ἢ νὰ παραδεχθῇ ὅτι ἔχουν βγάλει τὰ λεφτά τους ἔξω νόμιμα ποὺ θὰ σημαίνει ὅτι ἐχουν ἐξαιρεθεῖ τῆς φορολογίας. Δηλαδὴ πρέπει νὰ ἐξηγήσῃ στὸν μέσο πολίτη πῶς ἡ Μαργαρίτα Παπανδρέου ἔχει βγάλει μέσῳ τοῦ κ. Sabby Mionis, 550 ἑκατομμύρια στὸ ἐξωτερικό.

Τὸ ΚΙΣ ἔχει ἕναν φόρο ποὺ ἐπιβάλλει στὰ μέλη του ποὺ ὀνομάζεται «Petsia».

The Jews do indeed pay a subscription to their local Community, (and not to the Central Jewish Board which simply coordinates the independent but united greek communities), that is obligatory since the communities are Public Entities and it is called petsia.

Ἕνα κράτος δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δανειστῇ περισσότερο ἀπὸ τὸ 70 % τοῦ ἀκαθαρίστου Ἐθνικοῦ Προϊόντος (ΑΕΠ). Τὸ τέχνασμα λοιπὸν εἶναι: ἀντὶ νὰ δανείζεται τὸ κράτος, δανείζονται οἱ τράπεζες καὶ ἐγγυᾶται τὸ κράτος καὶ ἔτσι δὲν φαίνεται τὸ κράτος σὰν κατ᾽εὐθείαν δανειστής.

Ὁμως αὐτὰ τὰ 233 δὶς ποὺ δανείστηκαν οἱ τράπεζες, εἶναι ὅσα χρειάζεται νὰ ζήσῃ ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ 5 χρόνια. Αὐτὰ τὰ χρήματα τὰ παίρνουν αὐτοὶ οἱ τρεῖς ὀργανισμοί, ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ΚΙΣ καὶ τὰ ἐπενδύουν ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ ἔχουν τὴν νομικὴ κάλυψη ὅτι εἶναι πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΜΕΡΟΣ 2/4

Δομὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως
Club τῆς Ῥώμης - CFR – TC – Bilderberg Group
Τὰ 600 δὶς τῆς END


Οἱ Illuminati "enlightened" «Πεφωτισμένοι», δημιουργήθηκαν τὴν 1η Μαΐου 1776 στὴν Βαυαρία ἀπὸ τὸν Johann Adam Weishaupt (6 Φεβρουαρίου 1748 – 18 Νοεμβρίου 1830) ὁ ὁποῖος εἶχε χρηματοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν Rothschild.

Οἱ Illuminati ἦταν ἐκτὸς νόμου μαζὶ μὲ ἄλλες μυστικὲς κοινωνίες ἀπὀ τὴν ἡγεσία τῆς κυβέρνησης τῆς Βαυαρίας μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας καὶ διαλύθηκε σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῷ 1785.

Ἐπιχειροῦν τὴν παγκοσμιοποίηση ἄνθρωποι ποὺ δὲν τοὺς ἔχει ἐκλέξει κανείς καὶ δὲν ἔχουν ῤωτήσει κανέναν γι᾽αὐτὸ ποὺ κάνουν.

Ἡ παγκοσμιοποίηση ἔχει ἤδη γίνει. Ἡ ἀνώτατη ἀρχὴ τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης εἶναι τὸ Club τῆς Ῥώμης ἢ Club of Rome ἢ Club of the 300, Λέσχη τῶν 300. Ὁ δημιουργὸς του εἶναι ὁ Aurelio Peccei (4 Ἰουλίου , 1908,– 14 Μαρτίου , 1984).
Ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη του ὁ Cyrus Roberts Vance (27 Μαρτίου , 1917 – 12 Ἰανουαρίου, 2002) ἦταν ἕνας ἀμερικανός δικηγόρος στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες, γραμματέας τοῦ κράτους, κάτω ἀπό τὸν Πρόεδρο Jimmy Carter μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1977-1980, ὁ ὁποῖος δημοσίευσε ἑνα ἔγγραφο μὲ τίτλο: «The report of 2000» (Global 2000 Report), στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωταρχικοὺς σκοποὺς αὐτῆς τῆς ὀργανώσεως εἶναι νὰ βάλῃ φραγμό, στὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς καὶ μάλιστα μὲ βίαια μέτρα νὰ ἐπαναφέρῃ τὸν πληθυσμὸ τοῦ πλανήτη σὲ ἕνα «διαχειρήσιμο ἐπίπεδο», ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι θὰ εἶναι ἀναλώσιμοι καὶ θὰ ἀναλωθοῦν εἴτε μὲ ὑπογεννητικότητα εἴτε μὲ παρεμβάσεις στὴν ὑγεία. Αὐτοὶ λοπὸν μᾶς ἀποκαλοῦν «goyim» ποὺ σημαίνει ἀγέλη ζώων, ἢ Useless Eaters (ἄχρηστοι καταναλωτὲς τροφῆς).

Club τῆς Ῥώμης - CFR – TC – Bilderberg Group

Κάτω ἀπὸ τὴν Λέσχη τῆς Ῥώμης, ὑπάρχουν ἀλλοι τρεῖς ὀργανισμοί:
• Council of Foreign Affairs (CFR)
• Trilateral Committee (TC)
• Bilderberg Group


Τὰ μέλη τοῦ Club τῆς Ῥώμης, ὅπου βρίσκονται ἐκπροσωποῦν τὴν ἀνώτατη ἀρχὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ὄνόματα ἑλλήνων ποὺ συμμετέχουν ἀποτελοῦν τὴν elite καὶ εἶναι:
Μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης

Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος, ΕΛΙΝ–ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Ευαγγελία Αρβανιτάκη, Οδοντίατρος
Ιδρυτικό Μέλος

Μανουέλα Βαρδυνογιάννη, Επιχειρηματίας

Ειρήνη Βασιλοπούλου, Επιχειρηματίας

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης
και της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής
Ιδρυτικό Μέλος

Αλέξανδρος Βραχνός, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων
Ιδρυτικό Μέλος

Δημήτρης Δημόπουλος, Επιχειρηματίας
Ιδρυτικό Μέλος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με εκπρόσωπο τον Καθ. Νικόλαο Μουσίοπουλο, Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Υποστηρικτικό και Θεσμικό Μέλος

Γεώργιος Ενεπεκίδης, Οικονομολόγος
Ιδρυτικό Μέλος

Αχιλλέας Έξαρχος, Πρέσβης, ε.τ.

Καθ. Χρήστος Ευθυμιόπουλος, Ερευνητής Α’, Κέντρο Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών
Ιδρυτικό Μέλος

Ανδρέας Ζαϊμης, Δικηγόρος
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ

Γιώργος Κασιμάτης, Διευθυντής Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Ιδρυτικό Μέλος

Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλος

Καίτη Κυριακοπούλου, Επίτιμη Πρόεδρος, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλος

Στέφανος Κωστόπουλος, Πρόεδρος Foresight, τ. Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ιδρυτικό Μέλος

Βασίλειος Λαοπόδης, Πρόεδρος Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών Παράρτημα Αδριατικής-Ιονίου
Ιδρυτικό Μέλος
Δρ. Νικόλαος Λιάσης, Ιατρός – Αγγειολόγος, Διευθυντής Ευρωϊατρικής

Χαράλαμπος Μαυρειδόπουλος, Σύμβουλος Marketing
Ιδρυτικό Μέλος

Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Ιωάννης Μπουρλογιάννης Τσαγκαρίδης, Πρέσβης, ε.τ. Ιδρυτικό Μέλος

Lydia Nieuwoudt, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών
Αντώνης Νίνος, Επιχειρηματίας

Γιάννης Παγίδας, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Δ.Σ. Αιολική ΑΕΕΧ
Ιδρυτικό Μέλος

Ελένη Παπαδημητρίου, Βιολόγος
Ιδρυτικό Μέλος

Νίκος Παπαδόπουλος, Μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Διακοινοβ/κής Ένωσης
του Ελληνισμού
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Β & Μ Θεοχαράκη

Νότης Πικρός, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Ανδρέας Ποταμιάνος, Πρόεδρος Ηπειρωτική Ατμοπλοϊα Ποταμιάνος Γ ΑΕ

Δημήτρης Ραντόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, τ. Πρόεδρος Ελληνο-Βρεταννικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ιδρυτικό Μέλoς

Δημήτρης Σαρακάκης, Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Σπύρος Σπύρου, τ. Αντιπρόεδρος Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Κωνσταντίνος Στεφάνου, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Γιάννης Στουρνάρας, Υπουργός Οικονομικών, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ)
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Γιώργος Στουρνάρας, Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Τζεν, Εκπρόσωπος του Δ.Σ. στην Ελλάδα & την Ευρώπη, KEDR Bank
Ιδρυτικό Μέλος

Στέφανος Τσολακίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΛΕΟΣ Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλoς
Τάσος Φιλιππάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.

Θέμις Χατζηγιάννη, Επιχειρηματίας / Καλλιτέχνης
Ιδρυτικό Μέλος


Τὸ Council of Foreign Affairs, CFR (Συμβούλιο ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων),ὀνομάζεται καὶ ἀμερικανικὴ δεξαμενὴ σκέψεως (think tank), εἶναι τὸ φυτώριο τῶν παγκοσμίων προδοτῶν, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐκπαίδευση τῶν πιθανῶν ἀρχηγῶν τῶν διαφόρων κρατῶν. Εἶναι ἑνα κομμάτι τοῦ πανεπιστημίου Harvard Cambridge, Massachusetts (ἔτος ἰδρύσεως 1636), τῶν Η.Π.Α ὅπου φοιτοῦν οἱ προδότες.

Ἐκεῖ φοίτησαν καὶ ὁ Γ.Παπανδρέου καὶ ὁ Α. Σαμαρᾶς ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει στὴν δεκαετία τοῦ ᾽60-70 ὅτι: «θὰ ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ δῇ τὸ ὄνομά του σὰν πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος στὶς ἐφημερίδες».

Ἄλλοι ποὺ φοίτησαν εἶναι ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος (11 Ὀκτωβρίου 1947) καὶ ὁ ἰταλὸς Mario Monti (19 Μαρτίου 1943) . Ὁ κ. Λουκᾶς Παπαδῆμος δὲν εἶναι «ἐπαρχιώτης στὴν Ὁμόνοια», ὅπως θὰ βόλευε ἕνας τέτοιων χαρακτηριστικῶν πρωθυπουργὸς «ὁρισμένου χρόνου». Ἀνήκει στὴν κυβερνῶσα elite, ἔχει ἐκπαιδευτεῖ ἀπ’ αὐτήν, ὅλη του ἡ καριέρα εἶναι δρομολογημένη καὶ πειθαρχημένη στὰ κέντρα, ποὺ μεριμνοῦν ὥστε μία παγκόσμια οἰκονομικὴ δύναμη νὰ ὑπαγορεύει στὴν πολιτική.

Τὸ δεύτερο ἄντρο προδοτῶν εἶναι τὸ London School of Economics (LSE), (London School of Economics and Political Science) ποὺ ἰδρύθηκε τῷ 1895 ἀπὸ τὴν Fabian Society (ἀγγλικὴ σοσιαλιστικὴ ὀργάνωση) καὶ ἄπὸ τὸ ὁποῖο παράγονται προδότες καὶ ἐπιβήτορες.

Αὐτοὶ ποὺ γίνονται ἀρχηγοὶ ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ Harvard καὶ τὸ Council of Foreign Affairs. Ὁ Γ. Παπανδρέου τῷ 1992 – 1993, πῆρε συμβατικὴ ἄδεια ἀπὸ τὴν βουλὴ γιὰ 14 μῆνες στὸ Harvard, σὰν ὑποτροφία ἀπὸ τὴν Λέσχη τῆς Ῥώμης, ποὺ τοῦ ἐξασφάλισε ὁ πατέρας του Ανδρέας Παπανδρέου.

Ἡ Trilateral Committee (τριμερὴς ἐπιτροπή), διακανονίζει τὶς αὐξομοιώσεις τοῦ χρήματος σὲ τρία μέρη τοῦ πλανήτη, τὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀμερικὴ γι᾽αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται τριμερὴς ἐπιτροπή.

Περιλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων: κεντρικοὺς τραπεζίτες, ἐπιτρόπους, μεγαλοστελέχη τῶν Βρυξελλῶν, πρόσωπα-κλειδιὰ τραπεζῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν ὁμίλων, βιομηχάνους, διπλωμάτες, πανεπιστημιακούς, «Ἀθανάτους», στελέχη ἑταιρειῶν ὁπλικῶν συστημάτων, πρώην ὑπουργούς, ΝΑΤΟϊκούς, συστημικοὺς ἐκδότες καὶ δημοσιογράφους.

Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἕτερα μέλη τῆς Τριμεροῦς ἐμφανίζονται νὰ εἶναι ὁ Παναγῆς Βουρλούμης (τέως πρόεδρος καὶ διευθύνων σύμβουλος τοῦ ΟΤΕ καὶ νῦν μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Καθημερινῆς»), ὁ τέως πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ, Ὀδυσσέας Κυριακόπουλος, ὁ διευθυντὴς τῆς «Καθημερινῆς» Ἀλέξης Παπαχελᾶς (παρίσταται καὶ στὶς συνεδριάσεις τῆς Bilderberg) καὶ ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου. 

Παλαιότερα, σὲ συνθέσεις τῆς Τριμεροῦς ἐμφανιζόταν ο καθηγητὴς Λουκᾶς Τσούκαλης (ΕΛΙΑΜΕΠ) καὶ ὁ διατελέσας καὶ πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ Στέλιος Ἀργυρός. Bill Clinton, George Bush J. καὶ Jimmy Carter ἦταν μέλη τῆς Τριμεροῦς, ποὺ συστήθηκε τὸ 1973 ἀπὸ ἐπίλεκτους τοῦ συστήματος, μὲ στόχο νὰ προετοιμάσῃ πολιτικὲς καὶ ἡγέτες γιὰ τὴν παγκοσμιοποίηση ποὺ θὰ σφράγιζαν ἰδιῶτες ἀπὸ χῶρες τῆς Εὐρώπης, τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ἰαπωνίας ἀρχικά, ποὺ ἔγινε ὁμάδα Ἀσίας ἐκ τῶν ὑστέρων.

Ἡ Bilderberg Group (Μάϊος 1954), μεταφέρει τὶς ἀποφάσεις τῆς Λέσχης τῆς Ῥώμης

Τὰ 600 δὶς τῆς END

Ἀπὸ τῷ 1933 τὴν ἡμέρα ποὺ κατησχέθη ὁ χρυσὸς τῶν ἀμερικανῶν, στὶς 5 Ἀπριλίου καὶ κατόπιν ἐπὶ Richard Nixon τῷ 1973,
(This led then-President Richard Nixon to abruptly end the dollar’s gold convertibility by closing the gold window),
δὲν ὑπάρχει πλέον ἀντιστοιχία χρυσοῦ καὶ χρημάτων. Μέχρι τότε ἔπρεπε νὰ ἔχῃς στὸ χρηματοκιβώτιό σου π.χ. 5 κιλὰ χρυσὸ γιὰ νὰ ἐκδώσῃς τὸ νόμισμά σου, αὐτὸ ὅμως ἐξηφανίσθει, δὲν ὑπάρχει ἡ ἀντιστοιχία πλέον.

Πῶς δημιουργεῖται λοιπὸν τὸ χρῆμα; Ποιό εἶναι τὸ ὑπόβαθρο βάσει τοῦ ὁποίου δημιουργεῖται τὸ χρῆμα; Τὸ ὑπόβαθρο εἶναι ἡ ὑπόσχεσις ποὺ δίνει ἑνας λαὸς, ἕνα κράτος σὰν σύνολο ὅτι: «ναὶ ἐγὼ θὰ πληρώσῳ αὐτὸ τὸ χρέος».

Δηλαδὴ ἕνα χρεώγραφο ὅπως αὐτὰ ποὺ μιλᾶμε τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσίου, ἔχουν ἀντικαταστήσει τὸ ὑπόβαθρο τὸ ὁποῖο εἶχε ὁ χρυσός, ὁ ἄργυρος καὶ τὰ ἄλλα εὐγενὴ μέταλλα, μέχρις ὅτου αὐτὴ ἡ ἀντιστοιχία ἐξαφανισθεῖ, νομότυπα ἢ παράνομα, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐπὶ τοῦ παρόντος.

Τὸ σύστημα τὸ χρηματοοικονομικὸ στὸν κόσμο λοιπὸν εἶναι, ὅταν ἔχεις μία καλὴ «ὑποσχετική», δηλαδὴ ὅτι: «ὑπόσχομαι ὅτι σοῦ ὀφείλω αὐτὸ τὸ ποσό», ἔχεις ἕνα μηχανισμὸ στὴν κεντρική σου τράπεζα, βάζεις μία σφραγίδα καὶ βάζεις μέσα στὸ χρηματοκιβώτιό σου, ἀντὶ γιὰ χρυσό, τὰ ὁμόλογα ἢ ὁποιαδήποτε ὑποσχετική ποὺ σοῦ χρωστάει ἕνα κυρίαρχο κράτος καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια στιγμὴ κατεβάζεις τὰ χρήματα. Αὐτὴ εἶναι λοιπὸν ἡ ἁπλὴ διαδικασία τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ κάνῃ τόσο ἡ Ἑλλάδα ὅσο καὶ ἡ Κύπρος.

Δηλαδὴ ἔχουν κατατεθεῖ 600 δὶς στὸ ὄνομα τῆς ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Τί εἶναι αὐτά; Ἐὰν ὑποθέταμε ὅτι ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ὑπῆρχε χρυσός σὰν ἀντιστοιχία, αὐτὰ λοιπὸν ποὺ εἶχαν κατατεθεῖ γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι χρυσὸς ἀξίας 600 δίς. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ σύστημα ἔχει ἀντικαταστήσει τὰ πολύτιμα μέταλλα μὲ χρεόγραφα, ἐμεῖς καταθέσαμε τὰ χρεόγραφα. Αύτὴ εἶναι ἠ ἀντιστοιχία γιὰ νὰ καταλάβῃ ὁ κόσμος.

Λέμε δηλαδὴ ἂν δεχθεῖ νὰ τὸ κάνῃ αὐτὸ τὸ σύστημα (ὁ Στουρνάρας, ὁ Σαμαρᾶς) θὰ πρέπῃ νὰ πάῃ ἐνάντια στὴν παγκόσμια κυβέρνηση. Θὰ πρέπει νὰ ἐναντιωθῆ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν προσπαθήσει ἐπὶ ἑκατοντάδες χρόνια νὰ ῥίξουν ὅλους τοὺς λαοὺς σὲ μία χύτρα καὶ νὰ τοὺς ἀνακατέψουν γιὰ νὰ μὴν ξέρῃ κανένας ποιός εἶναι .
Ἀντικατέστησαν τὶς ἐθνικὲς συνειδήσεις σὲ οἰκονομικὲς συνειδήσεις. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο ἁμάρτημα τοῦ κατεστημένου.

Ἐὰν ἡ οἰκονομία πάει πάνω ἀπὸ τὴν χρηματιστικὴ τὸτε θὰ ὑπάρχῃ πάντα δικτατορία. (Ἀριστοτέλης 2.500 χρόνια πρίν).

Χρέος κρατῶν καὶ πολιτῶν:
Χρωστοῦν:

• Ἡ Ὀλλανδία τὸ 344 % τοῦ ΑΕΠ
• Ἡ Αὐστρία τὸ 200 % τοῦ ΑΕΠ
• Ἡ Σουηδία τὸ 187 % τοῦ ΑΕΠ
• Ἡ Ἑλλάδα τὸ 150 % τοῦ ΑΕΠ
• Ὁ κάθε ἄγγλος 160.000 $
• Ὁ κάθε γερμανὸς 57.000 $
• Ὁ κάθε ἕλληνας 47.000 $
ΜΕΡΟΣ 3/4

Ἀναφορὲς καὶ γεγονότα ἀπομαγνητοφωνήσεων τοῦ Δρ. Ἐμμανουὴλ Λαμπράκη ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς ἐκπομπές.

Θρησκευτικὲς ἀναφορὲς


-15000
Στὴν νότιο Γαλλία Massilia, Marseille, Μασσαλία, βρέθηκαν βότσαλα πάνω στὰ ὁποῖα ὑπάρχει ἐν τῷ συνόλῳ του τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο. Σὐμφωνα μὲ τὸν Gabriel De Mortillet, oἱ Ἕλληνες ὅταν ἴδρυσαν τὴν Μασσαλία καὶ ἐξαπλώθηκαν κατὰ μῆκος τῶν γαλλικῶν ἀκτῶν τῆς Μεσογείου, ἔφεραν τὴν γλῶσσα καὶ τὴν γραφή τους. Ἡ γραφὴ χρονολογήθηκε 15.000 χρόνια π.Χ.
-11000
Βρέθηκε ἕνα κοχύλι στὴν σπηλιὰ τῶν κυκλώπων, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν κρανία ποὺ μοιάζουν μὲ φυλῆς γιγάντων στὶς νήσους Λήμνου καὶ Ἀλονήσου, ὅπου ἐπάνω ἀναγράφεται ἡ ἑλληνικὴ λέξη «ΑΥΔΗ» ποὺ σημαίνει «φωνή» καὶ χρονολογήθηκε μὲ τὴν μέθοδο τοῦ ἐνεργοῦ ἄνθρακα γιὰ 11.000 χρόνια π.Χ.

Τὸ φοινικικὸ ἀλφάβητο εἶναι παραχάραξη τῆς ἱστορίας. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι 50 - 60 χιλιάδων ἐτῶν

-490
Μάχη τοῦ Μαραθῶνος (Αὔγουστο ἢ Σεπτέμβριο) μεταξὺ ἑλλήνων (Ἀθηναίοι καὶ Πάταιεῖς) καὶ τῶν Περσῶν κατὰ τὴν πρώτη εἰσβολὴ τῶν περσῶν στὴν Ἑλλάδα
-411
Ὑπογράφεται ἡ περίφημη 3η συνθήκη μεταξύ Λακεδαιμονίων, Τισσαφέρνη και Ἱεραμένη, ἐκπροσώπου του Δαρείου Β΄. Αὐτὸ ἔγινε διότι ἡ Ἀθῆνα ἦταν παντοκρατορία

Καἰ στὶς δύο περιπτώσεις οἱ ἐχθροὶ ἦταν οἱ ἴδιοι ἐχθροὶ καὶ ἦταν οἱ δύο μάχες ποὺ διέσωσαν τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.

-331
Μάχη τῶν Γαυγαμήλων (1 Ὀκτωβρίου)
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ Ἀριανός, παρετήρησε μία φυλὴ ποὺ λεγόταν «κυνοκέφαλοι». Μετὰ τὴν πρώτη σύγκρουση, αὐτοὶ σταματοῦσαν, ἔτρωγαν τοὺς νεκροὺς καὶ μετὰ συνέχιζαν τὴν μάχη. Οἱ μάχες ἀπὸ τότε γίνονται μεταξὺ τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν κυνοκεφάλων
-146
Ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἡ τελευταῖα φορὰ ποὺ ἦταν ἐλεύθερη καὶ μετὰ ἀπὸ τῷ 1626 - 1831 ποὺ ὁ Καποδίστριας δολοφονήθηκε.

1822
Οἱ Χαζάροι δανείζονται χρυσὸ ἀπὸ τοὺς Rothschild, («χρυσοῦ λαλοῦντος, πᾶς λόγος ἄπρακτος»).
1824
Ὁ Μιαούλης ἦταν ἀγγλόφιλος, γιὰ νὰ ῥίξῃ τὸν Καποδίστρια ἔκαψε τὴν φρεγάτα ΕΛΛΑΣ
1928
Ἔγινε ἡ συνθήκη τῆς Γενεύης, κράτησε γιὰ 5 χρόνια (1928 - 1932) καὶ ἔφερε τὸ κράχ στὴν Wall street
1930
Οἱ χῶρες ποὺ δήλωσαν πτώχευση ἦταν
1) Η.Π.Α.
2) Γερμανία,
3) Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Ἀγγλίας,
4) Γαλλία,
5) Ἰταλία,
6) Ἰσπανία,
7) Πορτογαλία

Ὅλες πτωχευμένες σὲ καθεστὼς χρεοκοπίας
Οἱ δανειστὲς ποὺ ἐπτώχευσαν ὅλες τὶς χῶρες εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ πτωχεύουν καὶ τὴν Ἑλλάδα τώρα.
1) Rothschild Bank of London,
2) Rothschild Bank of Berlin (αὐτὲς οἱ δύο κατέχουν τὸ 52% τῶν χρεῶν ὅλου τοῦ πλανήτη)
3) Warburg Bank of Hamburg
4) Warburg Bank of Amsterdam
5) Lazard Brothers of Paris
6) Israel Moses Bank of Italy,
7) Chase Manhattan Bank of N.Y,
8) Goldman Sachs of N.Y.
9) Lehman Brothers of N.Y.
10) Kuhn Loeb Bank of N.Y.
(οἱ ὑπόλοιπες κατέχουν τὸ 6 % ὅλων τῶν χρεῶν τοῦ πλανήτη). 


Κατέχουν ἐπίσης, ὅλα τὰ ἐδάφη τῆς γῆς, ὅλα τὰ κινητὰ καὶ ἀκίνητα, ποὺ κρατοῦνται ἀπὸ μία ἑταιρεία DTCA (Depository Trust Corporation of America) στὴν 55 Water Street N.Y. ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν Federal Reserve. The American Bar Association ποὺ εἶναι οἱ δικηγόροι τῆς Federal Reserve Bank καὶ τὸ IRS ποὺ εἶναι ὁ εἰσπρακτικὸς φορέας (Collecting Agency).

Tῷ 2004 ἔκανε ἐργασίες (bussiness) 937 δὶς $. Ὅ,τι μετοχὴ ὑπάρχει ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἰδιοκτησία τῶν ἀμερικανῶν δὲν κρατεῖται στὸ ὄνομα τοῦ πολίτου (ἐκτὸς ἐὰν ἔχει τὸ χαρτὶ στὰ χέρια του), ἀλλὰ μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ μορφή ὅλα κρατοῦνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἑταιρεία. Ὁ ἰδιοντήτης εἶναι (Βeneficiary), δηλαδὴ ἔχει μόνο τὴν ψιλὴ κυριότητα, ἡ ἰδιοκτησία ἀνήκει στὴν DTCA ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι οἱ δανειστές. Συνεπῶς οἱ ἀμερικανοὶ ἔχουν μόνο τὴν χρήση τῶν προϊόντων, σπίτια, χωράφια κ.λ.π.

Ἡ Γερμανία εἶναι σὲ χειρότερη θέση ἀπὸ τὴν Ἀμερική, Ἀγγλία καὶ τὶς ἄλλες χῶρες. Τὸ 87% τῶν γερμανῶν εἶναι ἐνοικιαστές, ἐνῶ τὸ 85% τῶν ἑλλήνων εἶναι ἰδιοκτῆτες. Ἂρα ποιός εἶναι ὁ φτωχὸς καὶ ποιός ὁ πλούσιος;
1933
Ὁ πρόεδρος Franklin D. Roosevelt ἐξέδωσε 4 προεδρικὰ διατάγματα. Στὶς Σελίδες 187 - 594 ἀναφέρεται : «Trading with the enemy Act», δηλαδὴ ὅτι ὁ ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἀμερικανικὸς λαός. Τὸτε ὁ Roosevelt ἔκλεισε τὶς τράπεζες, ὅσες ἡμέρες ἔκλεισαν καὶ στὴν Κύπρο τῷ 2013 ποὺ ἀποκαλεῖται «Bank Holiday».

Τὰ διατάγματα λένε τὰ ἐξῆς: Μὲ τὸ πρῶτο δηλώνει ὅτι οἱ Η.Π.Α. ἐπτώχευσαν, μὲ τὸ δεύτερο, ζητεῖται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀμερικανοὺς νὰ παραδώσουν τὸν χρυσὸ καὶ ἄργυρο σὲ νομίσματα. Μὲ τὸ τρίτο ἐξαφάνισε τὴν ἰσοτιμία τοῦ χρυσοῦ-δολλαρίου καὶ μὲ τὸ τέταρτο ὅλοι οἱ ἀμερικανοὶ λέγονται πλέον Human Recources δηλαδὴ ἀνθρώπινοι πόροι. Ὅ,τι παράγουν, ὅ,τι κινητὸ ἢ ἀκίνητο ἔχουν ἀνήκει πλέον στοὺς δανειστές.

Προεδρικὰ διατάγματα: 6073, 6102, 6111, 6260, ποὺ βρίσκονται στὴν βιβλιοθήκη τῆς Γερουσίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Βιβλίο 93, Σελίδα 549.

Ἀπὸ τῷ 1933 τὰ ἀμερικανικὰ δικαστήρια ἔπρεπε νὰ δικάζουν σύμφωνα μὲ τὴν σχέση δανειστοῦ καὶ δανειζομένου, ὅμως τὸ Ἀμερικανικὸ Σύνταγμα δὲν τὸ ἐπιτρέπει αὐτό.

Αὐτὸ ποὺ λέμε χαράτσι εἶναι εἰσφορὰ γιὰ τὰ ἀκίνητα . Αὐτὸ εἶναι νόμος γιὰ τὰ ἄλλα κράτη ποὺ εἶναι πτωχευμένα. Εἶναι τὸ Φ.Α.Π. Ἂν κάποιος δὲν πληρώσῃ τὸ Φ.Α.Π. κατάσχεται ἡ ἀκίνητη περιουσία του σὲ 3 χρόνια, αὐτὸ τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι δὲν εἶναι ἰδιοκτήτης, εἶναι μόνο χρήστης. Πρὶν 10 χρόνια αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε. Ὁ λόγος εἶναι γιὰ νὰ κατασχεθῇ ἡ κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία.

Στὸ ἀστικὸ δίκαιο πρέπει νὰ ὑπάρχῃ συμφωνία μεταξὺ τοῦ ζημιωθέντος καὶ τοῦ ζημιωμένου. Τὸ ἀγγλικὸ δίκαιο λεει: «ἂν ἐσὺ ποὺ ζημιώθηκες δέχθηκες ὁποιοδήποτε προσὸν, διευκόλυνση ( benefit) ἀπὸ αὐτὸν ποὺ σὲ ζήμιωσε (χωρὶς νὰ προϋποτίθεται ὅτι ἐσὺ γνωρίζεις τίποτα), ἐπειδὴ σοῦ ἔδωσε αὐτὴν τὴν διευκόλυνση (benefit), αὐτόματα ἀναγνωρίζεις ὅτι ὑπάρχει συμβόλαιο μεταξύ σας καὶ ὑποχρεοῦσαι νὰ τηρήσῃς τοὺς κανόνες αὐτοῦ τοῦ συμβολαίου», ἀδιαφόρως τοῦ ἐὰν τοὺς γνωρίζεις ἦ εἶσαι ἐνήμερος γι᾽αὐτούς ἢ δὲν ἔχεις δεῖ τὸ συμβόλαιο ποτέ).

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δέχθηκες τὸ € σὰν μέσον συναλλαγῆς (τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει καμμία ἀξία ὅπως καὶ τὸ δολλάριο (Federal Reserve Note), ἔχεις ἀποδεχθεῖ τοὺς ὅρους. Ὅταν παίρνω κάτι ἀξίας ὑποτίθεται ὅτι πληρώνω μὲ ἀντίστοιχη ἀξία, ὅταν ὅμως δίνω € ἢ $ ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται σὲ ἀξίες σημαίνει ὅτι ἀποδέχομαι τὴν διευκόλυνση τοῦ δανειστοῦ.

Ὅλες οἱ συναλλαγὲς γίνονται μὲ φανταστικὰ χρήματα τὰ ὁποῖα ἔχει ἐπιβάλλει ὁ δανειστὴς σὲ αὐτὸν ποὺ ἔχει ὑποβάλλει πτώχευση, ὁ πτωχευμένος κάνει συναλλαγὲς μὲ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔχει δώσει ὁ δανειστὴς ἀλλὰ αὐτομάτως ἀναγνωρίζει τὸ συμβόλαιο τοῦ δανειστοῦ. Αὐτὴν την στιγμὴ γίνεται ἡ μεταλλαγὴ τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων ποὺ κάνουν χρήση τῶν νόμων τῆς πτωχεύσεως.

1938 1938-10-06
Παρουσιάστηκε μία εὐκαιρία στὴν ὑπόθεση Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938) γιὰ νὰ βγάλῃ τὸ ἀνώτατο δικαστήριο μία ἀπόφαση. Ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἐξῆς στὴν Ἀμερικὴ θὰ δικάζονται ὅλες οἱ δίκες μὲ τὸ δίκαιο δανειστοῦ πρὸς δανειζομένου, δηλαδὴ μὲ τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ ἐπιβληθέντος, τοῦ δανειστοῦ.

Συνεπῶς δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ πάῃ στὰ ἀμερικανικὰ δικαστήρια καὶ να διεκδικήσῃ δεδικασμένο πρὶν τῷ 1938. Ἂν κάποιος πάει στὸ δικαστήριο καὶ ζητήσει τὰ δικαιώματά του μὲ δεδικασμένο πρὶν τῷ 1938 ὁ δικαστὴς θὰ γελάῃ μαζί του. Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση ἄλλαξε τὴν θέση τῶν ἀμερικανῶν ἀπὸ ἐλευθέρους πολίτες σὲ δούλους.

Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔλαβε μέρος στὴν συνθήκη τῆς Γενεύης 1928 - 1932 ὅμως τὸ «κατεστημένο», ἐπανέφερε τὸν Ἐλ. Βενιζέλο ὁ ὁποῖος τριπλασίασε τὸ Ἑλληνικὸ χρέος ἀπὸ 550,000 δραχμὲς στὰ 6,5 ἑκατομμύρια σὲ διάρκεια τριῶν ἑτῶν. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ πτώχευσαν τὰ ἄλλα κράτη ἄρχισαν νὰ πτωχεύουν καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο.

1974 1974-07-18
Ὁ Κ. Καραμανλῆς μαζὶ μὲ τὸν Henry Kissinger δὺο ἡμέρες πρὶν τὴν ἀπόβαση τῶν τούρκων στὴν Κύπρο, ὑπέγραψε συμφωνία στὴν ὁποία λέει: « Μὲ τὴν λύση τοῦ προβλήματος, μετὰ τὴν λήξιν τῆς δευτέρας φάσης, ἐπιθυμῶ εἰρήνη στὴν περιοχὴ καὶ θὰ περιμένῳ τὴν συμφωνηθεῖσα γραπτὴ ἐγγύηση τῶν ἀνατολικῶν συνόρων τῆς χώρας, νὰ τηρήσετε ὅλα ὅσα συμφωνήσαμε». (μιλάει γιὰ τὴν δεύτερη φάση δύο ἡμέρες πρὶν γίνει ἡ πρώτη ποὺ εἶναι ἡ ἀπόβαση).

1974-07-20

Ἀπόβαση τούρκων στὴν Κύπρο
1974-08-14
Ὁ Κ. Καραμανλῆς ἀναλαμβάνει τὴν προεδρία τῆς Ἑλλάδος
1998-04-23
Ὁ Κ. Καραμανλῆς πέθανε
2001
Ἡ Ἑλλὰς μπάινει στὴν ΟΝΕ καὶ ὁ Σημίτης πούλησε 40 τόννους χρυσοῦ
Τὸ € δὲν βασίζεται στὸν χρυσό, δὲν ἔχει ἰσοτιμία ἢ ἀντίκρυσμα.

2010-02-01
Ὁ Ἀ Σῶρρας ἐξασφἀλισε 514 ἑκ. Δολλάρια καὶ χρειαζόταν μόνο μία ὑπογραφὴ ἀπὸ τὸν Παπακωνσταντίνου.

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ Χαζάροι ἀντιμετωπίζουν τὸ πρόβλημα διότι μέχρι τώρα εἶχαν τὸν χρυσὸ ἐνῷ τώρα βρέθηκε καὶ ὁ ἑλληνισμὸς νὰ ἔχῃ χρήματα μὲ τὴν END.

2010-04-23
Ὁ Γ.Παπανδρεόυ ἀνακοινώνει ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο τὴν εἰσοδο τῆς Ἑλλάδος στὸ ΔΝΤ. Ἡ τοποθεσία αὐτὴ εἶναι τὸ σημεῖο τῆς διαμάχης μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Χαζάρων

Θρησκευτικὲς ἀναφορὲς
Δέκα Ἐντολές


Ἔξοδος Κ´, 1-18
1 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων· 2 ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. 3 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. 4 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 5 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με

Ἄρα ἀφοῦ εἶναι ὁ μοναδικὸς θεὸς γιὰ ποιούς ἄλλους θεοὺς ὁμιλεῖ ὑποκάτω τῆς γῆς;

Ἔξοδος Κ´, 1-18
9 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· 10 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. 11 ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.

Μετὰ τὶς 6 ἐργάσιμες ἔγιναν 5 ἐργάσιμες γιὰ νὰ γιορτάζεται τὸ Σάββατο Saturday = Saturn Day. Sunday εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ ἡλίου, δηλαδὴ τοῦ Ἀπόλλωνος. Γιὰ 300 χρόνια ἀλώνουν τὸν πλανήτη. Τὸ ἄλλο γένος (ἄλλο DNA) οἱ Χαζάροι δὲν ὑπερβαίνουν τὸ 0,2% τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτη ἀλλὰ κατέχουν τὸ 92 % τῶν θέσεων ἐξουσίας στὸν πλανήτη .

Λογικὴ - Συναίσθημα - Ἔνστικτο.(ἰχθυοσαυρικὸ τμῆμα τοῦ ἀνθρώπου)
Πατὴρ-Υἱὸς-Ἁγιο πνεῦμα. 


Στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου (Ἰω. α΄ Ι ) λέει:

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος (δηλαδὴ ἡ λογική, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ σημαίνει ὅτι πάντα κυρίαρχος εἶναι ὁ λόγος, δηλαδὴ ἡ λογική.

Πατὴρ εἶναι ὁ λόγος εἶναι ὁ θεὸς,
ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ ἔκφρασις τοῦ συναισθήματος καὶ
τὸ Ἅγιο πνεῦμα εἶναι τὸ ἔνστικτο.


Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ διαφορὰ μὲ τὸ Filioque τῶν καθολικῶν ποὺ λένε ὅτι ὁ Λόγος ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Τὸ πρῶτο σύμβολο τῆς πίστεως ἔγινε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας τῷ 325 καὶ δήλωσε ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Θεὸ πατέρα (Ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον). Αὐτὸ τὸ Σύμβολο τροποποιήθηκε ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Κωνσταντινούπολης τῷ 381.

Αὐτὸ ποὺ ἔκαναν τοὺς ἕλληνες νὰ πιστεύουν εἶναι ὅτι ὁ ὁρισμὸς τῆς δυστυχίας εἶναι ἡ ἔλλειψη τῆς ὕλης.

Ὁ Ἱσοκράτης μιλῶντας γιὰ τὴν καταγωγὴ τῶν ἑλλήνων λέει ὅτι εἴμαστε οἱ μόνοι αὐτόχθονες δηλαδὴ ὅτι γεννηθήκαμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν γῆ.

Οἱ ἀπόστολος Παῦλος (Σαῦλος, Σαοὺλ), πῆρε αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Παρμενίδης : « πίστευε καὶ ἐμοὶ ἐρεύνα» καὶ τὸ μετέτρεψε σὲ : « πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα»
(Ἔκανε δηλαδὴ τὸ ἐμοὶ σὲ μή).
ΜΕΡΟΣ 4/4

ΕΛΙΑΜΕΠ Ὁ δούρειος ἵππος τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Δρ. Ἐμμανουὴλ Λαμπράκης 9 Μαρτίου 2013


Τὸ Defence.net εἶναι βουλγαρικῶν συμφερόντων καὶ συνδεδεμένο μὲ τὴν ΕΛΙΑΜΕΠ ὁπωσδήποτε.

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκίνησε τῷ 1988, ταὐτόχρονα ξεκίνησε καὶ ἡ πολιτικὴ χειραγώγηση τῶν βαλακανίων ἀπὸ τὸν George Soros, ποὺ γεννήθηκε στὶς 12 Αὐγούστου 1930, τὸ ὄνομά του ἦταν ἀρχικά Schwartz György ὁ ὁποῖος εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς γεννημένος στὴν Οὐγγαρία.

Ὁ Ἀλέξης Παπαχελᾶς εἶναι διευθυντὴς τῆς «Καθημερινῆς» Στὴν ἐπιφυλλίδα ἔχει ἕναν φτερωτὸ δράκο. Ἡ ἐρώτηση εἶναι: τί δουλειά ἔχει ἕνας δράκος σὲ μιὰ ἑλληνικὴ ἐφημερίδα;

Ἡ Ἀγγλία ἔχει τὸ City of London τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι Ἀγγλία. Ἀντίστοιχα στὴν Ἀμερικὴ ὑπάρχει τὸ Washington D.C. τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι Ἀμερική.

Ὁ φτερωτὸς δράκος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀσσυρίων καὶ τῶν Σουμερίων. Τὸ City of London ἔχει τὸ δικό του Σύνταγμα τοὺς δικούς του νόμους, δὲν φορολογεῖται, καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ τετραγωνικὸ μίλι διευθύνει αὐτὸς ποὺ λέγεται The Lord Mayor . Μέσα ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ χρηματιστήριο, τὸ κέντρο ἀνταλλαγῆς τῶν ἀδαμάντων καὶ τοῦ χρυσοῦ καὶ 1700 τράπεζες.

Ὁ Lord Mayor εἶναι ἀνώτερος στὴν τάξη καὶ ἀπὸ τὴν βασίλισα τῆς Ἀγγλίας ἡ ὁποία ἕπεται τοῦ Lord Mayor. Αὐτὸ τὸ μικρὸ κρατίδιο εἶναι ἰδιοκτησία τῶν οἰκογενειῶν, κυρίως τῆς οἰκογένειας Rothschild καὶ Schiff Αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα τρίτο τοῦ κατεστημένου, εἶναι τὸ οἰκονομικὸ κατεστημένο τὸ ὁποῖο ἔχει καταβάλει τὸν κόσμο.

Τὰ τρία κατεστημένα (κρατίδια μέσα στὰ κράτη), εἶναι:

• Washington D.C. (στρατιωτικὸ κατεστημένο)
• Τὸ City of London (οἰκονομικὸ κατεστημένο)
• Vatican City (θρησκευτικὸ κατεστημένο)


Αὐτὰ λέγονται: ἡ «αὐτοκρατορία τῶν πόλεων» (The Empire of the city).
 Αὐτὰ λοιπὸν ἔχουν καταληστεύσει τοὺς λαοὺς ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο.

Τῷ 1871 στὸ ἀμερικανικὸ κογρέσσο, πέρασε μία νομοθεσία μὲ τὴν ὀνομασία «The Act of 1871» (An Act to provide a Government for the District of Columbia), ὅπου δημιουργήθηκε ἡ Washington D.C. ὡς ξεχωριστὴ ὀντότητα, μία ἔκταση 10 τετραγωνικῶν μιλίων ποὺ εἶναι ἰδιοκτησία τῶν ἰδίων τραπεζιτῶν.

Ἔφιαξε δικό του Σύνταγμα, δικούς του νόμους καὶ ἔτσι οἱ ὑπόλοιπες πολιτεῖες, ἡ ὁμοσπονδία τῶν πολιτειῶν, δὲν ἔχει καμμία δοκαιοδοσία στὴν Washington D.C. Ὅλες οἱ ὑπηρεσίες ποὺ φαίνονται νὰ εἶναι τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσίου εἶναι παραρτήματα μίας ἑταιρείας ποὺ λέγεται «THE UNITED STATES», ἐνῷ ἡ ὁμοσπονδία (The Federation), λέγεται: «The United States of America». Αὐτὴν τὴν διαφορὰ δὲν τὴν ξέρουν καθόλου οἱ ἀμερικανοί.

Ἑπομένως, ὁ πλοῦτος καὶ ἡ δύναμη ποὺ ἔχει ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ τίποτα μὲ τὴν ὁμοσπονδία τῶν πολιτειῶν, ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἑταιρεία ποὺ ὀμομάζεται: «THE UNITED STATES»,καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὴν Washington D.C. ποὺ εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν, τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ποὺ συμβαίνει μὲ τὸ Λονδίνο.
Τώρα, τὸ κάθε κρατίδιο ἔχει τὴν δική του σημαία. Ἡ σημαία τοῦ Washington D.C. ἔχει ἐπάνω τρία ἀστέρια ποὺ συμβολίζει ὅτι ἐδῶ βρίσκεται ἡ στρατιωτικὴ ἰσχὺς τῶν τριῶν πόλεων.

Ἡ σημαία τοῦ City of London ἔχει δύο ἐμφανεῖς φτερωτοὺς δράκους ὅπως εἶναι ἐπάνω στὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, καὶ ἕναν κρυμμένο πίσω ἀπὸ τὴν ἀσπίδα. Ἡ σημαία τοῦ Vatican City εἶναι τὸ ἐπάνω μέρος τῆς τιάρας τοῦ πάπα ποὺ ἔχει τρεῖς λωρίδες καὶ πάνω ἀπὸ τὴν τιάρα ἑνας ἰσοσκελὴς σταυρός. Αὐτὸς ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι χριστιανικὸ σύμβολο ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κόσμο.

Ὁ Α. Παπαχελᾶς ὑπηρετεῖ μία ὀργάνωση ποὺ λέγεται ΕΛΙΑΜΕΠ. Ἡ ΕΛΙΑΜΕΠ εἶναι ὁ δούρειος ἵππος ποὺ καταστρέφει τὸν ἑλληνισμό. Ἰδρύθηκε ἀπὸ τὸν Georgs Soros ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει οὔτε ἕνα δολλάριο στὴν κυριότητά του, αὐτὸς εἶναι τὸ μεγάλο χέρι τῶν Rothschild στὴν βαλκανική. Ἀνέλαβε ἀπὸ τὸ Κόσσοβο, τὸ Μαυροβούνιο, τὴν Γιουγκοσλαβία, τὴν Ἀλβανία, τὴν Ῥουμανία, τὴν Βουλγαρία καὶ ἔχει φιάξει Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις (ΜΚΟ), μὲ σκοπὸ νὰ διαλύσῃ πρῶτα τὴν Γιουγκοσλαβία τὸ ὁποῖο τὸ ἔκανε,

Νὰ δημιουργήσῃ τὴν μεγάλη Ἀλβανία τὸ ὁποῖο τὸ κάνει μὲ τὴν προσάρτηση τοῦ Κοσσόβου μὲ τελικὸ κρίκο ὅλης αὐτῆς τῆς διελκυνστίδος, ἦταν νὰ διαλύσῃ τὴν Ἑλλάδα σὲ τέσσερα κομμάτια, ἡ Θράκη νὰ πάῃ στὴν Τουρκία, ἡ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκόπια νὰ πάρουν ἕνα κομμάτι τῆς Μακεδονίας, ἡ Ἀλβανία νὰ πάρῃ ἕνα κομμάτι τῆς Ἠπείρου καὶ νὰ ἀποκοπῇ καὶ ἡ Κρήτη.

Ποιοί εἶναι οἱ χρηματοδότες αὐτῆς τῆς προσπάθειας, εἶναι ἡ CIA, M16, τὸ ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀγγλίας, τὸ ὐπουργεῖο ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ε.Υ.Π. ὅλες οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν βαλκανίων, εἶναι τοὐλάχιστον 39 οἱ χρηματοδότες. Ἡ ΕΛΙΑΜΕΠ ἔχει φιάξει ἕνα τεράστιο δίκτυο στὴν Ἑλλάδα μὲ σκοπὸ καὶ μόνον νὰ ἀφελληνίσῃ τοὺς Ἕλληνες. Τὸ διοικητικὸ συμβούλιό του ἀποτελεῖται ἀπό:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Παπακωσταντίνου, Nομική Σύμβουλος
ΤΑΜΙΑΣ
Παναγής Βουρλούμης, πρώην Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΤΕ Α.Ε.
ΜΕΛΗ
Κώστας Αποστολίδης, Πρόεδος και Διευθύνων Συμβουλος, RAYCAP
Παύλος Αποστολίδης, Πρέσβης ε.τ., πρώην διοικητής της ΕΥΠ, πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ελένη Δενδρινού-Λουρή, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Αχιλλέας Μητσός, Πρώην Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ
Ελευθέριος Οικονόμου, Αντιστράτηγος ε.α., πρώην Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Επισκέπτης Καθηγητής στο College of Europe, Bruges
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας “Η Καθημερινή

Ὑπάρχει λοιπὸν μία πλειάδα ἀνθρώπων ποὺ διαπράττουν τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα ποὺ ἔγινε ποτὲ στὴν Ἑλλάδα. Μέσα λοιπὸν σὲ αὐτὴν τὴν ὁμάδα ἀνήκει ἡ Θάλεια Δραγώνα, ἡ Μαρία Ῥεπούση, ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου, ὁ Γιῶργος Μπαμπινιώτης, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀποφάσισαν νὰ ἀλλάξουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ἑλληνικὴ παιδεία. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι τὰ ἐνσυνείδητα μέλη αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης μἐσα στὴν ὁποία εἶναι καὶ ὁ Ἀλέξης Παπαχελᾶς.

Ἡ ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτείτε μὲ τεράστια ποσά ἀπὸ τὸν George Soros καὶ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ νὰ διαβρώσῃ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ ἱστορία, γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸ πνευματικὸ κατεστημένο τῶν ἑλλήνων. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ πρέπει νὰ δικαστοῦν καὶ νὰ καταδικαστοῦν γιὰ ἐσχάτη προδοσία, ὅποτε ἡ Ἑλλάδα ἀναλλάβει τὰ ἡνία τῆς διακυβερνήσεώς της, διότι τώρα δὲν τὴν ἔχει.

Ἐκλογὲς δὲν ὑπάρχουν, στὶς ἐκλογὲς βγάζουν ὅποιον θέλει τὸ κατεστημένο, μὴν ἀκοῦτε γιὰ δημοσκοπήσεις εἶναι ὅλες ψεύτικες.

Ἡ δεύτερη ὁμάδα ονομάζεται «CDRSEE» , (Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe), (Κέντρο για τη Συμφιλίωση και τη Δημοκρατία στη Νοτιανατολική Ευρώπη), αὐτὴ ἡ ὁμάδα ἔχει ἀναλάβει ἕνα πρόγραμμα ποὺ λέγεται «JHP» Joint History Project, (Κοινὸ Πρόγραμμα Ἱστορίας), εἶναι μία διαβαλκανικὴ συνένωσις ἡ ὁποία ξαναγράφει τὴν ἱστορία τῶν λαῶν, μέσα ἀπὸ αὐτὴν χρηματοδοτεῖται ἡ Θάλεια Δραγῶνα καὶ ἡ Μαρία Ῥεπούση.
Αὐτὴν τὴν στιγμή ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι ὁ ὑπ᾽ἀριθμὸν ἕνα κίνδυνος τοῦ ἑλληνισμοῦ, δὲν ὑπάρχει ἄλλος. 


Εἶναι προδιαγεγραμμένος νὰ παίξῃ τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ δράματος ποὺ λέγεται Ἑλλάδα, ὅταν ὁ ἴδιος θὰ ἐπιβάλλῃ τέτοιες ἀκραῖες πολιτικὲς ποὺ θὰ ἀναγκασθῇ ὁ λαὸς νὰ ξεσηκωθῇ καὶ σὲ ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸ σημεῖο θὰ γίνῃ ὁ διαμελισμὸς τῆς Ἑλλάδος, θὰ περιορισθῇ ὁ ἑλληνικὸς χῶρος ἐκεῖ ποὺ εὐρίσκετο ἐπὶ ἐποχῆς τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου, Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ Πελλοπόνησο.

Ἡράκλειτος: «ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων» Ἡ ἀφανὴς ἁρμονία εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν φανερή.

ΗΓΗhttp://manamoyellas.blogspot.gr/2013/05/end.html?spref=fb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου