17 Απριλίου 2014

Marina Latsi: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ


http://kalagias.weebly.com/-deltaetamuomicrontauiotakappaepsilonsigma-epsilonkappalambdaomicrongammaepsilonsigma-2014.html

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προ-ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Διαδικασία μεταδημότευσης υποψηφίου σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές Άρθρο 1
Η διοικητική διαδικασία της μεταδημότευσης υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002, όπως αυτό ισχύει. Το έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 2
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1) Απριλίου του έτους διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών. Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται, υποχρεωτικά, μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή.
Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται, κατά τα λοιπά, η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του Ν. 3463/ 2006.
Άρθρο 3
Για τη διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Εκλογές ΟΤΑ: O οδηγός του υποψηφίου – όλη η διαδικασία για να διεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών
Kαταργούνται οι διαμερισματικές κοινότητες για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων... ... ... ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου