07 Απριλίου 2014

ΕΝΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ Π.Δ. 169/2013 ΚΑΙ Η ΑΤΟΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙ END ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ, ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ… «ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ». ΓΙΑ… «ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ», ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΤΙ… «ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ»,… «ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΝ»,… «ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝ»… ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΥΠ” ΟΨΙΝ ΤΟΥΣ…
logo_TPD
Τ.Π.κ.Δ.1

(ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ: ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ: 

Ποσό                                                 1000 €    ————>——————————->>>>>> Διάρκεια 50 έτη

Τόκος                                                     0 €

Ετήσια δόση μόνο κεφαλαίου 2%     20 €    ———————–>>>>>> Σύνολο επισροφής—>>> 1000 € )

…………………………………………………………….
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π.Δ. 169/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ…»ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ» ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ…
∆. Όροι χορήγησης δανείων
1. Το ύψος του χορηγουµένου δανείου µπορεί να φθάνει µέχρι 100% του
προϋπολογισµού του έργου, της µελέτης, της δαπάνης προµήθειας και
µίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και του ποσού της
αποζηµίωσης για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων ή του αναγκαίου προς
εξυγίανση του αιτούντος, ποσού.
2. Στην περίπτωση δανείου χορηγουµένου σε νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο
Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, το ύψος του δεν υπερβαίνει
το 30% του προϋπολογισµού του προς εκτέλεση έργου ενώ σε
περίπτωση συγχρηµατοδότησης το ύψος του δεν υπερβαίνει το 90% του
προϋπολογισµού αυτού.
3. Το επιτόκιο του χορηγουµένου δανείου συναρτάται µε τους ειδικότερους
σκοπούς που εξυπηρετεί το δάνειο.
Σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 3412/11/28-7-2011 απόφαση του ∆.Σ του Τ.Π. 
& ∆ανείων τα επιτόκια χορήγησης ορίστηκαν ως εξής: 
- Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τους Συνδέσµους και Ενώσεις
αυτών, τα Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α : 6,02%. 
4. Η διάρκεια αποπληρωµής: έως 25 έτη.
Σηµείωση :
Το ύψος, το επιτόκιο και η διάρκεια αποπληρωµής του χορηγούµενου
δανείου καθώς και κάθε άλλος όρος καθορίζονται ύστερα από αξιολόγηση
της σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της ορθολογικής
οργάνωσης, της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη
και των προσφεροµένων ασφαλειών για την οµαλή εξυπηρέτηση του
δανείου. Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνεται πρόνοια να αποφεύγονται, όσο
είναι δυνατό, στρεβλώσεις της αγοράς.
5. Ασφάλεια των δανείων
Η εξασφάλιση των δανείων είναι δυνατή µε τους εξής τρόπους:
α) Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ µέρους του δανειολήπτη προς το Ταµείο
των αναγκαίων για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα 
συνολικά έσοδα αυτού ή, αν ο δανειολήπτης είναι ΟΤΑ, ενεχυρίαση ή
εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευµένες
επιχορηγήσεις ή από το τµήµα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
β) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή µέρους αυτών για το ποσό του
δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον
δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου
έννοια. 
γ) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή µέρους αυτών για το ποσό του
δανείου εφόσον τα κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον
δανειολήπτη και είναι δεκτικά µεταβιβάσεως. 
δ) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ µέρους αναγνωρισµένων
πιστωτικών ιδρυµάτων ή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της Ελλάδας
και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισµών που
έχουν µεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. 
ε) Συµπλήρωση της ασφάλειας
Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει
εκχωρηθεί, έχει µειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταµείο επαρκής για την
εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συµπληρώσει κατά
τη σχετική υπόδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, 
διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό. 
 To είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου µε έναν ή περισσοτέρους
από τους παραπάνω τρόπους θα καθορίζονται ύστερα από την
αξιολόγηση της σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της
ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του
υποψηφίου δανειολήπτη.
……………………………………………………………………………………

H ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ & ΕΙ-ΕND

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ( Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ), ΑΠΟ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΒΑΡΟΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ… ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ !!! 
asmellon

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥΣ)

Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω Εξουσιοδότηση:

  • Εφόσον βρεθεί επενδυτής(ες), ο Δήμαρχος οφείλει να ενημερώσει, και να υποβάλει έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο ή επενδυτές, προκειμένου να πραγματοποιείται η απαιτούμενη διαβούλευση και να ελέγχεται η τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών.

  • Ο Δήμαρχος οφείλει να κάνει όλες τις πράξεις και ενέργειες που θα κριθούν από τον ίδιο λογικά αναγκαίες και απαραίτητες για να δοθούν όλες οι εφικτές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τον επενδυτή (ες) ή τον χορηγό-δωρητή, ούτως ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία η ανεύρεση και η δέσμευση κεφαλαίων υπέρ της υλοποίησης των έργων, χωρίς όμως να δημιουργήσει καμία υποχρέωση προς το Δήμο για δάνεια ή/και οικονομικές υποχρεώσεις οποιαδήποτε μορφής.

  • Όπως επιτάσσεται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν παρέχεται στον Δήμαρχο σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δικαίωμα να προβεί σε:
  1. ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών,
  2. σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμβάσεων,
  3. κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων,
  4. πράξεις κανονιστικού περιεχομένου,
  5. σύναψη οποιασδήποτε μορφής δανείων, &
  6. εκποίηση ή αγορά ακινήτων,

αλλά δίδεται η εντολή να υλοποιήσει κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη προσέλκυση και διάρθρωση ή δέσμευση διαφόρων επενδυτικών πακέτων, από όποιο επενδυτή δύναται να δημιουργήσει την επαρκή οικονομική υποδομή, με σκοπό να υλοποιηθούν έργα στο Δήμο που θα είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων και με πράξεις που θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον επενδυτή.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλες οι προσπάθειες που θα γίνουν στο να προσελκυσθούν κεφάλαια να μην επιφέρουν κανένα πρόσθετο έξοδο ή βάρος προς το Δήμο ή και το Δημόσιο. Οι επενδυτές ή σύμβουλοι σχετικοί με κάθε έργο, δράση ή επένδυση, δεν θα μπορούν να αξιώσουν καμία αμοιβή για την υλοποίηση των προτάσεών τους, εκτός και εάν υπάρχει ειδική γραπτή ξεχωριστή συμφωνία για την οποία θα πρέπει να προηγηθεί ή έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα κάθε Απόφασης από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας). Όλες οι μελέτες και ό,τι άλλο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας της διάρθρωσης των χρηματοπιστωτικών εργαλείων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, αλλά και κατά την υλοποίηση των διαφόρων έργων, θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τους επενδυτές και ο Δήμος ή το Δημόσιο δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Εννοείται ότι για την εξασφάλιση των κονδυλίων όπως περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση, ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεσμεύσει περιουσία του Δήμου ή του Δημοσίου. Κατά την υλοποίηση των έργων, κάθε έργο θα συμφωνείται ξεχωριστά αφού προηγηθεί η απαραίτητη διαδικασία όπως επιτάσσεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η κάθε ξεχωριστή σύμβαση για την υλοποίηση των έργων, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εξουσιοδότησης.
………………………………………………………………………………..

ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ;…ΦΤΩΧΕΙΑ;…ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ;

ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ !!! 
150. 000 ΕΥΡΩ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ [ ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ... ΔΙΫΛΙΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΕΓΗ.. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΔΥΣΗ .ΚΛΠ...] ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ … 
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΞΕΧΡΕΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΚΗ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ !!! 
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ !!! 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ !!!! …. 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ !!! 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ !!! 
ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ …ΦΤΩΧΕΙΑ ; ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ; ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ; ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ …ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ; ΤΙ ;;;;;;
http://alfeiospotamos.gr/?p=2370

ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΧΕΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Νίκος Τανάλιας: Πότε επιτέλους; Τι περιμένουμε;

Πότε επιτέλους θα περάσουμε από την (α) πυραμιδοειδή εξουσία των ελληνικών δήμων στην (β) ελληνοπρεπώς σφαιρική δομή των δημοτικών μας αρχών (Σχ. 1);


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου