01 Μαρτίου 2008

Οι προδότες στο απόσπασμα!. Η δίκη των έξ 1922.

Από τα "Φοβερά Ντοκουμέντα" εκδόσεων Φυτράκη.
"Το κατηγορητήριο που απαγγέλθηκε στους κατηγορουμένους κατά την προανάκριση-έργο του πιο έξαλλου από τους αδιάλλακτους, του στρατηγού Θ. Πάγκαλου, του μελλοντικού δικτάτορα- είναι αποκαλυπτικό των διαθέσεων που έχουν τελικά επικρατήσει στους κόλπους της Επαναστάσεως και που προοιωνίζονται την έκβαση της δίκης. Είναι κυριολεκτικά ένα φοβερό ντοκουμέντο.
"Κατηγορείσθε ότι από 1ης Νοεμβρίου 1920 και εφ΄εξής μέχρις της 26ης Αυγούστου 1922 συναποφασίσαντες μετά των συνυπουργών υμών περί πράξεως εσχάτης προδοσίας εκουσίως και εκ προθέσεως υπεστηρίξατε την εισβολήν ξένων στρατευμάτων,ήτοι του τουρκικού εθνικιστικού στρατού,εις την επικράτειαν του Βασιλείου,τουτέστιν εις την υπό της Ελλάδος κατεχομένην και δια της Συνθήκης των Σεβρών κατακεκυρωμένην χώραν της Μ.Ασίας,παραδώσαντες άμα εις τον εχθρόν πόλεις,φρούρια,μέγα μέρος του στρατού και μεγίστης αξίας υλικόν πολέμου κτλ.κτλ. δια των επομένων μέσων.
1)Διότι εν γνώσει της από 20ης Νοεμβρίου διακοινώσεως των Μ.Δυνάμεων Γαλλίας,Αγγλίας και Ιταλίας...ήτις κατηγορηματικώς εδήλου την έκπτωσιν ημών εκ της μετά των ειρημένων Δυνάμεων συμμαχίας και των εκ ταύτης συνεπειών προέβητε εις διενέργειαν δημοψηφίσματος...προς επαναφοράν του τέως Βασιλέως,εκθέσαντες ούτω την Ελλάδα,θεωρηθείσαν συνένοχον των εχθρικών πράξεων του Κωνσταντίνου, εις τας συνεπείας της ως άνω διακοινώσεως...
2)Διότι εν ώ δια της από 13ης Ιανουαρίου 1920 αποφάσεως των Συμμάχων επεδικάσθη εις την Ελλάδα η Β.Ήπειρος...και εν ώ η Δωδεκάνησος δια της αυτής συμφωνίας είχε παραχωρηθή εις την Ελλάδα,υμείς δεν προέβειτε εις την λήψιν των αναγκαίων μέτρων δια την προσάρτησιν των ελληνικωτάτων τούτων χωρών εις το Κράτος...
3)Διότι παρεγνωρίσατε την από 25ης Νοεμβρίου 1920 διακοίνωσιν των αυτών ως άνω Δυνάμεων περί οικονομικού της Ελλάδος αποκλεισμού εις περίπτωσιν επαναφοράς του Κωνσταντίνου επί του θρόνου της Ελλάδος στερήσαντες ούτω την Πατρίδα ημών συναλλάγματος 33 εκατομμυρίων δολλαρίων, 5 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών και 566 εκατομμυρίων φράγκων,αφίσαντες το παρά της Εθνικής Τραπέζης εκδοθέν χαρτονόμισμα ακάλυπτον...δημιουργήσαντες ούτω την πτώσιν,τον εξευτελισμόν του ελληνικού χαρτονομίσματος...δημιουργήσαντες τελικώς δια πάντων τούτων και άλλων συνεπειών την οικονομικήν καταστροφήν της Πατρίδος.Την διακοίνωσιν δε ταύτην δόλω απεκρύψατε από τον ελληνικόν λαόν,δια κυβερνητικών ανακοινώσεων,παρανόμως λειτουργούσης λογοκρισίας και αυθαιρέτων ενεργειών δικαστικών οργάνων.
4)Διότι ετοποθετήσατε επικεφαλής ανωτέρων και κατωτέρων μονάδων απειροπόλεμα και άχρηστα στελέχη και απεμακρύνατε του στρατεύματος ικανά και εμπειροπόλεμα και ενετάξατε εις τον στρατόν αυτομόλους προς τον εχθρόν...
5)Διότι...ούτε υπεδείξατε εις τον Βασιλέα να παραιτηθή,ούτε εν τη μη παραδοχή της υποδείξεώς σας παρητήθητε,αποκρύψαντες εις τον ελληνικόν λαόν πάντοτε την αλήθειαν...εν γνώσει του αδυνάτου της διεθνούς αναγνωρίσεως του Καθεστώτος...
6)Διότι εκ Λονδίνου διετάχθησαν αι πολεμικαί επιχειρήσεις του Μαρτίου 1921 προς Άγκυραν,πριν αποδώση τα αποτελέσματά της η κηρυχθείσα επιστράτευσις προκληθείσης ούτω παρ΄υμών της πρώτης ήττης του ελληνικού στρατού...
7)Διότι παρά την γνώμην του αρμοδίου Διοικητού της Στρατιάς,όστις δεν ενέκρινε την συνέχισιν της εκστρατείας προς Άγκυραν μετά την κατάληψιν του Δορυλαίου, ελάβατε μετά του Βασιλέως την απόφασιν της εκστρατείας ταύτης...
8)Διότι ανεθέσατε την αρχηγίαν του Στρατού εις τον ανεύθυνον τέως Βασιλέα.
9)Διότι εψηφίσθησαν υπό τας εμπνεύσεις υμών...νόμοι αμοιβής στασιαστών κατά της Πατρίδος,αυτομόλων προς τον εχθρόν,λιποτακτών...
10)Διότι καίτοι παμψηφεί υπό της Εθνοσυνελεύσεως εψηφίσθη έσχατον όριον των εθνικών ημών διεκδικήσεων η συνθήκη των Σεβρών,εν τούτοις ανετέθη...εν λευκώ η μεσολάβησις προς λύσιν των ζητημάτων τούτων εις ξένας Δυνάμεις...
11)Διότι...προέβητε εις τον διορισμόν του αντιστρατήγου Χατζανέστη ως Αρχιστρατήγου,γνωστού εις πάντας και εις υμάς ως ανισορρόπου και διαλυτικού στοιχείου.
12)Διότι απεσπάσατε εις Θράκην δυνάμεις εκ Μ.Ασίας προς παιδαριώδη σκοπόν,συντελέσαντες ούτως εις την μείωσιν της μαχητικότητος του στρατού Μ.Ασίας...
13)Διότι δια της συμβάσεως,ην υπεγράψατε μετά του Άγγλου Υπουργού του Θησαυροφυλακίου,παρητήθητε των πιστώσεων,δι΄ας είχον αναλάβει οι σύμμαχοι υποχρεώσεις,εις βάρος της χώρας ημών.
14)Διότι ηνέχθητε να σχηματισθή παρακυβέρνησις υπό τον Πρίγκηπα Νικόλαον,Στρέιτ,Δούσμανην Β.,Κωνσταντινόπουλον Κ., Τζόντον κτλ.κτλ. ήτις δια δολοφονιών,απειλών,επιθέσεων κατ΄αόπλων πολιτών κτλ. ενέσπειρε τρομοκρατίαν προς διατήρησιν της αρχής...
15)Διότι παρημποδίσατε να ηγηθή της διπλωματικής αντιπροσωπείας ο τότε πρωθυπουργός Δημ. Ράλλης και ως αντιπρόσωπος των αλυτρώτων ο Ελ. Βενιζέλος εις το κατά Φεβρουάριον 1921 συνέδριον του Λονδίνου".

Φοβερές κατηγορίες για φοβερά διαπραχθέντα εγκλήματα κατά του Ελληνισμού!!!
Όταν η Ιστορία επαναλαμβάνεται........