18 Ιουνίου 2009

ΥΒΡΙΣ,Οι καταστροφείς των ΝΑΩΝ και των ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ,βεβήλωσαν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης!Φτου σας προδότες!

Φτου σας χριστιανόδουλοι!Φτου σας ξεφτίλες!Φτου σας σαλίγκαροι!

"Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας"...

"Αλλ' επανέλθωμεν εις τα γεγονότα του πραγματικού βίου.Είδομεν πως ο Θεοδόσιος ο μέγας εξετέλεσεν εν Κωνσταντινουπόλει το κατά των αιρετικών διάταγμα αυτού. Τα αυτά ενηργήθησαν δι' επιτρόπων του βασιλέως εις όλας τας πόλεις της ανατολής όπου ιδίως ήκμαζεν ο αρειανισμός. Ουδέ περιωρίσθη ο βασιλεύς εις το να αποδώση τοις ορθοδόξοις όλας τας εκκλησίας και όλα τα ιερά ιδρύματα και κτήματα,αλλά,δια πολλών ετέρων θεσπισμάτων,οσημέραι αυστηρότερος προς τους αιρετικούς δεικνύμενος,πρώτον μεν αφήρεσεν από αυτών άπαντα τα πολιτικά δικαιώματα,έπειτα απεστέρησεν αυτούς του δικαιώματος του διαθέτειν,τελευταίον κατεδίκασε πολλούς εις εξορίαν,επιβαλών κατά τινων μάλιστα και την του θανάτου ποινήν. Συγχρόνως εξέδωκε νόμους αυστηρούς,δι' ών αφηρείτο εκ μέσου νυν μεν τούτο,νυν δ' εκείνο του αρχαίου ελληνικού βίου και ιδίως του αρχαίου ελληνικού θρησκεύματος. Ο Θεοδόσιος κατήργησεν εν έτει 394,δια νόμου,τον μέγαν ολυμπιακόν αγώνα,κατά την 293 Ολυμπιάδα αφ' ής ενίκησεν ο Κόροιβος' και εξέλιπεν ούτω τότε δια παντός η επιφανεστάτη εκείνη των αρχαίων ελληνικών πανηγύρεων. Ωσαύτως,επί βαρυτάταις χρηματικαίς ζημίαις και ύστερον επί ποινή θανάτου,απηγορεύθησαν αλληλοδιαδόχως αι εν ημέρα και εν νυκτί θυσίαι,αι ιεροσκοπίαι,η των ειδώλων λατρεία,η εις τους ναούς είσοδος και εν γένει πάσα δημοσία και απόρρητος τελετή του αρχαίου θρησκεύματος. Καθώς δε συνήθως συνέβαινε περί τα τοιαύτα η εκτέλεσις των νόμων τούτων υπερέβαλε πολλάκις και αυτήν αυτών την δεινήν αυστηρότητα. Οι κατά τας επαρχίας εξηγριωμένοι όχλοι,μη αρκούμενοι εις την κατάργησιν της λατρείας,ήθελον να καταστρέψωσι και αυτά τα οικοδομήματα εντός των οποίων αύτη ετελείτο. Αι πολιτικαί αρχαί ηναγκάζοντο να ενδώσωσιν ή έβλεπον αδιαφόρως την τοιαύτην των μνημείων εκείνων κατεδάφισιν. Τινές δε των επισκόπων και οι πλείστοι των μοναχών συνετέλουν προθυμότατα εις τον όλεθρον τούτον. Εις μάτην διεμαρτύροντο οι εθνικοί' εις μάτην ο περιώνυμος σοφιστής Λιβάνιος,επ' ελπίδι του να συγκινήση την ψυχήν του Θεοδοσίου,περιέγραφεν υπερβολικώτερον ίσως της αληθείας τα παθηματα του αρχαίου θρησκεύματος,λέγων προς τοις άλλοις' <οι δε μελανειμονούντες ούτοι...θέουσιν εφ' ιερά,ξύλα φέροντες και λίθους και σίδηρον,οι δε,και άνευ τούτων,χείρας και πόδας...των πρώτων δε κειμένων,δρόμος επί τα δεύτερα και τρίτα' τολμάται μεν ούν καν ταις πόλεσι' το πολύ δε εν τοις αγροίς...χωρούσι τοίνυν δια των αγρών ώσπερ χείμαρροι κατασύροντες δια των ιερών τους αγρούς.> Η φωνή αυτού δεν εισηκούσθη και το έργον της καταστροφής εκηκολούθησε. Τότε ανετράπη εκ βάθρων ο εν Αλεξανδρεία περίφημος ναός του Σεράπιδος,πάλαι ποτέ οικητήριον των επιστημών,και σώζων έτι κατά τους χρόνους τούτους τινά της αρχαίας σοφίας ίχνη. Τότε κατηδαφίσθη ο εν Απαμεία περικαλλής του Διός ναός. Τότε ηφανίσθησαν πλείστα άλλα της τέχνης αριστουργήματα ιδίως εν Συρία και εν Αιγύπτω' εις την ενταύθα Ελλάδα κατ' ευτυχίαν δεν φαίνονται τα τοιαύτα γενόμενα,ίσως διότι οι εθνικοί ήσαν ενταύθα πολλοί έτι και ισχυροί,ώστε οι του νέου δόγματος οπαδοί δεν ετόλμων να επιτεθώσι κατ' αυτών τοσούτον απροκαλύπτως.

Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας,....."

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Βιβλίον όγδοον,σελ.264,265,266

Κ.Παπαρρηγόπουλος.


ΒΕΒΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ!!!!!

mousio_akropolis_agiasmosΜε την παρουσία του ιουδαιοχριστιανου "ιερέα" βεβηλώθηκε για μια ακόμα φορά από τούς χριστιανούς ο ιερός ναός των Ελλήνων!!Ερωτώ την Φιλιπινέζα τής εκκλησίας "υπουργό" πολιτισμού? με ποιο σκεπτικό κάλεσε τον ιουδαιοχριστιανο να ασελγήσει πάνω στα ιερά των Ελλήνων??Ποιον πήγε να "αγιάσει ο ιουδαιοχριστιανος την θεά ΑΘΗΝΑ? τον Θεό ΔΙΑ 'Η τον Θεό ΑΠΟΛΛΩΝΑ??Ο ανιστόρητος Σαμαράς δεν έχει διαβάσει καθόλου για τις αθλιότητες των χριστιανών ενάντια στον Ελληνικό πολιτισμό δεν του έχει πει κανείς ότι για τις περισσότερες καταστροφές Ελληνικών μνημείων ευθύνονται οι χριστιανοί??Δεν καλούν ποτε στον τόπο του εγκλήματος τον φονιά ο λαός έχει μνήμη και γνώση ανθέλληνες πολιτικοί!!ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΤΑ ΚΌΚΑΛΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΘΑ ΤΡΙΖΟΥΝ!!!

Το νέο Μουσείο κι ο εξορκισμός δια του Αγιασμού....!

Με ανυπομονησία και μεγίστη υπερηφάνεια ο Ελληνικός Λαός ...δια των ταγών του, Πολιτικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών και ...θρησκευτικών, θα αποκτήσει -επί τέλους- το αναμενόμενο χρόνια, Μουσείο, όπου θα περάσουν τον υπόλοιπο του βίου των τα εκθέματα της Ακρόπολης των Αθηνών, προφυλαγμένα από καιρικά και ανθρώπινα ...λάθη!

Και πόση χλιδή και πόσα φώτα δημοσιότητας και πόση αγαλλίαση στα πρόσωπα αυτών που είχαν ένα έργο να φέρουν εις πέρας και το έφεραν , άσχετα από το πόσο κόστισε, πόσο ακόμη θα κοστίσει....και πόσα έβαλαν στις απύθμενες τσέπες τους !

Μα η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι αυτή της Χριστιανικής Εκκλησίας, η οποία δια του προκαθημένου της (ελπίζω) ή κάποιου άλλου πρωτοστατούντος αρχιερέα, θα έχει την τιμή να ......αγιάσει (για μια ακόμη φορά ) τα αρχαία εκθέματα !!!!

Τα σπασμένα στις μύτες , στα αυτιά , στα άκρα , αρχαία αγάλματα θα περιμένουν πως και πως να τα εξαγνίσει ο Αγιασμός από το χέρι αυτού που δεν θα "φέρει τα φαιά" πλέον, αλλά θα είναι στολισμένος με όλα τα κοσμήματα της ...αγιοσύνης του !!!!

Τα εκθέματα - όσα δεν αρπάχτηκαν, δεν κλάπηκαν, δεν λεηλατήθηκαν, δεν χύθηκαν σε ασβεστοκάμινους και χυτήρια, θα εκβάλουν λάμψη μεγίστη μετά τον διωγμό κάθε αμαρτήματος που έφεραν , και θα εκτίθενται στά βλέμματα φίλων και εχθρών, με όλη την τιμή που τους αρμόζει !!!!

Ε, ρε γέλια που θα κάνουν οι Πραξιτέλης, Φειδίας, Ικτίνος, Καλλικράτης και λοιποί με τα συνεργεία τους εκεί πάνω........

αναρτήθηκε στο cafe art
http://kafeneio-gr-art.blogspot.com/2009/06/blog-post_18.html


email υπό bilsot

Ούτε ένας Ακαδημαϊκός,Ιστορικός,Αρχαιολόγος,Έλληνας δεν βρέθηκε να βγάλει άχνα!
Ένας,ρε,ένας,από όλους αυτούς που τάχα υπερασπίζονται ότι είναι...απόγονοι των Ελλήνων,τρομάρα τους,οι γλοιώδεις!
Που τρέχουν,ποιός πρώτος θα γονατίσει να προσκυνήσει και να φιλήσει το χέρι των τράγων!
Διαβάστε:

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ!!!!