31 Μαρτίου 2009

Ο Γκρούεφσκι απαιτεί τώρα την Αιτωλία και την Ηλεία ως από...Δευκαλίωνος δικές του!!!

--------------------

(...γενέσθαι δ' οὖν φασιν αὐτῷ Παίονα καὶ Ἐπειόν τε καὶ Αἰτωλὸν καὶ θυγατέρα ἐπ' αὐτοῖς Εὐρυκύδαν.)

(...Παίονα δὲ ἀχθόμενον τῇ ἥσσῃ φυγεῖν ὡς ποῤῥωτάτω, καὶ τὴν ὑπὲρ Ἀξιοῦ ποταμοῦ χώραν ἀπ' αὐτοῦ Παιονίαν ὀνομασθῆναι.)

(...τὸν ἀδελφὸν εἶναι τοῦ Ὀξύλου Θέρμιον, οἱ δὲ Ἀλκιδόκον τὸν Σκοπίου.)
--------

------------------------
Από σοβαρές πηγές πληροφορηθήκαμε ότι,οι Σκοπιανοί,με όπλο τους την αδιάψευστη ιστορία,ετοιμάζονται για...κάθο
δο ως άλλοι Δωριείς,στην Αιτωλία και την Ηλεία,κρατώντας στα χέρια τους ως απόδειξιν την ιστορία βάσει της οποίας είναι Παίονες,απόγονοι του Παίονος αδελφού του Επειού,του Αιτωλού και της Ευρυκύδας!!Προς επίρρωσιν μάλιστα του πράγματος,ζητούν επιμόνως την αναγνώρισή τους ως Ελλήνων και τη συμμετοχή τους στους Ελληνικούς Ολυμπικούς Αγώνες!!!
Τους αναμένωμεν με ανοικτάς αγκάλας!!!
---------------------


------------------------------------------

([3] τοὺς Ἠλείους ἴσμεν ἐκ Καλυδῶνος διαβεβηκότας καὶ Αἰτωλίας τῆς ἄλλης: τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα ἐς αὐτοὺς τοιάδε εὕρισκον. βασιλεῦσαι πρῶτον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ λέγουσιν Ἀέθλιον, παῖδα δὲ αὐτὸν Διός τε εἶναι καὶ Πρωτογενείας τῆς Δευκαλίωνος, Ἀεθλίου δὲ Ἐνδυμίωνα γενέσθαι: [4] τούτου τοῦ Ἐνδυμίωνος Σελήνην φασὶν ἐρασθῆναι, καὶ ὡς θυγατέρες αὐτῷ γένοιντο ἐκ τῆς θεοῦ πεντήκοντα. οἱ δὲ δὴ μᾶλλόν τι εἰκότα λέγοντες Ἐνδυμίωνι λαβόντι Ἀστεροδίαν γυναῖκα--οἱ δὲ τὴν Ἰτώνου τοῦ Ἀμφικτύονος Χρομίαν, ἄλλοι δὲ Ὑπερίππην τὴν Ἀρκάδος--, γενέσθαι δ' οὖν φασιν αὐτῷ Παίονα καὶ Ἐπειόν τε καὶ Αἰτωλὸν καὶ θυγατέρα ἐπ' αὐτοῖς Εὐρυκύδαν. ἔθηκε δὲ καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ δρόμου τοῖς παισὶν ἀγῶνα Ἐνδυμίων ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, καὶ ἐνίκησε καὶ ἔσχε τὴν βασιλείαν Ἐπειός: καὶ Ἐπειοὶ πρῶτον τότε ὧν ἦρχεν ὠνομάσθησαν. [5] τῶν δὲ ἀδελφῶν οἱ τὸν μὲν καταμεῖναί φασιν αὐτοῦ, Παίονα δὲ ἀχθόμενον τῇ ἥσσῃ φυγεῖν ὡς ποῤῥωτάτω, καὶ τὴν ὑπὲρ Ἀξιοῦ ποταμοῦ χώραν ἀπ' αὐτοῦ Παιονίαν ὀνομασθῆναι. τὰ δὲ ἐς τὴν Ἐνδυμίωνος τελευτὴν οὐ κατὰ τὰ αὐτὰ Ἡρακλεῶταί τε οἱ πρὸς Μιλήτῳ καὶ Ἠλεῖοι λέγουσιν, ἀλλὰ Ἠλεῖοι μὲν ἀποφαίνουσιν Ἐνδυμίωνος μνῆμα, Ἡρακλεῶται δὲ ἐς Λάτμον τὸ ὄρος ἀποχωρῆσαί φασιν αὐτὸν μουσι, καὶ ἄδυτον Ἐνδυμίωνός ἐστιν ἐν τῷ Λάτμῳ. [6] Ἐπειῷ δὲ γήμαντι Ἀναξιρόην τὴν Κορώνου θυγάτηρ μὲν Ὑρμίνα, ἄρσεν δὲ οὐκ ἐγένετο αὐτῷ γένος: καὶ τάδε ἄλλα συνέβη κατ' Ἐπειὸν βασιλεύοντα. Οἰνόμαος ὁ Ἀλξίωνος, Ἄρεως δὲ καθὰ ποιηταί τε ἐπεφήμισαν καὶ τῶν πολλῶν ἐστιν ἐς αὐτὸν λόγος, οὗτος δυναστεύων περὶ τὴν Πισαίαν καλουμένην ὁ Οἰνόμαος ἐπαύθη τῆς ἀρχῆς διαβάντος Πέλοπος τοῦ Λυδοῦ ἐκ τῆς Ἀσίας. [7] Πέλοψ δὲ ἀποθανόντος Οἰνομάου τήν τε Πισαίαν ἔσχε καὶ Ὀλυμπίαν, ἀποτεμόμενος τῆς Ἐπειοῦ χώρας ὅμορον οὖσαν τῇ Πισαίᾳ: Ἑρμοῦ τε ἐν Πελοποννήσῳ ναὸν ἱδρύσασθαι καὶ θῦσαι τῷ θεῷ Πέλοπα ἔλεγον οἱ Ἠλεῖοι πρῶτον, ἀποτρεπόμενον τὸ ἐπὶ τῷ Μυρτίλου θανάτῳ μήνιμα ἐκ τοῦ θεοῦ.
[8] Αἰτωλῷ δὲ μετὰ Ἐπειὸν βασιλεύσαντι συνέπεσεν ἐκ Πελοποννήσου φυγεῖν, ὅτι αὐτὸν οἱ Ἄπιδος παῖδες ἐφ' αἵματι ἀκουσίῳ δίκην εἷλον: Ἆπιν γὰρ τὸν Ἰάσονος ἐκ Παλλαντίου τοῦ Ἀρκάδων ἀπέκτεινεν Αἰτωλὸς ἐπελάσας τὸ ἅρμα τεθέντων ἐπὶ Ἀζᾶνι ἄθλων. ἀπὸ μὲν Αἰτωλοῦ τοῦ Ἐνδυμίωνος οἱ περὶ τὸν Ἀχελῷον οἰκοῦντες ἐκλήθησαν φυγόντος ἐς ταύτην τὴν ἤπειρον, τὴν δὲ Ἐπειῶν ἔσχεν ἀρχὴν Ἠλεῖος, Εὐρυκύδας τε τῆς Ἐνδυμίωνος καὶ--ὅτῳ πιστὰ--πατρὸς ὢν Ποσειδῶνος: καὶ τὸ ὄνομα οἱ ἄνθρωποι τὸ νῦν ἀντὶ Ἐπειῶν ἀπὸ τοῦ Ἠλείου μεταβεβλήκασιν.
....
[3] Φυλέως δέ, ὡς τὰ ἐν τῇ Ἤλιδι κατεστήσατο, αὖθις ἐς Δουλίχιον ἀποχωρήσαντος, Αὐγέαν μὲν τὸ χρεὼν ἐπέλαβε προήκοντα ἐς γῆρας, βασιλείαν δὲ τὴν Ἠλείων Ἀγασθένης ἔσχεν ὁ Αὐγέου καὶ Ἀμφίμαχός τε καὶ Θάλπιος: Ἄκτορος γὰρ τοῖς παισὶν ἀδελφὰς ἐσαγαγομένοις διδύμας ἐς τὸν οἶκον, Δεξαμενοῦ θυγατέρας ἐν Ὠλένῳ βασιλεύοντος, τῷ μὲν ἐκ Θηρονίκης Ἀμφίμαχος, Εὐρύτῳ δὲ ἐκ Θηραιφόνης ἐγεγόνει Θάλπιος. [4] οὐ μὴν οὐδὲ Ἀμαρυγκεὺς οὔτε αὐτὸς διέμεινεν ἰδιωτεύων οὔτε Διώρης ὁ Ἀμαρυγκέως. ἃ δὴ καὶ Ὅμηρος παρεδήλωσεν ἐν καταλόγῳ τῶν Ἠλείων, τὸν μὲν σύμπαντα αὐτῶν στόλον ποιήσας τεσσαράκοντα εἶναι νεῶν, τούτων δὲ τὰς ἡμισείας ὑπὸ Ἀμφιμάχῳ τετάχθαι καὶ Θαλπίῳ, τῶν λοιπῶν δὲ εἴκοσι δέκα μὲν ναυσὶ Διώρην τὸν Ἀμαρυγκέως ἡγεῖσθαι, τοσαύταις δὲ ἑτέραις Πολύξενον τὸν Ἀγασθένους. Πολυξένῳ δὲ ἀνασωθέντι ἐκ Τροίας ἐγένετο υἱὸς Ἀμφίμαχος--τὸ δὲ ὄνομα τῷ παιδὶ ἔθετο ὁ Πολύξενος κατὰ φιλίαν ἐμοὶ δοκεῖν πρὸς Ἀμφίμαχον τὸν Κτεάτου τελευτήσαντα ἐν Ἰλίῳ--, Ἀμφιμάχου δὲ Ἠλεῖος: [5] καὶ ἐπὶ Ἠλείου βασιλεύοντος ἐν Ἤλιδι, τηνικαῦτα ὁ Δωριέων στόλος σὺν τοῖς Ἀριστομάχου παισὶν ἠθροίζετο ἐπὶ καθόδῳ τῇ ἐς Πελοπόννησον. γίνεται δὲ τοῖς βασιλεῦσιν αὐτῶν λόγιον τόδε, ἡγεμόνα τῆς καθόδου ποιεῖσθαι τὸν τριόφθαλμον. ἀποροῦσι δέ σφισιν ὅ τι ὁ χρησμὸς ἐθέλοι συνέτυχεν ἐλαύνων ἀνὴρ ἡμίονον, ὁ δὲ ἕτερος διέφθαρτο τῷ ἡμιόνῳ τῶν ὀφθαλμῶν: [6] Κρεσφόντου δὲ συμφρονήσαντος ὡς ἐς τοῦτον τὸν ἄνδρα ἔχοι τὸ μάντευμα, οὕτως ᾠκειώσαντο αὐτὸν οἱ Δωριεῖς. ὁ δὲ σφᾶς ναυσὶν ἐκέλευεν ἐς Πελοπόννησον κατιέναι μηδὲ στρατῷ πεζῷ διὰ τοῦ ἰσθμοῦ πειρᾶσθαι. ταῦτά τε δὴ παρῄνεσε καὶ ἅμα τὸν ἐς Μολύκριον ἐκ Ναυπάκτου πλοῦν καθηγήσατο αὐτοῖς: οἱ δὲ ἀντὶ τούτου δεηθέντι τὴν Ἠλείαν γῆν συνέθεντο αὐτῷ δώσειν. ὁ δὲ ἀνὴρ ἦν Ὄξυλος Αἵμονος τοῦ Θόαντος: Θόας δὲ ἦν οὗτος ὃς καὶ τοῖς Ἀτρέως παισὶν ἀρχὴν συγκαθεῖλε τὴν Πριάμου, γενεαὶ δὲ ἀπὸ Θόαντος ἀνήκουσιν ἓξ ἐς Αἰτωλὸν τὸν Ἐνδυμίωνος. [7] ἦσαν δὲ οἱ Ἡρακλεῖδαι συγγενεῖς καὶ ἄλλως τοῖς ἐν Αἰτωλίᾳ βασιλεῦσι, καὶ ἀδελφαὶ Θόαντι τῷ Ἀνδραίμονος καὶ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέους ἦσαν αἱ μητέρες. συνεπεπτώκει δὲ τῷ Ὀξύλῳ φυγάδι ἐξ Αἰτωλίας εἶναι: δισκεύοντα γάρ φασιν ἁμαρτεῖν αὐτὸν καὶ ἐξεργάσασθαι φόνον ἀκούσιον, τὸν δὲ ἀποθανόντα ὑπὸ τοῦ δίσκου τὸν ἀδελφὸν εἶναι τοῦ Ὀξύλου Θέρμιον, οἱ δὲ Ἀλκιδόκον τὸν Σκοπίου.
(Παυσανίας ΗΛΙΑΚΑ)
-------------------------------------------------------------

30 Μαρτίου 2009

Δάφνη, η φωτεινή παρθένα

Η Δάφνη, η φωτεινή παρθένα, έχει διασχίσει αιώνες και πολιτισμούς, έχοντας στεφανώσει νικητές, αθλητές, βασιλείς και στρατηλάτες. Το κείμενο αυτό αναφέρεται στον πασίγνωστο μύθο του άτυχου έρωτα του Απόλλωνα και της μεταμόρφωσης της Δάφνης σε δέντρο, αλλά και στο πώς, σύμφωνα με τον Οβίδιο, η Δάφνη έφτασε να στεφανώνει τους ένδοξους άνδρες, ή να συνδεθεί με το Μαντείο των Δελφών, σύμφωνα με τον Παυσανία. Η νύμφη Δάφνη ήταν κόρη του ποταμού Λάδωνα (o Λάδωνας είναι παραπόταμος του Αλφειού )* ή κατ’ άλλους του Πηνειού και της Γαίας (Γης). Την ερωτεύτηκε σφοδρά ο θεός Απόλλων, που άρχισε να την κυνηγάει ασταμάτητα. Εξαντλημένη η Δάφνη, παρακάλεσε τη μητέρα της, τη Γαία, να τη βοηθήσει, κι έτσι μεταμορφώθηκε σε δέντρο όταν ο Απόλλων προσπάθησε να την αγκαλιάσει. Ο Απόλλων, τότε, για να παρηγορηθεί έκοψε ένα κλαδί από το δένδρο και στεφανώθηκε. Από τότε η δάφνη είναι το ιερό φυτό του θεού Απόλλωνα.
Αν και ποτέ δεν θα μάθουμε αν η Πυθία μασούσε πράγματι φύλλα δάφνης για να βρεθεί σε έκσταση, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι πρόκειται για ένα φυτό με πολλές και πολύτιμες ιδιότητες. Αυτές οι εξαγνιστικές και ηρεμιστικές ιδιότητες καθιστούν απλή και αυτονόητη της συσχέτισή της με το απολλώνιο φως, τη γνώση και τη μαντική, αλλά και την παρουσία της σε έθιμα και παραδόσεις από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
Πηγές:
Άννα Guest-Παπαμανώλη
http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=4384
http://el.wikipedia.org/
Κρίμα που οι περισσότεροι νεοέλληνες γνωρίζουν ότι δίνει γεύση στις φακές...και όχι την ιστορία της φωτεινής παρθένου...
*Ο Αλφειός είναι ο σημαντικότερος ποταμός της Πελοποννήσου. Λέγεται επίσης και Ρουφιάς, που προέρχεται από λαϊκή παρετυμολογία μετά από πολλές μεταπτώσεις: Αλφειός - Αλφειάς - Αρφειάς - Ρουφιάς. Στους Μεσαιωνικούς χρόνους υοστηρίζονταν από τους λογίους ότι ο ενδιάμεσος τύπος Αρφειάς ήταν ποταμός του Ορφέα αντί του Αλφέα (Αλφειός).
Είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου και έχει μήκος 111 χιλιόμετρα. Πηγάζει στην Αρκαδία και συγκεκριμένα κοντά στο μαγευτικό χωριό Βούρβουρα. Στην πορεία του δέχεται τα νερά των Ελισσώνα, Λούσιου, Λάδωνα, Ερύμανθου και του Κλαδέου. Tέλος χύνεται στο βόρειο άκρο του Κόλπου της Κυπαρισσίας στην πλευρά της Ηλείας.
Το ρεύμα του ποταμού αυτού είναι ορμητικό και μεταφέρει πολλές ύλες με την οποία και γίνονται συνεχείς προσχώσεις με συνέπεια να δημιουργούνται στη θάλασσα σε αρκετή ακτίνα λωρίδες γης, λαιμοί και λιμνοθάλασσες, όπως είναι: της Αγουλινίτσας, της Μουριάς και του Καϊάφα.
Το όνομα του ποταμού ετυμολογείται από το αρχαίο ρήμα αλφάνω που σημαίνει πλουτοδοτώ, προσφέρω πλούτο εξ ου και η λέξη "τιμαλφή"
Μυθολογία
Κατά την Ελληνική μυθολογία ο Αλφειός ήταν ένας από τους θεοποιημένους ποταμούς των αρχαίων Ελλήνων, που λατρευόταν κυρίως στην Ηλεία, την Μεσσηνία και την Αρκαδία, ακριβώς από τις περιοχές που διαρρέει και σήμερα. Φέρονταν γιος του Ωκεανού και της Τηθύας απόγονος του Ήλιου. Κάποτε σκότωσε τον αδελφό του Κέρκαφου και τον καταδίωξαν οι Ερινύες. Φτάνοντας στον ποταμό Νύκτιμο έπεσε μέσα και πνίγηκε από τότε ο ποταμός πήρε το όνομα του. Ο Όμηρος τον αποκαλεί "ΙΕΡΟΝ ΡΟΟΝ ΑΛΦΕΙΟΙΟ"
Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Αλφειός ήταν κυνηγός που αγάπησε την Αρεθούσα αλλά εκείνη δεν τον ήθελε και για να τον αποφύγει πήγε στην Ορτυγία, νησί κοντά στις Συρακούσες. Ο Αλφειός από τον μεγάλο έρωτά του μεταμορφώθηκε σε ποταμό και μέσω των νερών της θάλασσας έφτασε στην Ορτυγία, κοντά στην αγαπημένη του.
Πηγές
Παυσανίου Ηλειακά Α΄
Στράβωνος Γεωγραφία ΣΤ΄
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Ο κουρασμένος...και η σύγκριση με την ιστορία!

[Κατά την πολύ παλαιάν εποχήν,η ιστορία και η έρευνα,δια τα παλαιά γεγονότα,εισέρχονται εις τας πόλεις πολύ αργά,όταν δηλαδή ίδουν ότι μερικοί από τους κατοίκους έχουν εξασφαλίσει τα προς το ζην αναγκαία,όχι όμως πριν απ' αυτό.
Πλάτων,ΚΡΙΤΙΑΣ,ΡΙ' 110 β'].
Τώρα με την πείνα και τη φτώχεια,ποιός κάθεται να ασχοληθεί με την ιστορία και την έρευνα!

["...ο δε αληθώς ευγενής,εφ' όσον η φύσις δεν εστέρησε τον ίδιον από την αρετήν(του γένους του),τούθ' όπερ δεν συμβαίνει ως επί το πολύ εις τους ευγενείς,αλλ' είναι πολλοί απ' αυτούς ευτελείς.Διότι και εις τα γένη των ανθρώπων παρουσιάζεται κάποτε κατάπτωσις,καθώς παρατηρείται εις τα προϊόντα των αγρών.Ενίοτε,εάν είναι αγαθόν το γένος γεννώνται επί τινα χρόνον αγαθοί άνδρες,αλλ' έπειτα πάλιν το γένος εκφυλίζεται..."
Αριστοτέλης,ΡΗΤΟΡΙΚΗ,Β' ι' 30]
Έτσι ακριβώς!
-------------------------------------------------------------------------------------
Πάμε για ένα νέο ‘65; Ή χειρότερα, για ένα νέο ‘22 ή ‘55 ή 67-74;

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Μαρτίου 30, 2009Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού πέρι “κούρασης” δεν θα έπρεπε να ανησυχούν τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για την πιθανη απώλεια της καρέκλας αλλά την ευρύτερη κοινωνία. Δυστυχώς οι νεώτεροι δεν έχουν ζήσει τις μαύρες καταστάσεις της νεώτερης ιστορίας, ενώ οι πνευματικοί ταγοί ιδιαίτερα των ΜΜΕ, μπουκωμένοι από την διαπλοκή, αλλαλάζουν βλέποντας την εξουσία τους στο απυρόβλητο. Όμως το εφιαλτικό σενάριο που διαγράφεται δεν έχει να κάνει με την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, αυτή συνεχίζει ακάθεκτη σε κάθε εξουσιαστική εναλλαγή. Τα δείγματα της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας παραπέμπουν στις μαύρες εποχές του τίτλου μας και έχουν έναν κοινό παρανομαστή: Τον πολιτικό σωτήρα - Μεσσία που αφήνει την χώρα να καταστραφεί και την κοινωνία να εξαθλιωθεί για να επανέλθει με συνολική λαϊκή ετυμηγορία. Σε αυτό συντελεί και η απόλυτη κυβερνητική ανυπαρξία σε θέματα επικοινωνίας ή έστω, προπαγάνδας. Γεγονός που τουλάχιστον θα έδειχνε μια διάθεση παραμονής στην εξουσία ακόμα και με ανίερα μέσα.

Εδώ το παιχνίδι φαντάζει στημένο. Η κυβέρνηση είναι στο καναβάτσο ανήμπορη να δικαιολογηθεί, να απολογηθεί, έστω να ψευδολογήσει. Οι βαρώνοι ξεσαλώνουν με δημοσκοπήσεις και κατηγορητήρια προς πάσα κατεύθυνση. Και ο πρωθυπουργός δηλώνει κουρασμένος…

Όπως κουρασμένος δήλωσε δις ο Θείος του.

Όπως κουρασμένος δήλωσε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Και οι δύο επανήλθαν σε μια κατεστραμμένη Ελλάδα ως Μεσσίες. Ήξεραν όμως όταν άφηναν την εξουσία πως η καταστροφή ήταν αναπόφευκτη.

Εσείς κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας τι έχετε δει;
______________________________________________________________________________________________
Όταν το http://www.antinews.gr/,έγραφε, μακράν πρώτο από άλλες ιστοσελίδες αλλά και τα ΜΜΕ, ότι στην θολό τοπίο που ακολουθεί την αναγκαστική αποχώρηση Καραμανλή από την πρωθυπουργία (αποτέλεσμα εξόφθαλμων πιέσεων), «η Ντόρα ακολουθεί σε δυο βήματα, το ένα από τα οποία μπορεί να λέγεται Σουφλιάς» (κλικ εδώ), δεν ρίχναμε ασφαλώς τον καφέ, ούτε επιδεικνύαμε μαντικές ικανότητες . Απλώς μεταφέραμε στους αναγνώστες μας τις πληροφορίες που υπήρχαν από τότε, για το σκοτεινό παρασκήνιο των εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαπλοκή εμπόδιζε άλλους (το ίδια καλά ενδεχομένως πληροφορημένους μ΄ εμάς) να αποκαλύψουν.

Σήμερα, διαβάζοντας κανείς τις ναυαρχίδες της διαπλοκής (Βήμα, Νέα, Έθνος) δεν χρειάζεται να είναι Κάλχας για να καταλάβει ότι οι κρατικοδίαιτοι εκδότες των μεγάλων έργων και προμηθειών προωθούν τον Γιώργο Σουφλιά (εκείνον δηλαδή που διανέμει τα έργα και τα φιλέτα του κράτους) σε ρόλο μεταβατικού πρωθυπουργού και ίσως ηγέτη της ΝΔ , μέχρις ότου η Ντόρα Μπακογιάννη μπορέσει να αναλάβει το γαλάζιο μαγαζί.

Όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί και από άλλους, η επιβολή ως διαδόχων, δελφίνων και κληρονόμων κομμάτων των εκλεκτών των MME καταργεί τους θεσμούς, γελοιοποιεί την ασθμαίνουσα Δημοκρατία μας και επαναφέρει στη μνήμη σκοτεινές εποχές όπου τα συγκροτήματα του Τύπου μαζί με το παλάτι ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις. Και αποτελεί ασφαλώς μια ακόμα ειρωνεία της νεοελληνικής ιστορίας το γεγονός ότι στις κινήσεις αυτές πρωτοστατεί και πάλι ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής, ηγούμενος για μια ακόμα φορά των προσπαθειών της οικογενείας του να καταλάβει τα ύπατα αξιώματα.

Είναι προφανές ότι ο Κ. Καραμανλής έχει ήδη κριθεί πολιτικά, για τις παραλείψεις του, την ολιγωρία του και κυρίως για το άγος Ρουσόπουλου. Και όπως έχουμε ξαναπεί συγχωροχάρτια δίνει μόνο ο Πάπας. Όμως, η επιδίωξη των μεγαλοεκδοτών και της διαπλοκής να ελέγξουν και να ποδηγετήσουν, εν έτει 2009, το αίτημα της κοινωνίας για βαθιές πολιτικές αλλαγές (λόγω και της οικονομικής κρίσης) εξυπηρετεί μόνο το στενά οικονομικά τους συμφέροντα (μεγάλα έργα, καζίνα, αποκρατικοποιήσεις) και μόνο κακά προοιωνίζει για την χώρα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα ένας παλαιοκομματικός πολιτικός που ούτε καν αγγλικά γνωρίζει και δεν μπορεί να μπει σε αεροπλάνο, ή μια πολιτικός το μεγαλύτερο προσόν της οποίας είναι η κληρονομιά του μαγαζιού που έκτισε, με τόσους κόπους είναι αλήθεια, ο μπαμπάς της.

Πριν από ενάμισι χρόνο το http://www.antinews.gr/ πήρε σαφώς το μέρος του Γιώργου Παπανδρέου στον αγώνα του εναντίον της διαπλοκής και της επιρροής Σημίτη, θεωρώντας ότι η δουλειά των εκδοτών είναι στα τυπογραφεία και τα περίπτερα και όχι στα κομματικά γραφεία. Σήμερα πιστεύουμε εξίσου ακράδαντα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να αισθάνεται ούτε ευτυχές, ούτε αισιόδοξο, από αυτήν την προκλητική επίδειξη δύναμης του εκδοτικού και επιχειρηματικού κατεστημένου. Επειδή μόνο νέα δεινά προοιωνίζει και γι αυτό και για τον τόπο.

Νίγια.Μια πανάρχαια χαμένη ελληνική πόλη στην Κίνα!

------------------------------------------------------------------------------
http://promhtheas.blogspot.com/

Ελληνική παρουσία σε πανάρχαια πόλη της Κίνας


Ο αμφορέας αυτός που βρέθηκε στην αρχαία πόλη Νίγια της Κίνας έκανε το 'γύρο του κόσμου'.


Αφού, λοιπόν, μιλάμε για δημοσιεύματα που κλείστηκαν στα δώματα του παρελθόντος, ας κάνουμε τον κόπο να ανοίξουμε τη λησμονημένη αυτή πόρτα για να δουν οι νεότεροι μερικά πράγματα.
Ένα δημοσίευμα αυστραλιανής εφημερίδας τάραξε τα ιστορικά ύδατα, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990. Το δημοσίευμα έλεγε για ελληνικό πολιτισμό σε πόλη της Κίνας. Έτσι έχουμε το παράδοξο ότι αφού ο Μέγας Αλέξανδρος έφθασε μέχρι το Γάγγη ποταμό πως υπάρχουν ελληνικές πόλεις στην Κίνα;
Μήπως ο Αλέξανδρος έφθασε μέχρι το εσωτερικό της Κίνας; Ή τουλάχιστον, έφθασαν εκεί στρατεύματά του; Αναπάντητα ιστορικά ερωτήματα, αφού δεν υπάρχουν οι ανάλογες ιστορικές πηγές που να τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο.
Κι όμως στην Κίνα βρέθηκε αρχαία ελληνική πόλη. Αυτό μας λέει το δημοσίευμα της Μελβούρνης το 1993. Ή για να ακριβολογούμε: σε πανάρχαια κινεζική πόλη είχαν εγκατασταθεί στρατεύματα του Αλεξάνδρου, τα αντικείμενα των οποίων έμελλε να βρεθούν 2.300 χρόνια μετά.
Η ανακάλυψη δεν είναι νέα, δηλαδή δεν είναι ούτε του προαναφερόμενου χρόνου. Πηγαίνει αρκετά πίσω.
Ο Βρετανός εξερευνητής σερ Όρελ Στέιν, περιδιαβάζοντας την Κίνα το 1903 (106 χρόνια πριν) άκουσε από Κινέζους χωρικούς για την ύπαρξη μιας αρχαίας ελληνικής πόλης κάτω από μεγάλους αμμόλοφους. Πρόκειται για την πανάρχαια πόλη Νίγια που στις επόμενες δεκαετίες χάθηκαν τα ίχνη της. ( Όταν επιβλήθηκε στην Κίνα το κομμουνιστικό καθεστώς τα αρχαιολογικά ενδιαφέροντα αδράνησαν.).
Από τη δεκαετία, όμως, του 1980, αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον και έτσι μια ομάδα Κινέζων και Ιαπώνων ερευνητών άρχισε να ψάχνει για την χαμένη πόλη Νίγια κάπου 640 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Kashgar.
Πράγματι έπειτα από κοπιώδη έρευνα βρήκαν κάτω από τους αμμόλοφους τα ερείπια της αρχαίας πόλης.
Στη διαδικασία της ανασκαφής με μεγάλη έκπληξη εντόπισαν μέσα στα ερείπια ‘έπιπλα ελληνικού στυλ’(!!)
Βρήκαν δηλαδή, ανάγλυφες παραστάσεις με μαιάνδρους, αμφορείς ελληνικούς με αναπαραστάσεις από τα ομηρικά έπη.
Η χρονολόγησή τους ανάγεται στα χρόνια της αλεξανδρινής εκστρατείας. Η ανακάλυψη είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
Κανένα ιστορικό στοιχείο δεν υπήρχε που να αναφέρει έστω αόριστα την παρουσία των Ελλήνων στην κινεζική αυτή επαρχία.
Η είδηση των ευρημάτων της ανασκαφής μεταδόθηκε από το κινεζικό πρακτορείο και δημοσιεύθηκε πρώτα στην Αυστραλία και από εκεί αναδημοσιεύθηκε στον ελληνικό Τύπο.

Θυμάμαι: Σπύρος Λούης, νίκη στο Μαραθώνιο

Ο Λούης με παραδοσιακή ενδυμασία απαθανατισμένος από τον Γερμανό Άλμπερτ Μάγιερ, τον φωτογράφο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896.
O Σπύρος Λούης, νίκη στο Μαραθώνιο
Την Πέμπτη 29 Μαρτίου του 1896 και ώρα 2.00 μ.μ. δόθηκε η εκκίνηση του Μαραθώνιου δρόμου των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ανάμεσα στους αθλητές που έλαβαν μέρος στον αγώνα ήταν και ένας νερουλάς από το Μαρούσι, ονόματι Σπύρος Λούης. Δύο ώρες και 58 λεπτά μετά την εκκίνηση το πλήθος στο Ολυμπιακό Στάδιο υποδεχόταν τον πρώτο νικητή ζητωκραυγάζοντας «Έλλην, Έλλην!». Το όνομα του Σπύρου Λούη, που αγωνίστηκε για πρώτη και τελευταία φορά νικώντας τους υπόλοιπους αθλητές με μεγάλη διαφορά, αποτέλεσε σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και γράφτηκε με μεγάλα γράμματα στη ιστορία του αθλητισμού.
http://www.fhw.gr/fhw/index.php?lg=1&state=pages&id=407
Ο Σπύρος (ή Σπυρίδων) Λούης (12 Ιανουαρίου 1873 – 26 Μαρτίου 1940) ήταν Έλληνας μαραθωνοδρόμος στους Ολυμπιακούς του 1896 και εθνικός ήρωας.Γεννήθηκε στο Μαρούσι από φτωχή αγροτική οικογένεια. Ο Πατέρας του ήταν νερουλάς τότε που ακόμα δεν υπήρχε κεντρική ύδρευση και ο Σπύρος τον βοηθούσε κουβαλώντας το νερό.Τα προκαταρκτικάΌταν αποφασίστηκε να αναβιώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1894, άρχισαν οι προετοιμασίες για την διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Ένα από τα αγωνίσματα ήταν ο μαραθώνιος, άθλημα που δεν είχε διοργανωθεί ποτέ μέχρι τότε. Η πρόταση είχε γίνει από τον Γάλλο Michel Bréal, ο οποίος είχε εμπνευστεί από τον άθλο του αγγελιοφόρου Φειδιππίδη, που είχε διανύσει την απόσταση ξεκινώντας από την πόλη του Μαραθώνα μέχρι στην Αθήνα για να αναγγείλει την νίκη των Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα.Οι Έλληνες ήταν κατενθουσιασμένοι για το νέο άθλημα και αποφάσισαν να οργανώσουν προκαταρκτικούς αγώνες για τους Έλληνες αθλητές που θα ήταν να δηλώσουν συμμετοχή. Διοργανωτής των προκαταρκτικών ήταν ο συνταγματάρχης του στρατού, Παπαδιαμαντόπουλος, ο οποίος ήταν διοικητής του Λούη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας (1893-1895). Ο πρώτος προκαταρκτικός, που ήταν συγχρόνως και ο πρώτος Μαραθώνιος αγώνας, διοργανώθηκε στις 22 Μαρτίου. Νικητής ήταν ο Χαρίλαος Βασιλάκος με 3 ώρες, 18 λεπτά. Ο Λούης συμμετείχε στους δεύτερους προκαταρκτικούς, δύο εβδομάδες αργότερα. Ο Παπαδιαμαντόπουλος που θυμόταν τον Λούη για την αντοχή του στο τρέξιμο, τον είχε πείσει να δηλώσει συμμετοχή, και ο Λούης διέσχισε την τελική γραμμή στην πέμπτη θέση, πίσω από το νικητή Δημήτριο Δεληγιάννη.Στις 10 Απριλίου (ή στις 29 Μαρτίου σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο που ήταν τότε σε χρήση στην Ελλάδα), ο Μαραθώνιος ήταν να πραγματοποιηθεί.
Ο Μαραθώνιος δρόμος
Ο Παπαδιαμαντόπουλος έδωσε το σήμα εκκίνησης στον Μαραθώνα. Δεκατρείς δρομείς από την Ελλάδα και τέσσερις αθλητές από άλλα έθνη έλαβαν μέρος. Ο Γάλλος Albin Lermusiaux που είχε πάρει και χάλκινο στα 1500 μέτρα μπήκε νωρίς μπροστά και προηγείτο. Στο Πικέρμι ο Λούης σταμάτησε σε ένα καφενείο και ζήτησε να πιει ένα ποτήρι κρασί, λέγοντας ότι θα τους φτάσει και θα τους προσπεράσει όλους πριν από το τέλος.Μετά το 32ο χιλιόμετρο, ο Lermusiaux κατέρρευσε από την εξάντληση. Το προβάδισμα ανέλαβε τώρα ο Αυστραλός Teddy Flack που πρωτύτερα είχε πάρει μετάλλιο στα 800 και 1500 μέτρα. Ο Λούης άρχισε να ελαττώνει την απόσταση, μέχρι που και ο Αυστραλός, που δεν ήταν συνηθισμένος στις μεγάλες αποστάσεις, κατέρρευσε μερικά χιλιόμετρα αργότερα, αφήνοντας το τελικό προβάδισμα στον Λούη.Εν τω μεταξύ, στο στάδιο, η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, ειδικά επειδή ένας αγγελιοφόρος με το ποδήλατο είχε βιαστεί να φέρει την είδηση ότι ο αυστραλός προηγείτο. Ξαφνικά έφτασε και ένας άλλος αγγελιοφόρος που τον είχε στείλει κάποιος αστυνόμος μόλις ο Λούης μπήκε μπροστά, και ανήγγειλε ότι ένας Έλληνας ήταν πρώτος στον αγώνα δρόμου. Οι χιλιάδες θεατές άρχισαν να πανηγυρίζουν και να τον παροτρύνουν φωνάζοντας «Έλληνα, Έλληνα!»Ο Λούης μπήκε στο στάδιο, όπου τον υποδέχτηκε ο λαός μαζί με δυο πρίγκιπες, τον κατοπινό διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο και τον πρίγκιπα Γεώργιο και τον κερνάγανε κρασί, γάλα, μπύρα, αυγά πασχαλινά, πορτοκαλάδα και άλλα δώρα. Πολλοί του έταζαν από κοσμήματα ως τζάμπα ξύρισμα στο κουρείο για πάντα. Δεν ξέρουμε αν τελικά τα πήρε όλα αυτά τα δώρα. Ο βασιλιάς Γεώργιος ρώτησε τον Λούη τι δώρο θα ήθελε να του προσφέρει, και εκείνος του απάντησε: «Ένα γαϊδουράκι να με βοηθάει να κουβαλάω το νερό.»Ο Λούης έτρεξε τον μαραθώνιο σε χρόνο 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δεύτερα. Μετά τους Ολυμπιακούς γύρισε στο χωριό του και δεν πήρε μέρος σε κανέναν άλλο αγώνα δρόμου. Έζησε μια ζωή ήρεμη, εργαζόμενος ως αγρότης, και αργότερα ως τοπικός αστυνομικός.
http://el.wikipedia.org/

Οι Νοχουρίτες και ο Μ. Αλέξανδρος

Νόμισμα που απεικονίζει τον Δικέρατο Αλέξανδρο
Στα σύνορα Περσίας και Τουρκμενίας, οι Νοχουρίτες βρίσκονται χωρισμένοι ανάμεσα στις δύο χώρες. Το 1988, τα 18 χωριά των Νοχουρλί, που χτίστηκαν από στρατιώτες του Μ. Αλεξάνδρου οι οποίοι είχαν τραυματιστεί, μοιράστηκαν στα δύο από τη συνοριακή γραμμή που τους αποξένωσε. Οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι ξεχωριστοί από τους ντόπιους Τουρκμένιους και στα νεκροταφεία τους κανείς βλέπει επιτύμβιες στήλες με επίστεψη δύο κέρατα κριαριού, προς τιμήν του Δικέρατου Αλεξάνδρου.
Πηγή: http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=2739

Καλάς και Καλάσα

Παιδιά της φυλής των Καλάς συνεχίζουν την παράδοση αιώνων.
Η φυλή των Καλάς, τα μέλη της οποίας θεωρούνται επίγονοι των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κεντρική Ασία, παρουσιάζεται μέσα από ένα τετραήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Καλάς και Καλάσα. Ελληνικοί απόηχοι στην κεντρική Ασία», από την 1 έως 4 Απριλίου, στο Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου. Το κοινό θα γνωρίσει τον τρόπο ζωής των κοινοτήτων αυτών που στο παρελθόν άσκησαν μεγάλη επιρροή. Από αυτές πήραν και χρησιμοποίησαν οι Κουσάν (κινεζικό φύλο) το ελληνικό αλφάβητο, προκειμένου να γράψουν τη γλώσσα τους, ενώ η τέχνη τους -η ελληνοβουδιστική τέχνη της Γκαντάρα- επηρέασε επί πολλούς αιώνες τη γλυπτική των Ινδών κ.ά. Οι Καλάς ζουν σήμερα αποσυρμένοι στα Ιμαλάια και στον Ινδικό Καύκασο, όπου διατηρούν πιστά τις παραδόσεις και τα έθιμά τους.
Πηγή: Έθνος, 27/3/09 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11380&subid=2&tag=8777&pubid=2776789

29 Μαρτίου 2009

Των Ελλήνων ΚΑΙ το τηλεσκόπιο!

Ανθέλληνες,τηρείστε σιγήν ιχθύος............
ΟΛΑ είναι των Ελλήνων.Σιγά-σιγά η μάνα Χθών,αποκαλύπτει του πολιτισμού των ευγενών Ελλήνων τις αποδείξεις.
-------------------------------------------------------------------------------------
http://ermionh.blogspot.com/

"Έυρημα αποδεικνύει πως οί Έλληνες εφηύραν και το τηλεσκόπιο!

Πως λοιπόν να μην μας γενοκτονήσουν κατηγορώντας μας "επί Ελληνισμώ"

Ποιες μητροπόλεις αρνούνται να φορολογηθούν.

Το ποίμνιον των προβάτων παράγει το γάλα,το κρέας και το...μαλλί!
Οι ποιμένες δεν παράγουν τίποτα για να πληρώσουν!
Έτσι,πόσο πάει το...μαλλί,ρωτήστε τα πρόβατα!

------------------------------------------------------------------
Ποιες μητροπόλεις αρνούνται να φορολογηθούν.

Λάβαρα αντάρτικου έχουν υψώσει τριάντα δύο μητροπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες αρνούνται να καταβάλουν το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που κατέχουν. Όπως αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα» από τις 80 μητροπόλεις που ποιμαίνει η Εκκλησία της Ελλάδος, οι 31 δεν υπέβαλαν δηλώσεις, επικαλούμενες διάφορες προφάσεις, καθώς ελάχιστες είναι αυτές που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία. Αν τώρα σε αυτές προστεθούν και οι μητροπόλεις που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και οι μητροπόλεις της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης, τότε γίνεται σαφές ότι αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο ένα σημαντικό κομμάτι της Εκκλησίας που για πρώτη φορά αρχίζει να κρατά αποστάσεις και από τη ΝΔ. Για την απειθαρχία των μητροπολιτών διαμαρτυρήθηκε πρόσφατα στον Αρχιεπίσκοπο ο υπουργός Οικονομίας κ. Ι. Παπαθανασίου , ο οποίος του παρέδωσε και τον σχετικό κατάλογο με τις μητροπόλεις που αρνούνται να φορολογηθούν, τον οποίο αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα».Το ζήτημα αυτό όμως, αλλά και η πρόσφατη δέσμευση του προέδρου του ΠαΣοΚ για φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, επαναφέρουν στην επικαιρότητα τις σχέσεις της Εκκλησίας με τα δύο μεγαλύτερα κόμματα που περνούν και πάλι από δοκιμασία. Η εξαγγελία του κ. Γ. Παπανδρέου προκάλεσε ένα μούδιασμα στην Αρχιεπισκοπή τη στιγμή που φαινόταν πως οι πάγοι στις σχέσεις της με την αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει να λιώνουν.

Από την άλλη πλευρά, οι συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου δηλώνουν για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια ότι δεν έμειναν απολύτως ικανοποιημένοι από τη συνάντηση του κ. Ιερώνυμου με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα, επειδή κανένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία δεν επιλύθηκε. Είναι προφανές λοιπόν ότι τα δεδομένα της εποχής Χριστόδουλου δεν υφίστανται πλέον και ότι η εποχή Ιερώνυμου δημιουργεί νέες πολιτικές συνθήκες σε μια περίοδο όπου το εκλογικό σώμα των πιστών αποδεικνύεται η πιο σταθερή εκλογική βάση που θα επηρεάσει τόσο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών όσο και το αποτέλεσμα των προσεχών εθνικών εκλογών.

Οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης και η αγωνία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα φαίνεται πως καταρρίπτουν ένα ταμπού που για χρόνια δεν τολμούσαν να αγγίξουν τα κόμματα εξουσίας. Ο κ. Καραμανλής που εξελέγη το 2004 αλλά και το 2007 έχοντας τη σαφή υποστήριξη της Εκκλησίας, αναγκάζεται για πρώτη φορά να επιδιώξει την πλήρη καταβολή του ΕΤΑΚ, δίνοντας εντολή στον κ. Ι. Παπαθανασίου να αποστείλει στην Αρχιεπισκοπή τον κατάλογο των μητροπόλεων που αρνούνται ως σήμερα να πληρώσουν.

Παρ΄ ότι η κρίση δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστα ούτε τα... παγκάρια, με τους ναούς να διαπιστώνουν πως έχουν μειωθεί ακόμη και τα έσοδα από τα κεριά, ωστόσο το ελληνικό Δημόσιο έχει εισπράξει ως σήμερα περίπου 700.000 ευρώ από το ΕΤΑΚ και άλλες 300.000 ευρώ από την καταβολή τελών χαρτοσήμου.

Οι υπόχρεοι και οι εξαιρετέοι
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν όλες οι μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι μητροπόλεις της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης και οι μητροπόλεις της Δωδεκανήσου που υπάγονται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Υπόχρεες επίσης είναι όσες μονές και όσοι ναοί διαθέτουν ακίνητα, αλλά από τις ρυθμίσεις επιμένουν πως πρέπει να εξαιρεθούν οι μονές του Αγίου Ορους εξαιτίας του ειδικού καθεστώτος που υπάρχει στην Αθωνική Πολιτεία.

Η κυβέρνηση, ειδικά μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου της Μονής Βατοπαιδίου, δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει καμιά εξαίρεση, χωρίς όμως να μπορεί να λάβει μέτρα εναντίον των μονών ή των μητροπόλεων που δεν θα πειθαρχήσουν. Και οπωσδήποτε διαπιστώνει ότι οι σχέσεις της με την Εκκλησία διαταράσσονται τώρα που είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιήσει τις ενέργειές της.

Προς το παρόν το υπουργείο Οικονομικών δεν μελετά το ενδεχόμενο να επαναφέρει τη ρύθμιση που καταργήθηκε επί πρωθυπουργίας Σημίτη, βάσει της οποίας φορολογούνταν κατά 35% στα αστικά κέντρα και κατά 25% στην επαρχία οι εισπράξεις από την πώληση των κεριών, διαπιστώνοντας πως οι πωλήσεις αυτές δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ούτε συζητεί τη γενικότερη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, πέραν του ΕΤΑΚ και της φορολόγησης των κερδών που έχει η Εκκλησία από επενδύσεις σε τίτλους, ομόλογα και μετοχές. Αλλά και το ΠαΣοΚ που με τη δήλωση του κ. Γ. Παπανδρέου δεσμεύθηκε για πλήρη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, διευκρινίζει τώρα ότι στο πρόγραμμά του δεν θα περιλαμβάνεται κανένας νέος φόρος για την Εκκλησία πλην όσων ισχύουν ήδη.

Για την ακρίβεια, το ΠαΣοΚ αποσαφηνίζει πως όταν αναλάβει την εξουσία θα καταργήσει το ΕΤΑΚ και θα επαναφέρει τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στον προηγούμενο νόμο για τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, η Εκκλησία αυτή τη φορά δεν θα εξαιρείται. Στελέχη του τομέα Οικονομίας του κόμματος που επεξεργάζεται την πρόταση του ΠαΣοΚ για τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας διευκρινίζουν όμως πως θα φορολογούνται μόνο τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή για τουριστικούς σκοπούς, ενώ δεν θα φορολογούνται γενικότερα οι μονές και οι μητροπόλεις για τα περιουσιακά τους στοιχεία.
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=11268&catid=84#11268

Υπατία η Ελληνίδα και οι ανθέλληνες Τρεις Ιεράρχες: ΒΙΝΤΕΟ της ομιλίας του Μ. Καλόπουλου.

Δημοσιεύθηκε από 12thespis στο Φεβρουαρίου 9, 2009


Εκδήλωση προς τιμήν της Υπατίας την Αλεξανδρινής πραγματοποιήθηκε την 30η Ιανουαρίου 2009 στο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ. Η εκδήλωση τελέστηκε την Ημέρα την αφιερωμένη από την Πολιτεία στην ελληνική Παιδεία και στα ελληνικά Γράμματα, η οποία ημέρα αποκτά τοιουτοτρόπως περιεχόμενο και ταυτότητα.

Την ίδια ημέρα η εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των λεγόμενων Τριών Ιεραρχών, τους οποίους ψευδώς και παραπλανητικώς έχει ταυτίσει με την ελληνική Παιδεία και τα ελληνικά Γράμματα. Ψευδώς και παραπλανητικώς διότι οι τρεις αυτοί πατέρες της εκκλησίας όχι μόνο δεν είχαν καμία ουσιαστική σχέση με την ελληνική Παιδεία και τα ελληνικά Γράμματα, αλλά εναντιώθηκαν σ’ αυτά και τα πολέμησαν με σθένος.

Άρθρο για το ασυμβίβαστο της εορτής των Τριών Ιεραρχών με την ελληνική παιδεία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ: “ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”: Ντροπή μας να ταυτίζονται με την ελληνική παιδεία!

Εκ των βασικών ομιλητών της εκδήλωσης προς τιμήν της Υπατείας την Αλεξανδρινής ήταν ο συγγραφέας και ερευνητής Μιχάλης Καλόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Σκεπτικιστών Ελλάδος, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Συγγραφέων και επίτιμο μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Προμηθεύς Πυρφόρος.

Ο κ. Καλόπουλος κατέδειξε τον ανθελληνισμό των λεγομένων Τριών Ιεραρχών, αντιπαραβάλλοντας τον σκοταδισμό που πρέσβευαν με το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνικής παιδείας που εκείνοι πολέμησαν με σφοδρότητα. Μίλησε για τον πνευματικό και επιστημονικό πλούτο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας που αποτελούσε το περιβάλλον στο οποίο γαλουχήθηκε η Υπατία η Αλεξανδρινή, καταδεικνύοντας ως ηθικό υπεύθυνο της εγκληματικής καταστροφής της περίλαμπρης βιβλιοθήκης τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο στον οποίο επικεντρώθηκε ως εκπρόσωπο της τριάδας των Ιεραρχών.

Κατέληξε τη ομιλία του προτείνοντας, σε αντικατάσταση των τριών ανθελλήνων πατέρων της εκκλησίας, να τιμάται από την πολιτεία κατά την εορτή των ελληνικών Γραμμάτων και της ελληνικής Παιδείας η εθνομάρτυς, επιστήμων και φιλόσοφος Υπατία η Αλεξανδρινή.

Το θέμα της ομιλίας του κ. Καλόπουλου: Υπατία, προστάτιδα παιδείας και γραμμάτων, μπορείτε να το παρακολουθήσετε στα βίντεο που ακολουθούν.

1ο video:
Χαιρετισμός του ναυάρχου Αντώνη Αντωνιάδη στην εκδήλωση προς τιμήν της Υπατείας της Αλεξανδρινής.
Εισαγωγή της ομιλίας του Μιχάλη Καλόπουλου. Αναφορά στους ανθελληνικούς αφορισμούς του Ιωάννη του Χρυσοστόμου μέσα από τα κείμενά του.


2ο video:
Οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ι. Χρυσοστόμου που οδήγησαν στην καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Ο θησαυρός των τεχνολογικών επιτευγμάτων της βιβλιοθήκης αλλά και των επιστημονικών συγγραμμάτων μέσα από τους τίτλους βιβλίων που περιλάμβανε.


3ο video:
Περιγραφή της καταστροφής της βιβλιοθήκης υπό του επισκόπου Θεοφίλου. Αναφορά στην επιστημονική επάρκεια της Υπατείας την Αλεξανδρινής και περιγραφή του φρικτού θανάτου της με ηθικό αυτουργό τον επίσκοπο Κύριλλο. Πρόταση προς την πολιτεία να τιμάται η Υπατεία σε αντικατάσταση των έκπτωτων πλέον “Τριών Ιεραρχών”.

Ο Αριστοτέλειος Μαραθώνιος κι εκείνοι που ντρέπονται για τις πανάρχαιες ελληνικές παραδόσεις!

------------------------------------------------------------

Δημοσιεύθηκε από 12thespis στο Μαρτίου 26, 2009

smallceb1cebdcf84ceafceb3cf81ceb1cf86cebf-ceb1cf80cf8c-ceb1cf81ceb9cf83cf84cebfcf84ceb5cebbceb5ceb9cebfcf83-cebcceb1cf81ceb1ceb8cf89cebd23

Τελετή λήξης του Μαραθωνίου. Αφή προγονικής πυράς για ν’ ακολουθήσει σπονδή, εμπρός εις το μνημείο της Ελευθερίας στο κέντρο της Δράμας.

Κάποιοι επίσημοι αθλητικοί φορείς, τοπικοί παράγοντες, κομματάρχες και θεσμικά εντελλόμενοι να υπηρετούν τον τόπο και τον ελληνισμό, ενοχλούνται από κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις όταν σ’ αυτές ακολουθούνται οι παραδόσεις των αρχαίων προγόνων μας και προβάλλονται τα πανάρχαια ελληνικά ιδεώδη!

smallceb1cebdcf84ceafceb3cf81ceb1cf86cebf-ceb1cf80cf8c-ceb1cf81ceb9cf83cf84cebfcf84ceb5cebbceb5ceb9cebfcf83-cebcceb1cf81ceb1ceb8cf89cebd22

Χοαί υπέρ του φιλοσόφου Αριστοτέλους και του Φιλίππου κατά την κατάθεση στεφάνου προς τιμήν τους εμπρός εις το μνημείο της Ελευθερίας, στο κέντρο της Δράμας.
Κάποιοι ενοχλήθηκαν απ’ τις χοές και την αναφορά στο προγονικό πνεύμα. Θα επιβράβευαν όμως την διοργάνωση αν, προς μνήμη του Αριστοτέλους και του Φιλίππου, καλούνταν να ψάλλει τρισάγιο ο παπάς της διπλανής ενορίας.

Φωτογραφικό υλικό: Πατήστε εδώ για τα αποτελέσματα (γενικής κατάταξης, ανά κατηγορία και χρόνοι) του Μαραθωνίου
Φωτογραφικό υλικό: Πατήστε εδώ για τα αποτελέσματα
(γενικής κατάταξης, ανά κατηγορία και χρόνοι) του δρόμου των 10,5 χλμ. Δοξάτο - Δράμα

Απολογισμός
του Αριστοτελείου Μαραθωνίου Μακεδονίας
Φίλιπποι - Δράμα

συνέχεια:
Θέσπις

Η Διακήρυξη του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα γιά την εθνική επέτειο της ΕλλάδαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 2009
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
Ο λαός της Αμερικής ενώνεται με τους Έλληνες σήμερα για να τιμήσουν την 188η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Εορτάζοντας την καθιέρωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τιμάμε την ιστορική συνεισφορά των Ελλήνων και των ΕλληνοΑμερικανών. Οι Αμερικάνοι γιόρτασαν την αιτία της Ελληνικής Ανεξαρτησίας κατά τα πρώτα χρόνια του νέου κράτους. Το 1824, συνοψίζοντας την υποστήριξη του λαού της Αμερικής στον Ελληνικό αγώνα, ο τότε αντιπρόσωπος Χένρι Κλέι δήλωσε πως, «το νιώθουμε με την μεγαλύτερη ένταση, που εκφράζεται σχεδόν με κάθε πιθανή μορφή και αυξάνεται με κάθε νέα ημέρα και ώρα που περνάει». Τα λόγια του αντηχούν σήμερα που οι Αμερικάνοι γιορτάζουν την επέτειο αυτής της προσπάθειας για ανεξαρτησία.
Η σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών στηρίζεται στο όραμα της δημοκρατίας και της ελευθερίας που σφυρηλατήθηκε στην Ελλάδα. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δημοκρατικού πλαισίου, οι ιδρυτές του έθνους μας βασίστηκαν στις αμετάβλητες αρχές των αρχαίων Ελλήνων. Όλοι εκείνοι που λατρεύουν το ιδανικό της δημοκρατικής διακυβέρνησης είναι δικαιούχοι της ελληνικής κληρονομιάς.
Από τους λογοτεχνικούς κλασικούς που διδάσκονται στις τάξεις των παιδιών μας μέχρι τα λαμπρά μνημεία της πρωτεύουσας του έθνους μας, οι ελληνικές πολιτιστικές παραδόσεις έχουν βρει ένα σπίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις σχολικές αίθουσες ολόκληρης της χώρας, πολλοί από τους σπουδαστές μας βυθίζονται ακόμα στα έπη του Ομήρου, τα δράματα του Σοφοκλή, και τις φιλοσοφικές καινοτομίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Μεταξύ των ελληνικά-επηρεασμένων δομών στην Ουάσιγκτον, το κτήριο του εθνικού μας Καπιτωλίου βασίζεται στην αρχιτεκτονική κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων.

Στην πρόσφατη ιστορία, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί έχουν σταθεί για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής μας. Έλληνες και Αμερικανοί πάλεψαν για κοινές αιτίες κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και συνεχίζουν να συνεργάζονται σε αυτόν τον αιώνα, ακόμα και μέσα από την συμμετοχή στην Οργάνωση της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.
Η δύναμη του δεσμού μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών επικυρώνεται από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία εμπλουτίζει το έθνος μας με τη πολιτισμική κληρονομιά της και βοηθάει στο να διατηρείται ζωντανή η σχέση μεταξύ των χωρών μας.

Στην επέτειο της Ελληνικής ανεξαρτησίας, γιορτάζουμε αυτήν την φιλία και ανυπομονούμε να πραγματοποιήσουμε τους κοινούς στόχους και τις φιλοδοξίες μας.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΩΡΑ, ΕΓΩ, Ο ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της αρχής που περιβάλλεται σε μένα από το σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, με το παρόν έγγραφο πιστοποιώ την 25η Μαρτίου 2009, ως " Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας: Μια εθνική μέρα εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας." Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να εορτάσουν αυτήν την ημέρα με τις κατάλληλες τελετές και δραστηριότητες.

ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ, θέτω επίσημα το χέρι μου αυτήν την εικοστή τέταρτη ημέρα του Μαρτίου, στο έτος του Κυρίου μας δύο χιλιάδες εννέα, και της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το διακοσιοστό τριακοστό-τρίτο.
ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ

28 Μαρτίου 2009

Η..."επέτειος" του '21 στην Αμερική! 2.

-----------------------------------------------
http://www.kalami.net/
---------------------------------
Ο πρώτος 'Ελληνας -γεννημένος στην Ελλάδα 1822 ή 1823, δηλ. στα χρόνια της επανάστασης- που εκλέγηκε βουλευτής στο Κογκρέσσο των ΗΠΑ (1871), ήταν ο Μιλτιάδης-Λουκάς Μίλλερ
Διαβάστε:
Η επανάσταση των Ελλήνων (1821) και οι Αμερικανοί φιλέλληνες
Στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Παπανδρέου: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη στις 30 και 31 Μαρτίου 2009. Ο κ. Παπανδρέου θα έχει συναντήσεις με οικονομολόγους και μετά θα συμμετάσχει σε συνάντηση με την Επιτροπή Stiglitz, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΟΗΕ.
Οι παρελάσεις στις παροικίες μας γιά την εθνική επέτειο και η ''επιδρομή των τουριστών''
Ποιά οικονομική κρίση; Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και απόδειξη το γεγονός ότι εφέτος ο αριθμός των πολιτικών-τουριστών, που θα συμμετάσχουν στις παρελάσεις των παροικιών μας στην Β. Αμερική, είναι αυξημένος σε σύγκριση με άλλες χρονιές. 'Ενας υφυπουργός (Πλακιωτάκης) και 2 βουλευτές στο Τάρπον Σπρινγκς Φλόριδας (29 Μαρτίου), ένας υφυπουργός (Σαλμάς) και 4 βουλευτές στο Σικάγο (5 Απριλίου), ένας υπουργός (Μεϊμαράκης) και 5-6 βουλευτές στη Νέα Υόρκη (26 Απριλίου), άγνωστος -πιθανά 5 ή 6- ο αριθμός γιά Βοστώνη (26 Απριλίου). Παρελάσεις γίνονται, επίσης (29 Μαρτίου), 'Αγιο Φραγκίσκο, Φιλαδέλφεια, Ντητρόϊτ και Λόουελ (κοντά στην Βοστώνη). Στον Καναδά, πάνε 3 βουλευτές στο Tορόντο και 3 στο Μόντρεαλ (παρελάσεις 29 Μαρτίου). Κάτι θα ξέρει ο ελληνικός λαός που πιστεύει ότι πολιτικοί και κόμματα κατέχουν επάξια την πρωτιά στην διαφθορά. Τώρα, μαθαίνει και η Ομογένεια.
Ενώ οι παροικίες μας εορτάζουν την εθνική επέτειο στις 29 Μαρτίου, με παρελάσεις κ.ά., οι λεγόμενες ''μεγάλες'', με τις Ομοσπονδίες των ''ψώνιων'', ένα μήνα αργότερα: 26 Απριλίου Νέα Υόρκη, Βοστώνη και 5 Απριλίου, Σικάγο. Με δικαιολογία το ''κρύο'', λες και Μόντρεαλ, Τορόντο, Ντητρόϊτ έχει λιγότερο (η αιτία: γιατί έτσι βολεύει τους ''τουρίστες'' 'Ελληνες πολιτικούς, που εφέτος έρχονται περισσότεροι). Η παρουσία πολιτικών, δυστυχώς, ατιμά τις εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο, επειδή, η συμπεριφορά που χαραχτηρίζει τους περισσότερους από αυτούς όταν βρίσκονται στις ΗΠΑ, εκθέτει την Ελλάδα, την Βουλή, τα κόμματά τους. Τους βουλευταράδες από Ελλάδα, που ως εκπρόσωποι Κομμάτων θα ''τιμήσουν'' τυπικά τις εκδηλώσεις και ουσιαστικά θα κάνουν μιά εβδομάδα δωρεάν διακοπές -με συζύγους ή ερωμένες- μ' έξοδα των κορόϊδων Ελλήνων φορολογούμενων (μαζί και τα ψώνια τους), τους προσκαλούν οι μόνιμοι ''παράγοντες'' ομογενειακών Οργανώσεων, πουλώντας εκδούλευση γιά μικρορουσφέτια ή αυτοπροβολή.
Εθνική επέτειος και μηνύματα πολιτειακής, πολιτικής ηγεσίας Ελλάδας: Τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν γίνεται σε αυτά καμία αναφορά εναντίον ποιών ξεσηκώθηκαν οι 'Ελληνες στα 1821. Να υποθέσουμε τι; Πόσο κομπλεξικοί και δειλοί είναι; (ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και τα νομοθετικά Σώματα των ΗΠΑ, στις διακηρύξεις τους γιά την εθνική μας επέτειο, αναφέρουν εναντίον ποιών επαναστάτησαν οι 'Ελληνες)
Η εκδήλωση στον Λευκό Οίκο γιά την 25η Μαρτίου, οι ομιλίες Ομπάμα, Μπάιντεν, αρχιεπ. Δημήτριου
Η Διακήρυξη του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα γιά την εθνική επέτειο της Ελλάδας (διαβάστε)

Η..."επέτειος" του '21 στην Αμερική! 1.

--------------------------------
http://www.kalami.net/
-------------------------------------------------------------------------------

''OBAMAKIS & BIDENOPOULOS'' ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ''ΧΑΜΠΑΡΙ'' ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ: Οι Ελληνοαμερικανοί νεόπλουτοι ''παράγοντες της Ομογένειας'' πήγαν στον Λευκό Οίκο, χωρίς να φορούν φουστανέλλα (και τα τσαρούχια τους)!
President Βarack Obama: ''...I notice some of you aren't dressed appropriately (by wearing the traditional foustanellas)...I haven't seen any around the White House today, but I'm keeping an eye out...''
Με χιούμορ, κάνοντας ''πλάκα'', αντιμετώπισε ο Μπαράκ Ομπάμα έναν ανεκδιήγητο αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, που παρομοίασε τον πρόεδρο με τον... Μέγα Αλέξανδρο και μίλησε ως εκπρόσωπος της ''Ελληνοαμερικάνικης Ορθόδοξης Κοινότητας'', αλλά και τους νεόπλουτους ''επιφανείς'' Ομογενείς, που πήγαν στον Λευκό Οίκο χωρίς να φορούν... φουστανέλλα (και τα τσαρούχια τους), στην τελετή γιά την 25η Μαρτίου (Διαβάστε)... Φιλελληνική η ομιλία του αρχιεπίσκοπου (που εκπροσωπεί το 1/4 του Ελληνισμού στις ΗΠΑ), καμία αναφορά εναντίον ποιών επαναστάτησαν οι 'Ελληνες.
Αισθητή η απουσία του συντονιστή ΣΑΕ ΗΠΑ, λέγεται ότι δεν είχε φουστανέλλα... Απόντες και οι ασπόνδυλοι του ''γκέττο'' της Αστόριας... O πρόεδρος, νόμιζε ότι 25 Μαρτίου γίνονται οι παρελάσεις μας στις ΗΠΑ. Που να ήξερε ότι οι ελλαδέμποροι των Ομοσπονδιών μας, ειδικά Ν. Υόρκης και Βοστώνης, κάνουν παρελάσεις στις...26 Απριλίου (γιά 25 Μαρτίου), επειδή έτσι βολεύει τους 'Ελληνες βουλευταράδες-''επίσημους'' επισκέπτες
(Υποψιαζόμαστε ότι ο πρόεδρος Ομπάμα, μίλησε γιά φουστανέλλες κι έκανε ''πλάκα'' στον αρχιεπίσκοπο, επειδή ο Δημήτριος τον παρομοίασε με τον Μέγα Αλέξανδρο. Τ' όνομα του στρατηλάτη, στις ΗΠΑ, παραπέμπει και σε ''άλλες'' καταστάσεις, γνωστές καλά ειδικά στον κλήρο)

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ;

Κανένα άλλο ζώο δεν έχει πλουτίσει τους μύθους και τις παραδόσεις Σύμβολο δύναμης και ελευθερίας στοιχειώνει με την παρουσία του θρύλους και παραμύθια εδώ και χιλιάδες χρόνια των λαών όλου του κόσμου όπως ο λύκος. Ο πρώτος πρόγονος του λύκου εμφανίστηκε πριν από 54 εκ. χρόνια στη Β. Αμερική ενώ ο λύκος στη σημερινή του μορφή πριν από 1,5 εκ. χρόνια. Ο λύκος υπήρξε το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση στον πλανήτη μας. Πριν από μερικούς αιώνες ο λύκος ζούσε σε όλα τα μέρη του Βόρειου ημισφαιρίου του πλανήτη μας. Πριν από τον 14ο αιώνα αλλά κυρίως μετά, ύστερα από συστηματικές προσπάθειες εξόντωσής του, εξαφανίστηκε από 14 χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, ενώ στις χώρες που ζει, ο πληθυσμός του έχει μειωθεί δραματικά. Στην Ελλάδα ο λύκος δεν ζει πια στην Πελοπόννησο και την Κρήτη και τον συναντάμε μόνο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η μείωση της φυσικής λείας του λύκου και η αρνητική εικόνα που έχει διαμορφωθεί γι’ αυτόν στη συνείδηση των ανθρώπων σε συνδυασμό με τους άλλους κινδύνους που απειλούν το είδος οδηγούν στη μείωση των πληθυσμών −με κύριο αίτιο τον άνθρωπο.Στις μέρες μας ο “κακός λύκος” των παραμυθιών δεν είναι παρά ένα τρωτό είδος που χρειάζεται προστασία.Από τους ακαλλιέργητους ανθρώπους.
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ;

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την Αγία Γραφή

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Το αρχαίο ελληνικό κείμενο με ερμηνευτική απόδοση)
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (Το αρχαίο ελληνικό κείμενο με ερμηνευτική απόδοση)

27 Μαρτίου 2009

Ο αββάς Σισώης και η μούμια του Μεγάλου Αλεξάνδρου!

--------------------------------------------------------------

Ο αββάς Σισώης κλαίει ενώπιον της ματαιότητας της δόξας και της δύναμης

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Μαρτίου 25, 2009

Κυκλοφόρησε πρόσφατα στο διαδίκτυο η εικόνα του αββά Σισώη που θρηνεί στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Αδιάβροχοι αναλύουν ακριβώς τον συμβολισμό της εικόνας.

Επιτέλους, ας σταματήσουν οι ζηλωτές τις ταμπέλας την προπαγάνδα (προς πάσα κατεύθυνση). Το ορθώς έχειν και το κατά φύσιν ζειν ΔΕΝ χρειάζονται ταμπέλες και σπόνσορες. Ιδιαίτερα αυτές τις ιερές για τη φύση και τον άνθρωπο ημέρες το μεγαλύτερο όπλο είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ. Αυτή ήταν η παντιέρα της επανάστασης και κάθε πραγματικού αγωνιστή που υπερβαίνει το εγώ του για το εμείς.


Καλές είναι οι δημοσιεύσεις αλλά καλύτερο είναι να αποφεύγεται η τακτική του «όποιον πάρει ο Χάρος». Διότι οι πολλοί εντυπωσιάζονται και παραπληροφορούνται, μάλλον διότι έτσι έχουν συνηθίσει να ζουν, και οι ολίγοι είτε χαμογελούν συγκαταβατικά είτε βουρλίζονται – πράγμα το οποίο δεν τους αρμόζει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαδεδομένης μεθόδου «όποιον πάρει ο Χάρος» είναι η εικόνα του αβά Σισώη, o οποίος βρίσκεται ενώπιον του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κλαίει.
Σύμφωνα με την προχειρότατη ανάλυση που διάβασα δεξιά-αριστερά ο αβάς Σισώης (4ος μ.Χ. αιώνας) κλαίει για το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου λόγω της αγάπης του για τον Έλληνα Βασιλέα.
Ωραία θα ήταν να συμβαίνει αυτό αλλά η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική από την ποθούμενη. Ο αβάς Σισώης αγάπησε τον Αλέξανδρο όπως θα αγαπούσε, ως Χριστιανός, κάθε ανθρώπινο πλάσμα που προηγήθηκε της εποχής του, κάθε σύγχρονό του και κάθε άνθρωπο μετά από τους καιρούς του.
Ωστόσο, ο σπαραγμός του Σισώη δεν σχετίζεται με την θανή του Βασιλέα αλλά με την ανθρώπινη ματαιότητα.
Το λάθος θα είχε αποφευχθεί αν έκαναν τον κόπο οι αναρτούντες να διαβάσουν τι ακριβώς γράφει η εικόνα. Ας λάβουν μία βοήθεια.

Σισώης ο Μέγας εν Ασκηταίς έμπροσθεν του τάφου του βασιλέως των Ελλήνων Αλεξάνδρου, του πάλαι λάμψαντος εν Δόξει φρύττει και το άστατον του καιρού και της δόξης της προσκαίρου λυπηθείς, ιδού κλαίει.

“Ορών σε τάφε, δειλιώ σου την θέαν και καρδιοστάλακτον δάκρυ χέω, χρέος το κοινόφλητον εις νουν λαμβάνων, πώς ουν μέλλω διελθείν πέρας τοιούτον; Αΐ, αΐ, θάνατε, τις δύναται φυγείν σε;”

Πάντως, ακόμα και από αυτή την εικόνα μπορούμε να αντλήσουμε ένα τουλάχιστον επιχείρημα που ακυρώνει τις ανοησίες των επικίνδυνα γελοίων γειτόνων μας. Στο κείμενο της εικόνας γίνεται μνεία περί τάφου του βασιλέως των Ελλήνων Αλεξάνδρου“. Καλή ιδέα θα ήταν για το υπουργείο Εξωτερικών, (όποτε με το καλό αποκτήσει σοβαρή ηγεσία και όχι γονιδιακώς κληροδοτηθείσα τοποτηρητεία) να κάνει χιλιάδες αντίτυπα της εικόνας μ’ ένα επεξηγηματικό booklet και να την δωρίσει σε αξιωματούχους Ανατολής και Δύσης.

ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

http://skaisat.com/ekpompes/index.html

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ!

-----------------------------------------------------------------------------------
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/

Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2009

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΑΣ, ΟΥΤΕ ΕΥΡΩΠΗ !!!

ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΑΓΝΟΟΎΝ,ΕΠΕΙΔΉ ΚΑΝΈΝΑΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΊΔΑΞΕ ΠΟΤΕ ΤΊΠΟΤΑ ΣΤΟ ΥΠΌ ΙΣΡΑΗΛΙΝΉ ΚΑΤΟΧΉ 'ΑΘΛΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ, ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΊΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ.

---------------------------------------------------------------------------
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=11169&catid=27#11169
------------------------------------


«ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ»
Ά καρδιά, καρδιά, σε πάθια βράζεις μέσα αγιάτρευτα.
Πρόβαλ' έξω, και το στήθος κράτα ενάντια στους οχτρούς.
Όπου αντίπαλοι καρτέρι στήνουν, ρίζωσε γερά.
Αν νικήσεις, τη χαρά σου μην τη δείχνεις φανερά.
Αν νικήσουν, στη γωνιά σου σωριασμένος μη θρηνείς.
Χαίρου στα καλά και πόνα στα δεινά, μα υπερβολές
όχι! Νιώσε ποιά παλίρροια τους ανθρώπους κυβερνά.

(Μετάφραση: Θρ. Σταύρου), Αρχίλοχος
Ά καρδιά, καρδιά, σε πάθια βράζεις μέσα αγιάτρευτα“. Με προσταγή στην καρδιά του, ο Αρχίλοχος ξεκινάει να μεγαλουργεί. Από το ύφος του ποιήματος γίνεται εν τούτοις κατανοητό ότι απευθύνεται σε πολλοί περισσότερους, σε αυτούς που τον αναζητούν. Ο Αρχίλοχος δεν είναι απλά λυρικός ποιητής είναι και πολεμιστής, δεν γίνεται ένα σκονισμένο βιβλίο στο ράφι, ούτε αναπαύεται στην βιβλιοθήκη. Σε κυνηγάει και θα „πολεμήσει“ μαζί σου.
Μιλώντας με τον εαυτό του έχει κύριο σκοπό να αναδείξει σε όλους όσους συμπάσχουν σαν και αυτόν κατά πιο τρόπο επιτυχίες ή αποτυχίες μπορούν να επεξεργαστούν.
Πρόβαλ' έξω, και το στήθος κράτα ενάντια στους οχτρούς.
Όπου αντίπαλοι καρτέρι στήνουν, ρίζωσε γερά

Στον στίχο αναφέρεται στην άμυνα ενάντια στους εχθρούς, όχι βέβαια μόνο σε στρατιωτικό πόλεμο, αλλά μεταφορικά και στην διαμάχη πρός επιβίωση. Ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να είναι παθητικό μέλος της κοινωνίας αλλά πρέπει να έχει ενεργή στάση.
Αν νικήσεις, τη χαρά σου μην τη δείχνεις φανερά.
Αν νικήσουν, στη γωνιά σου σωριασμένος μη θρηνείς. Χαίρου στα καλά και πόνα στα δεινά, μα υπερβολές όχι
!“
Στο επόμενο βήμα, παρηγορεί και ενθαρρύνει, αλλά ταυτόχρονα λέει „Χαίρου στα καλά και πόνα στα δεινά, μα υπερβολές όχι!“ Ασχέτως νίκης ή ήττας, τα αισθήματα δεν θα πρέπει να ξεφεύγουν από την μεσότητα(Αριστοτέλης) και ούτε υπερβολικά να χαίρονται αλλά ούτε υπερβολικά να θρηνούν. Το μέτρο είναι η ουσία. Το μέτρο των αρχαίων Ελλήνων, αυτό έπρεπε να είναι άριστον. Μέτρον άριστον. Κρατώντας το μέτρον άριστον μπορεί κανείς να αντέξει την πληθώρα θετικών ή αρνητικών αισθήσεων καλύτερα, χωρίς η λύπη ή χαρά να ξεχειλίζουν με κίνδυνο να σε πνίξουν, ο Αρχίλοχος τονίζει την σημαντικότητα του να μη υπερβάλεις, το γνωστό «μηδέν άγαν».
"Νιώσε ποιά παλίρροια τους ανθρώπους κυβερνά"
Σε αυτό τον στίχο, ο Αρχίλοχος μας προτρέπει όχι απλά να διαβάσουμε αλλά να νιώσουμε αυτά που διαβάζουμε, όχι μόνο εγωιστικά αλλά και πανανθρώπινα (ποιά παλίρροια τους ανθρώπους κυβερνά). Σίγουρα έτσι θα γίνουμε άνθρωποι σοφοί και θα κατανοήσουμε τον ρυθμό που την ζωή των ανθρώπων ορίζει.
Νίκος Σάμιος
Σχετικά _link_s
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&Itemid=32&catid=27&id=11089#11089
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=11164&catid=27#11164 http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=11161&catid=97#11161
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ αρχαίου και νεοελληνικού κειμένου:

Η Αρχαία Ελλάδα με Χρώμα

Κορμός θωρακοφόρου
Βρέθηκε στην Ακρόπολη της Αθήνας. Μάρμαρο λευκό. Γύρω στο 470 π.Χ. Παριστάνει πιθανότατα τοξότη που φοράει θώρακα. Κάτω από αυτόν φοράει εφαρμοστό χιτωνίσκο στον οποίο σώζονται ίχνη γραπτών φυτικών κοσμημάτων.
Άλλες φωτογραφίες και Περισσότερα...25 Μαρτίου 2009

"Εμπρός, Ελλάς επαναστάτισα, στάσου όρθια..."

Εις την Ελλάδα, Πούσκιν

Εμπρός, Ελλάς επαναστάτισα, στάσου όρθια
κράτα με τα γερά τα όπλα την δύναμήν σου.
Δεν εγέρθηκε ένας Όλυμπος του κάκου
η Πίνδος σου και οι Θερμοπύλες, η τιμή σου.
Επετάχθηκε απο των σπλάχνων σου τα βάθη
η ελευθερία σου δυνατή, φωτός πυρήνας
κι απ' του Θησέος και του Περικλή τους τάφους
και τα πάντα νέα ιερα των Αθηνών.
Θραύσε τώρα, γη θεών και ηρώων
της σκλαβιάς τες αλυσίδες, την μαύρην μοίρα
με τες γλυκόηχες ωδές απο του Τυρταίου
και από του Ρήγα και του Βύρωνος την λύρα.

Ποίημα για την επαναστάτρια Ελλάδα.

Πηγή:
http://www.asxetos.gr/libView.aspx?s=99&sc=132&o=-1&ofs=1

---------------

ΖΗΤΩ Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821.ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ:"...μάνα και πατέρα δε γνώρισα.Ραγιάς ήμουν και βγήκα κλέφτης."

Τα αντιγράφω κλαίγοντας.......
..........................................

[Πολυζωίδης:Σε ερωτώ πως σε λένε;Πόσο χρονών είσαι;Που γεννήθηκες και πότε;Ποιά δουλειά κάνεις;Γράμματα ξέρεις;
Πλαπούτας:Το πρώτο μου στέκι το χωριό Σουλιμά.Μάνα και πατέρα δε γνώρισα.Ραγιάς ήμουν και βγήκα κλέφτης.Δεύτερο στέκι μου το χωριό Παλούμπα.Εκεί η γυναίκα μου,τα παιδιά μου και τ'αγγόνια μου καρτερούν με λαχτάρα να μάθουν τα νέα της δίκης.Είδα τον τόπο μου λεύτερο.Τώρα όμως με τούτη τη δίκη,αντικρύζω τον χαμό σαν Ραγιάς.Τα παλικάρια με κράζουν,καπετάν Πλαπούτα.Μαζί τους χάρισα στο έθνος νίκες πολλές.Βουίζουν τώρα τ'αυτιά μου,που ο Μάσσονας,καινούργιος αφέντης στον τόπο,τολμάει να με καλεί προδότη.Ξένος είναι και πατάει ελεύθερο χώμα ποτισμένο με αίμα.Ποτέ του δεν είδε τον πόνο του ραγιά ούτε τους αγάδες να αρπάζουν κοπέλες,και να καίνε σπίτια.Ούτε είδε κλέφτες να σηκώνουν κεφάλι.Κι όταν ήρθε η βλογημένη στιγμή του ξεσηκωμού δεν είδε το ραγιά με όρθια τη ράχη.Είναι ξένος στον τόπο,επίτροπος και κάνει τον δάσκαλο του νόμου.Σαν ξένος λογαριάζει τους κλέφτες.Άνιαστος είναι κι η γλώσσα του είπε άστοχα λόγια.
Ο Κολοκοτρώνης ο σοφός,ο Γέρος του Μοριά,θα σας πει για μένα όσα γνωρίζει,για τις μάχες που δώσαν στην Ελλάδα,την λευτεριά και...το βασιλιά.Οι δικαστάδες σαν Γραικοί που 'ναι μη προσέξουν τα άστοχα λόγια του ξένου...του Μάσσονα.Ο ξένος γροικάει τους χτύπους της καρδιάς του με νιτερέσο.Ζευγολάτης κακός σπέρνει διχόνοιες και θερίζει τριβόλους.
Πολυζωίδης:Άλλο τίποτα έχεις να πεις;
Πλαπούτας:Τούτο μόνο.Πως γράμματα λίγα ξέρω και 'κείνα μεγάλος τα 'μαθα.]
--------------------------------------
-Που είναι όλοι αυτοί οι σφογγοκολάριοι,που έκατσαν στο σβέρκο των Ελλήνων,ξένοι που το παίζουν Έλληνες,που κυβερνούν τον τόπο,να ορίσουν αναψιλάφιση της δίκης και να αποκαταστήσουν τους ΗΡΩΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ;
-Που ήταν οι παπάδες,που τάχα στήριξαν τον ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ,όταν δικάζονταν οι ΗΡΩΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ;


ΖΗΤΩ Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821.ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΝ.

------------------------------------------------------------------------------------
http://pentaedron-kafes.blogspot.com/

Το χάλκεον χέρι του φόβου


Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι·
θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία.

Αυτή (και ο μύθος κρύπτει
νουν αληθείας) επτέρωσε
τον Ίκαρον· και αν έπεσεν
ο πτερωθείς κ' επνίγη
θαλασσωμένος·

Αφ' υψηλά όμως έπεσε,
και απέθανεν ελεύθερος.-
Αν γένης σφάγιον άτιμον
ενός τυράννου, νόμιζε
φρικτόν τον τάφον.

Εάν φιλοτιμούμεθα
'να την ξαναποκτήσωμεν
μ' ίδρωτα και με αίμα,
καλόν είναι το καύχημα
της αρχαίας δόξης.

Ανδρέας Κάλβος,

Εις Σάμον

ΖΗΤΩ Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821.ΓΙΑΤΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ,ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

---------------------------------------------------------

20/3/2009

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ": ΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΟ, ΝΟΗΜΑ!
ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Ορκίζουν σε στη στάχτη αυτή!
Λόγο, Έργο, Νόημα!

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΧΟΡΟΥ: Λόγο, Έργο, Νόημα!

ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΨΑΛΜΟΣ:
Μητέρα, μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα,
Κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου
Με λογισμό και μ' όνειρο, τι χάρη έχουν τα μάτια,
Τα μάτια τούτα να σε ιδούν μες το πανέρμο δάσος,
Που ξάφνου σου τριγύρισε τ' αθάνατα ποδάρια.
Κοίτα, με φύλλα της Λαμπρής, με φύλλα των Βαϊώνε!
Το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα,
ατάραχη σαν ουρανός μ' όλα τα κάλλη πώχει,
που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη 'ναι κρυμμένα.
Αλλά, Θεά, δεν ημπορώ ν' ακούσω τη φωνή σου
κι ευθύς εγώ του Ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω;
Δόξα 'χ' η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ: "ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ"
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑ