12 Απριλίου 2009

Περί φθορίου στο νερό και στις οδοντόπαστες!

Φθόριο: δηλητήριο στην οδοντόπαστα & το νερό -μέρος 2ο.

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Απριλίου 11, 2009

Σε συνέχεια της έρευνας μας για το φθόριο, διαβάστε το αναλυτικό αφιέρωμα της Βίκυς Χρυσού που βάζουμε και μόνιμο σύνδεσμο στην αντίστοιχη θέση.

“Πες ένα ψέμα αρκετά δυνατά και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και ο κόσμος θα το πιστέψει.

Αδόλφος Χίτλερ

“Η Φθορίωση είναι η μεγαλύτερη υπόθεση επιστημονικής απάτης του αιώνα”.
- Robert Carlton, Ph.D, πρώην επιστήμονας EPA, 1992


Η συνωμοσία του Φθορίου

(μετάφραση-προσθήκη φωτο Βίκυ Χρυσού)

Η ιστορία της αναγκαστικής χορήγησης φθορίου στον άνθρωπο μέσω της φθορίωσης του πόσιμου νερού είναι στολισμένη με εκατοντάδες ψέματα, απληστία και εξαπάτηση. Οι κυβερνήσεις που προσθέτουν φθόριο στο πόσιμο νερό επιμένουν ότι είναι ασφαλής, ωφέλιμη και αναγκαία διαδικασία, όμως, τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι ασφαλής η κατανάλωση φθορίου και πως στις περιοχές όπου φθοριώνονται τα αποθέματα πόσιμου ύδατος σημειώνονται υψηλότερα ποσοστά καρκίνου, φθορίωσης δοντιών, οστεοπόρωσης και άλλων προβλημάτων υγείας.

Λόγω της πίεσης που ασκεί η βιομηχανία αλουμινίου, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι κατασκευαστές όπλων, εξακολουθεί να προστίθεται φθόριο στο πόσιμο νερού ολόκληρης της Βόρειας Αμερικής. Οι πρόσφατες νομικές ενέργειες κατά των εταιρειών ύδρευσης που φθοριώνουν το πόσιμο νερό, έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο προηγούμενο, που θα καθιστούσε αδύνατη την υποβολή νέων μηνύσεων ενάντια σε προμηθευτές φθοριομένου νερού.

Υπάρχει μια αυξανόμενη αντίσταση ενάντια στην προσθήκη τοξικού φθορίου στην παροχή νερού, αλλά δυστυχώς, επειδή το φθόριο έχει γίνει “η ψυχή της σύγχρονης βιομηχανικής οικονομίας” (Bryson 2004), “παίζονται” τεράστια χρηματικά ποσά αυτών που εγκρίνουν τη φθορίωση του νερού. Έτσι τα ψέματα για τα οφέλη της φθορίωσης του νερού θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τη δημόσια ενημέρωση, όχι για να προωθήσουν τα οφέλη για την υγεία σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, αλλά το κέρδος του στρατιωτικό-βιομηχανικού συμπλέγματος.

συνέχεια:
http://olympia.gr/2009/04/11/fluoride-2/

----------------------------------------------

Ποιός "Έλληνας" Χριστός,μη τρελαθούμε!

Ποιός Έλληνας μη τρελαθούμε;

(...ενώ το ιουδαϊκόν θρήσκευμα δια πολλούς λόγους απεκρούετο υπό των άλλων εθνών.Το ιουδαϊκόν έθνος ήτο τοσούτον προσηλωμένον εις τα ήθη και εις τους τύπους του ιδιάζοντος αυτού βίου,ώστε απέφευγε πάσαν προς τους ξένους οικειότητα ως μιασματικήν'οι δε ξένοι ανταπέδιδον εις τους Ιουδαίους τα ίσα,μισούντες αυτούς και απεχθανόμενοι' εντεύθεν σφόδρα ευάριθμοι υπήρξαν οι δια της περιτομής γενόμενοι πλήρεις και ακριβείς προσήλυτοι.Αν λοιπόν υπερίσχυεν η κατά πρώτον τεθείσα αρχή,ότι δια να γίνη τις χριστιανός έπρεπε να είναι ή να γίνη Ιουδαίος,ο χριστιανισμός ήθελεν απαντήσει περί την διάδοσιν αυτού ανυπέρβλητα προσκόμματα.Και απόδειξις τούτου πρόχειρος,ότι η ιουδαϊκή θρησκεία,προ αιώνων υπάρχουσα και ομολογουμένως ανωτέρα ούσα παντός άλλου προ του χριστιανικού δόγματος,ουδέποτε όμως προσωκειώθη την συνείδησιν της άλλης ανθρωπότητος.Ναι μεν η Παλαιά Διαθήκη παρέμεινεν η βάσις του νέου θρησκεύματος,η δε γνώσις αυτής απέβη απαραίτητος προς την των νέων Γραφών κατάληψιν' αλλ'η μελέτη αύτη απηλλάγη ήδη της εκπληρώσεως των εξωτερικών εκείνων διατυπώσεων και υποχρεώσεων,ένεκα των οποίων το μωσαϊκόν δόγμα περιεστάλη αείποτε εντός των στενών ορίων της ιουδαϊκής φυλής.)
Παπαρρηγόπουλος,ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,βιβλίον όγδοον,σελ.115.
---------
Θα δέχονταν οι εβραίοι Έλληνα αρχηγό;
Αφού για να γίνει κάποιος χριστιανός,έπρεπε πρώτα να γίνει Ιουδαίος;
Νομίζετε ότι τους έπιασε κάποιος κορόϊδο;
Είναι δυνατόν να μην ήξεραν από που κρατάει η σκούφια του Τζεσούα,όταν τον έχρισαν;
Τη στιγμή μάλιστα που είχαν αρχίσει την εφαρμογή του πιο τέλεια οργανωμένου επί αιώνες σχεδίου κατάληψης όλης της Γης;
----------------
Αν λοιπόν υπερίσχυεν η κατά πρώτον τεθείσα αρχή,ότι δια να γίνη τις χριστιανός έπρεπε να είναι ή να γίνη Ιουδαίος,ο χριστιανισμός ήθελεν απαντήσει περί την διάδοσιν αυτού ανυπέρβλητα προσκόμματα.
----------------

Να γιατί έγινε χαμός τα πρώτα χρόνια!

(Εις όλας τας πόλεις ταύτας επορεύετο τη ημέρα των Σαββάτων εις τας συναγωγάς των Ιουδαίων,αναγγέλλων αυτοίς τα πάθη και την ανάστασιν του Χριστού.Και πολλοί μεν πειθόμενοι εδέχοντο το άγιον βάπτισμα,εξαιρέτως δε Έλληνες ουκ ολίγοι,μάλιστα γυναίκες εκ των επιφανεστάτων,αλλ' οι πολλοί Ιουδαίοι,σαλεύοντες τους όχλους,κατήγγειλαν αυτόν εις τους άρχοντας ως πράττοντα απέναντι των δογμάτων του Καίσαρος και βασιλέα έτερον είναι λέγοντα,Ιησούν.Ιδίως εις Φιλίππους ο Παύλος εδάρη δημοσία,αδίκαστος,και τοι Ρωμαίος πολίτης υπάρχων..)
Παπαρρηγόπουλος,ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,βιβλίον όγδοον,σελ.116.

Μιλάμε για πολύ ξύλο ο Σαύλος!

Εκπομπή Χαρδαβέλα...Ποιός "Έλληνας" Χριστός;

[...Καθ'ά δε προ μικρού είπομεν,ουδείς επί τούτω ενήργησε μετά πλείονος συνέσεως,δραστηριότητος και εθελοθυσίας ή ο όντως θεόπνευστος Παύλος.Κατ' αρχάς οι απόστολοι δεν εκήρυττον τον Χριστόν,τον υιόν του Θεού,ειμή εις μόνους τους Ιουδαίους' οι δε μη Ιουδαίοι,ίνα γίνωσι δεκτοί εις τους κόλπους της εκκλησίας,ώφειλον προηγουμένως να πρεσβεύσωσι το μωσαϊκόν θρήσκευμα.Το πνεύμα του νέου κηρύγματος ήτο εν τοις σπαργάνοις αυτού τοσούτον αποκλειστικόν,ώστε ότε ο των αποστόλων πρώτος εισήλθεν εις την οικίαν του εν Καισαρεία αλλοφύλου χριστιανού Κορνηλίου και συνέφαγε μετ' αυτού,παρά τα εν τω Δευτερονομίω και εν τω Λεϋιτικώ διατεταγμένα,οι Ιουδαίοι Χριστιανοί ήλεγξαν τον Πέτρον δια τούτο,αξιούντες "ότι προς άνδρας ακροβυστίαν έχοντας εισήλθε και συνέφαγεν αυτοίς."Ο δε μόλις ηδυνήθη ν' απολογηθή λέγων,ότι έπραξε τούτο υπείκων εις φωνήν εξ ουρανού επανειλημμένως ειπούσαν προς αυτόν "Ά ο Θεός εκαθάρισε σύ μοί κοίνου."Ούτω λοιπόν δέσμιον εντός του μωσαϊκού νόμου ήθελον να εγκλείσωσιν οι Ιουδαίοι τον χριστιανισμόν...]
(Παπαρρηγόπουλος,ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,βιβλίον όγδοον,σελ.114)
-------------
Την πατήσατε!
Βγάλτε τώρα και τον Παπαρρηγόπουλο ψεύτη!
Εδώ παραλίγο να λυντσάρουν τον αρχιαπόστολο τον Πέτρο γιατί έκανε την αντιεβραϊκή κίνηση να φάει μαζί με άνδρα που είχε το "πετσάκι"!
Τι λέτε τώρα;
Μήπως είναι ώρα να πάτε να κόψετε και εσείς την ακροβυστία σας σαν καλοί χριστιανοί;
Ή την έχετε κόψει,άρα είστε προσήλυτοι στο ιουδαϊκό θρήσκευμα;
Καλό κρέμασμα!

Ποιός "Έλληνας" Χριστός;Είναι δυνατόν οι εβραίοι να είχαν για αρχηγό τους Έλληνα;

Αναδημοσίευση.

--------------------------------------------
Οι ηγεμόνες της ΙΟΥΔΑΙΑΣ,δια να πολεμήσωσι τον ελληνισμόν,ηναγκάσθησαν να δανεισθώσιν αυτού τούτου του ελληνισμού τα όπλα.......!!!!!!!

Συνεχίζουμε με "θησαυρούς" από την "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",βιβλίον όγδοον,του Κ.Παπαρρηγόπουλου.


"Ο αναγνώστης ενθυμείται (σ.VII/235 και επ.)
την πάλην ήν διεξήγαγον οι Σελευκίδαι επί τω σκοπώ του εξελληνισμού της Παλαιστίνης.Η χώρα αύτη ανέκτησε μεν επί τέλους την ανεξαρτησίαν δια την προϊούσαν ασθένειαν των κατά την Συρίαν Ελλήνων βασιλέων,αλλ'όμως,καθά προεξεθέσαμεν,οι ηγεμόνες της Ιουδαίας,δια να πολεμήσωσι τον ελληνισμόν,ηναγκάσθησαν να δανεισθώσιν αυτού τούτου του ελληνισμού τα όπλα,ώστε κατά μικρόν άπας ο δημόσιος και ιδιωτικός αυτών βίος επί το ελληνικώτερον είχεν αναπλασθή."

Τι μας λέει,εδώ,ο Παπαρρηγόπουλος (σφοδρότατος χριστιανός).Ότι ενώ οι Σελευκίδες πάλευαν να εξελληνίσουν την Παλαιστίνη,επί τέλους! η χώρα αυτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από την "προϊούσαν ασθένειαν"των της Συρίας Ελλήνων βασιλέων!
Όμως,για να μπορέσουν να πολεμήσουν τον ελληνισμόν οι ηγεμόνες της ΙΟΥΔΑΙΑΣ,τι έκαναν;ΑΝΑΓΚΑΣΘΗΚΑΝ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΘΟΥΝ "ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΟΠΛΑ"!Έτσι σε λίγο διάστημα,υποχρέωσαν όλους τους Ιουδαίους να εξελληνισθούν!Ποιά όμως ήταν τα όπλα του ελληνισμού;
Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ!Αυτό λέει παρακάτω,και εξηγεί ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να μπορέσουν αλλιώς οι...ΙΟΥΔΑΙΟΙ να πολεμήσουν τον ελληνισμό!ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΟΠΛΑ!
Απολαύστε τη συνέχεια!

"Και έπειτα
το άμεσον της κηρύξεως,της ερμηνείας και της διαδόσεως του χριστιανισμού όργανον υπήρξεν η γλώσσα η ελληνική.Ουδ' ήτο δυνατόν άλλως γενέσθαι.Καθ' όλην την ανατολήν,επικρατούσα γλώσσα ήτο η ελληνική.Απ' άκρων έως άκρων του ρωμαικού κράτους το εμπόριον ελληνιστί διεξήγετο.Μέχρι της καταστροφής της ιεράς αυτών πόλεως,οι Ιουδαίοι δια της ελληνικής γλώσσης διενήργουν τας συναλλαγάς.Αυτή η Παλαιστίνη είχε κατά μέγα μέρος εξελληνισθή.Τα πάντα λοιπόν είχον παρασκευασθή ίνα δια της ελληνικής γλώσσης λαλήση το πνεύμα το άγιον.Οι πρώτοι επτά της εκκλησίας διάκονοι,Φίλιππος,Πρόχορος,Νικάνωρ,Τίμων,Παρμενάς,Νικόλαος,και επί πάσιν ο Στέφανος,ο πρώτος της εκκλησίας μάρτυς,υπήρξαν ελληνισταί,ό εστιν εξελληνισμένοι Ιουδαίοι.Ο απόστολος Παύλος,όστις,διατελέσας κατ' αρχάς φοβερός της νέας θρησκείας διώκτης,ηγωνίσθη έπειτα ως ουδείς άλλος υπέρ αυτής λόγω και έργω,εγεννήθη εις Ταρσόν Κιλικίας,εις πόλιν δηλαδή της οποίας αι ελληνικαί σχολαί εφημίζοντο ως ονομαστότεραι των εν Αθήναις και εν Αλεξανδρεία σχολών.Εις Ταρσόν λοιπόν ανετράφη ελληνικώς.Ναι μεν έπειτα συνεπλήρωσε την εκπαίδευσιν αυτού εις Ιερουσαλήμ' αλλά και εις τας ραββινικάς της πόλεως ταύτης σχολάς ήκμαζεν η ελληνική επιστήμη,ως βεβαιούσι ρητώς ιουδαικαί παραδόσεις.Εντεύθεν ο απόστολος Παύλος,και τοι ήτο εβραικής καταγωγής,συνωκειώθη επί τοσούτον μετά της ελληνικής φιλοσοφίας και ποιήσεως,ώστε αι παρατηρηθείσαι εν τη Καινή Διαθήκη ρήσεις του Κλεάνθους και του Μενάνδρου εις αυτόν αποδίδονται.
......"
συνέχεια:
Οι ηγεμόνες της ΙΟΥΔΑΙΑΣ,δια να πολεμήσωσι τον ελληνισμόν,ηναγκάσθησαν να δανεισθώσιν αυτού τούτου του ελληνισμού τα όπλα.......!!!!!!!

Ποιος Χριστός? Η όνος και ο πώλος υιός!Των...Βαίων σήμερα!!!!

1 Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, Μκ 11:1, Λκ 19:29
2 λέγων προς αυτούς· Υπάγετε εις την κώμην την απέναντι υμών, και ευθύς θέλετε ευρεί όνον δεδεμένην και πωλάριον μετ' αυτής· λύσατε και φέρετέ μοι.
3 Και εάν τις σας είπη τι, θέλετε ειπεί ότι ο Κύριος έχει χρείαν αυτών· και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά.
4 Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος·
5 Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραΰς και καθήμενος επί όνου και πώλου υιού υποζυγίου. Ησ 62:11, Ζαχ 9:9, Ιω 12:15
6 Πορευθέντες δε οι μαθηταί και ποιήσαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Ιησούς,
7 έφεραν την όνον και το πωλάριον, και έβαλον επάνω αυτών τα ιμάτια αυτών και επεκάθισαν αυτόν επάνω αυτών. Β' Βασ 9:13, Ιω 12:14
8 Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ιμάτια εαυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωνον εις την οδόν.
9 Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον, λέγοντες· Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου· Ωσαννά εν τοις υψίστοις. Ψλ 118:25

ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ.21
---------
-------
5
Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραΰς και καθήμενος επί όνου και πώλου υιού υποζυγίου. Ησ 62:11, Ζαχ 9:9, Ιω 12:15

Εδώ λοιπόν έχουμε την συγγραφή του σεναρίου ή αλλιώς την προσχεδίαση,περίπου 600 με 700 χρόνια πριν,από το ιερατείο!
Το πότε θα γινόταν πράξη,το άφηναν στην κρίση της κατάλληλης εποχής από τους επόμενους!

4 Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος·

Υπάρχει πιο μεγάλη απόδειξη από το παραπάνω;

2 λέγων προς αυτούς· Υπάγετε εις την κώμην την απέναντι υμών, και ευθύς θέλετε ευρεί όνον δεδεμένην και πωλάριον μετ' αυτής· λύσατε και φέρετέ μοι.
3 Και εάν τις σας είπη τι, θέλετε ειπεί ότι ο Κύριος έχει χρείαν αυτών· και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά.

Εδώ έχουμε την εφαρμογή πλέον του σχεδίου!
Έχει βρεθεί από πριν κάποιος ιδιοκτήτης της γαϊδούρας και μάλιστα γεννημένης,και περιμένει το σύνθημα.Ρωτώντας το παρασύνθημα,θα σιγουρευτεί ποιοί είναι και θα τους δώσει την όνον(γαϊδούρα)με τον πώλον(πουλάρι)της!

7 έφεραν την όνον και το πωλάριον, και έβαλον επάνω αυτών τα ιμάτια αυτών και επεκάθισαν αυτόν επάνω αυτών. Β' Βασ 9:13, Ιω 12:14

Και λίγο σασπένς!
Καλά πως γίνεται να κάθεται πάνω ΚΑΙ στα δύο ζώα

Υ.Γ.
9 Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον, λέγοντες· Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου·
Ωσαννά εν τοις υψίστοις. Ψλ 118:25

Και μετά από μια εμδομάδα οι ίδιοι θα φωνάζουν "σταύρωσον"-"σταύρωσον αυτόν",φυσικά για να πληρωθούν οι γραφές
--------
Ποιος Χριστός? Η όνος και ο πώλος υιός!

---------------------------------------------------------

Ποιος Χριστός? Γιαυτόν που έκαναν αιματηρή θυσία στην περιτομή του;

----------------------------------------------------------------
21 Και ότε επληρώθησαν αι οκτώ ημέραι διά να περιτέμωσι το παιδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομασθέν υπό του αγγέλου πριν συλληφθή εν τη κοιλία. Γεν 17:12, Λευ 12:3, Ιω 7:22, Μτ 1:21, Λκ 1:31
22 Και ότε επληρώθησαν αι ημέραι του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμον του Μωϋσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα διά να παραστήσωσιν εις τον Κύριον, Λευ 12:6
23 καθώς είναι γεγραμμένον εν τω νόμω του Κυρίου, ότι παν αρσενικόν διανοίγον μήτραν θέλει κληθή άγιον εις τον Κύριον, Εξ 13:2, Αρ 3:13, Αρ 8:16
24 και διά να προσφέρωσι θυσίαν κατά το ειρημένον εν τω νόμω του Κυρίου, ζεύγος τρυγόνων ή δύο νεοσσούς περιστερών. Λευ 12:8
ΛΟΥΚΑΣ,κεφ.2.

ΘΥΣΙΑ!Με τρυγόνια!Ή με νεοσσούς περιστερών!
Αιματηρή θυσία για τον...Υιό του Γιαχβέ;Καλά πως το δέχτηκε αυτό το...θείον βρέφος;
Α,ναι,δεν είχε γίνει ακόμα χριστιανός!!!
..............................................

«δυο τρυγόνας ή δύο νεοσσούς περιστεριών... Και (ο ιερέας) θέλει κόψει δια των ονύχων αυτού (!) την κεφαλήν αυτής, (της τρυ-γόνας!!!) από του αυχένος αυτής πλην δεν θέλει διαχωρίσει αυτήν (θα κρέμεται δηλαδή το κεφαλάκι του πουλιού, αλλιώς δεν επέρχεται άφεσις!!!) και από του αίματος θέλει ραντίσει τον τοίχο του θυσια-στηρίου ο ιερεύς και θέλει συγχωρηθή εις αυτόν»! Καταλαβαίνετε τι "νύχι" διατηρούσαν οι ιερείς.

--------
Γνωρίζει κανείς έναν Έλληνα που του έκαναν ΠΕΡΙΤΟΜΗ;
Για να τελειώνουμε με τα περί..."Έλληνα" Τζεσούα.
'Οσα και να λένε τώρα που άρχισε η έρευνα των γραφών,στην ταραχή τους για την αποκάλυψη του μεγαλύτερου δολώματος που έχει ριχτεί στο ανθρώπινο γένος,τους κάνουν απλά πιο γελοίους!
Αν ήταν Έλληνας θα μιλούσε για τη...Διαθήκη του Μωϋσή;
Αν ήταν Έλληνας θα πολεμούσε τους Ρωμαίους ως υπόδουλος;
Αν ήταν Έλληνας θα γιόρταζε το...Πεσάχ;
Αν ήταν Έλληνας θα γιόρταζε τη Χανουκά;
Αν ήταν Έλληνας θα τον άφηναν να μιλήσει στις συναγωγές των εβραίων;
Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια!
--------
Δείτε κι άλλα:
Ποιος Χριστός? Γιαυτόν που έκαναν αιματηρή θυσία στην περιτομή του;

Πάνω από 20 εθελοντές για σταύρωση στις ΦιλιππίνεςΠερισσότεροι από είκοσι είναι οι εθελοντές, οι οποίοι θα αναπαραστήσουν το Θείο Δράμα αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το ΑΠΕ.Σύμφωνα με το ΑΠΕ, δεκάδες χιλιάδες πιστοί αλλά και τουρίστες έχουν ήδη κατακλύσει την πόλη Σαν Φερνάντο στην επαρχία Παμπάνια, 75 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα για να παρακολουθήσουν την κορύφωση των πασχαλιάτικων εορτασμών στην χώρα, όπου οι καθολικοί αποτελούν το 85% του πληθυσμού. Οι σταυρώσεις λαμβάνουν χώρα σε τρία χωριά κοντά στο Σαν Φερμάντο. Το κύριο γεγονός συμβαίνει στο χωριό Σαν Πέδρο Κουτούδ, όπου περίπου δώδεκα άνδρες έχουν ήδη υπογράψει την αίτηση για τη σταύρωση. Άλλοι οκτώ υπέγραψαν την ανάλογη δήλωση στο χωριό Σάντα Λουτσία και τέσσερις στο τρίτο χωριό, το Σαν Χουάν. Δεκάδες άνδρες με κουκούλα στο κεφάλι και ξυπόλυτοι περπατούν στους δρόμους σε πολλές περιοχές της χώρας, χτυπώντας τις πλάτες τους με βέργες από μπαμπού στις οποίες έχουν προσαρτηθεί σχοινιά ή με μαστίγια πάνω στα οποία υπάρχουν σπασμένα γυαλιά ως ένδειξη μετάνοιας για τις αμαρτίες τους ενώ συγχρόνως προσεύχονται στο Θεό. Ένας από αυτούς που θα σταυρωθούν στο Σαν Χουάν, ο 38χρονος οικοδόμος ΡολάντοΜπαουτίστα, πατέρας πέντε παιδιών, σταυρώθηκε πρώτη φορά το 2004 αλλά σταμάτησε δύο χρόνια αργότερα όταν μετανάστευσε για δουλειά στη Σαουδική Αραβία. Επέστρεψε στην γενέτειρα του τον επόμενο χρόνο, αφού έχασε τη δουλειά του στο εξωτερικό και εφέτος θα επαναλάβει τη σταύρωση. «Το κάνω για την οικογένεια μου, ώστε να μην αρρωστήσει κανένας και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, οι καιροί είναι δύσκολοι με την κρίση και ελπίζω ότι με αυτή τη θυσία, η κρίση θα τελειώσει», είπε ο Μπαουτίστα, ο οποίος παραδέχτηκε ότι τον ταράζει η ιδέα ότι θα του καρφώσουν καρφιά στα χέρια και πάλι. «Αλλά γνωρίζω ότι από την στιγμή που το αποδέχομαι ως θυσία, ο πόνος θα περάσει, δεν θα υπάρξει πόνος ξανά», προσέθεσε. Οι «Χριστοί» των Φιλιππίνων θα κουβαλήσουν πρώτα ένα ξύλινο σταυρό σε μία πορεία προς έναν δύσβατο λόφο, όπου λαμβάνουν χώρα οι σταυρώσεις. Στο σταυρό θα τους καρφώσουν στις παλάμες και στα πόδια καρφιά μήκους 13 έως 15 εκατοστών βουτηγμένα σε αλκοόλ και στη συνέχεια οι σταυροί θα σηκωθούν σε κάθετη θέση για τουλάχιστον πέντε λεπτά κάτω από καυτό ήλιο. Η ρωμαιοκαθολική εκκλησία επισήμως εμφανίζεται δυσαρεστημένη αλλά κάνει ελάχιστη προσπάθεια να αποθαρρύνει τις αιματηρές πλην εξαιρετικά δημοφιλείς τελετές. Οι ξένοι συμμετείχαν στις σταυρώσεις αλλά απαγορεύτηκαν μετά το 1997 όταν οι τοπικοί αξιωματούχοι έμαθαν ότι ένας Ιάπωνας που είχε σταυρωθεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στην πραγματικότητα ένας ηθοποιός η σταύρωση του οποίου καταγράφηκε σε κρυφή κάμερα για μία σκηνή σε μία ιαπωνική βιντεοταινία πορνογραφικού περιεχομένου. Ο εορτασμός του Πάσχα αποτελεί μείζον θρησκευτικό γεγονός στις Φιλιππίνες, όπου το μεγαλύτερο μέρος της Μεγάλης Εβδομάδας είναι αργίες έτσι ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι της χώρας να επισκεφθούν τα χωριά τους ενώ δημόσιες υπηρεσίες, και εμπορικά καταστήματα είναι κλειστά. http://www.cosmo.gr/OddlyEnough/Asia/236113.html
Ξέρετε πόσοι πεθαίνουν;

Εκπομπή Χαρδαβέλα...Ποιός "Έλληνας" Χριστός;Τα "Θεόπνευστα" Ευαγγέλια λένε ψέμματα;


----------------------------------------------------------------------
Να οι πρόγονοι του Τζεσσούα(ΧΡΙΣΤΟΥ).

23 Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ων καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί, Μτ 13:55, Ιω 6:42
24 του Ματθάτ, του Λευΐ, του Μελχί, του Ιαννά, του Ιωσήφ,
25 του Ματταθίου, του Αμώς, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγγαί,
26 του Μαάθ, του Ματταθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα,
27 του Ιωαννά, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί,
28 του Μελχί, του Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμωδάμ, του Ηρ,
29 του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρείμ, του Ματθάτ, του Λευΐ,
30 του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ελιακείμ,
31 του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Ναθάν, του Δαβίδ,
32 του Ιεσσαί, του Ωβήδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασσών,
33 του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Εσρώμ, του Φαρές, του Ιούδα,
34 του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχώρ, Γεν 11:10
35 του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά,
36 του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ,
37 του Μαθουσάλα, του Ενώχ, του Ιαρέδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν,
38 του Ενώς, του Σηθ, του Αδάμ, του Θεού. Γεν 5:3
ΛΟΥΚΑΣ,κεφ.3

---
Ζοροβάβελ ή Σασαβασσάρ (Σεσαβασσάρ)
Ονομάζεται και Σασαβασσάρ (Σεσαβασσάρ, Έσδρας 1:8,11, 5:14). Γιος του Σαλαθιήλ (Έσδρας 3:2, Αγγαίος 1:1) και εγγονός του βασιλιά Ιεχονία (Ματθαίος 1:12). Στο Α' Χρονικών 3:19 αναφέρεται ως γιος του Φεδαΐα (Πεδαΐα) αδερφού του Σαλαθιήλ. Πιθανόν ο Σαλαθιήλ να πέθανε χωρίς να αφήσει απόγόνους και ο ανιψιός του Ζοροβάβελ έγινε ο κληρονόμος του, γι αυτό και καλείται γιος του (Έξοδος 2:10). Μια άλλη εκδοχή είναι ο αδερφός του να παντρεύτηκε τη χήρα γυναίκα του και ο Ζοροβάβελ να έγινε γιος του Σαλαθιήλ σύμφωνα με το νόμο (Δευτερονόμιο 25:5-10). Αναφέρεται και στο γενεαλογικό κατάλογο του Ιησού Χριστού ως ένας από τους προπάτορες του Ιωσήφ, συζύγου της Παρθένου Μαρίας (Ματθαίος 1:13, Λουκάς 3:27). Είχε επτά γιους και μία κόρη (Α' Χρονικών 3:19). Ο Ζοροβάβελ ήταν κληρονόμος του θρόνου του Ιούδα (Α' Χρονικών 3:17-19).
http://www.jesuslovesyou.gr/Bible_club/Encyclopedia/People/Men/Z/Zerubbabel.htm

-------------------------
ΑΙΣΧΟΣ κύριε Χαρδαβέλα!ΑΙΣΧΟΣ σε όλους τους "Έλληνες"!!!!!!
Έρποντες και γλύφοντες όλα τα γλοιώδη ανθρωπάρια!
Πετάνε με τόση ευκολία τα δικά τους ευαγγέλια,όπως πετούν τα χαρτιά που σκουπίζονται!Φτου σας ξεφτίλες!
Όμως να είναι έστω και μια κουβέντα τους με βαρύτητα τότε πάνε περίπατο τα "θεόπνευστα" ευαγγέλια!
Αποκαλύπτουν μόνοι τους ότι είναι όλα ψεύτικα!