06 Δεκεμβρίου 2008

"ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΥΡΕΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1860"

Ένα σπάνιο βιβλίο για τον αρχαίο Πειραιά!!!
Σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα...
___________________________________________________________
"ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ",Ι.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ,1932.

απόσπασμα:

[Κ. ΙΒ'
"ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΥΡΕΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1860"

Επί τη ευκαιρία της συγγραφής πονήματος τρόπον τινά αρχαιολογικού αφορώντος τον Πειραιά δεν έκρινα άσκοπον να περιλάβω εν αυτώ καί τινας παλαιάς επιγραφάς,εκ των οποίων μόνων καταφαίνεται η ιδία του Πειραιώς υπόστασις,διότι εν τη λοιπή δράσει είχε μηδενισθή υπό των Αθηνών,καίτοι εν τοις κόλποις αυτού περιείχεν ολόκληρον την δύναμιν και την δόξαν εκείνων.Τούτ'αυτό κινδυνεύει να πάθη και σήμερον,αν δεν ληφθώσιν υπό των δυναμένων μέτρα δραστήρια προς απόκρουσιν του προφανεστάτου αυτού κινδύνου.Ιδού αύται.-

1) "Πάμφιλος Προθώνη
Τορωναίος Τορωναία."
Η επιγραφή αύτη ευρέθη εις το παρά τον "Καραβάν" αρχαίον Νεκροταφείον του Πειραιώς τον Σεπτέμβριον του έτους 1833.Είναι εγλυμμένη επί στήλης μαρμαρίνης,ήτις αντί γλυφής έφερε γραφήν δι'ερυθρού χρώματος ανδρός και γυναικός,όπερ ήτο εκ των σπανίων αρχαιολογικών ευρημάτων.Και εκ ταύτης καταφαίνεται,ότι αρχαιόθεν ο Πειραιεύς ήτο πόλις επηλύδων εκ πάσης Ελλάδος.

(ζωγραφιές επί μαρμάρου!!!)

2)....
.......
26)"..........ετέρων κατά το πρότερον,έχει δε και την υπεροχήν.Ει δ'άρα τούτο μη γένοιτο ου παρά την γνώμην και παρά την ημών αυτών ασθένειαν δια την άλλην Τυχικήν καταδρομήν του κοινού Θρησκεύματος βουλευσόμενον καθήκειν οι ομοιόδοξοι κοινή επί πάσιν και μη του ιδία εαυτώ μα τον Δία'δι'ού δε νομίζω εφεδρίας της εκ των λόγων περιγεγενημένης αυτώ και χάριν έχειν εν αισθήματι αυτού παρά του πειρασμώ χρήσθαι τω μη εάσοντι το μέγεθος της δωρεάς μη ουχί ούτως διατεθήσεσθαι,ώστε και έχειν το του πνεύματος τήρημα του τόπου εκείνου,ός περιέχειται και την γνώμην δε την υπέρ της καθ'ηγεμονίας του σωτήρος της (πόλεως;....κύπου καθεστάμενος της σαχθ. σόντων κατ'εκε(ίνην; χρώ κατά τα άλλα δι'...αγαθού κατά την υπέρ θατέρου δυν)αμένου ετέρων περιγ)ενέσθαι........"
Αύτη ευρέθη παρά τον λιμένα του Κανθάρου κατά το έτος 1836.
Φαίνεται ίσως ότι αφορά διαταγήν του Αυτοκράτορος Ιουλιανού(του Αποστάτου ή Παραβάτου υπό της Χριστιανική;ς Εκκλησίας κληθέντος,διότι αποπτύσας τον Χριστιανισμόν "ηλλήνισεν=εγένετο ειδωλολάτρης") περί επαναφοράς του αρχαίου ειδωλολατρικού θρησκεύματος και συμβουλήν του Άρχοντος σχετικήν εμφαίνουσαν αδυναμίαν προς κατάπαυσιν της εναντίον της ειδωλολατρείας καταφοράς.

(άλλη μία απόδειξη για τον διωγμό-"καταφορά" του Ελληνισμού!!!)
........

38) "Αριστόκλεα : Κιτιάς : Αφροδίτη
Ουρανία ευξαμένη ανέθηκεν."
Αύτη εγλυμμένη επί βάθρου λίθου Υμηττού ανευρέθη εις το Ν. της πόλεως,εν τω νύν Βασ.Περιπτέρω εν έτει 1855,όπερ μαρτυρεί,ότι εκεί υπήρχεν έτερος ναός της Ουρανίας-Αφροδίτης εκτός των τριών άλλων επί του Αφροδισίου της Απάρχου και της Μουνυχίας.
Τας ανασκαφάς εξετέλεσεν ο Γάλλος Συνταγματάρχης De Vassoigne.

39) "Εμέριος
Αρελλίου
Παιδαγωγός
Ερμή
Ηγεμόνι."
Αύτη εγλυμμένη επί βωμού λίθου Πεντέλης ευρέθη κατά τας αυτάς ανασκαφάς του Γάλλου Συνταγματάρχου Βασσουάϊν.Εκ της επιγραφής ταύτης φαίνεται,ότι ο Ερμής,ο κατ'εξοχήν θεός του Πειραιώς ως πόλεως εμπορικής ελατρεύετο και υπό την προσωνυμίαν του ηγεμόνος του εμπορίου ή ηγέτου των οδών.
Εκ ταύτης καταφαίνεται,ότι οι αοίδιμοι αρχαίοι συμπολίταί μας εχρησιμοποίουν κατ'αντίθεσιν προς ημάς "παιδαγωγούς άρρενας".

40) "Νικίας
Ταμίας
Μητρί θεών."
Αύτη είναι εγλυμμένη επί "χέρνιβος"(λεκάνης προ της εισόδου των ναών προς ραντισμόν των πιστών) εν τω Μητρώω του Πειραιώς,όπερ ήτο ναός της Μητρός των θεών Ρέας.Εκ των εν τη επιγραφή ταύτη γραμμάτων φαίνεται,ότι ο Ταμίας του ναού της Μητρός των θεών εν Πειραιεί Νικίας έζησε κατά τους χρόνους του Δημοσθένους.
........]

("χέρνιψ"!!!!...προς ραντισμόν!!!!,δηλαδή αυτό που λένε σήμερα..."αγιασμό"!!!!Μα να μην έχουν τίποτα δικό τους!!!!Όλα κλεμμένα!!!!!)
Η χέρνιψ,λοιπόν,η λεκάνη για το νίψιμο των χεριών,αλλά και για το ράντισμα!!!!