30 Ιουλίου 2008

Οι νεκροί και η ανυπαρξία ΕΛΛΗΝΩΝ κυβερνητών.

Πάντα θα είναι επίκαιρο.Όσο δεν υπάρχουν κυβερνήτες,τόσο η ασυδοσία και ο τυχοδιωκτισμός του εύκολου κέρδους θα παράγει θύματα!!!!!.


Από το http://www.greekalert.com/
KINHTOΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ. ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ!

ΟΚΤΩ ΝΕΚΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΑΠΟ ΑΣΦΥΞΙΑ. ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΟΣΩΝ ΕΜΕΙΝΑΝ ΠΙΣΩ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ, ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ...ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ egov@yen.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4191700 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) για την ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ) ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ...
ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (210-7283111 http://www.presidency.gr/contact.htm), το "ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" (1056 info@hamogelo.gr) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ (210-3352300 contact@ecclesia.gr) ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ. ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ. TΩΡΑ! ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΣΩΝ ΠΕΘΑΝΑΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ...Την ίδια ώρα που οι 300 της Βουλής αγοράζουν υβριδικό Lexus , εργαζόμενοι όχι μόνο χάνουν τις δουλειές τους αλλά και ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΑ ΑΜΠΑΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, χωρίς έξοδο διαφυγής, και κατά παράβαση των κανόνων ασφαλείας που έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα. Ακόμη, έγινε γνωστό, ότι το πλοίο διέθετε "πλαστό" πιστοποιητικό gas free (δηλαδή ότι δεν υπάρχουν υπολείματα, ή διαρροή αερίου, που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη)...

Ολοι χαρήκαμε που ο σκύλος Leo, που υπέστη την ανθρώπινη κτηνωδία, είναι καλύτερα και η θεραπεία του προχωρά. Χάρις στην ανθρώπινη τρυφερότητα και ευαισθησία θα γίνει καλά. Θα ζήσει! Την ίδια ζεστασιά και το χάδι αναζητούν οι συνάνθρωποι μας στο Πέραμα...
ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ. ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

πηγή NO ANGEL FOR YOU

Greek Alert

Ψήφισμα της «Ελληνικής Ολυμπικής Αμφικτυονίας»

Από το http://hellenicreligion.gr/doc/amfiktyonia1.htm
Ψήφισμα της «Ελληνικής Ολυμπικής Αμφικτυονίας»

Δευτεροβάθμιος Όργάνωσις Έλλήνων Έθνικών

΄Αθήναι, 12 Ίλαίου 2008 μ.΄Α.Τ.

Ψήφισμα

΄Εμείς οί σύνεδροι, οί μετασχόντες την 12ην Ίλαίου 2008 μ.΄Α.Τ. των έκδηλώσεων και των έργασιών του Α΄ Καταστατικού Συνεδρίου της έχούσης διοικητικήν έδραν τάς ΄Αθήνας και πνευματικήν τοιαύτην, ήγουν τήν τής συγκλήσεως των ΄Αμφικτυονικών Συνεδρίων, τήν τού ΄Υπολυμπίου ΄Ιερού Δίου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ, δευτεροβαθμίου όργανώσεως Φορέων Έθνικής ΄Ολυμπικής Θρησκευτικότητος Έλλήνων, αί όποίαι έργασίαι έλαβον χώραν την 12ην ΄Ιλαίου 2008 έν Άθήναις, διακηρύσσοντες διά μίαν είσέτι φοράν την άνάγκην της έκ μέρους της ΄Ελληνικής Πολιτείας της άναγνωρίσεως, τούλάχιστον ως ίσοτίμου, της ΄Ελληνικής ΄Εθνικής Θρησκείας, της ΄Ελληνικής ΄Ολυμπιακής Θρησκείας, προς πάσαν έτέραν, άλλην θρησκείαν, έξ αύτων, αί όποίαι μάλιστα τυγχάνουν, ως μη ώφείλετο, και της κρατικής προστασίας και έπιδαψιλεύσεως προνομίων(!!!) και πάσης φύσεως ύλικών(!!!) παροχών παρά του έλληνικού κράτους, το όποίον, όμως, ύφίσταται και ύπάρχει χάριν όλων των ΄Ελλήνων πολιτών, άνεξαρτήτως θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών πεποιθήσεων,

Αποφασίζομεν

1)Να διατυπώσωμεν και να έκφράσωμεν άρμοδίως, έγγράφως και διά προσωπικών παραστάσεων, διά μίαν είσέτι φοράν, την άναγκαιότητα της άναγνωρίσεως παρά της Πολιτείας της ύπάρξεως των άνά την ΄Ελλάδα πάσαν των καθ΄ έκαστον ΄Ομίλων ΄Εθνικών Θρησκευτών, ως του πληρώματος της ΄Εθνικής Πατρογονικής ΄Ελληνικής μας Θρησκείας, της ΄Ολυμπιακής Θρησκείας, ή όποία είναι γνωστή, γνωστοτάτη και άείποτε ζώσα Θρησκεία...

2)Να ύπομνήσωμεν είς πάσαν άρμοδίαν άρχήν του κράτους ότι το ΄Ελληνικόν Σύνταγμα μεριμνά περί της ΄Ανεξιθρησκείας(άρθρον 13), πλήν, όμως, ή Διοίκησις δεν έχει λάβει μέχρι τούδε όλα τά άναγκαία μέτρα διά την ύλοποίησιν αύτής της συνταγματικής έπιταγής είς την πράξιν.

3)Να ζητήσωμεν άπό την ΄Ελληνικήν Πολιτείαν όπως μεριμνήση διά την ΄Ελληνικήν Θρησκευτικήν ΄Αγωγήν των ΄Ελληνοπαίδων, έντάσσουσα άπό του έπί θύραις ήδη νέου σχολικού έτους είς τά σχολικά προγράμματα τά άπαραίτητα προς τούτο έγχειρίδια διδασκαλίας της ΄Ελληνικής ΄Εθνικής Κοσμολογίας, Κοσμοθεάσεως και Θεολογίας της πάντοτε ζωντανής Έθνικής μας Θρησκείας, του Δωδεκαθέου, και της μακραίωνος ΄Εθνικής μας Παραδόσεως.

4)Να τονίσωμεν την άνάγκην της άναμορφώσεως των προγραμμάτων διδασκαλίας της Πατρογονικής μας Γλώσσης είς την Διαχρονικήν της Διάστασιν, της παύσεως του τεχνητού διαχωρισμού των γλωσσικών μας έκφάνσεων είς «δημοτικήν» και μη «δημοτικήν» και της προωθήσεως της έκμαθήσεως της άρχαίας ΄Ελληνικής Γλώσσης, κατά το έπαγωγικόν σύστημα διδασκαλίας, είς όλας τάς βαθμίδας της ΄Εκπαιδεύσεως, άπό του δημοτικού σχολείου μέχρι τού πανεπιστημίου- μειουμένων των (καθ΄ ύπερβολήν) ώρών διδασκαλίας των έκτρεφουσών την ξενομανίαν ξένων γλωσσών και δή της άγγλικής-ως καί άπό τά Μέσα Μαζικής ΄Επικοινωνίας, ίνα διαρδευθή και πάλιν ό γλωσσικός μας βιότοπος, ό ένεκα ψευδοδημοτικισμού άποξηρανθείς, και έμπλουτισθή το λυμφατικόν μας λεξιλόγιον και έξαλειφθούν αί μαστίζουσαι τον σύγχρονον λόγον μας λεξιπενία και άκυρολεξία.

5)Να άσκήσωμεν όλα τά παρά του δικαιϊκού μας συστήματος προβλεπόμενα μέσα διά την άντιμετώπισιν των έπ΄ έσχάτων έπιχειρουμένων ένδοθεν διαβολών κατά των πρηκτήρων του ΄Ελληνικού Πολιτισμού προγόνων μας και δή των Τιτάνων του ΄Ελληνικού Πνεύματος ΄Ελλήνων Διανοητών της ΄Αρχαιότητος, των όποίων άμφισβητείται το ήθος άπό άήθεις ύβριστάς, άπό όλως άνηθίκους, και έκείνους τους στοιχιζομένους με τον έσμόν τού δοσιλόγου της ΄Ελλάδος, της Χιλής και της Κύπρου Χ. Κίζιγκερ μισελλήνων και άνθελλήνων.

6)Να άξιώσωμεν την έμβάθυνσιν, κατά την συνταγματικήν έπιταγήν περί Λαϊκής Κυριαρχίας και Λαϊκής Συμμετοχής, είς την γνώσιν των θεσμών τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος, διά της δημιουργίας προϋποθέσεων άναδομήσεως της ΄Αμέσου Δημοκρατίας, είς τον τόπον όπου αύτή έγεννήθη, ίνα άποσοβηθή είς το μέλλον ή ύπονόμευσις των δημοκρατικών μας θεσμών άπό κύκλους, οί όποίοι έχονται των ίδεοληψιών του όλοκληρωτισμού ή του καλουμένου «θεοκρατισμού» και δεσποτισμού, αί όποίαι έπέφερον είς τον τόπον μόνον καταστροφάς.

7)Να άπαιτήσωμεν όπως μη γίνη ούδεμία παραχώρησις είς τους έναντιουμένους προς την ΄Ελλάδα ίθύνοντας του κρατικού μορφώματος των Σκοπίων, του κρατιδίου έκείνου, όπου ή ΄Αρχαία ΄Ελληνική Δαρδανία, ή άργώτερον όριζομένη Βαρδαρική(ίλλυριστί: Βαρδάρσκα), του ΄Εθνικού μας όνόματος της Μακεδονίας, ως έπιδιώκουν οί έχθροί του ΄Ελληνισμού.

8)Να συντονίσωμεν την δράσιν μας με τάς λοιπάς ΄Οργανώσεις ΄Εθνικού Προβληματισμού είς ΄Ελλάδα και Κύπρον διά την άποσόβησιν παντός ένδεχομένου χειρισμού της έθνικής αύτής ύποθέσεως, ό όποίος ήθελεν άποβή όλέθριος διά τά ΄Ελληνικά Δίκαια και νομιμοποιήση την άρπακτικότητα των «τούρκων»(των συμπεριφερομένων με άκατάσχετον κτηνωδίαν έκτουρκισθέντων «παιδομαζοχθέντας» και έξισλαμισθέντας, οί όποίοι πολλά ήδη έχουν άρπάξει άπό τον ΄Ελληνισμόν).

9)Να παράσχωμεν πάσαν δυνατήν συνδρομήν και βοήθειαν προς την ΄Εθνικήν ΄Ομογένειαν της περιοχής του ΄Ινδικού Καυκάσου, και δή έκείνην των Καλασσαίων, διά την ύλοποίησιν παντός προγράμματος διατηρήσεως της έστίας ταύτης ΄Ελλήνων ΄Εθνικών Θρησκευτών, άγωνιζομένων και αύτών δια την κατίσχυσιν των άρχών της ΄Ανεξιθρησκείας και της ΄Ελευθερίας της Συνειδήσεως.

10)Να ύπάρξη πανελλαδική κινητοποίησις των ΄Ελλήνων Θρησκευτών διά την άποτροπήν της έτι περαιτέρω δηώσεως και λεηλασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Πατρίδος μας, διά της διεκδικήσεως θέσεως και έφαρμογής κανόνων χρήσεως γής, διά της διασφαλίσεως του χαρακτήρος των γεωργησίμων γαιών, της προστασίας της άγρίας πανίδος και χλωρίδος του τόπου μας, ως και της προωθήσεως προγραμμάτων περιβαλλοντικής και έλληνοπρεπούς αίσθητικής άγωγής και συνειδήσεως.

11)Να έξουσιοδοτηθή τριμελής ΄Επιτροπή, ή όποία θα άναλάβη να έπιδώση άρμοδίως το παρόν ψήφισμα και να μεριμνήση διά την δημοσίευσίν του διά του ήμερησίου ή του περιοδικού Τύπου.

Γένοιτο!

Οί Θεοί ήμών μεθ΄ ήμών

Εγένετο έν Άθήναις την 12ην Ίλαίου 2008 μ.΄Α.Τ.

Το Δ/Σ της Ελληνικής Ολυμπικής Αμφικτυονίας

PAX Amerikana.To 4o ΡΑΙΧ.......!

κουρδιστό πορτοκάλι: οσα ξέρει ο σερίφης

Τα αντίγραφα ρίχνουν φως στα πρωτότυπα!!!!.

Αν είναι έτσι,δηλ. είχαν αντιγράψει τα συστήματα των άλλων,τότε μπορείτε να φανταστείτε πως λειτουργούν!!!!!.


STRATEGY-GEOPOLITICS.blogspot.com: Πλανητική Υπεροργάνωση σχεδίαζε να γίν

Ποιός κυβερνά και την Τουρκία.

STRATEGY-GEOPOLITICS.blogspot.com:

Το μεταμοντέρνο πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου 1997 σχεδιάστηκε σε μασονική στοά στην Κωνσταντινούπολη


Tου Σάββα Καλεντερίδη
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "ΖΑΜΑΝ", στο κατηγορητήριο που αφορά την υπόθεση της τρομοκρατικής φασιστικής οργάνωσης ΕΡΓΕΝΕΚΟΝ αναφέρεται ότι ο εκ των ιδεολογικών καθοδηγητών της τρομοκρατικής οργάνωσης, εκδότης της εφημερίδας Τζουμχουριέτ, Ιλχάν Σελτζούκ, συναντήθηκε με τους πρωταγωνιστές του μεταμοντέρνου πραξικοπήματος της 28ης Φεβρουαρίου 1997, στη φάση της προετοιμασία του εγχειρήματος, στα γραφεία της μασονικής στοάς Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, στην οδό Nuruziya Sokak της Κωνσταντινούπολης. Να σημειωθεί ότι ο καθοριστικός ρόλος των μασονικών στοών και άλλων μυστικιστικών και μυστικών οργανώσεων της Οθωμανικής Τουρκίας στην ανατροπή της μοναρχίας του σουλτάνου με το κίνημα των Νεοτούρκων και στη συνέχεια στην εγκατάσταση στην Τουρκία ενός αυταρχικού και απόλυτα ελεγχόμενου από τέτοιες οργανώσεις καθεστώτος υπό τον Μουσταφά Κεμάλ, έχει γίνει αντικείμενο συζητήσεων στην Τουρκία, τα τελευταία χρόνια.Το μεταμοντέρνο πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου 1997 εκδηλώθηκε στη σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ) της ημέρας εκείνης, όπου το τουρκικό βαθύ κράτος υποχρέωσε τα μέλη του συμβουλίου και τον παριστάμενο πρωθυπουργό Νετζμετίν Ερμπακάν να επικυρώσουν τηλεσίγραφο κατά της ίδιας της κυβέρνησής του. Λίγους μήνες μετά την έγκριση του τηλεσιγράφου, που στην ουσία ακύρωνε την κυβέρνηση, ο Ερμπακάν αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Μηχανισμός των Αντικυθήρων.Όσο τον ερευνούν τόσο ξαφνιάζονται!!.

Ό,τι και να κάνουν στο τέλος θα το παραδεχθούν!!.Οι Έλληνες είχαν προχωρημένη τεχνολογία,γιατί πως αλλιώς θα εξηγήσουν ότι για να κατασκευαστεί ο μηχανισμός,κάποιος τον σχεδίασε,κάποιος τον κατασκεύασε χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία και μεγεθυντικούς φακούς,ενώ για την τελειότητα του συστήματος χρειάστηκε η γνώση Αστρονομίας,Μαθηματικών και άλλων επιστημών!!!!.Άρα για να φτάσουν οι Έλληνες σε τέτοιο επίπεδο τεχνολογίας,πόσα χρόνια χρειάστηκαν;.

Alkimos archive: Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ξανά στο προ�

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008

Από το http://hellenicrevenge.blogspot.com/

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008


Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για την ΓΗ μας

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Όλες οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της αλβανικής πολιτείας συντελούν σε ένα γεγονός: οτι εμείς οι Χειμαρραίοι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κληρονομιά μας, άρα δικαιούνται να το κάνουν εκείνοι ως πιο ικανοί. Πέραν των κομματικών ή άλλων προτιμήσεων και πεποιθήσεων ας αναλογιστούμε ποιοι είμαστε και από που προερχόμαστε.

Είμαστε απόγονοι εκείνων που υπερασπίστηκαν το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας με κάθε κόστος. Είμαστε απόγονοι των παληκαριών - αντρών και γυναικών - που στάθηκαν σε δύσκολους καιρούς υπερασπιστές της ελευθερίας και έκαναν την Χειμάρρα άπαρτο κάστρο. Προσπαθούν σήμερα να αρπάξουν την γη μας, την ιστορία, την αξιοπρέπειά μας. Η ιστορία μας καλεί να τιμήσουμε τα κόκκαλα των προγόνων μας και να υπερασπιστούμε ξανά την γή μας.

Ολοι μαζί είμαστε σίδερο και φωτιά. Η δύναμη μας είναι φοβερή και αυτό πρέπει να το υπενθυμίσουμε σε όσους μας προσβάλλουν

Συγκεντρωνόμαστε για να στείλουμε το μήνυμά μας:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 ΣΤΙΣ 10.00 ΤΟ ΠΡΩΙ

ΕΞΩ ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΜΑΡΡΑ
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ


H ΧΙΜΑΡΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΕΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ

Πηγή:himaraunion

Ο Λέων και οι...αλεπούδες.


Ό,τι δε κατάφερε ο Μαρδόνιος(Μαρδοχάι),το κατάφεραν οι ελέω...Γιαχβέ κληρονόμοι του και συνεχιστές του "Γιαχβεάρεστου" έργου τους!!.Της δηλητηριοχρησίας ως του πιο αποτελεσματικού όπλου τους!!.

Από το http://www.epanellinismos.com/
Απ:Χαλδαίοι σκότωσαν τον Μ. Αλέξανδρο... Η Αλεπού

Η Α-λήθεια για τη Ν.Τ.Π.

Mail από τον Άλκιμο.

Alkimos archive: Η αλήθεια στα χαρακώματα… (Α' μέρος)