03 Μαΐου 2009

Η των Πατριαρχών "αγάπη" προς τους Έλληνες.ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΑ ΥΠΟΚΙΝΟΥΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.Ένα άγνωστο επεισόδιο επί Καποδίστρια

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΘΑ ΥΠΟΚΙΝΟΥΣΕ
ΕΜΦΥΛΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ένα άγνωστο επεισόδιο επί Καποδίστρια
Στο άρθρο αυτό θα παρουσιασθεί ένα σκοπίμως αποσιωπούμενο από την επίσημη Ιστορία επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον πατριάρχη Αγαθάγγελο και τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, όπου καθίσταται έκδηλος ο αντεθνικός ρόλος κι ο αμείωτος φιλοτουρκισμός του Πατριαρχείου ακόμη και μετά τη λήξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας και τη δημιουργία του μικρού ελεύθερου Ελληνικού Κράτους.
Ο πατριάρχης Αγαθάγγελος Α΄ ο από Χαλκηδόνος έστειλε τον Φεβρουάριο του 1828 στην Ελλάδα τους μητροπολίτες Νίκαιας, Χαλκηδόνας, Λάρισας και Ιωαννίνων, με σκοπό να συστήσουν στους κατοίκους της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου Πελάγους -στους μπαρουτοκαπνισμένους και ματωμένους αγωνιστές, που με τόσες θυσίες κέρδισαν την ελευθερία τους- να δηλώσουν υποταγή στο σουλτάνο και να επανέλθουν στον Οθωμανικό ζυγό! Οι μητροπολίτες είχαν μαζί τους και γράμμα του πατριάρχη, που όχι μόνο συμβούλευε την υποταγή, αλλά υποσχόταν, πως ο «πολυχρονεμένος» σουλτάνος θα έδινε αμνηστία σε όσους υποτάσσονταν.
Οι μητροπολίτες, αφού συνάντησαν πρώτα τον Ιμπραήμ, πήγαν ύστερα στο Ναύπλιο, όπου όμως ο έπαρχος Γενοβέλης δεν τους άφησε να εισέλθουν, για να μην επηρεάσουν τον πληθυσμό. Το ίδιο συνέβη και στην Τριπολιτσά, όπου ο έπαρχος Βλαχόπουλος τους απαγόρευσε να εισέλθουν στην πόλη. Όταν τον Απρίλιο έφτασαν στον Πόρο και τόλμησαν να πουν στον Καποδίστρια, ότι θα διάβαζαν την πατριαρχική προκήρυξη, με την οποία καλούνταν ο Ελληνικός λαός να υποταχθεί στο σουλτάνο, όχι μόνον δεν τους το επέτρεψε, αλλά επί πλέον τους μίλησε σε πολύ αυστηρή γλώσσα.

Στο εικονιζόμενο Δελτίο δημοσιεύεται το γεγονός της αποστολής από τον πατριάρχη Αγαθάγγελο στον Πόρο, στον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, τεσσάρων μητροπολιτών με τον μέγα πρωτοσύγγελο, με σκοπό την υποταγή της ελεύθερης Ελλάδας στον Τούρκο σουλτάνο («επαναγωγή των αποπλανηθέντων εις την ποίμνην».
Ο Καποδίστριας αποπέμπει τους μητροπολίτες
Αξίζει εδώ να παραθέσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα της πατριωτικής και περήφανης απάντησης του Καποδίστρια προς τους απεσταλμένους του Πατριαρχείου κληρικούς, που μετέφεραν την εξωφρενική κι αντεθνική πατριαρχική έκκληση εθελοδουλίας, όπως δημοσιεύθηκε στο «Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού», τόμος Β΄, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2000:
«Αρ. 2683
Ελληνική Πολιτεία
Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος
Προς τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην
και την περί αυτόν αγίαν Σύνοδον.
Η προς τους προύχοντας, κληρικούς, προκρίτους και λοιπούς χριστιανούς κατοίκους της Πελοποννήσου και των νήσων του Αιγαίου Πελάγους εκάστης τάξεως και βαθμού διευθυνθείσα παρά της Υμετέρας Παναγιότητος και της ιεράς Συνόδου επιστολή του Φεβρουαρίου μηνός είχε φανή και εις τας εφημερίδας όλης της Ευρώπης, και αυτής ακόμη της Ελλάδος, ότε εσχάτως οι άγιοι Αρχιεπίσκοποι και Μητροπολίται Νικαίας, Χαλκηδόνος, Λαρίσσης και Ιωαννίνων μετά του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου έφθασαν εις την νήσον Πόρον, όπου κατά το παρόν και ημείς διατρίβομεν...
Όσον ολίγων ελπίδων και αν ήτον η προσδοκία μας, δεν δυνάμεθα να υποκρύψωμεν εις την Υμετέραν Παναγιότητα την ανέκφραστον λύπην, την οποίαν ησθάνθημεν, όταν εβεβαιώθημεν, ότι η αποστολή των Ιεραρχών τούτων σκοπόν μόνον είχε του να εγχειρίσωσι προς ημάς την ιδίαν του Φεβρουαρίου επιστολήν και να μας προτρέψωσιν εν ταυτώ, καθ’ όλους τους κατεπείγοντας τρόπους, ώστε να τους δώσωμεν καν ελπίδας ότι Ελληνικόν έθνος ήθελε παραδεχθή τας νουθεσίας της Υ. Παναγιότητος.
Οι ίδιοι ημείς, δεξάμενοι παρά των ιδίων αυτών την επιστολήν, είπομεν μεθ’ όλης της παρρησίας τα αίτια, με τα οποία το βήμα τούτο ούτε συνέπειάν τινα εδύνατο να έχη, ούτε καρπούς παντελώς να φέρη αναλόγους προς τας επιθυμίας της Υ. Παναγιότητος...
Βαθύτατα αισθανόμεθα ο,τι οφείλομεν εις την θέσιν και της Μεγάλης Εκκλησίας και της Υ. Παναγιότητος, δια τούτο και δεν εγκρίνομεν να ανακεφαλαιώσωμεν το περιεχόμενον της συνοδικής επιστολής...
Περικυκλούμενος και πολεμούμενος ο λαός ούτος εξ ενός μέρους από φοβερά στρατόπεδα ... ωθούμενος συχνάκις έως του χείλους της αβύσσου, ο λαός ούτος υπάρχει ακόμη…
Ομόφωνος και γενική είναι η πεποίθησις αύτη· ούτε οι προύχοντες ούτε ο κλήρος ούτε ο λαός, προς τους οποίους η Υ.Π. διευθύνεται, έχουσιν ούτε δύνανται να έχωσιν άλλην παρ’ αυτήν την πεποίθησιν, χωρίς να εξαχρειωθώσι και να παύσωσι του να είναι άνθρωποι και χριστιανοί.
Πάμπολυ αίμα εχύθη, πάμπολλαι ουσίαι εφθάρησαν εις διάστημα οκτώ ετών πολέμου και δυστυχιών, καθ’ ους ο τόπος ούτος κατηφανίσθη, ώστε όλως διόλου αδύνατον είναι να επανέλθη εις οποιανδήποτε κατάστασιν πραγμάτων βάσιν έχουσαν το παρελθόν!..
Εν Πόρω την 28η Μαΐου (9 Ιουνίου) 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας
Ο Γραμματεύς της Επικρατείας
Σ. Τρικούπης»
* * *
Όσον αφορά στον πατριάρχη Αγαθάγγελο και στην εγκύκλιό του, χαρακτηριστικά είναι όσα γράφτηκαν ανώνυμα στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» το Σεπτέμβριο του 1828 με τίτλο: «Περί της εις την Ελλάδα αποστολής των Αρχιερέων κατά τον παρελθόντα Απρίλιον.» Παραθέτουμε ωρισμένα αποσπάσματα:
«...ο Ρείζ Εφέντης εις μίαν συνέντευξίν του μετά του Πατριάρχου εφάνη παρωργισμένος και ήλεγξεν αυτόν, ότι δεν εκπληροί τα πατριαρχικά χρέη του.
Ο πατριάρχης, φοβηθείς μήπως εκπέση του θρόνου του η μήπως ευρεθή εις ανάγκην να εκκενώση τον συναχθέντα πλούτον του, σκεφθείς επενόησε και επρόβαλεν εις την Πόρταν ότι, αν του εδίδετο άδεια, ηδύνατο να μεταχειρισθή τινά μέσα, δια να διαιρέση τους Έλληνας, και με πρόσχημα θρησκευτικών παραινέσεων να αποτοξεύση εις αυτούς εμφύλιον πόλεμον ... Κατ’ αυτόν τον τρόπον ενηργήθη η αποστολή των αρχιερέων και των εγκυκλίων γραμμάτων εις Πελοπόννησον.
Ο δε πατριάρχης αυτός... περιγράφεται όμως ως άνθρωπος νωθροτάτου νοός και χαμερπών αισθημάτων· διο, και, ενώ αυτόκλητος περιεπλέχθη εις επιχείρημα όσον απερίσκεπτον τόσον και μάταιον, ήδη βλέπων πλησιάζοντα τον καιρόν, καθ’ ον θέλει φανή του κινήματός του η απροβλεψία, κυριεύεται από πολλήν δειλίαν. Άραγε ο συναχθείς παρ’ αυτού πλούτος δύναται να τον σώση;»

Τα διαχρονικά «ρεαγιαδικά χρέη»
Ο επόμενος πατριάρχης, Κωνστάντιος, επικοινώνησε με τον Καποδίστρια και προσπάθησε να τον πείσει να απαγορεύσει να κυκλοφορούν στην Ελλάδα καλβινιστικά βιβλία, εξέφρασε δε «την ζωηράν επιθυμίαν, όπως οι Έλληνες επανέλθωσιν πάλιν υπό τας ζωοπαρόχους ακτίνας του ορθοδόξου πατριαρχικού ήλιου».
Ούτε σε μεταγενέστερους χρόνους το Πατριαρχείο σταμάτησε να προτρέπει τους ορθόδοξους χριστιανούς να εκτελούν πιστά τα προς τον Σουλτάνο χρέη τους. Έτσι με την από 23 Φεβρουαρίου 1840 έντυπη εγκύκλιό του ο πατριάρχης Άνθιμος Δ΄ ο από Νικομηδείας, ευθύς μετά την εκλογή του και την ανάληψη των καθηκόντων του, απευθύνθηκε προς τις μονές του Αγίου Όρους, στις οποίες συνιστούσε να εκτελούν πιστά τα «ρεαγιαδικά χρέη» τους και να προσεύχωνται για την μακροημέρευση και υγεία του «ευσπλαχνικωτάτου ημών Άνακτος Σουλτάν Απδούλ Μετζίτ εφένδη». Αντίτυπό της, μαζί με άλλα παρόμοια, φυλάσσεται στο Αρχείο της Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους (φάκελλος: «Πατριαρχικά 1783-1906»).

Πατριάρχης
επί Τουρκοκρατίας.
Ο βασισμένος στην εξουσία, που κληρονόμησε από τον σουλτάνο σαν ανταπόδοση, ρόλος του Πατριαρχείου συνεχίστηκε και μετά την Απελευθέρωση και συνεχίζεται έως και σήμερα. Έτσι υπερασπιζόμενο τα κεκτημένα του το Πατριαρχείο τάχθηκε εναντίον της Επανάστασης του 1821, αφόρισε τους επαναστάτες(*) και συνέχισε να προπαγανδίζει την επαναφορά των Ελλήνων στο σουλτανικό ζυγό ακόμη και μετά την απελευθέρωσή μας και τη δημιουργία του Ελληνικού Κράτους. Πρωταγωνίστησε επίσης στην εγκαθίδρυση της παράλληλης θεοκρατικής εξουσίας στο νέο Κράτος, η οποία έκτοτε αποτελεί τον σπουδαιότερο ανασταλτικό παράγοντα προόδου. Οι εξουσιαστικές του επιδιώξεις είναι σύμφυτες με το Χριστιανισμό, ένα απόλυτα διεθνιστικό οικοδόμημα.
Το Πατριαρχείο αποτελεί σήμερα πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Τουρκικού Κράτους, ενώ ο πατριάρχης είναι Τούρκος υπήκοος (ο κ. Βαρθολομαίος επί πλέον είναι και πρώην αξιωματικός του Τουρκικού Στρατού). Παρά το διαχρονικό ανθελληνικό του ρόλο απαιτεί συνεχώς να του αναγνωρίζονται περισσότερα κυριαρχικά δικαιώματα επί των -αποπροσανατολισμένων- Ρωμιών, οι οποίοι συνεχώς το ενισχύουν με τεράστια κονδύλια.
Ίων Δημόφιλος
(*) Διαβάστε:
---
Πηγή:
http://freeinquiry.gr/webfiles/pro.php?id=655

...

Ενέργειες της Ελληνικής Λίγκα της Αμερικής για την Αρμένικη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.

HLA ACTIVISTS FACE DOWN TURKS AT ARMENIAN GENOCIDE VIGIL

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Μαΐου 2, 2009

WASHINGTON—The Hellenic League of America (HLA) took a proud stand to face down the Genocidal Turkish regime outside the Turkish Embassy in Washington DC to mark international Remembrance Day for the Armenian Genocide on April 24th, 2009.

HLA activists following on the heels of a string of successful action in recent months, from successfully mobilizing the entire Greek-American community to remove the Star of Vergina from the VISA Card to staging the first ever Hellenic Genocide commemoration outside the UN, have now launched a newly revamped website and embark on a lecture and sporting event circuit for all our ethnic Greek brothers and sisters.

We are expanding our work to encapsulate all a true patriotic Hellenic organization should do, demonstrations, rallies, commemorations , educational teach ins, book readings, sporting events and panel discussions and lectures.

So far, we have done more, much more, than all those organizations out there with thousands of times our financial resources combined. We will do more, this is the New Dawn.

Please take the time to visit the many new sections to our site such as “HLA in the News”, on our website: http://www.hellenicleagueofamericahla.org/

RELATED ARTICLES:

Pan-European Front at Armenian Genocide Vigil by Magna GRECE
http://magnagrece.blogspot.com/2009/04/pan-european-front-at-armenian-genocide.html

HLA Battle of Bitonto Commemoration Flyer by Magna GRECE
http://magnagrece.blogspot.com/2009/04/hla-battle-of-bitonto-commemoration.html

————————————————————————-
Join our E-list on the web at www.hellenicleagueofamericahla.org

The Hellenic League of America (HLA) is a cooperative and collective effort by Hellenes, Phil Hellenes and Hellenic enthusiasts who come together for the Hellenic Cause.

To be added to HLA’s Action Alert e-mail distribution list, or to introduce HLA to a friend or colleague, please forward the pertinent name and e-mail address, with the subject heading “Add e-mail to HLA distribution list”, to hla@hellenicleagueofamericahla.org

You are encouraged to forward this action alert to five or more individuals who may have an interest in our e-distributions or in HLA’s mission.

Πηγή:http://olympia.gr/

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού εκχωρήθηκε στο «Άστρο του Δαβίδ».

Μνημείο Ολοκαυτώματος στον Κεραμεικό

Ενα πέτρινο διαμελισμένο Αστρο του Δαβίδ, που θα δείχνει το πλήγμα που
δέχθηκαν οι Εβραίοι από τους ναζί, θα είναι το Μνημείο του
Ολοκαυτώματος. Θα στηθεί έξω από την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου
του Κεραμεικού, στην τριγωνική πλατεία που έχει δημιουργηθεί από τα
έργα Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας στη συμβολή των
οδών Ερμού, Ευβούλου και Μελιδώνη.

Ο χώρος ήταν ιδιωτικός. Υστερα από 20 χρόνων αγώνες της Γ'Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων απαλλοτριώθηκε αντί 56 εκατ.
δρχ. για αρχαιολογικούς σκοπούς, δηλαδή για να γίνει ανασκαφή.
Εικάζεται ότι θα βρεθεί εκεί η συμβολή της οδού των Παναθηναίων, απ'
όπου ανέβαινε η πομπή στην Ακρόπολη, και της Ιεράς Οδού, που οδηγούσε
στο Ιερό της Ελευσίνας. Γι' αυτό η Γ'ΕΠΚΑ, που δεν παραιτείται του
δικαιώματος της μελλοντικής ανασκαφικής έρευνας, πρότεινε ως
καταλληλότερη θέση για το Μνημείο του Ολοκαυτώματος την απέναντι
πλευρά της Ερμού, στο πάρκο που έχει δημιουργηθεί στην πρώην Κορεατική
Αγορά.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα, όμως, είχε χωροθετήσει το μνημείο -χωρίς τη
γνώμη της Εφορείας- στον διαγωνισμό που διενήργησε και κατέληξε στην
επιλογή έργου της Ντιάννας Μαγκανιά, όπου πήραν μέρος 19 καλλιτέχνες.
Το έργο αποτελείται από μονολιθικούς όγκους ωχροκίτρινου μαρμάρου,
ύψους 1,50 έως 0.50 μ. εξακτινωμένους, ενώ στο κέντρο σχηματίζεται ένα
εξάγωνο.

Στο ερώτημα που ετέθη από μέλη του ΚΑΣ γιατί επελέγη αυτός ο χώρος για
τη χωροθέτηση του μνημείου, οι εκπρόσωποι της Ισραηλιτικής Κοινότητας
είπαν γιατί είναι τόπος μνήμης των Ελλήνων Εβραίων. Στην οδό Μελιδώνη,
όπου σήμερα είναι δύο Συναγωγές και τα γραφεία της Ισραηλιτικής
Κοινότητας, στις 24 Μαρτίου του 1944 έγινε από τους Γερμανούς
παγίδευση των Εβραίων. Τους συνέλαβαν, τους εκτόπισαν και λίγοι μόνο
διέφυγαν και σώθηκαν. Τόνισαν επίσης ότι λόγω της ύπαρξης των
Συναγωγών, ο χώρος φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως, οπότε θα
προστατεύεται και το μνημείο από τυχόν βεβήλωση.

Ο σύμβουλος του ΚΑΣ Ν. Μουρτζάς, που επεσκέφθη πρόσφατα την περιοχή,
είδε ότι η πλατεία έχει γίνει σκουπιδότοπος και καταφύγιο αστέγων.
Είπε ότι αποτελεί πράξη δικαίωσης της μνήμης των Ελλήνων Εβραίων που
διώχθηκαν αγρίως εκείνη την εποχή η ανέγερση του Μνημείου του
Ολοκαυτώματος που λείπει από την Αθήνα.

Τελικά το ΚΑΣ ενέκρινε τη χωροθέτησή του στη μικρή αυτή πλατεία με τον
όρο το έργο να μειωθεί σε έκταση στο μισό (καταλάμβανε έκταση 100
τ.μ.) και να απομακρυνθεί σε περίπτωση μελλοντικής ανασκαφής. Ο
αρχαιολόγος Πάνος Βαλαβάνης, που μειοψήφησε όπως επίσης οι συνάδελφοί
του Μαρία Βλαζάκη, Λεωνίδας Χατζηαγγελάκης και Αθηνά Λούπου, είπε:
«Εκείνο που αντιλαμβάνομαι με τα απανωτά αιτήματα που έρχονται για τη
χρήση του χώρου της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας
είναι ότι οι συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων αμύνονται του πατρίου
εδάφους. Προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν».

Ν. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ-ΡΑΣΣΙΑ

--
Σελίδες Πατριδογνωσίας
http://pheidias.antibaro.gr

Ο ΖΕΥΣ,Ο Βάκχος χορός,ο βρασμός...Ο Ζεϊβακχικός.

---
http://pyrron.blogspot.com/2009/05/blog-post_3327.html

Ζεϊβακχικός χορός.(βαρβαριστί ζεϊμπέκικος).
Μία δύναμη.Ο ΖΕΥΣ.
Μία ψυχή,ασυγκράτητη υπακούει στο ρυθμό των ηλεκτρομαγνητικών κεραυνών που δημιουργούνται από τους ηχητικούς παλμούς των κρουστών.Η ενέργεια γεμίζει το χώρο,οι παλμοί της καρδιάς αυξάνονται,ρυθμίζονται,συγχρονίζονται με τους ήχους,η αδρεναλίνη ανεβαίνει στο κατακόρυφο και τότε επέρχεται η έκρηξη.
Το κορμί τρέμει,ιδρώνει,παίρνει φωτιά...
Τα δεσμά σπάνε,κι αρχίζει ο χορός...
Το σώμα χάνεται,αραιώνει,γίνεται πλάσμα και υπακούει στις δονήσεις...
Πενιές,στα έγκατα του νού,μηνύματα θεϊκά,νήματα που πλέκουν το χορό,τα μνήματα...
Ανοίγουν τα χέρια σαν φτερά,στρέφει το μυαλό,περιδινείται,αναστρέφει και νοιώθει να πετά.
Βράζει το αίμα,οι φλέβες φουσκώνουν,γυαλίζουν τα μάτια,βλέπει ο νούς,ελέγχει,κρίνει,αντιδρά.
Όλο το σύμπαν,ο μικρόκοσμος,στα πόδια κάτω...
Οι αισθήσεις όλες,μία...
Ο άνθρωπος,θεός,ο ΖΕΥΣ....ο Βάκχος....
---