23 Ιουλίου 2009

Η αλήθεια για τον εβραίο «πνευματιστή (! ;;;) » Uri Geller


Kalopoulos-Uri Geller-James Randi

Ρασοφόροι,φάτε έναν Παπαρρηγόπουλο!

"Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας"...

"Αλλ' επανέλθωμεν εις τα γεγονότα του πραγματικού βίου.Είδομεν πως ο Θεοδόσιος ο μέγας εξετέλεσεν εν Κωνσταντινουπόλει το κατά των αιρετικών διάταγμα αυτού. Τα αυτά ενηργήθησαν δι' επιτρόπων του βασιλέως εις όλας τας πόλεις της ανατολής όπου ιδίως ήκμαζεν ο αρειανισμός. Ουδέ περιωρίσθη ο βασιλεύς εις το να αποδώση τοις ορθοδόξοις όλας τας εκκλησίας και όλα τα ιερά ιδρύματα και κτήματα,αλλά,δια πολλών ετέρων θεσπισμάτων,οσημέραι αυστηρότερος προς τους αιρετικούς δεικνύμενος,πρώτον μεν αφήρεσεν από αυτών άπαντα τα πολιτικά δικαιώματα,έπειτα απεστέρησεν αυτούς του δικαιώματος του διαθέτειν,τελευταίον κατεδίκασε πολλούς εις εξορίαν,επιβαλών κατά τινων μάλιστα και την του θανάτου ποινήν. Συγχρόνως εξέδωκε νόμους αυστηρούς,δι' ών αφηρείτο εκ μέσου νυν μεν τούτο,νυν δ' εκείνο του αρχαίου ελληνικού βίου και ιδίως του αρχαίου ελληνικού θρησκεύματος. Ο Θεοδόσιος κατήργησεν εν έτει 394,δια νόμου,τον μέγαν ολυμπιακόν αγώνα,κατά την 293 Ολυμπιάδα αφ' ής ενίκησεν ο Κόροιβος' και εξέλιπεν ούτω τότε δια παντός η επιφανεστάτη εκείνη των αρχαίων ελληνικών πανηγύρεων. Ωσαύτως,επί βαρυτάταις χρηματικαίς ζημίαις και ύστερον επί ποινή θανάτου,απηγορεύθησαν αλληλοδιαδόχως αι εν ημέρα και εν νυκτί θυσίαι,αι ιεροσκοπίαι,η των ειδώλων λατρεία,η εις τους ναούς είσοδος και εν γένει πάσα δημοσία και απόρρητος τελετή του αρχαίου θρησκεύματος. Καθώς δε συνήθως συνέβαινε περί τα τοιαύτα η εκτέλεσις των νόμων τούτων υπερέβαλε πολλάκις και αυτήν αυτών την δεινήν αυστηρότητα. Οι κατά τας επαρχίας εξηγριωμένοι όχλοι,μη αρκούμενοι εις την κατάργησιν της λατρείας,ήθελον να καταστρέψωσι και αυτά τα οικοδομήματα εντός των οποίων αύτη ετελείτο. Αι πολιτικαί αρχαί ηναγκάζοντο να ενδώσωσιν ή έβλεπον αδιαφόρως την τοιαύτην των μνημείων εκείνων κατεδάφισιν. Τινές δε των επισκόπων και οι πλείστοι των μοναχών συνετέλουν προθυμότατα εις τον όλεθρον τούτον. Εις μάτην διεμαρτύροντο οι εθνικοί' εις μάτην ο περιώνυμος σοφιστής Λιβάνιος,επ' ελπίδι του να συγκινήση την ψυχήν του Θεοδοσίου,περιέγραφεν υπερβολικώτερον ίσως της αληθείας τα παθηματα του αρχαίου θρησκεύματος,λέγων προς τοις άλλοις' <οι δε μελανειμονούντες ούτοι...θέουσιν εφ' ιερά,ξύλα φέροντες και λίθους και σίδηρον,οι δε,και άνευ τούτων,χείρας και πόδας...των πρώτων δε κειμένων,δρόμος επί τα δεύτερα και τρίτα' τολμάται μεν ούν καν ταις πόλεσι' το πολύ δε εν τοις αγροίς...χωρούσι τοίνυν δια των αγρών ώσπερ χείμαρροι κατασύροντες δια των ιερών τους αγρούς.> Η φωνή αυτού δεν εισηκούσθη και το έργον της καταστροφής εκηκολούθησε. Τότε ανετράπη εκ βάθρων ο εν Αλεξανδρεία περίφημος ναός του Σεράπιδος,πάλαι ποτέ οικητήριον των επιστημών,και σώζων έτι κατά τους χρόνους τούτους τινά της αρχαίας σοφίας ίχνη. Τότε κατηδαφίσθη ο εν Απαμεία περικαλλής του Διός ναός. Τότε ηφανίσθησαν πλείστα άλλα της τέχνης αριστουργήματα ιδίως εν Συρία και εν Αιγύπτω' εις την ενταύθα Ελλάδα κατ' ευτυχίαν δεν φαίνονται τα τοιαύτα γενόμενα,ίσως διότι οι εθνικοί ήσαν ενταύθα πολλοί έτι και ισχυροί,ώστε οι του νέου δόγματος οπαδοί δεν ετόλμων να επιτεθώσι κατ' αυτών τοσούτον απροκαλύπτως.

Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας,....."

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Βιβλίον όγδοον,σελ.264,265,266

Κ.Παπαρρηγόπουλος.


Επειδή ο Παπαρρηγόπουλος ήταν ακραιφνής χριστιανός και ήταν αυτός που εισήγαγε τον όρο "ελληνορθοδοξία",τι έχουν να πουν οι ρασοφόροι για αυτά που τους καταμαρτυρεί;


Εάν πιάσουν φωτιές τότε κάντε ...

Βραστό κρέας διαβασμένο στην εκκλησία για να ρθεί βροχή
28.04.2009

Στόχος να προκόψουν τα σπαρτά να χαμογελάσουν οι αγρότες
Παπάδες, δημοτική αρχή και απλός κόσμος έσπευσαν να συμμετάσχουν σ΄αυτό το τραπέζι αγάπης με τον ξεχωριστό σκοπό που έχει να κάνει με τα φυσικά φαινόμενα. Ναρθούν βροχές όχι όμως χαλάζι κι αρρώστιες στις καλλιέργειες. Έτσι λοιπόν τα βραστά μπήκαν στα καζάνια, μαγειρεύτηκαν παραδοσιακά, διαβάστηκαν εκκλησιαστικά και μοιράστηκαν στον κόσμο που γνωρίζοντας το έθιμο πήγε στην εκκλησιά της Μεσούνης και πήρε από το ευλογημένο βραστό για το καλό.
«Ήταν οι εποχές που οι παραδόσεις των ανθρώπων καταλυτικά υπήρχαν στην ζωή τους. Και μπορεί η βροχή να ήρθε από την παραμονή της λιτανείας και του εθίμου η παράδοση όμως τηρήθηκε κι έτσι τα βραστά αρνιά και πρόβατα μπήκαν στα καζάνια, μαγειρεύτηκαν σε ξύλα και μοιράστηκαν στους δεκάδες πιστούς που έσπευσαν. Όπως θα πουν μιλώντας στον «Χ» οι κάτοικοι το έθιμο ήρθε από την Ανατολική Ρωμυλία. «Οι γονείς μας το έφεραν από την Βουλγαρία εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακόμα που ήρθαν πρόσφυγες. Το έκαναν εκεί και τώρα το κάνουμε και εδώ», θα πει ο Στέργιος Κατούδης, από το Πολύκαστρο.
«Είναι Θρακιώτικο έθιμο. Κάνουμε την θυσία των ζώων για τον καιρό, για χαλάζι, για βροχή, για πολλά πράγματα. Όταν δεν βρέχει ζητάμε βροχή και όταν υπάρχουν βροχές, ο παπάς κάνει την δέηση και λέει να σταματήσει να μην έχουμε χαλάζι, καταστροφές. Θέλουμε για τα χωράφια καθαρή βροχή και αυτά τα χαλάζια να μην μας καταστρέφουν το βίο μας.
Βοηθάει το έθιμο;
-Βέβαια βοηθάει. Δόξα τον Θεό παράπονο δεν έχουμε». Οι κάτοικοι μιλούν για την ιεροτελεστία της σφαγής του αμνού. «Το αγοράζουμε από έναν δικό μας τσομπάνο, το σφάζουμε, κάνουμε την θυσία, το θυμιατίζουμε να πέσει το αίμα μέσα στην εκκλησία για την θυσία που κάνουμε και εκείνο το κρέας πάει παντού. Στην συνέχεια τρώμε το διαβασμένο κρέας», θα πουν.
Στο γεύμα αγάπης στον αυλόγυρο της εκκλησίας ιερείς κι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, αλλά και ο ανδρικός πληθυσμός της Μεσούνης, αφού οι γυναίκες πήραν το βραστό στα ταπεράκια και πήγαν στο σπίτι.
Πηγή:http://www.xronos.gr/mores/detail.php?ID=45887

Ο αντιπρόεδρος της Κολομβίας στο Ισραήλ

Χωρίς λόγια...


Οργισμένα ράσα για το Μουσείο της Ακρόπολης

ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ .....
ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
.

Ζητούν να αποσυρθεί το βίντεο το οποίο δείχνει φιγούρες που μοιάζουν με ιερείς να καταστρέφουν αρχαία και θα χρηματοδοτήσουν έρευνα για την συμβολή της Εκκλησίας στην διάσωση του Αρχαίου ελληνικού Πολιτισμού

Ανδρικές φιγούρες που σφυροκοπούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, κάπου στον... 8ο αιώνα μ.Χ., όπως παρουσιάζονται, κατόπιν ψηφιακής επεξεργασίας φυσικά, σε ενημερωτικό φιλμάκι του Νέου Μουσείου Ακρόπολης προκαλούν - 13 αιώνες μετά- την μήνιν της Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος που «είδε» στις φιγούρες ορθόδοξους ιερείς εξεγέρθηκε κατά την προχθεσινή συνεδρίασή της, ζήτησε η προβολή να σταματήσει και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος ενημέρωσε ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το υπουργείο Πολιτισμού.

Πάντως, η ιδιότητα αυτών των ανθρώπων της βυζαντινής εποχής, με τα μακριά σκουρόχρωμα ενδύματα, δεν δηλώνεται σαφώς, ούτε άλλωστε υπήρξε τέτοια πρόθεση, όπως λέει η κυρία Κορνηλία Χατζηασλάνη, προϊσταμένη του τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου. «Δεν είχαμε καμία πρόθεση να θίξουμε κανέναν» είπε η ίδια χθες στο «Βήμα», έκπληκτη από το θέμα που δημιουργήθηκε, το οποίο άκουγε για πρώτη φορά. « Το ζήτημα θα εξεταστεί κι αν τα καταγγελλόμενα αληθεύουν, θα προχωρήσουμε σε επανόρθωση» δήλωσε πάντως ο υπουργός Πολιτισμού κ. Αντώνης Σαμαράς , ο οποίος έγινε αποδέκτης των συγκεκριμένων διαμαρτυριών.

Το φιλμάκι που παρουσιάζεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, διάρκειας 13 λεπτών, δημιουργήθηκε για την πληροφόρηση των επισκεπτών της περίφημης γυάλινης αίθουσας του Παρθενώνα. Να σημειωθεί μάλιστα ότι οι υπό συζήτηση «σκηνές» έχουν διάρκεια ενάμισι λεπτού και προέρχονται από ένα φιλμάκι που δημιούργησε ο διάσημος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς για την Ακρόπολη και τα μνημεία της και είχε προβληθεί κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας σε μεγάλη εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Η ταινία εισάγει στη φιλοσοφία του οικοδομικού προγράμματος του Περικλή μετά τους Μηδικούς Πολέμους και αναφέρεται συνοπτικά στην ανέγερση του ναού, στα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία, στην περιγραφή του γλυπτού του διάκοσμου και, τέλος, επιγραμματικά σχεδόν, στην ιστορία του μνημείου διά μέσου των αιώνων.

«Από την κατασκευή του Παρθενώνα ως σήμερα πέρασαν σχεδόν 25 αιώνες. Ο ναός γνώρισε πολλές περιπέτειες. Η πρώτη μεγάλη καταστροφή έγινε μάλλον το 267 μ.Χ. και οφειλόταν σε εμπρησμό. Οι νέες αντιλήψεις για την τέχνη που επικράτησαν αργότερα, κατά την παλαιοχριστιανική εποχή, οδήγησαν στην καταστροφή πολλών έργων τέχνης σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Πολλά από τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποτέλεσαν εξαίρεση». Αυτό είναι το κείμενο που ακούγεται κατά την εξιστόρηση των παθημάτων του αρχαίου ναού, το οποίο στη συνέχεια αναφέρεται και σε άλλα ιστορικά γεγονότα: στη μετατροπή του Παρθενώνα σε εκκλησία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας που ήταν η μεγαλύτερη της πόλης, ακολούθως επί των Φράγκων της Δ΄ Σταυροφορίας σε εκκλησία λατινικού δόγματος, σε μουσουλμανικό τέμενος από το 1458, όταν οι Οθωμανοί τούρκοι κατέλαβαν την Αθήνα στην καταστροφή του κατά την εκστρατεία του Μοροζίνι το 1687 και βέβαια στη συστηματική λεηλασία του από τον Ελγιν, ο οποίος απέσπασε και διήρπαξε πολλά γλυπτά του.

Στο ερώτημα σήμερα αν οι άνθρωποι της βυζαντινής εποχής προέβησαν σε καταστρεπτικές ενέργειες στα μνημεία της Ακρόπολης ή σε άλλα, η απάντηση που δίνεται τόσο από τις πολυάριθμες ιστορικές πηγές όσο και από την αρχαιολογική έρευνα, που μπορεί να διαπιστώσει σαφώς πότε και πώς προκλήθηκαν ζημιές σε αρχαιότητες, είναι καταφατική. Και είναι οφθαλμοφανής σε δεκάδες βυζαντινούς ναούς σε όλη τη χώρα - και στο Αγιον Ορος-, όπου στα κτίρια έχουν ενσωματωθεί κίονες, γλυπτά και άλλα δομικά υλικά από τους προϋπάρχοντες στο ίδιο σημείο αρχαίους ναούς. Από την άλλη οι πράξεις αυτές εξεταζόμενες υπό τις επικρατούσες τότε συνθήκες είχαν τη δική τους σκοπιμότητα και νομιμότητα, κάτι που ουδείς αμφισβητεί. Θα έλεγε κάποιος λοιπόν ότι ζητήματα σαν αυτό βλάπτουν πρώτα την ίδια την Εκκλησία. Γιατί σήμερα μόνο ένας ιστορικά αναλφάβητος θα μπορούσε να προκαλέσει την ανακίνηση τέτοιων θεμάτων, επιχειρώντας έναν ιδιότυπο σκοταδισμό.


Η Ιερά Σύνοδος πάντως στο ανακοινωθέν που εξέδωσε δεν κάνει καμία αναφορά στο θέμα του Μουσείου. Ανακοινώνει απλώς την απόφασή της «να απευθυνθεί στην Ακαδημία Αθηνών και να γνωρίσει την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει την έρευνα και συγγραφή μελέτης περί της συμβολής της Εκκλησίας στη διάσωση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (Μνημεία - Γραμματεία)».


ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Jesus camp (Τα στρατόπεδα του Ιησού-ελληνικοί υπότιτλοι)

Η πρώτη δημοκρατία που διαχώρισε την εκκλησία από το κράτος σήμερα δεινοπαθεί κάτω από την θεοκρατία του χριστιανικού φονταμενταλισμού. Σοκαριστικό ντοκιμαντέρ για τον προσηλυτισμό των παιδιών της Αμερικής στις μεσαιωνικές δεισιδαιμονίες μέσα από χριστιανικές αδελφότητες και την έμπρακτη στήριξη του κράτους

Ο γιαλαντζί ντολμά...Ντεντέ,στο μπερντέ!

Κόψτε φάτσα και βγάλτε συμπέρασμα...!

Ο γνωστός Ντεντέ ζητάει επέμβαση εισαγγελέα για την σύλληψη του Τούρκου Πρόξενου της Κομοτηνής ως εγκληματία πολέμου!!!


Γιαλαντζί βε Ντολαντρτζί;

(μετάφραση: Ψεύτης και απατεώνας;)

Άστα βρε Ντεντέ, σε μάθαμε...

Ξεσηκώθηκε ο γνωστός μουσουλμάνος δημοσιογράφος της Κομοτηνής και εκδότης της εφημερίδας «ΤRAKYANIN SESI», Ντεντέ και με αφορμή κείμενο του ιστολογίου (που επαναδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Φωνή της Ροδόπης») ζητά την παρέμβαση εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος και οι ευθύνες του κυρίου Σαρνίτς (του σημερινού Τούρκου Προξένου Κομοτηνής) στο Κόσοβο, προκειμένου να φυλακιστεί σαν εγκληματίας πολέμου!!!
Συνεχίζοντας ο γνωστός «ταραχοποιός» μουσουλμάνος δημοσιογράφος, προτείνει να φυλακιστεί ο αρθρογράφος των καταγγελιών κατά του Σάρνιτς, εάν δεν αποδειχθούν οι καταγγελίες για την συμμετοχή του στην μεταφορά και στην οργάνωση φανατικών μουσουλμάνων στο Κόσοβο προκειμένου να πολεμήσουν κατά των Σέρβων!!!
Αυτά, για το θέατρο που αποφάσισε να παίξει ο γνωστός Ντεντέ, προκειμένου να περάσει τη σιγουριά της νομιμότητας των ενεργειών του κυρίου Σαρνίτς, όταν αυτός υπηρετούσε στο Κόσοβο. Στόχος βέβαια του γνωστού ανθέλληνα μουσουλμάνου δημοσιογράφου, κυρίου Ντεντέ, είναι να περάσει σε μία εικονική αντεπίθεση για να διαγράψει την άσχημη εικόνα που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ανάμεσα στους μουσουλμάνους της Θράκης για τον Τούρκο Πρόξενο της Κομοτηνής και τον πραγματικό ρόλο και λόγο ύπαρξής του στην περιοχή της Ελληνικής Θράκης.
Καταλαβαίνουμε πως πονάει πολύ, στον κύριο Ντεντέ, να αποκαλύπτεται αργά αλλά σταθερά η ποιότητα και η «ειδικότητα» του πολύ καλού διπλωμάτη και σημερινού Προξένου της Τουρκίας στην Κομοτηνή, αλλά καταλαβαίνουμε και τον ρηχό «σχεδιασμό» στην απόπειρα της παραπληροφόρησης των μουσουλμάνων και του ατυχούς προπαγανδισμού που επιχειρεί υπέρ των συμφερόντων της Άγκυρας ο γνωστός κύριος Ντεντέ.
Σε μία σύντομη απάντηση στις καταγγελίες της «τζάμπα μαγκιάς» του κυρίου Ντεντέ (θα υπάρξει εκτενέστατη συνέχεια στην σκοπιμότητα του συγκεκριμένου προκλητικού άρθρου προς τη δικαιοσύνη και τη νοημοσύνη), θα πρέπει να τονιστεί πως ο κύριος Σαρνίτς είναι ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ!!! Και αυτό, με απλά λόγια σημαίνει πως έχει πλήρη ασυλία για οποιοδήποτε έγκλημα συμμετάσχει ή εκτελέσει ακόμη και ο ίδιος…! Είναι η λεγόμενη διπλωματική ασυλία, για την οποία μάλλον εσκεμμένα ξεχνάει να αναφερθεί ο κύριος Ντεντέ, η οποία καλύπτει όλες τις ενέργειες των διπλωματών, ακόμη και σε περιπτώσεις που υποπέσουν σε σοβαρό παράπτωμα – κακούργημα του κοινού ποινικού δικαίου…
Γιατί όμως ο κύριος Ντεντέ, αποφεύγει να αναφερθεί σε αυτή την τόσο σημαντική λεπτομέρεια; Γιατί ο καλός μουσουλμάνος δημοσιογράφος ξεχνάει και δεν ενημερώνει τους αναγνώστες της εφημερίδας του πως για μία ακόμη φορά τους πουλάει «τζάμπα μαγκιές» και αναφέρεται ακόμη και σε εισαγγελείς, κάνοντας άμεση επίκληση του νόμου, όταν γνωρίζει πως ο κύριος Σαρνίτς και κάθε διπλωμάτης δεν υπόκεινται στον έλεγχο των νόμων του κράτους στο οποίο δραστηριοποιούνται; Μάλιστα, η πρόκλησή του και η ταυτόχρονη εκμετάλλευση της άγνοιας των αναγνωστών του γύρω από την ασυλία που καλύπτει τους διπλωμάτες, γίνεται εσκεμμένα για να τονίσει την αθωότητα του κυρίου Σαρνίτς, φτάνοντας σε σημείο να ισχυριστεί πως πρέπει να φυλακιστεί ο Πρόξενος ή ο αρθρογράφος του κειμένου!!!
Πόσο «τζάμπα μάγκας» είσαι τελικά Ντεντέ;
Γιατί δεν αντέδρασες όταν τα ίδια και περισσότερα έγραψε η εφημερίδα «Το Πρώτο Θέμα»; Και μην ισχυριστείς ότι δεν ήξερες… Πάντα ξέρεις τι γράφουν ΟΛΕΣ οι εφημερίδες για τον τόπο σου, την Κομοτηνή και κυρίως για το Τουρκικό Προξενείο, στο οποίο έχεις «ειδικότητα»…
Μην προσπαθείς λοιπόν να «στριμώξεις» (καθαρά εικονικά) τον συντάκτη του κειμένου που μιλάει για τον κύριο Σαρνίτς. Εκτός και εάν ο Τούρκος Πρόξενος σε έχει διορίσει δικηγόρο του ή εργάζεσαι στο γραφείο τύπου του Τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής. Τα παιχνιδάκια με τα λόγια και τις έννοιες, είναι πάντα καλά και όμορφα, αλλά πιάνουν μόνο σε εκείνους που αγνοούν σημαντικό μέρος της σκληρής αλήθειας.
Τέλος, έτσι, σαν απορία θα το καταθέσω αγαπητέ μου και καλέ μου άτεγκτε δημοσιογράφε, Ντεντέ: Αν θέλεις πραγματικά να επέμβει ο εισαγγελέας, μήπως θα έπρεπε να προτείνεις να ξεκινήσει από αυτό;
Βέβαια, πάντα υπάρχει και η επιλογή να ξεκινήσει από το κατά πόσο συμβάλλουν στην ειρηνική διαβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων της Θράκης, δημοσιεύματα τα οποία επιμένουν να χαρακτηρίζουν τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης ως Τούρκους της Δυτικής Θράκης…
Αυτά για αρχή, επειδή έχουμε και σοβαρές δουλειές για να ασχολούμαστε και όχι με «τζάμπα μάγκες». Ή μήπως πρέπει να αναρωτιόμαστε αν είσαι Γιαλαντζί βε Ντολαντρτζι (ψεύτης και απατεώνας); Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είσαι κάτι τέτοιο… Το τι πραγματικά όμως θέλησες να καταφέρεις με το δημοσίευμά σου, το έχουν καταλάβει όχι μόνο οι μουσουλμάνοι αναγνώστες σου αλλά μέχρι και οι πέτρες της Θράκης…
Κωνσταντίνος

Υ.Γ.: Όταν στήνεις μία λεκτική παγίδα, φρόντιζε να μην πέσεις ο ίδιος μέσα… καλέ μου Ντεντέ… Και τι θέλω τέτοιες ώρες να θυμάμαι κάτι απειλές για "νοσοκομείο" που έγιναν μέσα στην Κομοτηνή σε γυναίκα δημοσιογράφο...

Αυτός δεν είναι ο...Ιορδάνης(αλλά ούτε και ο Αλφειός)!