14 Οκτωβρίου 2008

Η ανεξάρτητη...Δικαστική εξουσία!!!!

Ο Βυζαντινισμός καλά κρατεί!!
Άξιοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί που παραιτήθηκαν,μη αποδεχόμενοι την οποιαδήποτε επέμβαση για κουκούλωμα των "κόπρων του Μαξίμου",όπως πολύ εύστοχα είπε σήμερα ο Απόστολος Κακλαμάνης!!!!!!
Η γάγγραινα αυτή που λέγεται "Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία",έχει υπό την κατοχή της την Ελλάδα,ανεβάζοντας και κατεβάζοντας πρόσωπα και κυβερνήσεις κατά το δοκούν!!!!!!
Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από την "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",βιβλίον ένατον,τόμος Α',σελ.80,του Κων.Παπαρρηγόπουλου,το οποίο "δείχνει" πως η εκκλησία μαζί με τους προστατευόμενούς της έχουν υποτάξει τους Έλληνες!!!!
Παρουσιάζει την κατάσταση,όπως ακριβώς υφίστατο την εποχή περίπου του Ιουστινιανού!!!

[...Αλλά μήπως μόνοι οι ακτήμονες γεωργοί απέβαλλον ούτω την ελευθερίαν;
Και αυτοί οι μικροί γαιοκτήται,οίτινες ώκουν συνήθως ή περί τας πόλεις ή εις χωρία αυτοτελή,τα καλούμενα μητροκωμίαι,κωμητούραι,χωρία ελευθερικά και βραδύτερον κεφαλοχώρια,ηναγκάζοντο πολλάκις δια τας ποικίλας των χρόνων εκείνων συμφοράς,να υποβάλλωσιν εαυτούς υπό την προστασίαν ισχυρών ανδρών ή ιδρυμάτων(βουλευτών,μεγάλων γαιοκτητών,μοναστηρίων,εκκλησιών κ.τ.τ.),προστασίαν ήτις συνεπήγετο πάντοτε σχέσιν τινά υποταγής προς τον προστάτην.
Και εξ άλλων δε αφορμών ηφανίζοντο επί μάλλον και μάλλον οι μικροί ελεύθεροι γαιοκτήται,είτε διότι,υπό κακώς νενοημένου θρησκευτικού ζήλου ελαυνόμενοι,ησπάζοντο σωρηδόν τον ιερατικόν ή μοναχικόν βίον και παρέδιδον συγχρόνως τας κτήσεις αυτών εις τας εκκλησίας και τα μοναστήρια' είτε διότι,υπό της πενίας πιεζόμενοι,ολοσχερώς εξεποίουν τας κτήσεις αυτών εις άνδρας πλουσίους ή ισχυρούς,οίτινες προθύμως ωφελούντο εκ των δυστυχών εκείνων περιστάσεων,ίνα έτι μάλλον αυξήσωσι τα μεγάλα αυτών κτήματα.Ώστε πολυειδώς και πολυτρόπως ηλαττούτο οσημέραι η τάξις των ελευθέρων γεωργών,η αποτελούσα την ζωτικωτέραν παντός κράτους δύναμιν.]

Όπου "γαιοκτήται",σήμερα όλοι οι μικροί ιδιοκτήτες(σπιτιών και χωραφιών).
Όπου "ισχυροί ανδρες",σήμερα οι ίδιοι οι τότε περιγραφόμενοι!!!!!!!!!!!!!!!!!
Σε αυτούς να προσθέσουμε σήμερα,τις τράπεζες,τους βιομήχανους και λοιπούς!!!!
Είναι φυσικό,λοιπόν,στη σημερινή κοινωνία που αποτελείται από ανελεύθερους ανθρώπους,το σύστημα που είναι ίδιο με εκείνη την εποχή,να καταδυναστεύει ακόμα και αυτήν την υποτιθέμενη ανεξάρτητη Δικαστική εξουσία,την οποία θεωρεί όργανό της που αποστολή της είναι η προάσπιση των συμφερόντων αυτού του ίδιου συστήματος!!!!
Αποβάλλει,λοιπόν,είτε ηθελημένα,είτε αθέλητα,όσους λειτουργούς του συστήματος δεν είναι υπάκοοι των κελευσμάτων του!!!!!!!
___________________________________________________
PRESS-GR

Εμπλοκή! Παραιτήθηκαν οι δύο εισαγγελείς...

.
...που ερευνούσαν την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου!
.
Οι εισαγγελείς Ηλίας Κολιούσης και Ελένη Σωτηροπούλου που είχαν αναλάβει την έρευνα. για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου υπέβαλαν την παραίτησή τους ύστερα από ορισμό και τρίτου εισαγγελικού λειτουργού (της κ. Ευσταθίας Σπυροπούλου) στην υπόθεση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών...