08 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
RCD 1088
Ο ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΣ ΔΡ ΡΑΙΗ ΣΑΤ ΝΤΑΜ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΝΟ 10-60847
Ἑπιπτροσθέτως εἶναι ὁ νόμιμος κληρονόμος καί ἱδιοκτήτης τοῦ Συνόλου Διεθνῶν Λογαριασμῶν Πίστεως τοῦ Παγκόσμιου Μηχανισμοῦ πιστωσεων (Χρεῶν) θεσμοθετημένου διά μεταφορᾶς τῶν λογαριασμῶν μέ τήν ἀπόφαση RCD 1088 (Νόμιμη κληρονομική κατοχή) ὃπως ἀπεφασίσθη καί ἐνομιμοποήθη ἀπό ὃλα τά Ἒθνη τῆς Γαίας στίς 20 Ἰανουαρίου 1995
Μία Εἰδική Ἐπτροπή τῆς Γερουσίας τῶν ΗΠΑ ἐν συνδυασμῶ μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς , γνωρίζουν ἐπακριβῶς ποιός εἶναι ὁ ἐντιμότατος Καθηγητής Δρ Ραίη Σ. Ντάμ καί μποροῦν νά πιστοποιοῦν τήν ἱδιότητά του ὡς προσώπου μέ “Διεθνῆ Ἀμνηστία καί Πλήρη Προστασία “
Ὁ Δρ Ραίη Σ Ντάμ εἶναι πραγματικά ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης Βασιλεύς Ἀντώνιος Σαντιάγκο Μάρτιν καί διευθυντής τῶν ASBLP ὁμάδος Ἑταιρειῶν καί τῆς Τράπέζης ASBLP ἒχων πρόσβαση σέ ὃλους τούς καταπιστευματικούς λογαριασμούς ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Ἐδιορίσθη τήν 20ην Ἰανουαρίου ἀπό ὃλες τίς κυβερνήσεις τῶν Ἐθνῶν τῆς Γαίας νά λειτουργῆ ὡς Μοναδικός Διοικητής Ἱδιοκτήτης καί Ἐλεγχτής ὃλων τῶν Διεθνῶν Λογαριασμῶν Πίστεως τοῦ Παγκόσμιου Ταμείου Πιστοληπτικῶν Διακανονισμῶν(μηχανισμοῦ χρεῶν)
2 Ὁ φάκελλος τοῦ Δρς Ραίη Σ. Ντάμ Εἶναι χαρακτηρισμένος ἀπό τήν βουλή τῶν ΗΠΑ ὡς ἐπιπέδου ἀσφαλείας 3 τῆς κλίμακας ἀφαλείας 5 μέ τήν ἐγκριση καί τῆς Γερουσίας τῶν ΗΠΑ Ὁ ἐντιμότατος Δρ Ραίη Σ Ντάμ χαίρει διεθνοῦς πραστασίας καί ἀμνηστίας Ὁ ΔΡ Ραίη Σ. Νταμ γεννήθηκε στήν Καμπότζη στίς 7 Ἰανουαρίου τοῦ 1950 καί σπούδασε στά καλλίτερα Πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καί τῆς Εὐρώπης μέ ἒξοδα τῆς κυβερνήσεως τῶν ΗΠΑ γιά περίπου 20 χρόνια.
Ἐξελέγη ἀπό τού ἐκλέκτορες, βάσει τῶν διεθνῶν συμφωνιῶν καί τῶν συγκεκριμμένων ἂρθρων πού διέπουν τήν Τράπεζα Διεθνῶν Διακανονισμῶν (ΒΙΣ 20 Ἰανουαρίου 1930) τήν 20η Ἰανουαρίου1995. Ἐξελέγη καί ἐδιορίσθη ἀπό τήν Διεθνῆ Κοινότητα ὡς ὁ ἀπόλυτος διαχειριστής- διοικητής ὃλων τῶν περιουσιακῶν στοιχείων πού ἀπαρτίζουν τήν Συνολική Διεθνῆ Ἐγγυοδοσία συμφώνως μέ τήν ἀπόφαση καί τήν ἒγκριση τῶν ἐντεταλμένων τῆς κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν τῶν ὁποίων οἱ κεντρικές Τράπεζες εἶναι (ἢ ἧσαν συνδεδεμένες τήν ἐποχή ἐκείνη ) μέ τήν Τράπεζα τῶν Διεθνῶν Διακανονισμῶν
Συμπεριλαμβάνονται καί συμφωνίες ὃπως ἡ Τριεθνής Τριμερής Τρισχιλλιετής Συμφωνία( Συμφωνία μεταξύ Βασιλείων καί Ἀποκιακῶν Δυνάμεωντῆς Γαίας Λονδίνο1921) καί μετέπειτα διεθνεῖς συμφωνίες καί ἀναθεωρήσεις συμφωνιῶν συμπεριλαμβάνομένων καί τῶν ἀκολούθων (χωρίς νά ἀναφέρονται ὃλες) α) Ἡ συμφωνία Μπρέττον Γούντς ( Νέο Χαμσάϊρ1944) β)Ἡ συμφωνία τῆς ΒΙΣ μέ τούς Συμμάχους (Βερνη 1948) γ)Ἡ συμφωνία Γρήν Χίλτον ( Γενεύη 1963) δ)Ἡ Σύσκεψις Σβάϊτσερ (Ἲνσμπρουγκ 1968) ε) Ἀναθεώρησις τῆς Συμφωνίας Χρυσοῦ (Οὐάσινγκτων 1972 )
Ἡ δικαιοδοσία καί τά δικαιώματα τοῦ ἐντιμώτατου Δρς Ραιη Σ. Ντάμ εἶναι ἀπόλυτα καί ἀπεριόριστα , εἶναι καταγεγραμμένα στά ἀρχεῖα τοῦ ΟΗΕ καί ὃλα τά μεγάλα χρηματοοικονομικά Ἱδρύματα καθώς καί ὃλες οἱ Ὑπηρεσίες Ἀσφάλείας πού εὐρίσκονται κάτω ἀπό τό κωδικό Διεθνοῦς Ἐλέγχου 1060847 καθώς καί τῆς κωδικοπoίησης ὃλων τῶν λογαριασμῶν ποὐ αντιπροσωπεύουν τήν ἀξία τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Πλανήτη μέ γενικό λογαριασμό 948527008453418 καί ὃλων τῶν ἀρχείων πού φυλάσσονται α) Στήν Φέντεραλ Ρεσέρβ β) Στό ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ γ) Στήν Ὀμοσπονδιακή ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν τῆς Ἐλβετίας δ) Στήν κεντρική Τράπεζα τῆς Ἐλβετίας καθώς καί σέ μερικές ἰδιωτικές Τράπεζες ὃπως (δέν ἀναφέρονται ὃλλες) ε) Στήν Τζαί Πί Μόργκαν -Chase στ)Σίτι μπάνκ ζ) Μπάρκλεϋ᾽ς Μπάνκ η)Γιούνιον Μπάνκ Σουίζερλαντ (UBS) θ)Χόνγκ-Χόνγκ Σανγκάη Μπάνκινγ Κορπορατιον (HSBC)
3 ι) Κρέντιτ Σουΐζ Καί λοιπά..... Ὃλοι αὐτοί οἱ Διεθνεῖς Συνεννωμένοι Καταπιστευματικοί Λογαριασμοί τίθενται κάτω ἀπό τόν ἒλεγχο καί τήν μή ἐφέσιμη δικαιοδοσία ἡ ὁποία ἀποδόθηκε στόν ἐντιμώτατο Δρα Ραίη Σ. Ντάμ τήν 20ή Ἰανουαρίου 1995 ἀπό τήν Διεθνῆ Κοινότητακαί ἡ ὁποία ἀσκεῖται μέσω τῆς Τραπέζης περιωρισμένης εὐθύνης Συνολικῆς Ἐγγυοδοσίας Παγκόσμιου Χρέους(CCBL) Ἡ ὡς ἂνω δικαιοδοσία δέν παρακάμπτεται ἀπό ὁποιαδήποτε ἀπόφαση τῆς Φέντεραλ Ρεσέρβ,τοῦὙπουργείου Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ,τῆς Φρεντυ- Μακ ἢ ὁποιουδήποτε διαχειριστικοῦ ὁργανισμοῦ οἱ ἀποφάσεις τῶν ὁποίων δέν μποροῦν νά ὑπερκεράσουν τήν Δικαιοδοσία τοῦ Μοναδικοῦ διοικητοῦ καί ἱδιοκτήτη ἐντιμώτατου Δρς Ραίη Σ. Ντάμ.
Τά ὡς ἂνω εἶναι ἀδύνατον νά ἀνατραποῦν καί χαίρουν ἀπολύτου ἀμνηστείας...
Τά δικαιώματα τοῦ Ἑντιμώτατου Δρς Ραίη Ντάμ ἀποδίδονται καί κατοχυρώνονται μέ τήν σύμφωνο γνώμη τῆς Κοινωνίας τῶνἘθνῶν καί κωδικοποιοῦνται μέ τήν καταχώρηση τους στά Η.Ε καί σέ ὃλες τίς Κύριες Ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῶν διαφόρων κυβερνήσεων.
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (GDF)
α) Γιουνιον Ἰντερνάσιοναλ Κομέρσιαλ 56470002 
β) Γιούνιον Ἰντερνάσιοναλ C.S. Μέταλ 328675008. C.L. 76 
γ) Γιούνιον Ἰντρνάσιοναλ Τράστ C.O.D. 376988810 C.D 34 
δ) Γιούνιον Ἰντερμασιοναλ Κολάτεραλ 564008911 F.M 75 
ε) Ἰνβέστ C.L.F Kομέρσιαλ Μπάντσερ 45377087 SSD 308 
στ) Ἰνβέστ Ἰντερνάσιοναλ Μπόντ C.G.L 50786. J.L 845 Βασισμένα στήν 
ζ) Ἀπόφαση Διεθνές Συμβόλαιο C.L.M. 
η) Γιούνιον C.L.H Μέταλ Τρανσάκτιον 564008979911 
θ) B.L.M 7860022 V.D.C.B 
ι) Γιούνιον Ἰντερν.C.L.Μ. Mέταλ Τρανσάκτιον 5641007868 
κ) L.J.C.H. Μπάνκ οφ Γκαραντή 
λ) Γιούνιον Μπάνκ οφ Σουίτζερλαντ (UBS) 56408970Βέρνη 564877 Ζυρίχη 5640770001 
μ) Σουΐτζερλαντ 564007838 L.M.341 
Ἀρχικοί καταθέτες
Συνενωμένες Κυβερνήσεις(Θεματοφύλακας/Κληρονομιά / Νομικόs/Σύμβουλοs C.G.86750009) F.L.564770089799 L.M.V.42313300089199 V.G.C. Ἱδιοκτήτης / Διαχειριστής / Μοναδικός διοικητής: ΔΡ ΡΑΙΗ Σ. ΝΤΑΜ

Μέ τήν ἱσχύν τῆς νόμιμης κληρονομικῆς διαδοχῆς, στόν Κληρονόμο RCD 1088 τό Σύνολον τῶν Χωρῶν τῆςἊπω Ἀνατολῆς διορίζει κάτω ἀπό τόν κωδικό ἀριθμό διεθνοῦς ἀποφάσεως 1060847 ἐκ μέρους ὃλων τῶν κυβερνήσεων τῆς γαίας ὡς τόν Μοναδικό Διοικητή Ἱδιοκτήτη καί Διαχειριστή ὃλων τῶν Συνδεδυασμένων Διεθνῶν Ἐγγυοδοτικῶν Λογαριασμῶν Τοῦ Παγκόσμιου Μηχανισμοῦ Πιστώσεων Χρεῶν ὡς ἐμφαίνεται Στόν Κωδικό ὑπηρεσίας 099233 μέ τό δικαίωμα ἐφαρμογῆς τῶν ἀνωτέρω παραχωρηθέν καί διαπιστευθέν μέ τόν Διεθνῆ Κωδικό Ἐγκρίσεως UNRDID006197
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
α) Νομιμοποιημένος Τραπεζικός Λογαριασμός Νο7870270937828 C.P.A 731 
β) ΝομιμοποημένοwἘμπορικός Λογαριασμός L.M.E Νο48107828 
γ) Νομιμοποιημένος Λογαριασμός C.D.T No731072870667 
δ) Νομιμοποιημένος Ἀναλυτικός C.D.A No702058702 
ε) Νομιμοποιημένος Λογαριασμός D.D.P No 81227048140 
στ)Νομιμοποιημένος Λογαριασμός M.D.P No 37814028702 
ζ) Νομιμοποιημένος Λογαραισμός I.M.F/L.M.M No 34870211407 
η)Ἐνοποιημένη Ἐγγυδοτική Καταθεσις Ἀναγνωρισμένη Πιστοποιημένη 
θ)UBS 54640000 UBS 46751122 UBS 83530999 
ι) Χρηματοδότησις Κεντρικῆς Κυβερνήσεως Νο 77995303 
κ)Μπαίησεσερισέ Ντιούουστεν Ζυρίχη Νο 56884202 
λ)Γενικός Εἰσαγγελέας Ἐλβετίας Νο 45008681 
μ)Ἀνώτατο Δικαστήριο D.L.F Ἐλβετία C.O GOV No 34641000
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ ΔΡΣ ΡΑΙΗ Σ. ΝΤΑΜ
α) Κωδικοποιημένος Μητρικός Λογαριασμός Νο 984527008453418
β) Εἰδικός Λογαριασμός Καταθέσεως Νο 9845270019
γ) Εἰδικός Λογαριασμός Καταθέσεως Νο 85434189
δ) Λογαριασμός Γερουσίας ΗΠΑ Νο 9845270019
ε) Λογαριασμός Συστήματος Φέντ- ΒΙΣ Νο 8543418(8)
στ)Λογαριασμός Κυβερνήσεως Ἐλβετίας Νο 9845 27008453410 

ΛΥΚΟΡΝΙΑ!ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Α Τ Ε !ΗΧΕΙΣΤΕ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ!!

ΛΥΚΟΡΝΙΑ!ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Α Τ Ε !ΗΧΕΙΣΤΕ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ!!


Πλάτων Πισατίδης
 | 8/11/2013 19:13

ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ!!!  ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ!!!


Α Ε Ρ Α Α Α Α Α Α 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

Σημαία(κολοκοτρώνης).jpg

ΑΝΝΑ ΔΑΒΙΤΗ : "ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΛΜΗΣΤΕ"

ΑΝΝΑ ΔΑΒΙΤΗ : "ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΛΜΗΣΤΕ"


Αστυδάμεια Ιπποδάμειας
 | 8/11/2013 16:19ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EI-END & ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ 26/10/13 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΟΜΑΔΑ : EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

anna.png

ΑΝΝΑ ΔΑΒΙΤΗ : "ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΛΜΗΣΤΕ"

ΕΥΓΕ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕ!Η ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ!ΠΟΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΠΕΙ ΟΧΙ;;