06 Μαρτίου 2009

Αποκαλύψεις για τον Χριστό!!!!

ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ!!!!!!
Τις ερευνούμε,λοιπόν,τις ...ψιλαφίζουμε!!!!!!!!
Ο έχων όμματα,ορά και ο έχων νούν εννοεί!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=10717&catid=5#10717

1 Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης- Ιω 3:26
2 αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζεν, αλλ' οι μαθηταί αυτού-
3 αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαίαν.
4 Έπρεπε δε να περάση διά της Σαμαρείας.
5 Έρχεται λοιπόν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον υιόν αυτού. Γεν 33:19, Γεν 48:22, Ιησ 24:32
6 Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη.
7 Έρχεται γυνή τις εκ της Σαμαρείας, διά να αντλήση ύδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Δος μοι να πίω.
8 Διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλιν, διά να αγοράσωσι τροφάς.
9 Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρείτις· Πως συ, Ιουδαίος ων, ζητείς να πίης παρ' εμού, ήτις είμαι γυνή Σαμαρείτις; Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτας. Λκ 9:52, Ιω 8:48
10 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ' αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων.
11 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ είναι βαθύ· πόθεν λοιπόν έχεις το ύδωρ το ζων; Ιερ 2:13
12 μήπως συ είσαι μεγαλήτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όστις έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού και οι υιοί αυτού και τα θρέμματα αυτού;
13 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· Ιω 6:58
14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Ιω 3:16, Ιω 6:27, Ιω 6:35, Ιω 6:54, Ιω 7:38
15 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ.
16 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ύπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ.
17 Απεκρίθη η γυνή και είπε· Δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα·
18 διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου
· τούτο αληθές είπας.
19 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Λκ 7:16, Λκ 24:19, Ιω 6:14
20 Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Δτ 12:5, Δτ 12:11, Α' Βασ 9:3, Β' Χρ 7:12
21 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα.
22 Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων
. Β' Βασ 17:29, Γεν 12:3, Γεν 18:18, Γεν 22:18, Γεν 26:4, Εβρ 7:14

ΙΩΑΝΝΗΣ,κεφ.4.
----
1.-Γιατί κρύβεται από τους Φαρισαίους;Επειδή,λέει,κάνει περισσότερες...βαπτίσεις από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή!!!!

2.-Τι φοβήθηκε και την κοπανάει από την Ιουδαία και πάει στη Σαμάρεια;;;

3.-Καλά,ένας Υιός Θεού,είναι δυνατόν να...κουράζεται;;;;

4.-Διψάει ο Υιός του Θεού;;;

5.-Τι μας λέει εδώ ο Ιωάννης;Ότι η Σαμαρείτιδα τον ρωτάει λέγοντάς του,πως ένας Ιουδαίος ζητά νερό από μια Σαμαρείτιδα;Και δίνει αμέσως την εξήγηση της άρνησής της,ότι δηλαδή οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρείτες βρίσκονται σε διχόνοια!!!!!!!!!

6.-Και την αρχίζει στο ψηστήρι παρακαλώντας την δεύτερη φορά να του δώσει να πιεί(είχε κορακιάσει από τη δίψα ο...Υιός Θεού),λέγοντάς της,άμα μου δώσεις να πιώ,εγώ θα σου δώσω ζωντανό νερό

7.-Φέρτα από δω,φέρτα από κει,νερό δεν ήπιε!!!!Και του ρίχνει την ατάκα η Σαμαρείτις:
Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ.

8.-Κόκκαλο ο...Υιός,αλλάζει κουβέντα και της ρίχνει τη σπόντα,:"έλα με τον κηδεμόνα σου"..ε,συγγνώμη,ήθελα να γράψω,"με τον άντρα σου"....Όχι,πέστε μου,σε μια περιοχή το πολύ 40 χιλιόμετρα ακτίνα,μια γυναίκα που έχει αλλάξει ΠΕΝΤΕ άνδρες και συζεί με έναν ΕΚΤΟ,είναι ή δεν ένα σπάνιο φαινόμενο,ειδικά για εκείνη την εποχή;;;;
Και είναι δυνατόν,να μην το είχαν γράψει οι...εφημερίδες(οι κουτσομπόλες) της εποχής;;;
Τώρα μένει κάγκελο η Σαμαρείτις,ένα-ένα το σκορ στις ατάκες,στις μπηχτές και στις σπόντες,αλλά ως παμπόνηρη γυνή,λέει μέσα της,δε θα μου βγεις εσύ από πάνω και του τη ρίχνει:Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης.Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν

9.-Και εκείνη την ώρα,τα παίρνει ο...Υιός και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο!!!
"Άκου,γυναίκα,να τόχεις υπόψιν σου,ότι ούτε στο όρος τούτο ούτε και στα Ιεροσόλυμα θα μπορέσετε να προσκυνήσετε τον Πατέρα ,γιατί εσείς ΔΕΝ ξέρετε τι προσκυνήτε,ενώ ΕΜΕΙΣ:_b_link__: το ξέρουμε εκείνο που προσκυνούμε και ξέρουμε ότι η σωτηρία θα έρθει από τους Ιουδαίους!!!ΠΟΙΟΙ "ΕΜΕΙΣ"...ΥΙΕ;;;ΟΧΙ...ΕΣΥ;;;;Και τι ήταν αυτό που ΕΣΕΙΣ ξέρατε,ενώ οι Σαμαρείτες το αγνοούσαν;;;
Εν τω μεταξύ νερό δεν είχε πιεί ακόμα!!!!!!!
---


31 Εν δε τω μεταξύ οι μαθηταί παρεκάλουν αυτόν λέγοντες· Ραββί, φάγε.
32 Ο δε είπε προς αυτούς. Εγώ έχω φαγητόν να φάγω, το οποίον σεις δεν εξεύρετε.
33 Έλεγον λοιπόν οι μαθηταί προς αλλήλους· Μήπως τις έφερε προς αυτόν να φάγη;
34 Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Το εμόν φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργον αυτού.
ΙΩΑΝΝΗΣ,κεφ.4
---

Από την τσαντίλα του για την κόντρα που είχε με τη Σαμαρείτιδα,που να πεινάσει!!!!!!
Αλλά,για πέστε μου,τι είδους φαγητό ήταν αυτό που έτρωγε,που οι μαθητές του δεν ήξεραν;;
Πως λειτουργούσε το γήϊνο σώμα του;;Με αέρα;;Κι αν ναί,τότε γιατί δίψαγε και ήθελε να πιεί νερό;;;;
Για να μη μας τρελάνουν εντελώς,η απάντηση,είναι η κουβέντα που κάνουν οι μαθητές του μεταξύ τους!!!
Για να του λένε,ΦΑΓΕ(ουδεμία σχέση με την εταιρία!),ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ,γιατί αλλιώς θα το ήξεραν οι μαθητές του ότι δεν τρώει ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ που ήταν μαζί!!!!!

---


13 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν• Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν• Ιω 6:58
14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Ιω 3:16, Ιω 6:27, Ιω 6:35, Ιω 6:54, Ιω 7:38


---
Αυτός γιατί δεν πίνει από του ύδατος, εφόσον λέει
"το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα" και παρακαλάει να του δώσει νερό η γυναίκα; Αλληγορία ε;

Ο "οβολός" κοινωνικό νόμισμα έρχεται ως η Ελληνική απάντηση στην χρηματοοικονομική κρίση!

Οργανωθείτε,συνεργαστείτε,ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!!!!!
Πάρτε τη ζωή σας στα χέρια σας!!!!!
---------------------------------------------------------
http://www.ovolos.gr/


Ο "οβολός" κοινωνικό νόμισμα έρχεται ως η Ελληνική απάντηση στην χρηματοοικονομική κρίση!
Με αυτό οι πολίτες δημιουργούν και στην Ελλάδα το πρώτο εναλλακτικό σύστημα συναλλαγών με χρήση κοινωνικού νομίσματος. Με το ανταλλάξιμο κοινωνικό νόμισμα "οβολός" κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση θα μπορεί να συναλλάσεται, να παρέχει υπηρεσίες, να εμπορεύεται, να πουλά και να αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς την ανάγκη χρήσης του ευρώ. Το "τοπικό σύστημα συναλλαγών" "οβολός" θα λειτουργεί με τη μορφή συμμετοχικών συνεταιρισμών ανά πόλη.Κάθε πολίτης θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες και τα προιόντα του και να πληρώνεται σε "οβολούς". Κάθε επιχείρηση να διαθέτει στην πελατεία της τμήμα των προϊόντων και υπηρεσιών της αποδεχόμενη την χρήση "οβολών".
Εναλλακτικά συστήματα συναλλαγών λειτουργούν στις περισότερες χώρες του κόσμου και ο "οβολός" κοινωνικό νόμισμα είναι η Ελληνική συμμετοχή. Το σύστημα θα λειτουργεί με κάρτες χρέωσης-πίστωσης "οβολών" , με "οβολούς" σε έντυπη μορφή και με χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ενας "οβολός" θα αντιστοιχεί σε ένα Ευρώ.
Το σύστημα οργανώνεται αρχικά σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα και έχει στόχο να καλύψει το σύνολο της χώρας. Η ομάδα πρωτοβουλίας δέχεται προτάσεις ανάπτυξης του συστήματος σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Εντός των επομένων μηνών θα οργανωθούν οι πρώτες συναντήσεις μελών και προβλέπεται πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του "οβολού" η 1η Ιουνίου 2009.
Ήρθε η στιγμή οι Έλληνες πολίτες να δώσουμε την απάντησή μας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την κρίση του με τη χρήση του Ελληνικού Κοινωνικού Νομίσματος "οβολός"!

Μια μελέτη για τη θέση της ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ,που θα κάνει Παγκόσμιο πάταγο!!!!!

Επειδή ΟΛΑ τα έχουν γράψει οι Έλληνες.....
Και επειδή ΟΛΑ όσα γράφουν είναι ΑΛΗΘΙΝΑ πέρα για πέρα,δεν μπορούμε να αμφισβητούμε πλέον τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ!!!!!
Η τροπή του Σύμπαντος και η ανατροπή των πόλων της Χθονός,συμβαίνει περιοδικά ακολουθώντας τους ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ!!!!!!!!
Η αξιέπαινη αυτή μελέτη του ΠΑΥΣΑΝΙΑ,ίσως αποδειχθεί ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΗ!!!!
Σε αυτή την περίπτωση,όπως συμβαίνει πάντα,θα ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!!!!
Κι έτσι θα φτάσουμε αισίως στην παραδοχή πλέον από ΟΛΟ τον κόσμο της ανωτερότητας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!!!!!
Πλέον θα καταρριφθούν όλες οι ψευτοθεωρίες!!!!!!!!
ΕΥΓΕ ΠΑΥΣΑΝΙΑ!!!!!!
Βέβαια,να περιμένεις πόλεμο,ως συνήθως,αλλά να ξέρεις ότι έχει έρθει ο καιρός που η Χθόνα ξεσκεπάζει μόνη της τις αποδείξεις!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------
http://operiplous.blogspot.com/

Παρασκευή, 6 Μάρτιος 2009

Ατλαντίδα Νο3 Η Θέση


Αυτή είναι η περίφημη ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ η Μυθική χώρα που όλοι ψάχνουν να βρουν.Ο Περίπλους και εγώ ο Παυσανίας είμαστε περήφανοι που το παρουσιάζουμε πρώτοι.
Φυσικά Δεν θα μείνω σε αυτά που σας λέω εγώ αλλά θα σας παρουσιάσω και τα στοιχεία έτσι όπως αυτά υπήρχαν μέσα στα βιβλία που απ' ότι φαίνεται κανείς δεν ήθελε να διαβάσει.
Αρχίζω λίγο πριν την ανακάλυψη αυτή από το σημείο που οι Αργοναύτες αφήνουν την "Κολχίδα".Εκεί λοιπόν και αφού κάνουν λίγο πίσω από λάθος όπως μας λέει ο Ορφέας στα Αργοναυτικά κατευθύνονται προς σημεία που ναι μεν τα προσδιορίζει με ακρίβεια με βάση την γεωγραφία και ονοματολογία της εποχής αλλά που σήμερα και μάλιστα από τον υπολογιστή μου φαίνονται λίγο αλλαγμένα.Εκεί επεμβαίνει δυναμικά η εξιστόρηση και μας δίνει ένα στοιχείο,την λίμνη που κατευθύνονται που είναι αρκετά μεγάλη και ταιριάζει μόνο με την Τιτικάκα.Στην συνέχεια προχωρούν πάντα προς τον Βορρά όπως μας δηλώνει ο Ορφέας μια και πολύ γρήγορα βρίσκουν τους Υπερβόρειους.Για όσους έχουν παρακολουθήσει το Μπλογκ θα θυμάστε ότι τότε έχουμε αντιστροφή των πόλων,δηλαδή τότε ο Βορράς ήταν Νότος και τ' ανάπαλιν.Έτσι με βάση τις σημερινές θέσεις οι Αργοναύτες κατευθύνονται προς τον Νότο και την "Γη του Πυρός".Από εκεί και μέσα σε δέκα ημέρες καλύπτουν τα 1200 περίπου χιλιόμετρα,δηλαδή γύρω στα 120 χιλ/την ημέρα, που τους χωρίζουν από την Ανταρκτική στην οποία και φτάνουν.
Την εποχή αυτή η Ανταρκτική κατοικείται από δύο τουλάχιστον φυλές που είναι:οι Μακρόβιοι και οι Κιμμέριοι που κατοικούν (οι Κιμμέριοι) στο κέντρο της Ανταρκτικής όπου και βρίσκεται ο Ποταμός Αχέρωντας που κατευθύνεται στον κάτω κόσμο,τον Άδη και που οι Κιμμέριοι εισπράττουν τα διόδια για το πέρασμα.
Στο σημείο αυτό θα κάνω μια περιγραφή της Ανταρκτικής:


Όπως βλέπετε στην εικόνα στην μέση της υπάρχει ένας μεγάλος κόλπος και στην άκρη αυτή του κόλπου ένα ακρωτήριο,φαίνεται καθαρά στους χάρτες του GOOGLE το οποίοι έχει ένα χαρακτηριστικό σχήμα μυτερού ξίφους το ακρωτήριο αντάρα.Αυτό το είδος του σχήματος στην αρχαία ελληνική είναι το ιεροειδές(εξ' ου και το ιερόν οστούν ή κόκκυγας στην σπονδυλική στήλη λόγω σχήματος).Δίνω έμφαση στις λεπτομέρειες αυτές για να παρακολουθήσετε με άνεση το αρχαίο κείμενο που θα παραθέσω.Εδώ ο αρχαίος συγγραφέας χρησιμοποιεί την "Αργώ" για να δώσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν και όχι για να πει ότι το πλοίο μιλούσε.Το γιατί το κάνει αυτό μάλλον έχει σχέση με τα αρχαία μυστήρια.Στο κείμενο λοιπόν.
"Ει μη γαρ μ'ιερήσιν επιγράψαντες άκρησι κόλπον έσω γαίης τε και ατρυγέτοιο θαλάσσης ίξεσθ',αμ πέλαγος Ατλαντικόν εκτός ίκωμαι"

συνέχεια:

Ο περίπλους

---------------------------------

Προτείνουμε στα μεγάλα πτυχία,να ξεπλύνουν από τα μάτια τους τη λάσπη...της Βίβλου!!!!Δεν έγιναν όλα μέσα σε....6οοο χρόνια!!!!!!!

Δένδιας:"Έχω πολιτική ευθύνη,αλλά δεν παραιτούμαι"....

Η ένδεια του Δένδια!!!!!Ή η ένδοια; Διαλλέγετε.....
--------------------------------------------------------------------
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/

Από το βήμα της Βουλής ο κ. Δένδιας εξέφρασε την άποψη που παρακαλώ να αναρτήσετε σε όλα τα Blogs, καθώς γράφει… ιστορία

«Το γεγονός ότι δεν παραιτήθηκα [είπε ο Υπουργός] δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Βεβαίως, υπάρχει πολιτική ευθύνη και βεβαίως την έχει ο ομιλών την πολιτική ευθύνη. Την καταλόγισε στους άμεσους συνεργάτες του ως έκρινε και εάν έκρινε ότι την είχε και ο ίδιος στο βαθμό που έπρεπε, σας διαβεβαιώ ότι θα παραιτείτο. Και αυτό οφείλει να κάνει κάθε υπουργός».
Περισσότερα στις "Συγκλίνουσες Αντιθέσεις"

Οι λωποδύτες των ασφαλιστικών ταμείων που καταρρέουν...

Γνωρίζεται βέβαια ότι και στα ταμεία από πολύ παλιά υπήρχαν λωποδύτες!!!!!
Μάλιστα διορισμένοι από την εκάστοτε κυβέρνηση λωποδυτών,που με νόμο υποχρέωνε τα ταμεία να καταθέτουν τα λεφτά του κοσμάκη ΑΤΟΚΑ στην αρχή και αργότερα,όταν ο τόκος ήταν της τάξης του 20%-35% για χοντρούς καταθέτες,υποχρέωναν τα ταμεία να καταθέτουν τα λεφτά με τόκο ...4%!!!!!!!!!!!!
ΟΙ ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!!!!!
Και βγήκε χτες ο...Χαρίλαος...Καραμανλής σα βρεγμένη γάτα,να μας πει τι;;;;
ΤΙΠΟΤΑ........
----------------------------------------------------------------------
http://press-gr.blogspot.com/2009/03/blog-post_9796.html

Τα ασφαλιστικά ταμεία καταρρέουν...

... ενώ οι ένοχοι απολαμβάνουν ασυλία.

.
Από την Φιλελεύθερη Συμμαχία
.
H Φιλελεύθερη Συμμαχία, σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τη κατάρρευση του ασφαλιστικού ταμείου της Γενικής Τράπεζας προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε βάρος των ασφαλισμένων. Το συγκεκριμένο Ταμείο χρειάζεται μόνο για τις επικουρικές συντάξεις 850.000 ευρώ κάθε μήνα ενώ τα μηνιαία έσοδά του δεν ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ και, επιπλέον, δεν διαθέτει μετρητά…
Η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει κατ' επανάληψη επισημάνει ότι η ανάθεση της διαχείρισης των αποθεματικών των ταμείων σε Διοικητικά Συμβούλια απαρτιζόμενα από συνδικαλιστές και κομματικούς εγκάθετους μόνο την καταστροφή μπορεί να φέρει. Η κατάρρευση του ασφαλιστικού ταμείου της Γενικής Τράπεζας επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση καθώς ο πρόεδρος του Ταμείου κ. Ταυρής τοποθετήθηκε στη θέση αυτή, όχι λόγω κάποιων αποδεδειγμένων διαχειριστικών ικανοτήτων, αλλά γιατί διαπρέπει τα τελευταία χρόνια ταυτόχρονα ως συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ, ως αναπληρωτής οργανωτικός γραμματέας της ΓΣΕΕ και επιπλέον ως πρόεδρος του… Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.
Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υπενθυμίζει ότι έχει ήδη υποβάλει σχετική μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένων και των συνδικαλιστών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταμείων, δεδομένου ότι συμμετείχαν και αυτοί στη λήψη των αποφάσεων που ζημίωσαν τους ασφαλισμένους.
Πολλοί επιθυμούν να «ξεχνούν» ότι το αρμόδιο από τον νόμο όργανο για την επένδυση των διαθεσίμων κάθε Ταμείου είναι αποκλειστικά και μόνον το Διοικητικό του Συμβούλιο, δίχως απόφαση του οποίου...
ουδεμία πράξη αγοράς ή ρευστοποίησης μπορεί να συντελεστεί (ΥΑ 155/2002/Β-373 άρθρο 1).
Είναι βέβαιο ότι οι πολίτες, αν είχαν δυνατότητα επιλογής, δεν θα εμπιστεύονταν ποτέ τα χρήματά τους σε ασφαλιστικά ταμεία που τα διαχειρίζονται χρυσοκάνθαροι συνδικαλιστές όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Ιδίως μάλιστα εάν γνώριζαν ότι πρόσφατη μελέτη αναλυτών του ΟΟΣΑ που φέρει τον τίτλο «Pension Markets in Focus» αποδεικνύει ότι τα ελληνικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα βρίσκονται στην πρώτη θέση των χωρών του ΟΟΣΑ εξασφαλίζοντας εισόδημα 39,6% σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό τους.
Η Φιλελεύθερη Συμμαχία διεκδικεί τη μετάβαση σε ένα κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα και, ταυτόχρονα, την ελευθερία των ασφαλισμένων στο να μπορούν να επιλέγουν με ασφάλεια το τραπεζικό ή ασφαλιστικό ίδρυμα (ιδιωτικό ή δημόσιο) που θα τους προσφέρει την καλύτερη απόδοση των χρημάτων τους όταν συνταξιοδοτηθούν. Οι προτάσεις αυτές της Φιλελεύθερης Συμμαχίας κατατέθηκαν, αναλυτικά και υπεύθυνα, από στελέχη της στη Βουλή στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου για το ασφαλιστικό.

Πέθανε ο αστυνομικός που πυροβολήθηκε στη Νίκαια.

Πάει κι αυτός!!!
Εκτός υπηρεσίας,κυνήγησε το ληστή με την κουκούλα που είχε ληστέψει την τράπεζα στη Νίκαια.Πήγε στράφι.Για μια χούφτα ευρώ της τράπεζας.Για το απρόσωπο σύστημα λωποδυτών!!!!!!
Μήπως θα ενδιαφερθεί κάποιο γκόλντεν μπόϋ της τράπεζας να αποζημιώσει την οικογένειά του;ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ.
Μήπως θα ενδιαφερθεί αυτό το ανάλγητο κράτος για την οικογένειά του;ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ.
ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ....