17 Οκτωβρίου 2008

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ.Ο ΟΥΠΡΑΒΔΑ ΕΚ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ..."ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ!!!!!!!!

"Θησαυροφυλάκιον" Παπαρρηγόπουλου!

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Βιβλίον ένατον,τόμος Α',σελ.93.

(ΟΥΠΡΑΒΔΑ)-Ιουστινιανός

[ Ό Αναστάσιος αποθανών εν έτει 518,τέκνα δεν κατέλιπεν,αλλά μόνον τρεις ανεψιούς,οίτινες αναφαίνονται μεν βραδύτερον επί μίαν στιγμήν εις το θέατρον της ιστορίας,αλλά τω 518 δεν επεζήτησαν την υπερτάτην αρχήν.Τουλάχιστον ακωλύτως φαίνεται τότε αναγορευθείς βασιλεύς ο συγκλητικός και κόμης των λεγομένων εξκουβιτόρων,ό εστιν ηγεμών των βασιλικών σωματοφυλάκων Ιουστίνος,αρχηγέτης γενόμενος δυναστείας,ήτις δεν ήρξε μεν ειμή επί εξήκοντα έτη,αλλά δια του πρώτου αυτής διαδόχου,του Ιουστινιανού,του βασιλεύσαντος αμέσως ή εμμέσως περί τα τεσσαράκοντα έτη,απέβη πολύκροτος εν τη παγκοσμίω ιστορία.
Ό Ιουστίνος εγεννήθη περί την πόλιν των Σκούπων της Δαρδανίας παρά τον Αξιόν ποταμόν,εκ γονέων χωρικών,και ανήκεν εις μίαν των ποικίλων εκείνων βαρβάρων φυλών,αίτινες κατά τας προηγουμένας τρεις εκατονταετηρίδας είχον εγκατασταθή εις τας βορειοτέρας του κράτους επαρχίας.Πως ωνομάζετο πρότερον ο Ιουστίνος,άγνωστον.Το λατινικόν τούτο όνομα δεν έλαβε βεβαίως ειμή αφού,εισελθών ως στρατιώτης εις την βασιλικήν υπηρεσίαν,ήρχισε να προάγεται δια της ανδρείας αυτού εις ανώτερα αξιώματα.Συμπεραίνομεν τούτο εκ του ότι όλοι οι άλλοι γνωστοί αυτού συγγενείς προσέλαβον,ως θέλομεν ιδεί,λατινικά ονόματα αντί των προτέρων βαρβάρων,εκτός της του Ιουστίνου συζύγου,της εκ βαρβάρων ωσαύτως και ευτελών καταγομένης Λουπικίας,ήτις ότε εστέφθη Αυγούστα εχαιρετίσθη υπό των δήμων επί το ελληνικώτερον Ευφημία,τούτο διατηρήσασα το όνομα εν τη ιστορία.Ο Ιουστίνος λοιπόν μετωνομάσθη ούτω επί το λατινικώτερον.Κατά τα άλλα όμως παρέμεινε τοσούτον αμαθής,ώστε,αν πιστεύσωμεν τα ανέκδοτα του Προκοπίου,δεν εδύνατο να χαράξη ουδέ τα τέσσαρα γράμματα,εξ ών συνέκειτο η λέξις legi (η σημαίνουσα λατινιστί ανέγνων),ήν συνήθιζον έτι τότε οι βασιλείς της Ανατολής να γράφωσιν ιδία χειρί επί των διαταγμάτων.Όθεν εδέησε να εγκολαφθώσι τα τέσσαρα ταύτα γράμματα επί ξύλου,ουχί όμως εν είδει σφραγιστήρος,οίον μεταχειρίζονται σήμερον οι μη ειδότες γράφειν' αλλά διατρυπηθέντος του ξύλου από της μιας πλευράς αυτού μέχρι της άλλης κατά τον τύπον των ειρημένων γραμμάτων.Και ιδού πως εγίνετο χρήσις του ξύλου τούτου.Ενεχειρίζετο τω βασιλεί γραφίς βαφείσα δια της βαφής ήν μετεχειρίζοντο οι βασιλείς γράφοντες,επετίθετο το ξύλον εις την οικείαν του διατάγματος θέσιν,οι δε περί τον βασιλέα,λαβόμενοι της χειρός αυτού,περιήγον συν τη γραφίδι καθ' όλας τας εντομάς των τεσσάρων γραμμάτων και ούτως εσχηματίζετο η βασιλική υπογραφή.Ου μόνον δε εφημίζετο επί τοσούτον αμαθής,αλλά ήτο και γέρων ήδη,διότι εβασίλευσεν εις ηλικίαν ετών 68' και είχε μεν στρατιωτικάς τινας αρετάς,και εξησφάλισε το κράτος από των επιδρομών των αρκτώων βαρβάρων,αλλ' ήθελε βεβαίως παρέλθει ακατονόμαστος εάν δεν είχε παρ' εαυτόν συνεργόν όλως εαυτού διάφορον,τον ανεψιόν και διάδοχόν του Ιουστινιανόν.

Ο Ιουστινιανός εγεννήθη ωσαύτως εν Δαρδανία' και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Ιστόκ,η δε μήτηρ,η του Ιουστίνου αδελφή,Βιγλενίτζα,αυτός ούτος δε Ουπράβδα,είχον δηλαδή άπαντες ονόματα καθ' όλας τας πιθανότητας σλαυικά,τα οποία,αφού ο Ιουστίνος μετεκαλέσατο τον ανεψιόν αυτού εις Κωνσταντινούπολιν,και εξεπαίδευσεν αυτόν και προήγαγε,μετεφράσθησαν εις την λατινικήν,ή επί το λατινικώτερον διεμορφώθησαν,το μεν Ιστόκ εις Σαββάτιον,το δε Βιγλενίτζα εις Βιγιλαντίαν,το δε Ουπράβδα εις Ιουστινιανόν.
Δεν ηξεύρομεν πως προέκυψαν εις μέσον τα λατινικά ταύτα ονόματα.Συνήθως οι πρότερον εν Κωνσταντινουπόλει βασιλεύσαντες ή άλλως πρωταγωνιστήσαντες βάρβαροι ελληνιστί μετωνομάζοντο,οι δε δήμοι της πρωτευούσης και αυτήν,ως είδομεν,την σύζυγον του Ιουστίνου δι' ελληνικού ονόματος προσηγόρευσαν.Ότι τα λατινικά εκείνα ονόματα συνδυάζονται μετά του βουλεύματος όπερ επεδίωξεν ο Ιουστινιανός του ν' ανορθώση το αρχαίον ρωμαικόν κράτος,είναι ενδεχόμενον.Αλλά ο θείος του,ο πρώτος μετονομάσας εαυτόν Ιουστίνον,δύσκολον είναι να παραδεχθώμεν ότι είχε διανοηθή τοιούτό τι. Ούτε η προβεβηκυία ηλικία καθ' ήν ήρχισεν αναφαινόμενος,ούτε η αμάθειά του επιτρέπουσι τοιαύτην εικασίαν.Το πιθανώτερον λοιπόν είναι ότι ο μεν θείος ωνομάσθη Ιουστίνος εκ τύχης,ο δε Ιουστινιανός ο μελετήσας την ανόρθωσιν του ρωμαικού κράτους,ωφελήθη εκ του λατινικού εκείνου ονόματος ίνα εκλατινίση τό τε εαυτού και τα των συγγενών ονόματα.]
___________ ______________ ____________
________________ ______________________
[ Ό Ιουστίνος εγεννήθη περί την πόλιν των Σκούπων της Δαρδανίας παρά τον Αξιόν ποταμόν,εκ γονέων χωρικών,και ανήκεν εις μίαν των ποικίλων εκείνων βαρβάρων φυλών,αίτινες κατά τας προηγουμένας τρεις εκατονταετηρίδας είχον εγκατασταθή εις τας βορειοτέρας του κράτους επαρχίας.Πως ωνομάζετο πρότερον ο Ιουστίνος,άγνωστον]
-Που γεννήθηκε ο θείος του ΟΥΠΡΑΒΔΑ(Ιουστινιανού);
-
Στα ΣΚΟΠΙΑ της πάλαι ποτέ ονομαζομένης ΔΑΡΔΑΝΙΑΣ!

-Σε ποιά τέλος πάντων φυλή ανήκε;
-
Σε μία από τις βάρβαρες ποικίλες φυλές,δηλαδή,ούτε Ρωμαίος,ΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΑΣ,αλλά μιας άγνωστης ΒΑΡΒΑΡΗΣ φυλής!

-Πότε αυτές οι αγνώστου ταυτότητος ΒΑΡΒΑΡΕΣ φυλές,εγκαταστάθηκαν στις ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΕΣ επαρχίες του Ανατολικού Ρωμαικού κράτους;
-
Τις προηγούμενες,από το 518,τρεις εκατονταετηρίδες!
______ __________ __________ ______
[εξησφάλισε το κράτος από των επιδρομών των αρκτώων βαρβάρων]
-Από ποιούς εξασφάλισε το Ανατολικό Ρωμαικό κράτος;
-
Από τους άλλους βάρβαρους της Βόρειας Ευρώπης,της πιο κοντινής στο Βορρά,που κατέβαιναν προς τη Μεσόγειο,και έτσι κινδύνευε η δική τους βαρβαρική κατοχική εξουσία!
______ __________ __________ ______
[Ο Ιουστινιανός εγεννήθη ωσαύτως εν Δαρδανία' και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Ιστόκ,η δε μήτηρ,η του Ιουστίνου αδελφή,Βιγλενίτζα,αυτός ούτος δε Ουπράβδα,είχον δηλαδή άπαντες ονόματα καθ' όλας τας πιθανότητας σλαυικά,τα οποία,αφού ο Ιουστίνος μετεκαλέσατο τον ανεψιόν αυτού εις Κωνσταντινούπολιν,και εξεπαίδευσεν αυτόν και προήγαγε,μετεφράσθησαν εις την λατινικήν,ή επί το λατινικώτερον διεμορφώθησαν,το μεν Ιστόκ εις Σαββάτιον,το δε Βιγλενίτζα εις Βιγιλαντίαν,το δε Ουπράβδα εις Ιουστινιανόν.]
-Που γεννήθηκε ΚΑΙ ο ΟΥΠΡΑΒΔΑ-Ιουστινιανός;
-
Στη Δαρδανία,ωσαύτως στα ΣΚΟΠΙΑ!
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΙΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΡΩΜΑ-Ι-ΚΟ ΚΡΑΤΟΣ,ΗΤΑΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ"!
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΟΥΠΡΑΒΔΑ-ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!
ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΩΝΗΣΟΥΝ:
"ΖΗΤΩ Η 'ΕΛΛΗΝΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ"!
_______________ _________________
Ο "Ιουστίνος",που δε γνωρίζουμε το βαρβαρικό όνομά του,γεννήθηκε στα Σκόπια της Δαρδανίας.!

Ώπα,πως ονομάζεται η χώρα στην οποία ανήκουν τα Σκόπια;
-ΔΑΡΔΑΝΙΑ-στα βαρβαρικά Νταρντάνσκα-στα σλαύικα ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ!
Ή μήπως κάνουμε λάθος;

Πείτε του Γκρούεφσκι,και σε ΟΛΟΥΣ τους υποστηρικτές του,ότι αν δεν το γνώριζαν,ΤΩΡΑ το μαθαίνουν!
Οι Σκούποι της Δαρδανίας,είναι τα Σκόπια της Βαρντάρσκα!

ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ,
δηλαδή,ΞΥΛΑ ΑΠΕΛΕΚΗΤΑ,ΣΤΟΚΟΙ.!

Κλέβουν αρχαία,για να τα παρουσιάσουν σαν...Σκοπιανά:::

http://hellenicrevenge.blogspot.com/

ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΚΛΕΒΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ? ΚΑΙ ΣΤΑ BLOG ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ?Δημοσιεύουμε e-mail αναγνώστη

ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΚΛΕΒΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΣΠΗΛΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ .

ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΦΥΓΑΔΕΥΤΗΚΑΝ
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΠΑΡΟΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.


ΕΔΩ ΠΛΕΟΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΩΣ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ , Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΘΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ , ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ.

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ( ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ) ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟΥΣΕΣ.