17 Οκτωβρίου 2008

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ.Ο ΟΥΠΡΑΒΔΑ ΕΚ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ..."ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ!!!!!!!!

"Θησαυροφυλάκιον" Παπαρρηγόπουλου!

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Βιβλίον ένατον,τόμος Α',σελ.93.

(ΟΥΠΡΑΒΔΑ)-Ιουστινιανός

[ Ό Αναστάσιος αποθανών εν έτει 518,τέκνα δεν κατέλιπεν,αλλά μόνον τρεις ανεψιούς,οίτινες αναφαίνονται μεν βραδύτερον επί μίαν στιγμήν εις το θέατρον της ιστορίας,αλλά τω 518 δεν επεζήτησαν την υπερτάτην αρχήν.Τουλάχιστον ακωλύτως φαίνεται τότε αναγορευθείς βασιλεύς ο συγκλητικός και κόμης των λεγομένων εξκουβιτόρων,ό εστιν ηγεμών των βασιλικών σωματοφυλάκων Ιουστίνος,αρχηγέτης γενόμενος δυναστείας,ήτις δεν ήρξε μεν ειμή επί εξήκοντα έτη,αλλά δια του πρώτου αυτής διαδόχου,του Ιουστινιανού,του βασιλεύσαντος αμέσως ή εμμέσως περί τα τεσσαράκοντα έτη,απέβη πολύκροτος εν τη παγκοσμίω ιστορία.
Ό Ιουστίνος εγεννήθη περί την πόλιν των Σκούπων της Δαρδανίας παρά τον Αξιόν ποταμόν,εκ γονέων χωρικών,και ανήκεν εις μίαν των ποικίλων εκείνων βαρβάρων φυλών,αίτινες κατά τας προηγουμένας τρεις εκατονταετηρίδας είχον εγκατασταθή εις τας βορειοτέρας του κράτους επαρχίας.Πως ωνομάζετο πρότερον ο Ιουστίνος,άγνωστον.Το λατινικόν τούτο όνομα δεν έλαβε βεβαίως ειμή αφού,εισελθών ως στρατιώτης εις την βασιλικήν υπηρεσίαν,ήρχισε να προάγεται δια της ανδρείας αυτού εις ανώτερα αξιώματα.Συμπεραίνομεν τούτο εκ του ότι όλοι οι άλλοι γνωστοί αυτού συγγενείς προσέλαβον,ως θέλομεν ιδεί,λατινικά ονόματα αντί των προτέρων βαρβάρων,εκτός της του Ιουστίνου συζύγου,της εκ βαρβάρων ωσαύτως και ευτελών καταγομένης Λουπικίας,ήτις ότε εστέφθη Αυγούστα εχαιρετίσθη υπό των δήμων επί το ελληνικώτερον Ευφημία,τούτο διατηρήσασα το όνομα εν τη ιστορία.Ο Ιουστίνος λοιπόν μετωνομάσθη ούτω επί το λατινικώτερον.Κατά τα άλλα όμως παρέμεινε τοσούτον αμαθής,ώστε,αν πιστεύσωμεν τα ανέκδοτα του Προκοπίου,δεν εδύνατο να χαράξη ουδέ τα τέσσαρα γράμματα,εξ ών συνέκειτο η λέξις legi (η σημαίνουσα λατινιστί ανέγνων),ήν συνήθιζον έτι τότε οι βασιλείς της Ανατολής να γράφωσιν ιδία χειρί επί των διαταγμάτων.Όθεν εδέησε να εγκολαφθώσι τα τέσσαρα ταύτα γράμματα επί ξύλου,ουχί όμως εν είδει σφραγιστήρος,οίον μεταχειρίζονται σήμερον οι μη ειδότες γράφειν' αλλά διατρυπηθέντος του ξύλου από της μιας πλευράς αυτού μέχρι της άλλης κατά τον τύπον των ειρημένων γραμμάτων.Και ιδού πως εγίνετο χρήσις του ξύλου τούτου.Ενεχειρίζετο τω βασιλεί γραφίς βαφείσα δια της βαφής ήν μετεχειρίζοντο οι βασιλείς γράφοντες,επετίθετο το ξύλον εις την οικείαν του διατάγματος θέσιν,οι δε περί τον βασιλέα,λαβόμενοι της χειρός αυτού,περιήγον συν τη γραφίδι καθ' όλας τας εντομάς των τεσσάρων γραμμάτων και ούτως εσχηματίζετο η βασιλική υπογραφή.Ου μόνον δε εφημίζετο επί τοσούτον αμαθής,αλλά ήτο και γέρων ήδη,διότι εβασίλευσεν εις ηλικίαν ετών 68' και είχε μεν στρατιωτικάς τινας αρετάς,και εξησφάλισε το κράτος από των επιδρομών των αρκτώων βαρβάρων,αλλ' ήθελε βεβαίως παρέλθει ακατονόμαστος εάν δεν είχε παρ' εαυτόν συνεργόν όλως εαυτού διάφορον,τον ανεψιόν και διάδοχόν του Ιουστινιανόν.

Ο Ιουστινιανός εγεννήθη ωσαύτως εν Δαρδανία' και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Ιστόκ,η δε μήτηρ,η του Ιουστίνου αδελφή,Βιγλενίτζα,αυτός ούτος δε Ουπράβδα,είχον δηλαδή άπαντες ονόματα καθ' όλας τας πιθανότητας σλαυικά,τα οποία,αφού ο Ιουστίνος μετεκαλέσατο τον ανεψιόν αυτού εις Κωνσταντινούπολιν,και εξεπαίδευσεν αυτόν και προήγαγε,μετεφράσθησαν εις την λατινικήν,ή επί το λατινικώτερον διεμορφώθησαν,το μεν Ιστόκ εις Σαββάτιον,το δε Βιγλενίτζα εις Βιγιλαντίαν,το δε Ουπράβδα εις Ιουστινιανόν.
Δεν ηξεύρομεν πως προέκυψαν εις μέσον τα λατινικά ταύτα ονόματα.Συνήθως οι πρότερον εν Κωνσταντινουπόλει βασιλεύσαντες ή άλλως πρωταγωνιστήσαντες βάρβαροι ελληνιστί μετωνομάζοντο,οι δε δήμοι της πρωτευούσης και αυτήν,ως είδομεν,την σύζυγον του Ιουστίνου δι' ελληνικού ονόματος προσηγόρευσαν.Ότι τα λατινικά εκείνα ονόματα συνδυάζονται μετά του βουλεύματος όπερ επεδίωξεν ο Ιουστινιανός του ν' ανορθώση το αρχαίον ρωμαικόν κράτος,είναι ενδεχόμενον.Αλλά ο θείος του,ο πρώτος μετονομάσας εαυτόν Ιουστίνον,δύσκολον είναι να παραδεχθώμεν ότι είχε διανοηθή τοιούτό τι. Ούτε η προβεβηκυία ηλικία καθ' ήν ήρχισεν αναφαινόμενος,ούτε η αμάθειά του επιτρέπουσι τοιαύτην εικασίαν.Το πιθανώτερον λοιπόν είναι ότι ο μεν θείος ωνομάσθη Ιουστίνος εκ τύχης,ο δε Ιουστινιανός ο μελετήσας την ανόρθωσιν του ρωμαικού κράτους,ωφελήθη εκ του λατινικού εκείνου ονόματος ίνα εκλατινίση τό τε εαυτού και τα των συγγενών ονόματα.]
___________ ______________ ____________
________________ ______________________
[ Ό Ιουστίνος εγεννήθη περί την πόλιν των Σκούπων της Δαρδανίας παρά τον Αξιόν ποταμόν,εκ γονέων χωρικών,και ανήκεν εις μίαν των ποικίλων εκείνων βαρβάρων φυλών,αίτινες κατά τας προηγουμένας τρεις εκατονταετηρίδας είχον εγκατασταθή εις τας βορειοτέρας του κράτους επαρχίας.Πως ωνομάζετο πρότερον ο Ιουστίνος,άγνωστον]
-Που γεννήθηκε ο θείος του ΟΥΠΡΑΒΔΑ(Ιουστινιανού);
-
Στα ΣΚΟΠΙΑ της πάλαι ποτέ ονομαζομένης ΔΑΡΔΑΝΙΑΣ!

-Σε ποιά τέλος πάντων φυλή ανήκε;
-
Σε μία από τις βάρβαρες ποικίλες φυλές,δηλαδή,ούτε Ρωμαίος,ΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΑΣ,αλλά μιας άγνωστης ΒΑΡΒΑΡΗΣ φυλής!

-Πότε αυτές οι αγνώστου ταυτότητος ΒΑΡΒΑΡΕΣ φυλές,εγκαταστάθηκαν στις ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΕΣ επαρχίες του Ανατολικού Ρωμαικού κράτους;
-
Τις προηγούμενες,από το 518,τρεις εκατονταετηρίδες!
______ __________ __________ ______
[εξησφάλισε το κράτος από των επιδρομών των αρκτώων βαρβάρων]
-Από ποιούς εξασφάλισε το Ανατολικό Ρωμαικό κράτος;
-
Από τους άλλους βάρβαρους της Βόρειας Ευρώπης,της πιο κοντινής στο Βορρά,που κατέβαιναν προς τη Μεσόγειο,και έτσι κινδύνευε η δική τους βαρβαρική κατοχική εξουσία!
______ __________ __________ ______
[Ο Ιουστινιανός εγεννήθη ωσαύτως εν Δαρδανία' και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Ιστόκ,η δε μήτηρ,η του Ιουστίνου αδελφή,Βιγλενίτζα,αυτός ούτος δε Ουπράβδα,είχον δηλαδή άπαντες ονόματα καθ' όλας τας πιθανότητας σλαυικά,τα οποία,αφού ο Ιουστίνος μετεκαλέσατο τον ανεψιόν αυτού εις Κωνσταντινούπολιν,και εξεπαίδευσεν αυτόν και προήγαγε,μετεφράσθησαν εις την λατινικήν,ή επί το λατινικώτερον διεμορφώθησαν,το μεν Ιστόκ εις Σαββάτιον,το δε Βιγλενίτζα εις Βιγιλαντίαν,το δε Ουπράβδα εις Ιουστινιανόν.]
-Που γεννήθηκε ΚΑΙ ο ΟΥΠΡΑΒΔΑ-Ιουστινιανός;
-
Στη Δαρδανία,ωσαύτως στα ΣΚΟΠΙΑ!
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΙΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΡΩΜΑ-Ι-ΚΟ ΚΡΑΤΟΣ,ΗΤΑΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ"!
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΟΥΠΡΑΒΔΑ-ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!
ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΩΝΗΣΟΥΝ:
"ΖΗΤΩ Η 'ΕΛΛΗΝΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ"!
_______________ _________________
Ο "Ιουστίνος",που δε γνωρίζουμε το βαρβαρικό όνομά του,γεννήθηκε στα Σκόπια της Δαρδανίας.!

Ώπα,πως ονομάζεται η χώρα στην οποία ανήκουν τα Σκόπια;
-ΔΑΡΔΑΝΙΑ-στα βαρβαρικά Νταρντάνσκα-στα σλαύικα ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ!
Ή μήπως κάνουμε λάθος;

Πείτε του Γκρούεφσκι,και σε ΟΛΟΥΣ τους υποστηρικτές του,ότι αν δεν το γνώριζαν,ΤΩΡΑ το μαθαίνουν!
Οι Σκούποι της Δαρδανίας,είναι τα Σκόπια της Βαρντάρσκα!

ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ,
δηλαδή,ΞΥΛΑ ΑΠΕΛΕΚΗΤΑ,ΣΤΟΚΟΙ.!

6 σχόλια:

 1. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ .ΑΡΚΕΤΑ ΥΠΟΦΕΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΙΧΩΝΙΑ.ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΟΙΡΙΧΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.ΑΣ ΑΣΧΩΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ.ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ..ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ..ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΕΟ ΕΜΦΥΛΙΟ.ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ Κ.ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ SITE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.WWW.ANTIPLIROFORISI.TK>>

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΕΙ SITES ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΡΑΒΙΝΟΥΣ,Η ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ. ΚΑΙ ΑΛΛΑ SITES ΔΗΘΕΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΒΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΘΛΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΗ Η ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΗΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΚΩΤΟΘΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ,ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥΣ? ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ?ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ,ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ..ΕΜΦΥΛΙΟΣ...ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΟΜΦΑΛΟΣΚΟΠΙΣΗ.ΜΗΝ ΑΠΟΔΟΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΕΡΕΥΝΑ,....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΟΘΗΣΩ ΤΑ SITES ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΝΤΩΣΗ ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΗΝΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΑΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΑΙΩΝ..ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ...ΑΝ ΜΑΣ ΣΕΙΡΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΕΜΦΙΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ....ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ..??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φίλοι,από πότε η ΙΣΤΟΡΙΚΗ πραγματικότητα,είναι αιτία ή αφορμή εμφυλίου πολέμου;
  Από πότε οι πράξεις κατακτητών θεωρούνται απλά λάθη;Δηλαδή οι Γερμανοί όταν έκαιγαν τα Καλάβρυτα,έκαναν απλά λάθος;
  Ο Παπαρρηγόπουλος ήταν ακραιφνής χριστιανός(δικαίωμά του αναφαίρετο),αλλά ως ιστορικός,θεωρείται από τους πιο καλούς.Μήπως πρέπει να εξαφανίσουμε ΚΑΙ αυτόν,επειδή κατέγραψε την Α-ΛΗΘΕΙΑ και μάλιστα ενίοτε "κολοβή" διότι προσπάθησε να ωραιοποιήσει τα γεγονότα εκείνης της περιόδου;
  Έχουμε να χωρίσουμε κάτι,για να "σκοτωθούμε μεταξύ μας",όταν διαβάζουμε την ιστορική πραγματικότητα;
  Δηλαδή ο Παπαρρηγόπουλος με το να καταγράψει την Α-ΛΗΘΕΙΑ της ιστορίας,προσπάθησε να προκαλέσει εμφύλιο;Η πρώτη έκδοση της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,έγινε την περίοδο 1860-1874.
  Ο ίδιος χρησιμοποιεί ως πηγές του,ιστορικούς χριστιανούς,εθνικούς,λαικούς,κληρικούς,και γενικά αναφέρεται σε πλήθος ανθρώπων,οι οποίοι έζησαν και κατέγραψαν τα γεγονότα,ο καθένας στην εποχή του!
  Ένα μικρό παράδειγμα:
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
  Βιβλίον όγδοον,σελ.274,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑ.
  [...Είναι γνωστόν ότι ο Ζώσιμος δεν επαινεί συνήθως ειμή τους εθνικούς,τους δε χριστιανούς εν γένει πικρώς στηλιτεύει,ώστε ευλόγως εκ της αφηγήσεως αυτού δυνάμεθα να συμπεράνωμεν,ότι ο μεν γέρων Μουσώνιος και δύο αυτού υιοί είχον μείνει πιστοί εις το αρχαίον θρήσκευμα,ο δε τρίτος υιός,ο Αντίοχος,είχεν ασπασθή το νέον δόγμα.Πλην τούτου ο Ευνάπιος ιστορεί,ότι οι μοναχοί διηυκόλυναν πολύ την επιδρομήν του Αλαρίχου,βεβαιών επί λέξεως ότι "τοιαύτας αυτώ τας πύλας απέδειξε της Ελλάδος,η των τα φαιά ιμάτια εχόντων ακωλύτως προσπαρεισελθούσα ασέβεια." Εκ τούτων πιθανόν υπελήφθη ότι ο Ρουφίνος,περί την εκτέλεσιν των προδοτικών αυτού βουλευμάτων,ωφελήθη προ πάντων από την κατά της ειδωλολατρείας αντιπάθειαν των χριστιανών,οίτινες,ευάριθμοι όντες εις την ενταύθα Ελλάδα και μέχρι των χρόνων τούτων βλέποντες τους εθνικούς ακωλύτως εκπληρούντας τα της λατρείας αυτών,ήσαν διατεθειμένοι να συμμαχήσωσι μετά των Γότθων ίνα καταφέρωσιν επί τέλους καιρίαν κατά των αντιπάλων πληγήν.Ήσαν δε οι Γότθοι αρειανοί μεν αλλ' ουδέν ήττον χριστιανοί και επιτήδειοι να συντελέσωσιν εις τον θρίαμβον των συμμάχων αυτών,ιδίως δια της των ιερών καταστροφής....]
  Και στην επόμενη σελίδα,275.
  [...
  Όπωσδήποτε ο Αλάριχος,αναχωρήσας εκ Θράκης,προήλασε κατ' αρχάς εις την Μακεδονίαν και έπειτα εις την Θεσσαλίαν "πάντα καταστρεφόμενος τα εν μέσω." Περί τας αρχάς δε του 396 γενόμενος πλησίον των Θερμοπυλών,ανήγγειλε λάθρα την άφιξιν αυτού προς τε τον Αντίοχον,τον ανθύπατον,και προς τον Γερόντιον,τον προιστάμενον της εν Θερμοπύλαις φυλακής.Και εν τω άμα ο Γερόντιος,αναχωρήσας μετά των φυλάκων,αφήκεν ελευθέραν και ακώλυτον εις τους βαρβάρους την εις την Ελλάδα είσοδον.Οι δε,καθοδηγούμενοι υπό πολυαρίθμων μοναχών,κατεπλημμύρησαν πάντα τα μεταξύ Θερμοπυλών και Αττικής,Λοκρίδα,Φωκίδα,Βοιωτίαν,λεηλατούντες και καταστρέφοντες χώρας και πόλεις,και τους μεν άνδρας ηβηδόν αποσφάττοντες,παίδας δε και γυναίκας αγεληδόν συνεπαγόμενοι.Η συμφορά υπήρξε τασαύτη ώστε ο πεντηκονταετίαν βραδύτερον ακμάσας Ζώσιμος βεβαιοί,ότι μέχρι των χρόνων αυτού εφαίνοντο έτι τα στίγματα αυτής.]

  Μήπως πρέπει να εξαφανίσουμε ΟΛΗ την ιστορία μας,γιατί ενοχλεί;
  Όπως φυσικά γνωρίζετε,κάποιοι άλλοι έσβησαν ό,τι ενοχλεί.Γιαυτό προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας κάνουν να ξεχάσουμε ποιοί είμαστε και που μας κατάντησαν.
  Γιατί ξέρουν ότι για να σβήσει ένας λαός,πρέπει να ξεχάσει την ιστορία του.......
  Πάντως "απειλές εμφυλίου",τύπου "Καραμανλής ή τάνκς" ή "Καραμανλής ή χάος",μόνο οι κρατούντες εκστομίζουν,όταν αισθάνονται ότι κινδυνεύει η εξουσία τους και τα συμφέροντά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παρακαλείσθε εσείς οι ανώνυμοι που είχατε απαντήσει,επειδή ο δαίμων του διαδικτύου(κακός χειρισμός),είχε ως αποτέλεσμα να απωλεσθεί το σοβαρό σχολιό σας,αν θέλετε να το ξαναστείλετε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή