29 Απριλίου 2021

Πατρική Διδασκαλία ή Αδελφική Διδασκαλία; Διάλεξε.

 «Κλείσατε τα αυτία σας και μη δώσετε καμμίαν ακρόασιν εις ταύτας τας νεοφανείς ελπίδας της ελευθερίας και να είσθε κατά πολλά βέβαιοι, ότι αι δόξαι και αι διδασκαλίαι αυτών, καθ' όσον εδυνήθημεν να καταλάβωμεν και πραγματικώς από τα έθνη οπού εδέχθησαν αυτός να γνωρίσωμεν, κοντά οπού είναι ενάντια εις τα ρητά της Θείας Γραφής και των αγίων αποστόλων, οπού μας προστάζουν να υποτασσώμεθα εις τας υπερεχούσας αρχάς [...] [Άνθιμος, πατριάρχης Ιεροσολύμων Πατρική Διδασκαλία (1798)]


 «Βλέπων το κατά των βαρβάρων τυράννων της Ελλάδος μίσος αυξανόμενον επί μάλλον και μάλλον, ηθέλησεν ο φιλότουρκος συγγραφεύς να κοιμήση την δικαίαν των Γραικών αγανάκτησιν [...]. Εύκολον είναι να καταλάβη τις από ταύτα, ότι οι τοιούτοι πλεονέκται πρέπει να φοβώνται την καταστροφήν των Τούρκων ως ιδίαν αυτών καταστροφήν, και των Γραικών την ελευθερίαν ως απαρηγόρητον αυτών δυστυχίαν». [Αδαμάντιος Κοραής, Αδελφική Διδασκαλία (1798)]

 Ο δρόμος για την Επανάσταση του 1821 δεν υπήρξε στρωμένος με ροδοπέταλα. Πέρα από τους Οθωμανούς και τους λοιπούς εξωτερικούς κινδύνους, οι Έλληνες Διαφωτιστές και επαναστάτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την απόλυτα εχθρική προς τις αξίες της ελευθερίας και ανεξαρτησίας, ανώτατη ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.https://www.politeianet.gr/books/9789606272318-korais-adamantios-iwritegr-patriki-kai-adelfiki-didaskalia-319422