01 Νοεμβρίου 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ

http://pyrisporos.blogspot.com/

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ


Εκδήλωση προς τιμήν του Άγγελου Σικελιανού θα πραγματοποιηθεί την Αρτεμισία ημέρα (Δευτέρα) 3 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Παχτίτη.

6aggelos

Ο Άγγελος Σικελιανός είναι ο φλογερός Έλλην που αναβίωσε το αρχαίο δράμα στους φυσικούς χώρους που αυτό γεννήθηκε, δηλ. στο αρχαίο θέατρο (πρώτη παράσταση στους Δελφούς με τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου).

Δημιούργησε τις Δελφικές Εορτές παρά τις λοιδορίες των συγχρόνων του, καθιέρωσε αθλητικά αγωνίσματα σύμφωνα με το αρχαιοελληνικό τυπικό, αναπαράστησε Μακεδόνες πολεμιστές, ιππείς και αγήματα οπλιτών στα πρότυπα των αρχαίων απεικονίσεων με εκπληκτικές χορογραφίες.

………………………………………

Πάνω απ’ όλα ήταν ένας μεγάλος ποιητής. Ένας φλογερός οραματιστής που στο πνεύμα και τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας και στον Όλυμπο ως σύμβολό τους, προσέβλεπε για την αναγέννηση του τόπου αυτού αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Η δικτατορία του ’36 και στη συνέχεια ο πόλεμος, έδωσαν τέλος σ’ ό,τι έκτιζε και στις προσδοκίες του για την επανελλήνιση. Συνέχισε όμως ν’ αγωνίζεται μέχρι το τέλος της ζωής του μέσα σε φοβερά αντίξοες συνθήκες.

…………………………………

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

  • Την προβολή σπάνιων κινηματογραφικών ντοκουμέντων απ’ τις Δελφικές γιορτές του 1927 και του 1930 (αρχείο Θ. Κοτανίδη).
    ………………………………………………….
  • Την προβολή σπάνιων κινηματογραφικών ντοκουμέντων απ’ τους γυμνικούς αγώνες και τους αγώνες οπλιτοδρομίας που με την δική του συμβολή διοργανώθηκαν στην Θεσσαλονίκη (αρχείο Θ. Κοτανίδη).
    ……………………………………………………
  • Έκθεση Βιβλίου των έργων του Άγγελου Σικελιανού με την ευγενή συνδρομή του βιβλιοπωλείου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ (Ερμού 61).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περί όρων "ελληνισμός","εθνικός","ειδωλολάτρης","χριστιανός" και το έντεχνον μπέρδεμα!!!

["Εν αυτή τη Ασία πριν επέλθη η συγχώνευσις,αι "πόλεις" διεκρίνοντο από των πέριξ "εθνών",και εις πολλά δημόσια έγγραφα βεβαιούται επισήμως η τοιαύτη διάκρισις.Επί παραδείγματος,εν τη μεταξύ Ρωμαίων και του βασιλέως της Συρίας Αντιόχου Γ',εγγόνου Αντιόχου Β',συνθήκη περί ειρήνης,ής το κείμενον περιεσώθη εις ημάς παρά Πολυβίω,φέρεται ο εξής όρος'"αν δέ τινες των πόλεων ή των εθνών προς ά γέγραπται μη πολεμείν Αντίοχον,πρότεροι εκφέρωσι πόλεμον,εξέστω πολεμείν Αντιόχω.Των δε εθνών και πόλεων τούτων μη εχέτω την κυρίαν αυτός,μηδ'εις φιλίαν προσαγέσθω." Αλλά και εις άλλας συνθήκας και επιγραφάς καταφαίνεται η διάκρισις εκείνη των "πόλεων",ό εστι των ελληνικών ιδρυμάτων,προς τα "έθνη",ό εστι προς τους εγχωρίους κατοίκους,ώστε επί ικανόν χρόνον,ο όρος "εθνικός" ήτο εν χρήσει εις την Ανατολήν κατ'αντίθεσιν προς τον "ελληνισμόν",ενώ βραδύτερον ου μόνον εξέλιπεν η αντίθεσις,αλλά,παραδόξου τροπής των πραγμάτων,συνέβη απ'εναντίας να ταυτισθώσι τα δύο εκείνα ονόματα.Τωόντι,μετά την εισαγωγήν του χριστιανισμού,επειδή το νέον θρήσκευμα ευκολώτερον μεν επεκράτησεν εις τας πόλεις,δυσκολώτερον δε εις την ύπαιθρον χώραν,ό εστιν εις τα έθνη,και η ειδωλολατρεία παρέμεινε πολύ εις τα έθνη ταύτα,δια τούτο εθνικός και ειδωλολάτρης απέβησαν ταυτοσήμαντα.Αφ'ετέρου δε,επειδή η ειδωλολατρεία,κατά τους πρώτους του χριστιανισμού αιώνας,εταυτίζετο προς τον ελληνισμόν,κατήντησαν ούτω να ταυτισθώσιν οι δύο πρότερον τοσούτον αντίθετοι όροι "εθνικός" και "Έλλην",μέχρις ού,εκλιπόντος παντάπασι του αρχαίου θρησκεύματος περί την δεκάτην εκατονταετηρίδα,και συγχρόνως εξελληνισθείσης της εν Κωνσταντινουπόλει χριστιανικής μοναρχίας,έπαυσεν επί τέλους το όνομα Έλλην να σημαίνη τον εθνικόν και εξ εναντίας απέβη βραδύτερον επί μακρόν χρόνον καθ'όλην την Ανατολήν συνώνυμον του χριστιανού.]
"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον έβδομον,σελ.172,εκδόσεων ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.

"τίμησον το αρχαίον κλέος του έθνους τούτου ποιητών και πολεμιστών"["Αύτη δε υπήρξε βεβαίως η ευτυχεστέρα περίοδος της ρωμαικής κυριαρχίας.Ο χρηστός Τραιανός,ο βασιλεύσας από του 98 μέχρι του 117,ανεδείχθη είς των εξαιρέτων του ελληνικού έθνους ευεργετών.Επί Τραιανού απεστάλη εις την Ελλάδα ο Μάξιμος ως διορθωτής των ελευθέρων πόλεων,ήτοι ως έκτακτος απεσταλμένος,εντολήν έχων να ρυθμίση τα εσωτερικά των πόλεων τούτων πράγματα.Εις τούτον δε τον Μάξιμον έδωκεν ο του βασιλέως υπουργός και πιστός φίλος Πλίνιος ο νεώτερος,οδηγίας μαρτυρούσας,ότι αν υπήρξαν Ρωμαίοι εξυβρίσαντες την ασθενή Ελλάδα,πολλοί όμως αυτών εσεβάσθησαν τα ιερά αυτής ερείπια.
{Ευτυχή Μάξιμε,έλεγον αι οδηγίαι εκείναι,ο αυτοκράτωρ σε πέμπει εις την Αχαίαν,εις την Ελλάδα,εις την πατρίδα της κομψότητος,των γραμμάτων,της γεωργίας.Εν τη μακαρία εκείνη γη ο αυτοκράτωρ ανατίθησιν εις σε πόλεις ελευθέρας,άνδρας ελευθέρους,των οποίων αι αρεταί,αι πράξεις,αι συμμαχίαι,αι συνθήκαι,ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ,σκοπόν κύριον είχον την διατήρησιν και την υπεράσπισιν της ελευθερίας,του καλλίστου τούτου των δικαιωμάτων της φύσεως,Κατανόησον το μέγεθος της ανατεθείσης σοι εντολής.Τίμησον τους θεούς τους κτίτορας της των Αθηναίων πατρίδος,τίμησον το αρχαίον κλέος του έθνους τούτου ποιητών και πολεμιστών,σεβάσθητι το ιερόν γήρας των πόλεων.Μη λησμονήσης ποτέ ότι οι Ρωμαίοι ημείς από της Αττικής παρελάβομεν το δημόσιον ημών δίκαιον,και ότι, ενώ επιβάλλομεν εις τα νικηθέντα έθνη τους νόμους ημών,επικαλούμεθα παρά των Ελλήνων τους νόμους τους οποίους εις εαυτούς έδωκαν.Έχε προ οφθαλμών ότι Αθηνών,ότι Λακεδαίμονος άρχεις,και ότι σκληρόν και βάρβαρον είναι να εξυβρίσης την σκιάν της απολεσθείσης ελευθερίας.Ενθυμού μάλλον οποίαι υπήρξαν αι πόλεις αύται ή οποίαι σήμερον εισί.}
Και αι αγαθαί αύται οδηγίαι φαίνεται ότι ετηρήθησαν ακριβώς υπό του Μαξίμου,εάν κρίνωμεν εκ τούτου ότι οι πάντες Έλληνες ανέθεσαν εν Ολυμπία ανδριάντα του Τραιανού.
Κατά δυστυχίαν δεν γνωρίζομεν λεπτομερέστερον τας υπό του βασιλέως τούτου επιδαψιλευθείσας εις την Ελλάδα χάριτας' τούτο μόνον εκ του Παυσανίου μανθάνομεν,ότι ηύξησε τον αριθμόν των ελευθέρων πόλεων,αναδείξας ελευθέρους και αυτονόμους τους εν Μεσσηνία Μοθωναίους.Σημειώσωμεν προς τούτοις ότι,του Τραιανού βασιλεύοντος,εκτίσθη εν Αθήναις,επί του λόφου του Μουσείου,του κειμένου προς το νοτιοδυτικόν της Ακροπόλεως,το μέχρι σήμερον σωζόμενον,ει και οικτρώς ηκρωτηριασμένον,μνημείον Φιλοπάππου του Βησαιέως όστις ήτο έγγονος Αντιόχου του δ',του τελευταίου βασιλέως της εν Συρία Κομμαγηνής,ό εστιν απόγονος του περιφανούς των Σελευκιδών οίκου.Ο Φιλόπαππος ούτος όστις πιθανώς ευηργέτησε την πόλιν δια της ευπορίας αυτού,απέθανεν ενταύθα ως πολίτης Αθηναίος' επελέγετο δε Βησαιεύς εκ δήμου Βήσης εις όν κατελέχθη."

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον όγδοον,σελ.65,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.
_______________________
[[ Κατά δυστυχίαν δεν γνωρίζομεν λεπτομερέστερον τας υπό του βασιλέως τούτου επιδαψιλευθείσας εις την Ελλάδα χάριτας ]]

Πολύ "περίεργο",το σκοτάδι γύρω από τον Τραιανό!!!!
Ενώ σε άλλους αυτοκράτορες της Ρώμης "φόρτωσαν" όλες τις καταστροφές μάλιστα παραφουσκωμένες!!!!!
Για τον Τραιανό,μη βρίσκοντας τίποτα καταστροφικό να του προσάψουν,και λόγω της υπερπροστασίας προς τους Έλληνες,τον "εξαφάνισαν"!!!!!!