30 Μαρτίου 2010

Ποιος Χριστός? Αυτός που τσακώνεται με τη Σαμαρείτιδα ,από ποιούς θα έρθει η σωτηρία του Ισραήλ;

1 Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης- Ιω 3:26
2 αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζεν, αλλ' οι μαθηταί αυτού-
3 αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαίαν.
4 Έπρεπε δε να περάση διά της Σαμαρείας.
5 Έρχεται λοιπόν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον υιόν αυτού. Γεν 33:19, Γεν 48:22, Ιησ 24:32
6 Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη.
7 Έρχεται γυνή τις εκ της Σαμαρείας, διά να αντλήση ύδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Δος μοι να πίω.
8 Διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλιν, διά να αγοράσωσι τροφάς.
9 Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρείτις· Πως συ, Ιουδαίος ων, ζητείς να πίης παρ' εμού, ήτις είμαι γυνή Σαμαρείτις; Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτας. Λκ 9:52, Ιω 8:48
10 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ' αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων.
11 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ είναι βαθύ· πόθεν λοιπόν έχεις το ύδωρ το ζων; Ιερ 2:13
12 μήπως συ είσαι μεγαλήτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όστις έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού και οι υιοί αυτού και τα θρέμματα αυτού;
13 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· Ιω 6:58
14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Ιω 3:16, Ιω 6:27, Ιω 6:35, Ιω 6:54, Ιω 7:38
15 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ.
16 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ύπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ.
17 Απεκρίθη η γυνή και είπε· Δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα·
18 διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου
· τούτο αληθές είπας.
19 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Λκ 7:16, Λκ 24:19, Ιω 6:14
20 Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Δτ 12:5, Δτ 12:11, Α' Βασ 9:3, Β' Χρ 7:12
21 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα.
22 Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων
. Β' Βασ 17:29, Γεν 12:3, Γεν 18:18, Γεν 22:18, Γεν 26:4, Εβρ 7:14

ΙΩΑΝΝΗΣ,κεφ.4.
----
1.-Γιατί κρύβεται από τους Φαρισαίους;Επειδή,λέει,κάνει περισσότερες...βαπτίσεις από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή!!!!

2.-Τι φοβήθηκε και την κοπανάει από την Ιουδαία και πάει στη Σαμάρεια;;;

3.-Καλά,ένας Υιός Θεού,είναι δυνατόν να...κουράζεται;;;;

4.-Διψάει ο Υιός του Θεού;;;

5.-Τι μας λέει εδώ ο Ιωάννης;Ότι η Σαμαρείτιδα τον ρωτάει λέγοντάς του,πως ένας Ιουδαίος ζητά νερό από μια Σαμαρείτιδα;Και δίνει αμέσως την εξήγηση της άρνησής της,ότι δηλαδή οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρείτες βρίσκονται σε διχόνοια!!!!!!!!!

6.-Και την αρχίζει στο ψηστήρι παρακαλώντας την δεύτερη φορά να του δώσει να πιεί(είχε κορακιάσει από τη δίψα ο...Υιός Θεού),λέγοντάς της,άμα μου δώσεις να πιώ,εγώ θα σου δώσω ζωντανό νερό

7.-Φέρτα από δω,φέρτα από κει,νερό δεν ήπιε!!!!Και του ρίχνει την ατάκα η Σαμαρείτις:
Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχομαι εδώ να αντλώ.

8.-Κόκκαλο ο...Υιός,αλλάζει κουβέντα και της ρίχνει τη σπόντα,:έλα με τον κηδεμόνα σου..ε,συγγνώμη,ήθελα να γράψω,με τον άντρα σου....Όχι,πέστε μου,σε μια περιοχή το πολύ 40 χιλιόμετρα ακτίνα,μια γυναίκα που έχει αλλάξει ΠΕΝΤΕ άνδρες και συζεί με έναν ΕΚΤΟ,είναι ή δεν ένα σπάνιο φαινόμενο,ειδικά για εκείνη την εποχή;;;;
Και είναι δυνατόν,να μην το είχαν γράψει οι...εφημερίδες(οι κουτσομπόλες) της εποχής;;;
Τώρα μένει κάγκελο η Σαμαρείτις,ένα-ένα το σκορ στις ατάκες,στις μπηχτές και στις σπόντες,αλλά ως παμπόνηρη γυνή,λέει μέσα της,δε θα μου βγεις εσύ από πάνω και του τη ρίχνει:Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης.Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν

9.-Και εκείνη την ώρα,τα παίρνει ο...Υιός και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο!!!
Άκου,γυναίκα,να τόχεις υπόψιν σου,ότι ούτε στο όρος τούτο ούτε και στα Ιεροσόλυμα θα μπορέσετε να προσκυνήσετε τον Πατέρα,γιατί εσείς ΔΕΝ ξέρετε τι προσκυνήτε,ενώ ΕΜΕΙΣ το ξέρουμε εκείνο που προσκυνούμε και ξέρουμε ότι η σωτηρία θα έρθει από τους Ιουδαίους!!!ΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΣ...ΥΙΕ;;;ΟΧΙ...ΕΣΥ;;;;Και τι ήταν αυτό που ΕΣΕΙΣ ξέρατε,ενώ οι Σαμαρείτες το αγνοούσαν;;;
Εν τω μεταξύ νερό δεν είχε πιεί ακόμα!!!!!!!

Πηγή...

Μπορείτε αν θέλετε να διαβάσετε πολλά...χριστιανικά παραμυθάκια περί της Σαμαρείτιδος στο διαδίκτυο... 

ΑΒΑΤΟ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!!! - Τρομοκρατία στην Ελλάδα.

Αυτές οι εικόνες που βλέπετε στο βίντεο είναι μόνο η αρχή. Οι καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες της πολυπολιτισμικότητας έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές απο τους κατοίκους της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ανθρωποι που μέχρι χθές το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε ήταν να περνάνε καλά και να βλέπουν όλες τις ηλίθιες σειρές στα μεγάλα καναλια της TV ξεκίνησαν να αντιδρούν στην εγκληματικότητα και την τρομοκρατία της πολυφυλετικής κοινωνίας.
Βέβαια το σχέδιο αντικατάστασης και αφανισμού των Ελλήνων έχει προβλέψει και για την περίπτωση που θα ξεσηκωθούν οι Ελληνες.

Στην Ελλάδα το 95% των λαθρομεταναστών ανήκουν σε εθνη τα οποία είναι τα πλέον αιμοσταγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ή άγρια και απάνθρωπη εγκληματικότητα που επιδεικνύουν οι λαθρομετανάστες εναντίον των Ελλήνων να τρομάζει την πλειοψηφία.
 Πηγή...

Πριν είκοσι χρόνια η προδοτική κυβέρνηση Δρακουμέλ(Μητσοτάκη),με υπουργό τον Σαμαρά,άνοιξε τα σύνορα...Από τότε όλες οι επόμενες προδοτικές κυβερνήσεις έκαναν τα πάντα ώστε να φτάσει στη σημερινή κατάσταση η χώρα...Βέβαια,την απόλυτη ευθύνη την έχουν οι Έλληνες ψηφοφόροι-πολίτες...Μετά από πολύ λίγα χρόνια,δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα ένας...Έλληνας στην Αθήνα...Μη νομίζουν τα "καγιενάκια" ότι θα γλυτώσουν...Γιατί η πυρκαγιά κατακαίει και τα..."χλωρά" μαζί με τα..."ξερά"...Αυτές οι εικόνες που είδατε,θυμίζουν...Κάϊρο...Μομπάσα...Νέο Δελχί...Καμπούλ...Καράτσι...Τίρανα...Τσάϊνα τάουν...Χάρλεμ...και άλλες...πολιτισμένες πόλεις,μα...Αθήνα δεν θυμίζουν με τίποτα... 

"Η Σημαία κατ'αρχάς είναι ένα πανί με χρώμα,το οποίο καλώς ή κακώς έχουμε προσκυνήσει τόσα χρόνια..."!!!!Τάδε έφη "ελληνίς"(Αλβανίς) μαθήτρια...


Aποκωδικοποιώντας την πραγματική εικόνα του θέματος από τον γνωστό προπαγανδιστικό τρόπο που το παρουσιάζουν τα ΜΜΕ. Σας παρουσιάζουμε το παρακάτω βίντεο...
Είναι γεγονός ότι στα περισσότερα σχολεία του κέντρου της Αθήνας το 40% των μαθητών αποτελείται απο παιδιά μεταναστών, τα οποία σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο θα αποκτήσουν σύντομα την Ελληνική ιθαγένεια.... Επειδή η νεολαία αποτελεί το μέλλον και τη φυσική συνέχεια κάθε πολιτισμού.
Πόσο "έτοιμα" είναι αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;;; Πώς πραγματικά βλέπουν την ιστορία , την κουλτούρα και τις παραδόσεις μας ;;; Μήπως απλά... συμβιβάζονται - προς το παρόν - με την Ελληνική κουλτούρα , μη έχοντας άλλη επιλογή λόγο ηλικίας αλλά... μεγαλώνοντας, θα ήθελαν να την αλλάξουν για πάντα;
Μας έκανε πραγματικά εντύπωση ακούγοντας τη νεαρή Αλβανίδα μαθήτρια (εν δυνάμει Ελληνίδα, που θα δείτε στο βίντεο) να λέει πως η Ελληνική σημαία είναι απλά ένα πανί με χρώμα , που εξ αιτίας του έχει σκοτωθεί πολύ κόσμος, ενώ μιλά για τις παρελάσεις κάνοντας λόγω για κατάλοιπα της χούντας (!) Δεδομένου ότι η νεαρή Αλβανίδα μαθήτρια δεν είναι καν σε θέση να γνωρίζει για την εποχή της χούντας στην Ελλάδα, πόσο μάλλον για το εάν οι παρελάσεις είναι κατάλοιπα της , αφού την εποχή εκείνη , η νεαρή μαθήτρια δεν είχε καν γεννηθεί!
Η συνολική στάση της προβληματίζει, όχι τόσο για τις περίεργες για την ηλικία της θέσεις της, αλλά γιατί πραγματικά αποκαλύπτει από πόσο μικρή ηλικία φροντίζουν ορισμένοι να "ποτίσουν" τα παιδιά ανθελληνικό φαρμάκι. Προετοιμάζοντάς τα - από πιτσιρίκια - αντί να προσαρμόζονται στο κοινωνικό σύνολο και να σεβαστούν την κουλτούρα και τις παραδόσεις της χώρας που τους φιλοξενεί, να έχουν "εμποτιστεί" με τέτοιες ιδέες, που να νιώθουν καταπιεσμένα από παιδιά , δημιουργώντας τους έτσι την ανάγκη στην πρώτη ευκαιρία να κάνουν την δική τους επανάσταση .
Πηγή http://tiresias-press.blogspot.com