24 Απριλίου 2011

Τα...αργύρια.

Το μεγάλο κόλπο της δήθεν ανάστασης έχει αναλυθεί στο  μυστικό της Παρασκευής από τον Μιχάλη Καλόπουλο.
Εδώ θα παρακολουθήσουμε για λίγο τις ύποπτες ενέργειες των Φαρισαίων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να γκρεμιστεί την τελευταία στιγμή όλο το σχέδιο που είχαν οργανώσει με τόσους κόπους για πολλούς αιώνες...
Αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πάντα πήγαιναν ομαλά,έπρεπε κάτι να κάνουν για να διασφαλίσουν το αίσιο τέλος του έργου...
Διότι πως θα μπορούσαν να  ανανήψουν και να μεταφέρουν τον Τζεσούα από τον...τάφο,αν ο Πιλάτος κατά λάθος έβαζε Ρωμαίους στρατιώτες,μη μυημένους,να τον φυλάνε;Έτσι έτρεξαν αμέσως... 

[...
62 Και τη επαύριον, ήτις είναι μετά την παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον
63 λέγοντες· Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζων, Μετά τρείς ημέρας θέλω αναστηθή. Μτ 16:21, Μτ 17:23, Μτ 20:19, Μκ 8:31, Μκ 10:34, Λκ 9:22, Λκ 18:33, Λκ 24:6
64 Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλισθή ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσι προς τον λαόν, Ανέστη εκ των νεκρών· και θέλει είσθαι η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης.
65 Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος· Έχετε φύλακας· υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε. 
66 Οι δε υπήγον και ησφάλισαν τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθον και επιστήσαντες τους φύλακας.
...]
Κατάφεραν λοιπόν να προσπεράσουν και αυτόν τον σκόπελο,τοποθετώντας δικούς τους φύλακες,όχι βέβαια μη τυχόν και...αναστηθεί,αλλά για να κρατούν..."τσίλιες" ώστε οι θεράποντες να κάνουν το έργο τους ανενόχλητοι και χωρίς λάθη,διότι και το παραμικρό θα ήταν καταστροφικό για τη ζωή του πρωταγωνιστή...
Κι αφού όλα είχαν τελειώσει χωρίς προβλήματα κι ενώ περίμεναν με αγωνία...έφτασαν οι φύλακες φέρνοντας τα νέα...
[...
11 Ενώ δε αυταί απήρχοντο, ιδού, τινές των φυλάκων ελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα,
12 Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά,
13 λέγοντες· Είπατε ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ ημείς εκοιμώμεθα.
14 Και εάν ακουσθή τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, ημείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμει αμερίμνους. 

15 Εκείνοι δε λαβόντες τα αργύρια, έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά τοις Ιουδαίοις μέχρι της σήμερον.
...]
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?ver=0&b=40&c=27&l=0&s=14&v=

Έτσι μέχρι σήμερα οι μόνοι που γνωρίζουν την αλήθεια,αφού είναι αυτοί που οργάνωσαν τα πάντα είναι οι Εβραίοι...
Καλό...Πεσάχ...πρόβατα...

Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ