20 Σεπτεμβρίου 2009

O Uri Geller ήταν στον κατάλογο των «εχθρών» που συντάχθηκε από τον Michael Jackson?

Ο πρώην mager του βασιλιά της POP Dieter Wiesner ισχυρίζεται πώς ο Michael Jackson είχε μια λίστα με ανθρώπους που πίστευε ότι ήταν ήθελαν να τον καταστρέψουν.
Μέσα στη λίστα λοιπόν εκτός των άλλων βρίσκεται το όνομα του Uri μαζί με έναν άλλο πρώην φίλο τον RABBI SCHMULEY BOTEACH. Ο Dieter αποκάλυψε ότι έγραψε το έγγραφο, για να παραδοθεί στους στενούς συνεργάτες του Jacko.
O manager είπε: «Μερικές φορές ήταν λίγο παρανοϊκό. "Θα τον ρωτήσω, Michael, τι κάνεις; " Είπε, «Οι άνθρωποι αυτοί με κυνηγούν και θέλουν να καταστρέψουν τη ζωή μου."
Ο Uri πρόσφατα παραδέχθηκε ότι είχε μια βραχώδη σχέση με τον Michael και συχνά φώναζε σε αυτόν κατά των ναρκωτικών που έπαιρνε.
Η ψύχρα στη φιλική σχέση των δύο ξεκίνησε το 2002, όταν Uri γνώρισε στον Jacko τον MARTIN BASHIR που πήγε να κάνει ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ. "Έπεσα έξω με τον Michael Jackson, μερικές φορές," είπε στις ειδήσεις του Channel Four τον Ιούνιο. "Δεν τον κατηγορώ για να μην μιλάμε για μένα, γιατί, δυστυχώς, δυστυχώς τον σύστησα στον Martin Bashir."
O Uri Geller υποστηρίζει ότι οι σχέσεις τους είχαν ξαναφτιάξει πριν από το θάνατο του.
Πηγή...

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός το πότε και πως πέθανε ο Michael Jackson.


Βαρθολομαίος:"Η εν Τριάδι Μονάς της Ζωής εφώτισε δια της αληθούς θεογνωσίας την Ελλάδα και απεσκυβάλισε τον δωδεκάθεον μύθον εις τον ασφοδελόν λειμώνα

Ρε Έλληνες!...
Εσείς δεν είστε που καυχιέστε ότι είστε απόγονοι του...ΛΕΩΝΙΔΑ,του ΟΔΥΣΣΕΑ,του ΑΧΙΛΛΕΑ,του ΜΙΛΤΙΑΔΗ,του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κλπ....;
Κακώς κάκιστα καυχιέστε!Αυτοί,ρε,ήταν ειδωλολάτρες και όταν "φαντάζονταν την παρουσία των ΘΕΩΝ στον Όλυμπο έβριζαν τον..."έναν θεό",τον οποίον δια...
"
της θλιβεράς παρενθέσεως της ειδωλολατρίας",είχαν...εκδιώξει από το...όρος του!!!
Πως εσείς ωρέ Έλληνες καυχιέστε σήμερα ότι είστε απόγονοι τέτοιων βδελυρών,σκυβάλων ειδωλολατρών;...

Αποσπάσματα υβριστικά προς τους Έλληνες,του Τούρκου πρώην αξιωματικού του τουρκικού στρατού,διορισμένου τη συμφώνω γνώμη
της Τουρκίας,αρχιπροβατάρχη του...ποιμνίου των χριστιανών:

[Ήλθαμε εις τον γηραιόν Όλυμπον, όπου οι αρχαίοι πρόγονοί μας εφαντάζοντο την παρουσίαν των θεών των. Αβιάστως ήλθεν εις τον νουν μας η απάντησις του Μαντείου των Δελφών προς τον Ιουλιανόν τον Αποστάτην: «Είπατε τω βασιλεί: χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά.

Ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν· απέσβετο και λάλον ύδωρ», η οποία εξέφραζε τον οριστικόν και αμετάκλητον θάνατον της ειδωλολατρίας.]

Περιέργως πως,δέχεται το Μαντείον των Δελφών,αυτό το Μαντείον των..."ανύπαρκτων Δώδεκα Θεών",το Μαντείον των..."ειδωλολατρών" Ελλήνων!
Αυτό το Μαντείον,που είχε ιδρύσει ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ!Αυτόν τον..."ουδέποτε υπάρξαντα" Θεόν του Δωδεκαθέου!Όσο για τον υποτιθέμενο "χρησμό",φέρτε μας την απόδειξη!
Φαντάζεται ΚΑΙ ο ίδιος την παρουσία του Θεού Απόλλωνα!

[Ηκούσαμε και ένα εκ των συνοδών ημών να υποτονθορίζη καθ’ οδόν τους στίχους γνωστού άσματος: «Αφού στον Όλυμπο οι θεοί τ’ αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά κι αυτοκτονήσανε», ο οποίος δείχνει πως έχει περάσει εις την ψυχήν του λαού το οριστικόν τέλος της θλιβεράς παρενθέσεως της ειδωλολατρίας, παρά τας κωμικάς οψίμους προσπαθείας ωρισμένων να εγείρουν εσχάτως θέμα αναβιώσεως της, ως την ονομάζουν, «Θρησκείας των Ελλήνων».]

Που να ακούσεις τραγογένη ρασοφόρε κατακτητή,να...υποτονθορίζω το:"Δεν είμαι απόγονος του Αυνάν..."!

Και μόνο η τόσο...υψηλή αναφορά για την αναβίωση της Θρησκείας μας,δείχνει το πόσο έχετε τρομοκρατηθεί!Το...κωμικόν της υποθέσεως,εν καιρώ...!

[Οι Έλληνες έχουν Θρησκείαν! Όχι το ουδέποτε υπάρξαν δωδεκάθεον, αλλά Θρησκείαν αληθινήν, μεμαρτυρημένην, ζώσαν, σφριγώσαν, αγίαν, σώζουσαν εν τω προσώπω του υπέρ ημών Σαρκωθέντος, Παθόντος, Σταυρωθέντος, Αναστάντος εκ των νεκρών και αιωνίως Ζώντος μετά του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος Ιησού Χριστού! Με αυτήν την αγίαν Πίστιν του Χριστού πορεύονται τας τελευταίας δύο χιλιετίας και δοξάζονται εν τω φωτί του Ευαγγελίου όσον ολίγα έθνη της γης!]

Γιατί τότε σφάξατε τους Έλληνες,για το..."το ουδέποτε υπάρξαν δωδεκάθεον";
"Δια των νέων άρα τούτων νόμων,ο Κωνσταντίνος ουδέν άλλο έπραξεν ή να κυρώση την παρ'αυτού ανέκαθεν καθιερωθείσαν ανεξιθρησκείαν,πεπειθώς,ως έλεγεν,ότι αυτή και μόνη αρκεί να επιφέρη εν ειρήνη τον θρίαμβον της αληθείας.
Και όμως η ειδωλολατρεία ήρχισεν έκτοτε να πάσχη συμφοράς,αίτινες,οσημέραι αυξάνουσαι,έμελλον προιόντος του χρόνου,επί των διαδόχων του Κωνσταντίνου,να καταντήσωσιν εις επίσημον κατ'αυτής διωγμόν...
...Επί πάσιν η λαμπρά προστασία ήν αναφανδόν ήδη απένειμεν ο βασιλεύς εις τους χριστιανούς,ενεθάρρυνεν αυτούς επί τοσούτον ώστε πολλάκις επεχείρησαν οίκοθεν δηώσεις τας οποίας ούτε οι νόμοι ούτε η Κυβέρνησις έτι επέτρεπον.Όθεν έκτοτε δυνάμεθα να υπολάβωμεν τον χριστιανισμόν ουχί μεν νόμω,πράγματι όμως οριστικώς εν τω κράτει κατισχύσαντα...
...Αλλ'ο αρχαίος βίος δεν έμελλε να παραδώση τα όπλα αμαχητί εις τον νέον...
...Η εθνική κοινωνία περιήλθε προς τον χριστιανισμόν εις ποικίλας και πολλάκις αντιθέτους σχέσεις'.....
Αποσπάσματα από την "ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",βιβλίον όγδοον,εκδόσεων ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ,του Κ.Παπαρρηγόπουλου ο οποίος ήταν όπως φαίνεται και από το ύφος της γραφής του,αλλά και από αυτήν την ομολογίαν του σφοδρότατος υποστηρικτής του χριστιανισμού,άρα και εξωραιστής των ιστορικών γεγονότων της περιόδου κατά την οποίαν η επίθεσις εναντίον του Ελληνισμού,ευρισκόταν στην πιο καίρια φάσιν του!!!Παρόλο που προσπαθεί να αποκρύψει,λοιδωρόντας μάλιστα τους εθνικούς ως ειδωλολάτρας και "εις όργια ελεεινά παρεκτραπέντας"!!!

[Είδαμε, λοιπόν, ένα εντυπωσιακόν «παλληκαρόβουνο», το οποίον δεσπόζει ηγεμονικώς της ελληνικής χερσονήσου και στολίζει με την ωραιότητά του τον τόπον και είναι όρος του Θεού! Του Ενός και Μόνου, του εν Τριάδι προσκυνουμένου, εις τον Οποίον είναι αφιερωμένη η περίπυστος αύτη Μονή, καθώς και η άλλη, από την ανατολικήν του Ολύμπου πλευράν, η του Οσίου Διονυσίου.]

Χαχαχα!Καλά ο ένας..."θεός" ο Γιαχβέ,πότε την κοπάνησε από το...Σινά;Η περίπτυστος μονή,είναι απλά ένα κατακτητικό φυλάκιο,το οποίο εν καιρώ θα κατεδαφισθεί.Και η άλλη...μαζί με τις άλλες...Τα πάντα ρει.

[Η εν Τριάδι Μονάς της Ζωής εφώτισε δια της αληθούς θεογνωσίας την Ελλάδα και απεσκυβάλισε τον δωδεκάθεον μύθον εις τον ασφοδελόν λειμώνα του εξωτέρου σκότους! Ο Όλυμπος δεν ρίπτει πλέον κεραυνούς οργής επί των κεφαλών των ανθρώπων, αλλά δια της χάριτος, του φωτός και της δυνάμεως του Ευαγγελίου, το οποίον εβιώθη και βιούται πλουσίως εις τας υπωρείας του, θεραπεύει την «ύβριν», εξαγνίζει συνειδήσεις, καλλιεργεί την αγάπην, προσφέρει ελπίδα, μεταμορφώνει εν Χριστώ και ανάγει εις ύψος θεώσεως όσους θέλουν να ακούσουν το μήνυμά του!]

"Η εν Τριάδι Μονάς της Ζωής εφώτισε δια της αληθούς θεογνωσίας την Ελλάδα και απεσκυβάλισε τον δωδεκάθεον μύθον εις τον ασφοδελόν λειμώνα του εξωτέρου σκότους!"
[ Ως προς τα οικιακά σκύβαλα μαζεύονται από το Δήμο δύο φορές την εβδομάδα από κάθε σπίτι και απορρίπτονται στο σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη. Εκεί καταλήγουν και όλα τα σκύβαλα της μείζονος Λευκωσίας ακόμη και των γύρω χωριών. Ο κ. Αντρέας Αριστείδου μάς πληροφόρησε ότι για το σκουπιδότοπο του Κοτσιάτη υπάρχει η άποψη ότι μπορεί να δέχεται σκύβαλα για ακόμη 3-5 χρόνια, γιατί ο χώρος δεν ενδείκνυται]
Απόσπασμα περί σκυβάλων,για να καταλάβετε τι εννοεί ο μελανειμονών,από εδώ
Πέταξαν σαν σκουπίδια,λέει,τον
"δωδεκάθεον μύθον" στο χωράφι με τα σφερδούκλια,
του...
"εξωτέρου σκότους".
Έρχεται ο καιρός τραγόπαπα,που θα φάει εσάς το μαύρο σας σκοτάδι!

Ύβρις...!Δηλαδή ο Οδυσσέας,ο Αχιλλέας,ο Λεωνίδας,ο Μιλτιάδης,ο Αλέξανδρος και όλοι οι Έλληνες,ήταν μαλάκες και μαζόχες και βρίζανε τον εαυτό τους,όταν θυσίαζαν στους ΘΕΟΥΣ και έπαιρναν ΟΡΚΟ στο όνομά τους!

[Αυτό έπραττον αλλωστε οι Χριστιανοί συστηματικώς και εις δυσκόλους και ζοφεράς εποχάς,...]

"Ούτως επί παραδείγματος,ιδρυθείσης μετ'ολίγον της Κωνσταντινουπόλεως,μετεφέρθησαν εις τας πλατείας αυτής και τα παλάτια ο Πύθιος Απόλλων,και ο Σμίνθιος,και ο εν Δελφοίς τρίπους,και αι Ελικωνιάδες Μούσαι και άλλα.Επί πάσιν η λαμπρά προστασία ήν αναφανδόν ήδη απένειμεν ο βασιλεύς εις τους χριστιανούς,ενεθάρρυνεν αυτούς επί τοσούτον ώστε πολλάκις επεχείρησαν οίκοθεν δηώσεις τας οποίας ούτε οι νόμοι ούτε η Κυβέρνησις έτι επέτρεπον.Όθεν έκτοτε δυνάμεθα να υπολάβωμεν τον χριστιανισμόν ουχί μεν νόμω,πράγματι όμως οριστικώς εν τω κράτει κατισχύσαντα."
Απόσπασμα από το ίδιο κεφάλαιο του Παπαρρηγόπουλου!

Και επί Θεοδοσίου...

"Αλλ' επανέλθωμεν εις τα γεγονότα του πραγματικού βίου.Είδομεν πως ο Θεοδόσιος ο μέγας εξετέλεσεν εν Κωνσταντινουπόλει το κατά των αιρετικών διάταγμα αυτού. Τα αυτά ενηργήθησαν δι' επιτρόπων του βασιλέως εις όλας τας πόλεις της ανατολής όπου ιδίως ήκμαζεν ο αρειανισμός. Ουδέ περιωρίσθη ο βασιλεύς εις το να αποδώση τοις ορθοδόξοις όλας τας εκκλησίας και όλα τα ιερά ιδρύματα και κτήματα,αλλά,δια πολλών ετέρων θεσπισμάτων,οσημέραι αυστηρότερος προς τους αιρετικούς δεικνύμενος,πρώτον μεν αφήρεσεν από αυτών άπαντα τα πολιτικά δικαιώματα,έπειτα απεστέρησεν αυτούς του δικαιώματος του διαθέτειν,τελευταίον κατεδίκασε πολλούς εις εξορίαν,επιβαλών κατά τινων μάλιστα και την του θανάτου ποινήν. Συγχρόνως εξέδωκε νόμους αυστηρούς,δι' ών αφηρείτο εκ μέσου νυν μεν τούτο,νυν δ' εκείνο του αρχαίου ελληνικού βίου και ιδίως του αρχαίου ελληνικού θρησκεύματος. Ο Θεοδόσιος κατήργησεν εν έτει 394,δια νόμου,τον μέγαν ολυμπιακόν αγώνα,κατά την 293 Ολυμπιάδα αφ' ής ενίκησεν ο Κόροιβος' και εξέλιπεν ούτω τότε δια παντός η επιφανεστάτη εκείνη των αρχαίων ελληνικών πανηγύρεων. Ωσαύτως,επί βαρυτάταις χρηματικαίς ζημίαις και ύστερον επί ποινή θανάτου,απηγορεύθησαν αλληλοδιαδόχως αι εν ημέρα και εν νυκτί θυσίαι,αι ιεροσκοπίαι,η των ειδώλων λατρεία,η εις τους ναούς είσοδος και εν γένει πάσα δημοσία και απόρρητος τελετή του αρχαίου θρησκεύματος. Καθώς δε συνήθως συνέβαινε περί τα τοιαύτα η εκτέλεσις των νόμων τούτων υπερέβαλε πολλάκις και αυτήν αυτών την δεινήν αυστηρότητα. Οι κατά τας επαρχίας εξηγριωμένοι όχλοι,μη αρκούμενοι εις την κατάργησιν της λατρείας,ήθελον να καταστρέψωσι και αυτά τα οικοδομήματα εντός των οποίων αύτη ετελείτο. Αι πολιτικαί αρχαί ηναγκάζοντο να ενδώσωσιν ή έβλεπον αδιαφόρως την τοιαύτην των μνημείων εκείνων κατεδάφισιν. Τινές δε των επισκόπων και οι πλείστοι των μοναχών συνετέλουν προθυμότατα εις τον όλεθρον τούτον. Εις μάτην διεμαρτύροντο οι εθνικοί' εις μάτην ο περιώνυμος σοφιστής Λιβάνιος,επ' ελπίδι του να συγκινήση την ψυχήν του Θεοδοσίου,περιέγραφεν υπερβολικώτερον ίσως της αληθείας τα παθηματα του αρχαίου θρησκεύματος,λέγων προς τοις άλλοις' <οι δε μελανειμονούντες ούτοι...θέουσιν εφ' ιερά,ξύλα φέροντες και λίθους και σίδηρον,οι δε,και άνευ τούτων,χείρας και πόδας...των πρώτων δε κειμένων,δρόμος επί τα δεύτερα και τρίτα' τολμάται μεν ούν καν ταις πόλεσι' το πολύ δε εν τοις αγροίς...χωρούσι τοίνυν δια των αγρών ώσπερ χείμαρροι κατασύροντες δια των ιερών τους αγρούς.> Η φωνή αυτού δεν εισηκούσθη και το έργον της καταστροφής εκηκολούθησε. Τότε ανετράπη εκ βάθρων ο εν Αλεξανδρεία περίφημος ναός του Σεράπιδος,πάλαι ποτέ οικητήριον των επιστημών,και σώζων έτι κατά τους χρόνους τούτους τινά της αρχαίας σοφίας ίχνη. Τότε κατηδαφίσθη ο εν Απαμεία περικαλλής του Διός ναός. Τότε ηφανίσθησαν πλείστα άλλα της τέχνης αριστουργήματα ιδίως εν Συρία και εν Αιγύπτω' εις την ενταύθα Ελλάδα κατ' ευτυχίαν δεν φαίνονται τα τοιαύτα γενόμενα,ίσως διότι οι εθνικοί ήσαν ενταύθα πολλοί έτι και ισχυροί,ώστε οι του νέου δόγματος οπαδοί δεν ετόλμων να επιτεθώσι κατ' αυτών τοσούτον απροκαλύπτως.

Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας,....."

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Βιβλίον όγδοον,σελ.264,265,266

Κ.Παπαρρηγόπουλος.

Διαβάστε όλη την κατάπτυστη ομιλία εδώ

Μίλησαν ξανά οι κατακτητές της Ελλάδος...

Με κύριο χαρακτηριστικό τις αυθόρμητες θερμές εκδηλώσεις εκατοντάδων πιστών στο πρόσωπό του, αλλά και με αιχμηρές αναφορές – μηνύματα κατά
της ειδωλολατρίας (...με αφορμή την επίσκεψή του στον Όλυμπο), κύλησε η δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου σε περιοχές της Ι.Μ. Ελασσόνας, όπου συνοδεύεται από δεκάδες μητροπολίτες.
Νωρίς το πρωί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρακολούθησε την ιερατική σύναξη στη Μητρόπολη, και αμέσως μετά επισκέφθηκε και προσκύνησε την Ι.Μ. Αναλήψεως του Σωτήρος Συκέας Δήμου Ποταμιάς, όπου και εγκαινίασε τη νέα πτέρυγα της μονής. Εκατοντάδες κάτοικοι του Δήμου Ποταμιάς, οι καλόγριες της Μονής, ο δήμαρχος Ποταμιάς κ. Μήσιος και ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Νικ. Παλάσκας (εκ μέρους του νομάρχη Λάρισας) τον υποδέχθηκαν με θέρμη.
ΣΤΗ ΔΕΣΚΑΤΗ
Η επόμενη στάση του κ. Βαρθολομαίου (που συνοδευόταν από το μητροπολίτη Ελασσόνας κ. Βασίλειο) ήταν στην κωμόπολη της Δεσκάτης Γρεβενών, όπου το κέντρο της είχε κατακλυστεί στην κυριολεξία από άτομα όλων των ηλικιών, που τον υποδέχθηκαν με ζητωκραυγές και χειροκροτήματα, θέλοντας να του σφίξουν το χέρι. Παρόντες ο μητροπολίτης Γρεβενών κ. Σέργιος, ο νομάρχης Γρεβενών κ. Δημοσθ. Κουπτσίδης, ο δήμαρχος Δεσκάτης κ. Μίγκος (που τον προσφώνησαν), ο περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Λεούδης, ο βουλευτής και πρώην υπουργός κ. Χρ. Φώλιας, η έπαρχος Ελασσόνας κ. Μαμάρα, ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Πασχόπουλος, δήμαρχοι του νομού Γρεβενών, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, αιρετοί της
περιοχής, οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές του νομού Γρεβενών, εκπρόσωποι φορέων, κ.ά. Μετά την πανηγυρική υποδοχή, τις προσφωνήσεις των επισήμων και τον ευχαριστήριο λόγο του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας, τελέσθηκε δέηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου μετά το τέλος της, ο κ.
Βαρθολομαίος εγκαινίασε την αγιογράφηση του ναού, που έγινε με μεγάλη δωρεά Δεσκατιώτη ομογενή από την Αμερική. Στη συνέχεια, ο Δήμος Δεσκάτης παρέθεσε γεύμα στο κέντρο «Πέτρινο».
ΣΤΟ ΚΕΟΑΧ ΟΛΥΜΠΟΥ
Το απόγευμα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έτυχε θερμότατης και συγκινητικής υποδοχής στις εγκαταστάσεις του ΚΕΟΑΧ Ολύμπου, στη θέση «Βρυσοπούλες» (στα 1.900 μέτρα), όπου βρίσκεται ο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (τελέσθηκε δέηση). Επιθεώρησε άγημα στρατού και δέχθηκε το ιδιαίτερα θερμό καλωσόρισμα του αρχηγού του ΓΕΣ αντιστράτηγου Φράγκου Φραγκούλη, του διοικητή της 1ης Στρατιάς αντιστράτηγου Νάση, και του διοικητή των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού κ. Ρουσάκη. Παρόντες στην υποδοχή ακόμη ο αντινομάρχης Λάρισας κ. Γ. Φακής, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Νικ. Κατσαρός, ο δήμαρχος Ολύμπου κ. Γ. Καστανάρας, αιρετοί της περιοχής, φυσιολάτρες, μέλη χιονοδρομικών συλλόγων και επισκέπτες του μυθικού βουνού.
«Ήρθαμε εδώ σε μια περιοχή υψίστου φυσικού κάλλους και μένουμε εντυπωσιασμένοι για ό,τι αντικρίσαμε, αναπνέοντας τον αέρα του Ολύμπου. Εδώ είμαστε μεταξύ ουρανού και γης, αισθανόμαστε πιο κοντά στο Θεό. Στον ένα και μοναδικό Θεό μας, και φυσικά όχι στο
Δία.
Εδώ είναι ο θρόνος του Θεού...», τόνισε ο Πατριάρχης, και συνέχισε: «Συναντώ και πάλι εδώ τον πολύ καλό μου φίλο στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη, που υπηρέτησε και στην Άγκυρα και υπηρετεί την πατρίδα μας από θέση ευθύνης. Θέλω να του ευχηθώ επιτυχία στην αποστολή του, και εύχομαι να υπάρχει πάντα ειρήνη και συναδέλφωση μεταξύ των λαών...».
Προσφωνώντας τον κ. Βαρθολομαίο, ο αρχηγός του ΓΕΣ αντιστράτηγος Φραγκούλης, επισήμανε, ανάμεσα στα άλλα: «Το Πατριαρχείο ζει και θα συνεχίσει να ζει με την αγάπη των πανελλήνων και τη δική σας ξεχωριστή παρουσία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τον Ελληνικό Στρατό, Παναγιώτατε. Όλοι οι Έλληνες είναι στρατευμένοι σε μια ιδέα, που προάγει την ειρήνη, τον πολιτισμό, τις καλές και αγαθές σχέσεις με όλους τους γείτονες. Αυτό, όμως, δεν μεταφράζεται ότι εάν απαιτηθεί, δεν θα δώσει ο Στρατός μας
την αποστομωτική απάντηση στον επιβουλέα. Να ευλογείτε τον Ελληνικό Στρατό, να μας προστατεύει η Χάρη σας για να συνεχίσουμε να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης των Ελλήνων...».
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ
Παλλαϊκή πανηγυρική υποδοχή επεφύλαξαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (που έφτασε εκεί αργά το απόγευμα) εκατοντάδες πιστοί από την επαρχία Ελασσόνας και όμορους νομούς, οι οποίοι είχαν κατακλύσει κάθε γωνιά μέσα και έξω από το ιστορικό μοναστήρι.
Ο Εσπερινός που ακολούθησε έγινε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και μέσα σε ατμόσφαιρα κατάνυξης, ενώ έγινε και η επίσημη ενθρόνιση, δια χειρών του κ. Βαρθολομαίου, του ηγουμένου της Μονής αρχιμανδρίτη π. Νικάνορα Παπανικολάου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από το «άξιος –άξιος».
Στο χαιρετισμό του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ανάμεσα στα άλλα, τόνισε με νόημα: «Ήρθαμε στο γηραιό Όλυμπο, όπου οι αρχαίοι πρόγονοί μας εφαντάζοντο την παρουσία των θεών τους. Έχει περάσει πια στην ψυχή του λαού μας το οριστικό τέλος της θλιβεράς παρενθέσεως της ειδωλολατρίας, παρά τας κωμικάς οψίμους προσπαθείας ορισμένων να εγείρουν εσχάτως θέμα αναβιώσεως– όπως την αποκαλούν – θρησκείας των Ελλήνων. Οι Έλληνες έχουν θρησκεία. Όχι το ουδέποτε υπάρξαν δωδεκάθεο, αλλά θρησκεία αληθινή, μεμαρτημένην, ζώσαν, σφριγώσαν, σώζουσα. Με αυτή την αγία πίστη του Χριστού, πορεύονται τις τελευταίες δυο χιλιετίες. Είδαμε ένα εντυπωσιακό παλληκαρόβουνο, που δεσπόζει ηγεμονικώς της Ελληνικής Χερσονήσου και στολίζει με την ωραιότητά του τον τόπο αυτό, τον τόπο του ενός και μόνο Θεού...».
Ακολούθησαν τα Θυρανοίξια του παρεκκλησίου Τιμίου Προδρόμου.
Στις χθεσινοβραδινές εκδηλώσεις της Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου παρευρέθηκαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Φώτης Γκούπας, ο νομάρχης Λάρισας κ.
Λουκάς Κατσαρός, ο νομάρχης Πιερίας κ. Παπαστεργίου, η έπαρχος Ελασσόνας κ. Μαρία Μαμάρα, ο αρχηγός του ΓΕΣ κ. Φραγκούλης, ο διοικητής της Στρατιάς κ. Νάσης,
ο διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού κ. Ρουσάκης, ο δήμαρχος Ολύμπου κ. Καστανάρας, ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Πασχόπουλος, κ.ά.
Πηγή:www.eleftheria.gr

Κατακτητές σταματήστε επιτέλους να βρίζετε τους αρχαίους Έλληνες ως ειδωλολάτρες. Καθρέφτη δεν έχετε;
Και οι δόλιες ανακοινώσεις (μέσω χαιρετισμού) με απώτερο σκοπό την κατάσχεση ολοκλήρου του Ολύμπου ας σταματήσουν επιτέλους. Δεν σας φτάνουν αυτά που έχετε -αν και με οθωμανικούς τίτλους ιδιοκτησίας-και δεν τα επιστρέφετε στον λαό;

Και ευτυχώς παραδέχεστε ότι η θρησκεία σας είναι ζώσα. Κάθε ζωντανό ψοφάει κάποια στιγμή...


Μεγάλη ελληνική εφεύρεση για τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου!Το δαιμόνιο του Έλληνα!

Εργάτης – ρομπότ για ελαιοσυγκομιδή

Έναν εργάτη – ρομπότ που μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο συγκομιδής των ελιών, χωρίς να «τραυματίσει» το δέντρο, κατασκεύασε ο Πάνος Γκολφίνος από το Χελιδόνι του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Τη στιγμή που οι ελαιοπαραγωγοί θα ψάχνουν αγωνιωδώς για εργάτες για τη συγκομιδή των ελιών και θα…ετοιμάζουν τις τέμπλες, ο ίδιος θα πατά απλά το κουμπί του τηλεχειριστηρίου…
Τη στιγμή που οι μεγάλες εταιρίες γεωργικών μηχανημάτων παρουσιάζουν τα νέα συστήματα ελαιοσυγκομιδής, ο Πάνος Γκολφίνος χαμογελά με νόημα, αφού κατάφερε να κατασκευάσει ένα πρωτοποριακό ρομποτικό μηχάνημα που με μορφή και κινήσεις ανθρώπινου χεριού, με δόνηση, μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να ολοκληρώσει τη συγκομιδή εκατοντάδων ριζών ελιάς.

Ποιος είναι ο Πάνος Γκολφίνος

Ελαιοτριβέας από το Χελιδόνι, ο Πάνος Γκολφίνος είναι ένας εξαιρετικά εύστροφος άνθρωπος που οι πατέντες ήταν πάντα μια πρόκληση γι’ αυτόν. Αν και το σχολείο δεν ήταν η πρώτη του προτεραιότητα, η αγάπη για τη μηχανολογία του προσέφερε σημαντικές γνώσεις που αξιοποιεί στη δουλειά του καθημερινά αλλά βοηθώντας σε πολλές περιπτώσεις φίλους και συγχωριανούς, δίνοντας πρακτικές λύσεις.

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και το διαδίκτυο είναι πια βασικοί «συνεργάτες» που τον βοηθούν στο να ψάξει, να μάθει και να κατασκευάσει τελικά ότι του «καρφωθεί» στο μυαλό, χωρίς να υπολογίζει κόστος ή βαθμό δυσκολίας. Υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας αλλά και πολύτιμος βοηθός, είναι και ο γιός του Βασίλης που ακολουθεί τα «χνάρια» του πατέρα του.

Το σύστημα ελαιοσυγκομιδής

Πριν τρία χρόνια επισκέφθηκε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί είδε ένα παρόμοιο μηχάνημα που παρουσίαζε Ιταλική εταιρεία. Τότε, του «καρφώθηκε» η ιδέα για την κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος. Μετά από ατελείωτα βράδια μελέτης και μαθηματικών υπολογισμών, αφού «…έπρεπε να πετύχω τη δύναμη που ήθελα και να υπολογίσω την αντοχή των υλικών, με βασική προτεραιότητα να μην «πληγωθεί» το δέντρο και κυρίως την ασφάλεια του χειριστή», εξηγεί ο ίδιος.

Πως λειτουργεί

Πρόκειται για ένα μηχανοκίνητο σύστημα με μορφή ανθρώπινου χεριού που έχει τη δυνατότητα να επιμηκυνθεί και να φτάσει τα 4 μέτρα ύψος ώστε να καλύψει ακόμα και την ψηλότερη ελιά. «Είναι τόσο ευέλικτο που ο «καρπός» του έχει τη δυνατότητα να κάνει δεκάδες κινήσεις και «σπασίματα» ώστε να φτάσει στο επιθυμητό σημείο-κλαδί της ελιάς. Αφού αγκαλιάσει το κλαδί που πρέπει, με το σύστημα της δόνησης, τινάζει την ελιά χωρίς να την πληγώσει, αφού οι τσιμπίδες – δάκτυλά του είναι επενδυμένα με ειδικά λάστιχα και ποδιές», λέει ο Πάνος Γκολφίνος.

Εξηγεί μάλιστα ότι, πριν ένα χρόνο, είχε κατασκευάσει ένα μικρότερου τύπου ανάλογο μηχάνημα που σε πλήρη λειτουργία ολοκλήρωσε τη συγκομιδή 300 ελαιοδέντρων σε λιγότερο από δύο ημέρες. Με το νέο μηχάνημα, ο χρόνος μειώνεται σημαντικά, αφού είναι τελειοποιημένο και επιπλέον λαμβάνει εντολές κίνησης από ασύρματο τηλεχειριστήριο.Το γεγονός ότι είναι ρυμουλκούμενο, το κάνει ακόμα πιο ευέλικτο, αφού μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και να τοποθετηθεί ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος ή πλαγιές.

Χρόνος και χρήμα

Η κατασκευή του εν λόγω μηχανήματος ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο και ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες. «Συνολικά μου πήρε να το φτιάξω περίπου τρεις μήνες και μου κόστισε περίπου 15.000 ευρώ. Βέβαια, επειδή πήγαινα βήμα – βήμα και ψάχνοντας, τώρα που το ολοκλήρωσα βλέπω ότι για να κατασκευάσω ένα ανάλογο, θα χρειαζόμουν μόνο ένα μήνα», λέει ο ίδιος.

Δοκιμή και γιατί όχι…παραγωγή

Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, ο ίδιος δεν είναι μεγάλος ελαιοπαραγωγός αφού οι ελιές που έχει φτάνουν δεν φτάνουν τις 150 ρίζες. Η δημιουργία του ήταν πιο πολύ μέρος της αγάπης του Πάνου Γκολφίνου για τις μηχανολογικές κατασκευές. Ωστόσο, φέτος θα το δοκιμάσει βοηθώντας φίλους και συγγενείς στη συγκομιδή των ελιών, «γιατί θέλω να δω τι εμπλοκές ενδεχομένως θα παρουσιάσει και τι βελτιώσεις απαιτεί» όπως λέει ο ίδιος και γιατί όχι, κάποια στιγμή να βγει στην παραγωγή, αφού πρόκειται σίγουρα για μια υπερσύχρονη και πρωτοποριακή κατασκευή.


Νάνσυ Σπυροπούλου
(n_spyropoulou@yahoo.gr)

Εφημερίς "ΠΑΤΡΙΣ" Πύργου Ηλείας

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΛΑΚΑ.

ΑΛΛΟΙΩΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΦΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ EXIT POLLS...ΔΗΛΩΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΛΑΚΑ
ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΑΛΛΟΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΦΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ EXIT POLLS.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ,ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ,ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ 4η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ...ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΩΝ EXIT POLLS ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΡΙΞΑΤΕ ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΠΗ!!!
ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ...ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΛΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!!!
ΦΙΛΟΙ BLOGGERS ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ
ΠΡΕΖΑ TV

Η Ομογένεια ΑΠΑΙΤΕΙ εξηγήσεις:

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ κι ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Ομοσπονδίες κλπ) στις ΗΠΑ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΔΩΣΑΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΤΕ ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΑΤΕ; ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΑΚΟΜΑ -γιά μήνες- ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΑΣ, ΓΙΑΤΙ;
Τρίπολη, 18.09.2009
Η Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο Καναδά δώρισε 31 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και UPS σε τρία σχολεία του νομού Λακωνίας. Η Οργάνωση συγκέντρωσε το ποσό των 37.500 δολαρίων για να βοηθήσει τους πυρόπληκτους της Ελλάδος του 2007 και αποφάσισε να αγοράσει τους υπολογιστές, οι οποίοι ήδη έχουν εγκατασταθεί από το τμήμα πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού στο ενιαίο Λύκειο Αρεοπόλεως, το ενιαίο Λύκειο Κροκεών και στο γυμνάσιο Σκάλας.
Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο κ. Δημήτριος Κάρας, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Λακωνία την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, δήλωσε πως ‘‘επιθυμία μας είναι να δείξουμε πως οι Μακεδόνες από το μακρινό Καναδά, δίνουν ένα χέρι βοηθείας στους συμπατριώτες μας της Λακωνίας’‘.
Ο νομάρχης Λακωνίας Κωνσταντίνος Φούρκας με δηλώσεις του ανέφερε πως, ‘‘η πρωτοβουλία αυτή ενώνει τη Λακωνία με την Μακεδονία, ενώνει τη γη του Αλέξανδρου με τη γη του Λυκούργου, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τους ισχυρούς δεσμούς που χαρακτηρίζουν τις δύο περιοχές και τους κατοίκους τους, αλλά και τα ξενιτεμένα μας αδέλφια’‘.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Υπολογιστές; Υπολογιστές! Κάλιο αργά παρά ποτέ- ας είναι και...λίγα, που δήθεν δεν ήξεραν τόσο καιρό τι να τα κάνουν...
Τι γίνεται με τα χρήματα που συγκέντρωσαν οι Ομοσπονδίες; Ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Εθνικού Συμβούλιου, μήπως πρέπει ν' αναφέρει στην Ομογένεια, πόσα χρήματα συγκέντρωσαν οι 24 Ομοσπονδίες και Παν-Ενώσεις μέλη της -τριτοβάθμιας- Οργάνωσής του γιά τους πυρόπληκτους, αν δόθηκαν στην Ελλάδα ή αν ακόμα είναι στα ταμεία τους, μήνες μετά τις καταστροφές του Αυγούστου 2007; Επειδή μιλάμε γιά χρήματα που έδωσαν οι απλοί Ομογενείς. 'Ισαμε σήμερα γνωρίζουμε μόνο ότι η Ομοσπονδία Βοστώνης συγκέντρωσε 46,437 δολ., της Νέας Υόρκης 18 ή 19.000 και αυτή της Φλόριδας 16,105 (η μόνη, που στις 1 Φεβ. '08, παράδωσε τα χρήματα προσωπικά στον ίδιο τον κ. Μολυβιάτη). Οι υπόλοιπες;

Διαβάστε στο "Καλάμι"...

AMBER ALERT.Τι κάνατε σήμερα για τον Θανάση μας;



Η ελληνική ψυχή που θελημένα ή άθελα της μέσα μας βαθιά κρυμμένη ζει, αγωνιεί και αιμορραγεί για την τύχη του κ. Αθανάσιου Λερούνη. Του Θανάση μας.

Τι κάνατε σήμερα για τον Θανάση μας;

Κάθε πολιτισμένος, φιλάνθρωπος καί αξιοπρεπής άνθρωπος της γης προσδοκεί και απαιτεί να ενημερώνεται καθημερινά από την Κυβέρνηση, την Αντιπολίτευση και γενικά όλους τους αρμόδιους για να μην υποθέσουμε ότι αυτοί είναι καγκουρό (το πρώτο πράγμα που έχουν κατά νου είναι το "τσέπωμα"...).

Ας θυμηθούμε λίγο τα παλιά:

Η επέμβαση των κομάντος της γερμανικής ειδικής αντιτρομοκρατικής ομάδας

GSG-9 στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου (13.10.1977) οδηγεί στην απελευθέρωση των ομήρων

(Σκότωσαν τρεις από τους τέσσερις απαγωγείς, ένας συνελήφθη, ένας των ειδικών δυνάμεων και μια αεροσυνοδός τραυματίστηκαν, αλλά όλοι οι όμηροι παρέμειναν σώοι και αβλαβείς).

Η αντίδραση του γερμανικού κράτους δεν περιορίσθηκε, όμως, σε μέτρα αστυνομικής και νομοθετικής καταστολής. Το γερμανικό κράτος πρωτοτύπησε εξασφαλίζοντας και την συνεργασία των ΜΜΕ .

Γιατί υπάρχει τόσο λίγο ενδιαφέρον σήμερα προς τα ΜΜΕ στην υπόθεση της απαγωγής του κ.Λερούνη;

Η ειδική αντιτρομοκρατική ομάδα GSG-9

Είναι εκπαιδευμένη στην απελευθέρωση των ομήρων και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε ξένες χώρες, στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά και διεθνείς αποστολές .

Υπάρχουν ψίθυροι ότι κάτι ανάλογο (π.χ. ΕΚΑΜ) υπάρχει και στην Ελλάδα.

Δεν θα ήταν σωστό να δώσετε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά, χιλιάδες χρόνια μετά τους άθλους του Ηρακλέους να κάνουν και αυτά έναν αξιόλογο άθλο;

Ν. Σάμιος


Πηγή...

Και υπάρχουν Έλληνες με ψυχή και θάρρος,που όταν πάρουν εντολή και στήριξη,έχουν τον τρόπο να ενεργήσουν...

Σχετικά θέματα:

"Εμείς οι Καλάσσα, ιθαγενής του βορειοδυτικού Πακιστάν, της περιφέρειαςChitral, έχουμε συγκλονιστεί και είμαστε βαθιά θλιμμένοι..."

ΥΠ.ΕΞ.:Δεν υφίστανται ιδρύματα Ελλ.Πολιτισμού στο Πακιστάν!Πέραν ενός ατόμου που διαβιεί στο Καράτσι...!Ανύπαρκτος ο Λερούνης!Φτου σας προδότες.

Ερώτηση προς κόμματα και ανθρωπιστικές οργανώσεις:Τι προτίθεστε να κάνετε για την απελευθέρωση του Λερούνη και την υποδοχή των Καλάς στην Ελλάδα;

Ένας υποψήφιος;Ένα κόμμα;Ένα ΜΜΕ;Μια οργάνωση;Κανείς για τον Θανάση;

Τι γίνεται με τον Θανάση;Τι ρόλο παίζει το ΥΠ.ΕΞ.;Γιατί τόσο σκοτάδι;

Οι "Έλληνες Εθελοντές" αγωνιούν για την τύχη του ...

Για όνομα του Θεού!


Απίστευτες σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία κατεγράφησαν σε σιδηροδρομικό σταθμό του Μεξικού με την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός άντρα …
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες*, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο άνδρες άρχισαν να γράφουν αντικυβερνητικά συνθήματα στους τοίχους και ένας αστυνομικός έσπευσε να τους σταματήσει, την ώρα που το τρένο έφτανε στο σταθμό.
Ένας από τους δύο αγνώστους τράβηξε πιστόλι και σκότωσε τον αστυνομικό και έναν επιβάτη, λίγο πριν ο ίδιος τραυματισθεί από άλλους αστυνομικούς που έσπευσαν να τον συλλάβουν.

Δείτε στο βίντεο τις συγκλονιστικές εικόνες τις οποίες κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του σταθμού.
*Οι μάρτυρες δήλωσαν επίσης ότι ο ένας απο τους άνδρες φώναζε ότι εκτελούσε διαταγές στo όνομα του Θεού...
Πηγή :

http://papatzides.blogspot.com/2009/09/blog-post_7005.html, http://fatsa-tv.blogspot.com/2009/09/blog-post_2043.html