31 Μαρτίου 2010

H σωστή απεικόνιση του μυστικού δείπνου!

Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η σωστή απεικόνιση του μυστικού δείπνου!

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Ιησούς και οι μαθητές του ξεκοκκάλισαν πρώτα τον αμνό του Ιουδαϊκού Πάσχα και μετά χρησιμοποίησε ο Ιησούς τον άζυμο άρτο και το κρασί για να ορίσει τη νέα μορφή του δικού του Πάσχα!
Ιδού οι αποδείξεις:
Ιωάννης 13.2-21

2 Και αφού έγεινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις την καρδίαν του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώση αυτόν,

4 εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ιμάτια αυτού, και λαβών προσόψιον διεζώσθη•
5 έπειτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα, και ήρχισε να νίπτη τους πόδας των μαθητών...
12 Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτών…
21 Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εταράχθη την ψυχήν και εμαρτύρησε και είπεν• Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εις εξ υμών θέλει με παραδώσει.

Μάρκος 14:22
Και ενώ έτρωγον,
λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε• λάβετε, φάγετε• τούτο είναι το σώμα μου.

Λουκάς 22:7
Ήλθε δε ημέρα των αζύμων, καθ' ην έπρεπε να θυσιάσωσι το πάσχα,

Μάρκος 14. 12-20
Και τη πρώτη ημέρα των αζύμων, ότε εθυσίαζον το πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού• Που θέλεις να υπάγωμεν και να ετοιμάσωμεν διά να φάγης το πάσχα;

13 Και αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς• Υπάγετε εις την πόλιν, και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων σταμνίον ύδατος• ακολουθήσατε αυτόν,
14 και όπου εισέλθη, είπατε προς τον οικοδεσπότην ότι ο Διδάσκαλος λέγει• Που είναι το κατάλυμα, όπου θέλω φάγει το πάσχα μετά των μαθητών μου;
15 Και αυτός θέλει σας δείξει ανώγεον μέγα εστρωμένον έτοιμον• εκεί ετοιμάσατε εις ημάς.
16 Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλιν, και εύρον καθώς είπε προς αυτούς, και ητοίμασαν το πάσχα.
17 Και ότε έγεινεν εσπέρα, έρχεται μετά των δώδεκα•
18 και ενώ εκάθηντο εις την τράπεζαν και έτρωγον, είπεν ο Ιησούς• Αληθώς σας λέγω ότι εις εξ υμών θέλει με παραδώσει, όστις τρώγει μετ' εμού.
19 Οι δε ήρχισαν να λυπώνται και να λέγωσι προς αυτόν εις έκαστος• Μήπως εγώ; και άλλος• Μήπως εγώ;
20 Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς• Εις εκ των δώδεκα, ο εμβάπτων μετ' εμού εις το πινάκιον την χείρα.
22 Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε• λάβετε, φάγετε• τούτο είναι το σώμα μου.

Ματθαίος 26:26
Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε• Λάβετε, φάγετε• τούτο είναι το σώμα μου•

Τι ακριβώς γιόρταζαν το Πάσχα;

'Εξοδος 12:4-10
Την δεκάτην τούτου του μηνός ας λάβωσιν εις εαυτούς έκαστος εν αρνίον κατά τους οίκους των πατριών αυτών, εν αρνίον δι' έκαστον οίκον.
4 Εάν όμως ήναι οι εν τω οίκω ολιγοστοί διά το αρνίον, αυτός και ο γείτων αυτού ο πλησιέστερος της οικίας αυτού ας λάβωσιν αυτό κατά τον αριθμόν των ψυχών• έκαστος θέλει συναριθμείσθαι διά το αρνίον αναλόγως με το αρκετόν εις αυτόν να φάγη.
5 Το δε αρνίον σας θέλει είσθαι τέλειον, αρσενικόν ενιαύσιον• εκ των προβάτων ή εκ των αιγών θέλετε λάβει αυτό.
6 Και θέλετε φυλάττει αυτό μέχρι της δεκάτης τετάρτης του αυτού μηνός• και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας.
7 Και θέλουσι λάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικιών, όπου θέλουσι φάγει αυτό.
8 Και θέλουσι φάγει το κρέας την νύκτα εκείνην, οπτόν εν πυρί• με άζυμα, και με χόρτα πικρά θέλουσι φάγει αυτό•
9 μη φάγητε απ' αυτού ωμόν, μηδέ βραστόν εν ύδατι, αλλά οπτόν εν πυρί• την κεφαλήν αυτού μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοσθίων αυτού•
10 και μη αφήσητε υπόλοιπον απ' αυτού έως το πρωΐ• ο, τι δε περισσεύση απ' αυτού έως το πρωΐ, καύσατε εν πυρί.

'Εξοδος 12:17
Θέλετε φυλάξει λοιπόν την εορτήν των αζύμων• διότι την αυτήν ταύτην ημέραν θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας εκ της γης της Αιγύπτου• όθεν κατά νόμον παντοτεινόν θέλετε φυλάττει την ημέραν ταύτην εις τας γενεάς σας•

Ο Ιησούς λοιπόν σαν καλός Ιουδαίος, πριν να "σώσει" τον κόσμο, έφαγε πρώτα το αρνί του ιουδαϊκού Πάσχα, που υπενθύμιζε εορταστικά τον φρικτό θάνατο των Αιγυπτίων απ' τα δηλητηριασμένα τρόφιμα του Μωυσή.

Πηγή...

Καλόπουλος κατά πυρολατρείας ("Αγιο Φως")


Τελικά, με τι κριτήρια προσλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι στο Alter; Σε άλλες χώρες της γης πρέπει να είναι αμερόληπτοι και όχι να κάνουν δηλώσεις πίστης....
Καημένη Ελλάς...και ΜΜΕ, τα οποία πληρώνει ο Ελληνας φορολογούμενος....

30 Μαρτίου 2010

Ποιος Χριστός? Αυτός που τσακώνεται με τη Σαμαρείτιδα ,από ποιούς θα έρθει η σωτηρία του Ισραήλ;

1 Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης- Ιω 3:26
2 αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζεν, αλλ' οι μαθηταί αυτού-
3 αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαίαν.
4 Έπρεπε δε να περάση διά της Σαμαρείας.
5 Έρχεται λοιπόν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον υιόν αυτού. Γεν 33:19, Γεν 48:22, Ιησ 24:32
6 Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη.
7 Έρχεται γυνή τις εκ της Σαμαρείας, διά να αντλήση ύδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Δος μοι να πίω.
8 Διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλιν, διά να αγοράσωσι τροφάς.
9 Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρείτις· Πως συ, Ιουδαίος ων, ζητείς να πίης παρ' εμού, ήτις είμαι γυνή Σαμαρείτις; Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτας. Λκ 9:52, Ιω 8:48
10 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ' αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων.
11 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ είναι βαθύ· πόθεν λοιπόν έχεις το ύδωρ το ζων; Ιερ 2:13
12 μήπως συ είσαι μεγαλήτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όστις έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού και οι υιοί αυτού και τα θρέμματα αυτού;
13 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· Ιω 6:58
14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Ιω 3:16, Ιω 6:27, Ιω 6:35, Ιω 6:54, Ιω 7:38
15 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ.
16 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ύπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ.
17 Απεκρίθη η γυνή και είπε· Δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα·
18 διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου
· τούτο αληθές είπας.
19 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Λκ 7:16, Λκ 24:19, Ιω 6:14
20 Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Δτ 12:5, Δτ 12:11, Α' Βασ 9:3, Β' Χρ 7:12
21 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα.
22 Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων
. Β' Βασ 17:29, Γεν 12:3, Γεν 18:18, Γεν 22:18, Γεν 26:4, Εβρ 7:14

ΙΩΑΝΝΗΣ,κεφ.4.
----
1.-Γιατί κρύβεται από τους Φαρισαίους;Επειδή,λέει,κάνει περισσότερες...βαπτίσεις από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή!!!!

2.-Τι φοβήθηκε και την κοπανάει από την Ιουδαία και πάει στη Σαμάρεια;;;

3.-Καλά,ένας Υιός Θεού,είναι δυνατόν να...κουράζεται;;;;

4.-Διψάει ο Υιός του Θεού;;;

5.-Τι μας λέει εδώ ο Ιωάννης;Ότι η Σαμαρείτιδα τον ρωτάει λέγοντάς του,πως ένας Ιουδαίος ζητά νερό από μια Σαμαρείτιδα;Και δίνει αμέσως την εξήγηση της άρνησής της,ότι δηλαδή οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρείτες βρίσκονται σε διχόνοια!!!!!!!!!

6.-Και την αρχίζει στο ψηστήρι παρακαλώντας την δεύτερη φορά να του δώσει να πιεί(είχε κορακιάσει από τη δίψα ο...Υιός Θεού),λέγοντάς της,άμα μου δώσεις να πιώ,εγώ θα σου δώσω ζωντανό νερό

7.-Φέρτα από δω,φέρτα από κει,νερό δεν ήπιε!!!!Και του ρίχνει την ατάκα η Σαμαρείτις:
Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχομαι εδώ να αντλώ.

8.-Κόκκαλο ο...Υιός,αλλάζει κουβέντα και της ρίχνει τη σπόντα,:έλα με τον κηδεμόνα σου..ε,συγγνώμη,ήθελα να γράψω,με τον άντρα σου....Όχι,πέστε μου,σε μια περιοχή το πολύ 40 χιλιόμετρα ακτίνα,μια γυναίκα που έχει αλλάξει ΠΕΝΤΕ άνδρες και συζεί με έναν ΕΚΤΟ,είναι ή δεν ένα σπάνιο φαινόμενο,ειδικά για εκείνη την εποχή;;;;
Και είναι δυνατόν,να μην το είχαν γράψει οι...εφημερίδες(οι κουτσομπόλες) της εποχής;;;
Τώρα μένει κάγκελο η Σαμαρείτις,ένα-ένα το σκορ στις ατάκες,στις μπηχτές και στις σπόντες,αλλά ως παμπόνηρη γυνή,λέει μέσα της,δε θα μου βγεις εσύ από πάνω και του τη ρίχνει:Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης.Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν

9.-Και εκείνη την ώρα,τα παίρνει ο...Υιός και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο!!!
Άκου,γυναίκα,να τόχεις υπόψιν σου,ότι ούτε στο όρος τούτο ούτε και στα Ιεροσόλυμα θα μπορέσετε να προσκυνήσετε τον Πατέρα,γιατί εσείς ΔΕΝ ξέρετε τι προσκυνήτε,ενώ ΕΜΕΙΣ το ξέρουμε εκείνο που προσκυνούμε και ξέρουμε ότι η σωτηρία θα έρθει από τους Ιουδαίους!!!ΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΣ...ΥΙΕ;;;ΟΧΙ...ΕΣΥ;;;;Και τι ήταν αυτό που ΕΣΕΙΣ ξέρατε,ενώ οι Σαμαρείτες το αγνοούσαν;;;
Εν τω μεταξύ νερό δεν είχε πιεί ακόμα!!!!!!!

Πηγή...

Μπορείτε αν θέλετε να διαβάσετε πολλά...χριστιανικά παραμυθάκια περί της Σαμαρείτιδος στο διαδίκτυο... 

ΑΒΑΤΟ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!!! - Τρομοκρατία στην Ελλάδα.

Αυτές οι εικόνες που βλέπετε στο βίντεο είναι μόνο η αρχή. Οι καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες της πολυπολιτισμικότητας έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές απο τους κατοίκους της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ανθρωποι που μέχρι χθές το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε ήταν να περνάνε καλά και να βλέπουν όλες τις ηλίθιες σειρές στα μεγάλα καναλια της TV ξεκίνησαν να αντιδρούν στην εγκληματικότητα και την τρομοκρατία της πολυφυλετικής κοινωνίας.
Βέβαια το σχέδιο αντικατάστασης και αφανισμού των Ελλήνων έχει προβλέψει και για την περίπτωση που θα ξεσηκωθούν οι Ελληνες.

Στην Ελλάδα το 95% των λαθρομεταναστών ανήκουν σε εθνη τα οποία είναι τα πλέον αιμοσταγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ή άγρια και απάνθρωπη εγκληματικότητα που επιδεικνύουν οι λαθρομετανάστες εναντίον των Ελλήνων να τρομάζει την πλειοψηφία.
 Πηγή...

Πριν είκοσι χρόνια η προδοτική κυβέρνηση Δρακουμέλ(Μητσοτάκη),με υπουργό τον Σαμαρά,άνοιξε τα σύνορα...Από τότε όλες οι επόμενες προδοτικές κυβερνήσεις έκαναν τα πάντα ώστε να φτάσει στη σημερινή κατάσταση η χώρα...Βέβαια,την απόλυτη ευθύνη την έχουν οι Έλληνες ψηφοφόροι-πολίτες...Μετά από πολύ λίγα χρόνια,δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα ένας...Έλληνας στην Αθήνα...Μη νομίζουν τα "καγιενάκια" ότι θα γλυτώσουν...Γιατί η πυρκαγιά κατακαίει και τα..."χλωρά" μαζί με τα..."ξερά"...Αυτές οι εικόνες που είδατε,θυμίζουν...Κάϊρο...Μομπάσα...Νέο Δελχί...Καμπούλ...Καράτσι...Τίρανα...Τσάϊνα τάουν...Χάρλεμ...και άλλες...πολιτισμένες πόλεις,μα...Αθήνα δεν θυμίζουν με τίποτα... 

"Η Σημαία κατ'αρχάς είναι ένα πανί με χρώμα,το οποίο καλώς ή κακώς έχουμε προσκυνήσει τόσα χρόνια..."!!!!Τάδε έφη "ελληνίς"(Αλβανίς) μαθήτρια...


Aποκωδικοποιώντας την πραγματική εικόνα του θέματος από τον γνωστό προπαγανδιστικό τρόπο που το παρουσιάζουν τα ΜΜΕ. Σας παρουσιάζουμε το παρακάτω βίντεο...
Είναι γεγονός ότι στα περισσότερα σχολεία του κέντρου της Αθήνας το 40% των μαθητών αποτελείται απο παιδιά μεταναστών, τα οποία σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο θα αποκτήσουν σύντομα την Ελληνική ιθαγένεια.... Επειδή η νεολαία αποτελεί το μέλλον και τη φυσική συνέχεια κάθε πολιτισμού.
Πόσο "έτοιμα" είναι αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;;; Πώς πραγματικά βλέπουν την ιστορία , την κουλτούρα και τις παραδόσεις μας ;;; Μήπως απλά... συμβιβάζονται - προς το παρόν - με την Ελληνική κουλτούρα , μη έχοντας άλλη επιλογή λόγο ηλικίας αλλά... μεγαλώνοντας, θα ήθελαν να την αλλάξουν για πάντα;
Μας έκανε πραγματικά εντύπωση ακούγοντας τη νεαρή Αλβανίδα μαθήτρια (εν δυνάμει Ελληνίδα, που θα δείτε στο βίντεο) να λέει πως η Ελληνική σημαία είναι απλά ένα πανί με χρώμα , που εξ αιτίας του έχει σκοτωθεί πολύ κόσμος, ενώ μιλά για τις παρελάσεις κάνοντας λόγω για κατάλοιπα της χούντας (!) Δεδομένου ότι η νεαρή Αλβανίδα μαθήτρια δεν είναι καν σε θέση να γνωρίζει για την εποχή της χούντας στην Ελλάδα, πόσο μάλλον για το εάν οι παρελάσεις είναι κατάλοιπα της , αφού την εποχή εκείνη , η νεαρή μαθήτρια δεν είχε καν γεννηθεί!
Η συνολική στάση της προβληματίζει, όχι τόσο για τις περίεργες για την ηλικία της θέσεις της, αλλά γιατί πραγματικά αποκαλύπτει από πόσο μικρή ηλικία φροντίζουν ορισμένοι να "ποτίσουν" τα παιδιά ανθελληνικό φαρμάκι. Προετοιμάζοντάς τα - από πιτσιρίκια - αντί να προσαρμόζονται στο κοινωνικό σύνολο και να σεβαστούν την κουλτούρα και τις παραδόσεις της χώρας που τους φιλοξενεί, να έχουν "εμποτιστεί" με τέτοιες ιδέες, που να νιώθουν καταπιεσμένα από παιδιά , δημιουργώντας τους έτσι την ανάγκη στην πρώτη ευκαιρία να κάνουν την δική τους επανάσταση .
Πηγή http://tiresias-press.blogspot.com

29 Μαρτίου 2010

Το βίντεο...

e-mail απόelas
Στο παρελθόν οι "μυστικές υπηρεσίες" ΚΥΠ και λοιπές "εθνικές και δημοκρατικές δυνάμεις" έβαζαν βόμβες στην Ελλάδα και δημιουργούσαν τρομοκρατία στο εσωτερικό της χώρας. Στό υπηρετικό τους προσωπικό ανήκε και ο πολύς Ντάνος Κρυστάλης με τις ορφανές βόμβες. Οι Κυπατζίδες δεν δημιούργησαν την υπόθεση Ριανκούρ και έφαγαν τα λεφτά των επικηρύξεων χωρίς να λογοδοτήσει κανείς; Τι είναι για την Εβραιοκρατούμενη ΕΥΠ ένα συρραμμένο βίντεο με στόχο τις δυνάμεις που το παρακράτος τρέμει μήπως ενεργοποιηθούν και το σύρουν αλυσοδεμένο στην αγχόνη; Το βίντεο αυτό είναι οπωσδήποτε απόρροια νοσηρού σχεδιασμού αφού κατά την παρατήρηση του αγαπητού Νίκου Δούκα: «Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος που το παρατηρεί, αλλά κάτι περίεργο υπάρχει σε αυτό το βίντεο. Προσέξτε τα δέκα δευτερόλεπτα μετά το σημείο 0:45. Το παράγγελμα λέει «αριστερό» και οι βατραχάνθρωποι πάνε με το δεξιό. Ερασιτεχνικό μοντάζ;
Να προσθέσω ότι ήμουν παρών στην παρέλαση και δεν άκουσα κανένα υβριστικό σύνθημα από όσα αγήματα πέρασαν μπροστά μου.»
Και η συνέχεια υπήρξε καταλυτική. Λοιδορούνται οι ΟΥΚ, ετέθη σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής των και διενεργείται ΕΔΕ [ένορκος διοικητική εξέταση].
Αμέσως μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009 ο κος
Jeffrey Mineiko-Παπανδρέου, που παριστάνει τον πρωθυπουργό της χώρας,  την 13η Οκτωβρίου 2009  με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 215Α΄) που κυρώθηκε αναδρομικά  με νόμο την 3η  Φεβρουαρίου 2010 πάσαρε σούπιτη την ΕΥΠ στο κύριο Χρυσοχοϊδη. Θα έμαθε οπωσδήποτε περί αυτών και ο αποφυγών την στράτευση βο[υ]λευτής του Κρατζαφερέϊκου μαντριού κος Ιωάννης Κοραντής ως πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Ας ερωτηθεί από κάποιον «οπαδό» μήπως και ανοίξει το μαύρο βαλιτσάκι και, ως Γιούρι Γκέλερ, βγάλει κανέναν «λαγό».     
Αγαπητοί, «Ο εχθρός τώρα είναι εντός των τειχών» και ο εχθρός δεν θα μπορούσε να επιτύχει χωρίς την βοήθεια των εσωτερικών πρακτόρων του, των άλλοτε Νενέκων. Ζούμε πλέον την περίοδο της μεγάλης ανατροπής.  Η  Ελληνική Δημοκρατία, μέχρι σήμερα, μας σερβίρισε πολλούς αυτόκλητους σωτήρες οι οποίοι απεδείχθησαν συνάμα ανίκανοι, φαύλοι και χαζοχαρούμενοι, δήθεν σοφοί αλλά οπωσδήποτε απατεώνες, καπηλευτές ιερών ιδανικών και δεδηλωμένοι ανθέλληνες που δεν έκρυβαν την αμερικανολαγνία, την εβραιολαγνία και την τουρκολαγνία τους!!! Όπως ακριβώς σήμερα.
Σήμερα ζούμε σε  ιδανικές  συνθήκες οι οποίες  εκφράζουν απόλυτα τον εθνικό μας ποιητή, Κωστή Παλαμά, του οποίου οι, πριν 70 χρόνια, στίχοι του είναι σημερινοί:
«Βοσκοί, στη μάντρα της Πολιτείας οι λύκοι! Οι λύκοι!
Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι φαύλοι και οι περιττοί,
καλαμαράδες και δημοκόποι και μπολσεβίκοι,
για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτοί.»
Απαιτείται λοιπόν αμέσως δράση.  Τώρα,  όχι αύριο.  Αυτοστρατολόγησή μας εδώ και τώρα απευθύνοντας σάλπισμα συστραφείσης προς τους «Όσους Ζωντανούς» όπως το διεκήρυξε και άλλοτε, σε άλλες δύσκολες ημέρες του Έθνους, ο μέγας Ίων Δραγούμης. 
Φιλικά
Οδυσσέας Τηλιγάδας

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη(ΑΟΖ).Όλοι οι πολιτικοί(βουλευτές-υπουργοί) των τελευταίων ετών πρέπει να δικασθούν για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

  Η δήθεν αμέλεια,η δήθεν αγνωσία,η δήθεν ανικανότητα,η δήθεν αβλεψία,η δήθεν ανοργανωσιά,η δήθεν απερισκεψία,η δήθεν ανυπαρξία χρόνου και η γενική δήθεν ανυπαρξία,ειδικά σε αυτό το θέμα που είναι το Α και το Ω της τελευταίας ευκαιρίας πραγματικής επίλυσης όλων των "προβλημάτων" με την Τουρκία,άπτεται του κακουργήματος της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ,όλων των πολιτικών της Ελλάδας.Όλων όσων βρίσκονται εν ζωή από την εποχή που συμφωνήθηκε και υπογράφτηκε αυτή η συμφωνία,για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των Κρατών που εφάπτονται με θάλασσα.Διότι δεν είναι δυνατόν να είναι ΟΛΟΙ τόσο "έξυπνοι"(πονηροί),στις δικές τους ιδιωτικές υποθέσεις και στην υπεράσπιση των ατομικών-οικογενειακών τους υποθέσεων και να εμφανίζονται,δηλώνοντάς το μάλιστα, ότι είναι...πανηλίθιοι στην υπεράσπιση των ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ!

Δεν μπορεί να είναι τόσο σαίνια στην υφαρπαγή των ψήφων,στην απάτη και στην ιδιωτική τους ευμάρεια,ενώ παρουσιάζονται ως ΔΗΘΕΝ ΜΑΛΑΚΕΣ στο ποιό είναι το συμφέρον της ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΕΣ!ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΣΦΟΓΓΟΚΩΛΛΑΡΙΟΙ!ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!

ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ,ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ...ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ!!! 

Νέα τετελεσμένα προσπαθεί να δημιουργήσει η Άγκυρα στο ζήτημα της ΑΟΖ


 • Η Αθήνα συνεχίζει να "αδρανεί" στην οριοθέτηση της ΑΟΖ σε συνεργασία με την Κύπρο, ενώ η Τουρκία μέσα στην "αναμπουμπούλα" προσπαθεί να "κλείσει" συμφωνία θαλασσίων συνόρων με την Αίγυπτο!!!
Ανθος Λυκαύγης*
Την ίδια ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε δίνη καταλυτικών περισπασμών για τα οικονομικά της, διακυβεύονται άλλα και ζωτικά της εθνικά συμφέροντα. Που, εάν δεν κατοχυρωθούν, θα τεθούν υπό αίρεση και τελικά υπό αναίρεση. Με συνέπειες έως και ολέθριες, αφού μπορεί να καταλήξουν σε ακρωτηριασμό φυσικών γεωπολιτικών της δικαιωμάτων.

συνέχεια...

Στον σάλο λοιπόν των εξελίξεων -στις οποίες προεξάρχουν ευκρινείς οι κίνδυνοι ακόμη
και χρεοκοπίας- απαρατήρητες περνούν εν πολλοίς οι έωλες τουρκικές ενέργειες, σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) στις νοτιοανατολικές θαλάσσιες περιοχές πέραν των μικρασιατικών παραλίων, οι οποίες εφάπτονται των ελληνικών. Ενέργειες οι οποίες ουσιαστικά θέτουν υπό αμφισβήτηση τα ελληνικά συμφέροντα σε όλη τη ζώνη επέκεινα του Καστελόριζου! Ανατολικά προς την Κύπρο. Νοτιοανατολικά προς την Αίγυπτο. Και νοτιοδυτικά προς τη Λιβύη. Με αποτέλεσμα να τίθενται σε όμοιο κίνδυνο και περιοχές του Κρητικού Πελάγους.
Εφαρμόζοντας σιωπηρά νέα τακτική τετελεσμένων, η Αγκυρα ήδη αποπειράται να παρεμβληθεί και να διασπάσει την ενότητα του θαλάσσιου χώρου μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου, διεκδικώντας ευρύτατη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και καλώντας ήδη το Κάιρο σε συνομιλίες για την οριοθέτηση των «αμοιβαίων θαλασσίων συμφερόντων τους» στην περιοχή! Κι ενώ η Αίγυπτος είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Λευκωσία για την ΑΟΖ μεταξύ αυτής και της Κυπριακής Δημοκρατίας (και που αφορούσε τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της μεγαλονήσου), τώρα φαίνεται να συναινεί στην τουρκική πρόσκληση. Και ήδη ανταποκρίνεται στην πρόταση της Αγκυρας για διμερείς συνεννοήσεις, με στόχο την κατάληξη σε ουσιαστική συμφωνία. Η οποία και θ’ αφορά τον θεσμικό προσδιορισμό των ζωνών εκμεταλλεύσεως του υποθαλασσίου πλούτου εκεί και όπου αυτός επισημαίνεται. Αυτό φυσικά, εάν τελικά συμβεί, θα δημιουργήσει νέα γεωπολιτικά δεδομένα, που δεν θα είναι καθόλου αναιρετέα. Και που θα οδηγήσουν σε ακόμη ευρύτερες περιπλοκές, οι οποίες θ’ άπτονται ζητημάτων εθνικής κυριαρχίας για την Ελλάδα.
Δικαιώματα της οποίας θα έχουν εκ των πραγμάτων τεθεί ευθέως υπό αίρεση. Γιατί μια τελικά τέτοια τουρκο-αιγυπτιακή συμφωνία θ’ αφορά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελόριζου και ανατολικά της Κρήτης. Από την οποία -με όρους στρατηγικής- θα έχει αποκοπεί ουσιαστικά η Ελλάδα. Σε πρώτη φάση σ’ επίπεδο ΑΟΖ. Και σ’ επέκταση σε ό,τι αφορά ευρύτερα και αυτονόητα εθνικά της συμφέροντα. Κι αυτό βεβαίως, πέραν των ενθαρρυντικών ενδείξεων που υπάρχουν, για επισήμανση μεγάλων κοιτασμάτων με υδρογονάνθρακες.
Υπάρχουν εν προκειμένω επιβεβαιωμένα στοιχεία -ως αποτέλεσμα σεισμογραφικών ερευνών που έγιναν για λογαριασμό της Κύπρου- σύμφωνα με τα οποία: Στις δυτικές ακτές της (εκείνες της Πάφου) μέχρι και τις παρυφές του Καστελόριζου, υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Εξορύξιμου και άρα εκμεταλλεύσιμου. Κάτι που οι Αιγύπτιοι γνωρίζουν επίσης, αφού έχουν ανταλλάξει πληροφορίες με τη Λευκωσία πριν συνομολογήσουν συναφείς συμφωνίες. Κι ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι: Από πλευράς Ελλάδος δεν έχουν προωθηθεί συνεννοήσεις με τη Λευκωσία για συνομολόγηση σχετικών συμφωνιών οριοθετήσεως αυτών των ΑΟΖ. Αλλά ούτε και με την Αίγυπτο. Κάτι που πράττει ακριβώς η Αγκυρα, προκαταλαμβάνοντας τα πράγματα. Ισως η Αθήνα να θεωρεί ότι τέτοιες κινήσεις της θα προκαλέσουν αντιδράσεις στην Αγκυρα, οπόταν και θ’ αναπαραχθούν εντάσεις σε όλο το μέτωπο των ελληνο-τουρκικών προβλημάτων. Ισως. Αλλ’ αυτό τελικά θα εξαργυρωθεί με οδυνηρότερο κόστος και με τη μορφή τετελεσμένων, που θα είναι, αν όχι αδύνατον, τουλάχιστον δύσκολο ν’ ανατραπούν.
* Πρώην σύμβουλος της πρεσβείας της Κύπρου
Πηγή

Σχετικό θέμα: ΑΟΖ.Θα την είχαμε τελειώσει την Τουρκία...ΑΝ είχαμε ηγέτες!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ KARATZAFERI

Ρόδος 28 Μαρτίου 2010

Επειδή «είναι εθνικό ότι είναι αληθινό»

απευθύνω προς τον αρχηγό του ΛΑΟΣ κύριο Kara-Tzaferi αυτήν την επιστολή.

(Ελπίζω ο κύριος Kara-Tzaferi να το έπιασε το υπονοούμενο)

Κύριε Kara-Tzaferi

Θα πρέπει να επιτρέψετε και στους σημερινούς αλβανούς να ζουν στην χώρα μας όπως είχε επιτραπεί και στους δικούς σας προγόνους, έτσι ώστε οι απόγονοι τους, όπως έγινε και με σας τον ίδιο κύριε Kara-Tzaferi, να είναι περήφανοι που έγιναν έλληνες.

Είναι ανιστόρητα άδικοι όσοι βρίζουν τους αλβανούς. Ποτέ στην ιστορία μας δεν ήρθαμε σε εθνική σύγκρουση με αυτόν τον λαό*, που άλλωστε είναι στενά συγγενής μας.

Θα πρέπει να υπενθυμίσω στον «υπερεθνικιστή» κύριο Kara-Tzaferi ότι είναι βαριά αδικία την ημέρα της επετείου να υβρίζονται αυτοί που συνέβαλαν αποφασιστικά στην επανάσταση του 21. Γιατί η Επανάσταση αυτή έγινε απο έλληνες και αλβανούς πολεμιστές και χρηματοδοτήθηκε απο έλληνες εμπόρους. Και είναι πραγματικά προσβλητικό το να βρίζει κανείς τους αλβανούς αντί να τους καλεί να συμμετέχουν στην επέτειο της εθνεγερσίας, όπως την φαντάστηκε και την διακήρυξε ο Ρήγας, όταν μάλιστα η τιμητική Προεδρική Φρουρά της Ελλάδος φορεί την αλβανική λαϊκή ενδυμασία **.

Γιάννης Αλεξάκης

(Εκηβόλος)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

* Αποτελεί, και στατιστικά επιβεβαιωμένη, αλήθεια ότι στην Αλβανία υπάρχει, και εξάγεται απο εκεί, μεγάλη εγκληματικότητα. Αυτό όμως οφείλεται στις δεδομένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής και οπωσδήποτε με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποτελεί αφορμή «εθνικού μίσους» και συλλογικής καταδίκης των αλβανών σαν έθνος. Να ψάξετε να βρείτε αλλού, εκεί απο όπου ξεκινούν πραγματικά, οι προσβολές κατά της πολιτισμικής ταυτότητας του Ελληνισμού.

** Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ

Κατά τον Β. Μπίρη, (1960), «Οι Αρβανίτες», σελίδα 228: «Τον Οκτώβριο του 1828, ο παιδαγωγός στο Μόναχον Ντεζαρντέν, στον οποίον είχε εμπιστευθεί ο Καποδίστριας την ανατροφήν ορφανών της Επαναστάσεως, θέλοντας να τα ντύσει με ομοιόμορφην ελληνική στολή, έγραψε για το ζήτημα αυτό στον κυβερνήτη, προτείνοντας ως υπόδειγμα ελληνικής φορεσιάς την σουλιώτικη. Ο Καποδίστριας συμφώνησε απόλυτα σ’ αυτό, και από τότε καθιερώθη η φορεσιά των Σουλιωτών ως εθνικό ντύσιμο. (Βλέπε Γενική Εφημερίς της Ελλάδος 1828, σελίδα 370)».

Κατά τον Γιώργο Νεκρατζά: «Η Εθνολογική Συγγένεια των Σημερινών Ελλήνων, Βουλγάρων και Τούρκων», Τόμος 1ος , Ήπειρος – Νότια Ελλάδα, σελίδα 34: «Η φουστανέλα καθιερώθηκε το 1828 από τον Καποδίστρια σαν ελληνική εθνική φορεσιά ενώ από λαογραφική άποψη δεν πρόκειται παρά για αλβανικό λαϊκό ένδυμα».

Είναι βέβαιο ότι η φουστανέλα δεν αποτελούσε λαϊκό ένδυμα αποκλειστικά των ελλήνων, αλλά την φορούσαν και άλλοι βαλκάνιοι. Επίσης δεν αποτελούσε κατά κανένα τρόπο πολεμική ενδυμασία, αλλά καθημερινό ένδυμα, που το φορούσαν και κατά τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις του κατακτητή. Αυτά χωρίς να αποδέχομαι το σύνολο των απόψεων του κ. Νεκρατζά.

Τίθεται το ερώτημα αν τα αγήματα της Τιμητικής Φρουράς του επισήμου Ελληνικού Κράτους δεν θα έπρεπε να φέρουν την στολή και την εξάρτηση των αρχαίων οπλιτών και ιππέων (Λακεδαιμονίων, Αθηναίων, Θηβαίων, Μακεδόνων, κλπ).

Δυστυχώς οι αρχαίες πολεμικές στολές έχουν εξευτελιστεί και αυτές με τις γελοίες γιορτές της «πολεμικής αρετής των ελλήνων» που κατά τόσο άθλιο τρόπο σκηνοθετήθηκαν από τους χουντικούς, τους συνδαιτυμόνες δηλαδή και ομοϊδεάτες του κυρίου Kara-Tzaferi.

28 Μαρτίου 2010

Παρθενοσύλληψη ή πορνεία; Ένας άλυτος θεολογικός γρίφος στα ευαγγέλια!

Με την σύλληψη (εγκυμοσύνη) της Μαρίας, η κατάσταση πρέπει να έγινε εξαιρετικά περίπλοκη. Η Μαρία δεν ήταν ακόμα παντρεμένη, και για όλους εξακολουθούσε να είναι… μιά ανύπαντρη έγκυος παρθένα! Η εγκυμοσύνη όμως αργά ή γρήγορα θα γινόταν αντιληπτή, και η μικρούλα έγκυος Μαρία, έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, να λιθοβοληθεί πάραυτα!
Σεβόμενος τους νόμους του Μωυσή, ο ίδιος ο Ιωσήφ, θα έπρεπε να την παραδώσει στην κρίση των ιερέων. Κάθε παραβίαση αυτού του νόμου απ' τον Ιωσήφ, τον καθιστούσε συνένοχο! Όμως η μικρή Μαρία, θα έπρεπε, ή να απαλλαγεί απ' την κατηγορία της πορνείας, ή να τιμωρηθεί, άλλη διέξοδος δεν υπήρχε.

Το πρόβλημα ήταν περίπλοκο και το δίλλημα εντελώς αδιέξοδο, και θα δούμε γιατί οι "θεόπνευστοι" ευαγγελιστές, δεν το άγγιξαν καθόλου!

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία από την πηγή...

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ... Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ...

Εξαιρετικό άρθρο του Γιάννη Κυριακάκη, εκπαιδευτικού, οικονομολόγου από τα Χανιά με στοιχεία για την αντίθεση των δυο κόσμων
 
«ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΡΠΑΝΕ ΤΟ ΦΑΪ ΑΠ’ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ κηρύττουν τη λιτότητα.
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα ζητάν θυσίες.
Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα ‘ρθουν.»                                                             
Μπέρτολτ Μπρέχτ

 

“Επιτέλους”! Αυτό αναφώνησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημ. Δασκαλόπουλος, μετά το πρόσφατο διάγγελμα του πρωθυπουργού. Ενθουσιάστηκε από τη σκληρότητα των μέτρων που εξαγγέλθηκαν. Τώρα που μπήκαμε σε επιτήρηση θα  πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Τον περασμένο Οκτώβριο βρέθηκε σε μια έκθεση στο Λονδίνο κι αγόρασε ένα πίνακα 1,5 εκατ. $. Όσα θα βγάλει ένας εκπαιδευτικός δουλεύοντας 60 χρόνια ή ένας εμποροϋπάλληλος δουλεύοντας 80 χρόνια ! Είναι να μη χαίρεται με τη σκληρή λιτότητα (των εργαζομένων) και με την επιτήρηση; 
Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει συσσωρευμένος τεράστιος πλούτος κι εμείς πρέπει πάλι να πληρώσουμε για χρέη που ποτέ δεν δημιουργήσαμε. Τα ταμεία είναι άδεια αλλά και οι τσέπες μας επίσης. Ποιοι έχουν  τέλος πάντων τα λεφτά;
                   
Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα :

 • Τα τελευταία 12 χρόνια το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 60%. Αφού το δικό μας – των εργαζομένων – εισόδημα δεν αυξήθηκε καθόλου, ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ;
 • 30.000 ελληνικές οικογένειες διαθέτουν στα τμήματα private banking των τραπεζών περίπου 50 δις € ενώ άλλα 40 δις έχουν καταθέσει έλληνες πολίτες στο εξωτερικό. Μάλλον δημόσιοι υπάλληλοι θα ‘ναι.
 • Μόνο οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες είχαν κέρδη: 11,8 δις € το 2009, 10 δις το 2008 και 11,3 δις το 2007.  Η Εθνική Τράπεζα την τελευταία πενταετία είχε κέρδη 6,3 δις €. Το 2009 η ΔΕΗ πραγματοποίησε κέρδη 1,1 δις ενώ προέβλεπε ο προϋπολογισμός της 531 εκατ. €.
 • Ελληνικές επιχειρήσεις (υπολογίζονται 4.000) έχουν επενδύσει σχεδόν 20 δις € στο εξωτερικό, από τα οποία τα 16 δις στα Βαλκάνια.
 • Την τετραετία 2004 – 2008  χαρίστηκαν πάνω από 9 δις € σε περίπου 50.000 επιχειρήσεις ( τα 5,1 δις από τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών από 35% σε 25% και 3,5 δις από τις δυο ρυθμίσεις περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων.)
 • Υπάρχουν 10.000 υπεράκτιες (offshore) εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που διακινούν γύρω στα 500 δις € και το δημόσιο χάνει ετησίως από φόρους 6 δις.
 • Κάθε χρόνο οι καταναλωτές πληρώνουν και οι επιχειρήσεις εισπράττουν αλλά δεν αποδίδουν περί τα 6 με 6,5 δις € από ΦΠΑ.
 • Η εισφοροδιαφυγή φτάνει τα 8 δις € ετησίως.
 • Πάνω από 5.000 επιχειρήσεις οφείλουν 31 δις € στο δημόσιο.
 • Οι έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν το 2009 -χρονιά κρίσης- 164 μεταχειρισμένα πλοία διαθέτοντας 3,16 δις $. Μικρό ποσό για τους εφοπλιστές. Ο ελληνικός εφοπλισμός ελέγχει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 40,9% της κοινοτικής ναυτιλίας. Αν και αποτελεί παγκόσμια δύναμη στηρίζεται σημαντικά από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Εθνική Τράπεζα τους έχει δανείσει 3,5 δις €, η Πειραιώς 2 δις € κι ακολουθούν οι υπόλοιπες. Με τις δικές μας, τις λαϊκές αποταμιεύσεις – καταθέσεις οι τράπεζες  χρηματοδοτούν το «θαύμα» της ελληνικής ναυτιλίας.
 • Κι επειδή είμαστε παραδοσιακά ναυτική χώρα δεν...αν θέλετε να συνεχίσετε πατήστε...εδώ

27 Μαρτίου 2010

Ρήγας Φεραίος.Ούτε χριστιανός,ούτε Εβραίος,αλλά..."διάβολος" για τους ρασοφόρους!ΖΗΤΩ Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ.

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΝΛΕΥ
Η σύλληψή του και ο τραγικός θάνατός του, στα 1798, εμπόδισαν το Ρήγα ν� αναπτύξει ολόκληρο το κολοσσιαίο έργο του, όπως τόχε συλλάβει μέσα στην οργανωτική εξόρμησή του μαζί με τους οπαδούς του. Αλλά και όσο πρόφτασε να πραγματώσει, έσπειρε βαθιά το σπόρο του και ξεσήκωσε ολόκληρη τη Βαλκανική. Γι� αυτό και ο συντηρητισμός τον είχε επικηρύξει σαν τον υπ� αριθμόν 1 εχθρό του. Πριν από τον θάνατό του ακόμα, το Πατριαρχείο είχε επιβάλει λογοκρισία στα βιβλία του. « Ίνα μη εκ των δολίως εν αυτοίς γραφομένων προξενήται λύμη και κοινή βλάβη και κατ� άμφω ζημία ψυχική και σωματική. Επομένως - συνεχίζει το πατριαρχικό έγγραφο - δέον να ζητήσωμεν παρ� εκάστου βιβλιοπώλου καθαράν καταγραφήν των όσων βιβλίων έχει εκκλησιαστικών και ρωμαϊκών και τα οποία έχει του κάθε είδους και την επωνυμίαν των συγγραφέων αυτών και χωρίς να ελλείπει ουδέ εν. Και ενός εκάστου βιβλίου την εξέτασιν να ποιήσετε. Όσα δε έστιν αντιβαίνοντα εις τα των αμωμήτων ημών δόγματα κατά της επικρατούσης κραταιάς ταύτης βασιλείας ( όσα δηλαδή χτυπούσαν τους Τούρκους ! ) να αποδοκιμασθώσι και να σημανθώσιν εν καιρώ εν καταστίχω οπόσα και οποία είναι� ».
Αλλά και μετά το θάνατό του ο σκοταδισμός κυνηγάει τον Ρήγα και μέσα στον τάφο του. Ο Γρηγόριος ο Ε� ζητάει από τους δεσποτάδες να κατάσχουν το πολίτευμά του από τα χέρια του λαού. « Δια της παρούσης ημετέρας πατριαρχικής επιστολής δηλοποιούμεν τη αρχιερωσύνη σου ότι συνέπεσεν εις χείρας ημών εν σύνταγμα εις μιαν κόλλαν χαρτί μεγάλην ολόκληρον, εις απλήν φράσιν ρωμαϊκήν επιγραφομένην νέα πολιτική διοίκησις (�) και ανεμνήσθημεν του ποιμαντορικού χρέους. Και δια τούτο γράφομεν τη αρχιερωσύνη σου να επαγρυπνήσεις εις όλα τα μέρη της επαρχίας σου με ακριβείς έρευνας και εξετάσεις (�) να συνάξεις άπαντα τα διασπειρόμενα και να τα εξαποστείλεις εις ημάς εν τάχει (�) Να μην παραπέσει τοιούτον σύνταγμα (�) ότι πλήρες υπάρχει σαθρότητος εκ των δολερών αυτού εννοιών τοις δόγμασιν της ορθοδόξου ημών πίστεως εναντιούμενον ».
Η στάση αυτή των αρχιερέων φανάτισε και αρκετούς καλόγερους. Ένας αγιορείτης, ο Κύριλλος Λαυρειώτης, γράφει την ίδια εποχή: « Ο διεφθαρμένος την φρέναν Ρήγας και οι περί αυτόν, ακαίρως και οι περί αυτόν, ακαίρως και αφθόνως σπουδάσαντες και προ γε τούτων άλλοι συχνοί επιχειρήσαντες μεν μηδέν μέγα ή μικρόν κατορθώσαντες, αλλά προς τω κακώς δραμείν και σφας παρέδωσαν θανάτω ασχήμονι τους ομογενείς πιστούς μεγάλοις πειρασμοίς και ζημίαις εμβάλοντες ». Και συνεχίζει: « Μερικώς μεν επί των καθ� έκαστα, ως επί του παράφρονος Ρήγα, ος εκδούς εγκύκλια γράμματα διεγερτικά κατά των νυν τυράννων (�) κακώς ως κακός το ζην απεστέρηται, θοίνη προσήκουσα τοις εν τω ποταμώ Ίστρω ιχθύσι γενόμενος μετά των αυτού συνωμοτών και ύλη της αιωνίου κολάσεως, ος ούτε Χριστιανός ουθ� Εβραίος αλλά διάβολος ην ανθρώπου μορφήν ενδεικνύμενος»!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


Παρατήρηση α)
[...δέον να ζητήσωμεν παρ� εκάστου βιβλιοπώλου καθαράν καταγραφήν των όσων βιβλίων έχει εκκλησιαστικών και ρωμαϊκών...]
Δηλαδή υπήρχαν βιβλιοπωλεία τότε,την εποχή του Ρήγα;Άρα δεν ήταν απαγορευμένα τα γράμματα!Για ποιό "κρυφό σχολειό" μας έχουν πρήξει 180 χρόνια τώρα;

 Παρατήρηση β)
[...ος ούτε Χριστιανός ουθ� Εβραίος αλλά διάβολος ην ανθρώπου μορφήν ενδεικνύμενος]
Δηλαδή αν ήταν Εβραίος δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα!Και ούτε έχουν βέβαια!

Απορία:Πως γίνεται ρε Έλληνες,εσείς που αισθάνεστε ρίγη όταν τραγουδάτε τον ΘΟΥΡΙΟ του Ρήγα,ταυτόχρονα να σκύβετε τα κεφάλια στους τραγογένηδες;Μόνοι τους γράφουν ότι ο Ρήγας ... 
[των δολερών αυτού εννοιών τοις δόγμασιν της ορθοδόξου ημών(αυτών) πίστεως εναντιούμενον]!!!!!

Πως γίνεται να προσκυνάτε τέτοιους διεστραμένους προδότες,που βγάζοντας αφρούς γράφουν με τόσο μίσος κατά του Μεγάλου Έλληνα Ρήγα;;;Μη πείτε πάλι ότι αυτές είναι...μεμονωμένες περιπτώσεις!!! 
[...ως κακός το ζην απεστέρηται, θοίνη προσήκουσα τοις εν τω ποταμώ Ίστρω ιχθύσι γενόμενος μετά των αυτού συνωμοτών και ύλη της αιωνίου κολάσεως...]

Η UNESKO ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ; Αυτό προέκυψε από το έγγραφο πού έστειλε στον κ. Μαρηδάκη! Η UNESKO.! 
Το τρελλό είναι ότι καί το Υπ. Πολιτισμού δεν έχει στείλει το κορυφαίο αυτό γεγονός στον Παγκόσμιο Οργανισμό ώστε να μπεί στην λίστα.!! 
Δηλαδή μεγαλύτερη αξία έχει ο Θεόφιλος από τη Ναυμαχία κ. Υπουργέ;...καί ποιά η αντίδραση τον δύο Δήμων τού Νησιού;
Αλλά καί γιά το θέμα πού προέκυψε με τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής του τύμβου τον Σαλαμινομάχων τι γίνεται κύριοι και κυρίες της τοπικής εξουσίας;
Καμιά διαμαρτυρία δέν βλέπω, παρά από έναν τοπικό σύλλογο, γιατί σφυράτε κλέφτικα;;´.. 

ΠΗΓΗ: ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...
ΣΧΟΛΙΟ:
ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !!!!!!!!!!!!!!!
 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΛΑ ΜΟΥΓΚΡΙΖΟΥΝ;

Πηγή...

Μάθετε τα ονόματα των τριήρων...

 ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αναφωνούμε ΟΧΙ στη λήθη.Τα ονόματα των τριήρων της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας.

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας

Ως Σαλαμίνιοι, αλλά και ως Έλληνες θέλουμε και ευελπιστούμε να δοθεί στην περιοχή ο σεβασμός που της αξίζει. Ο σεβασμός που παραπέμπει στον Ν.3028/02 σύμφωνα με τον οποίο αποτελεί αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α, δηλαδή ίδιας ιστορικής αξίας με τον βράχο της.... Ακρόπολης!!!!!!

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ

Πηγή... 

Σχετικά θέματα:

Οι δούλοι "τοπικοί άρχοντες"(Νομάρχης Πειραιά και λοιποί),βεβήλωσαν τον Τύμβο των Σαλαμινομάχων!

Τα κόκκαλα των Σαλαμινομάχων θα γίνουν...κινέζικα!!!Υπάρχει ρε κανένας Έλληνας;;;

25 Μαρτίου 2010

Ο δρόμος με τις Ελληνίδες πόρνες!

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ (Από την ενότητα «Στο φτερό», δημοσιευόμενη στην «Παρέμβαση» σε συνέχειες).

Διηγείται ο Παναγιώτης Χατζηγάκης:
«Ήταν 25η Μαρτίου, όταν ο Νίκος Καββαδίας άφησε το καράβι και βγήκε στο λιμάνι της Βηρυτού, για να κάνει τη βόλτα του συντροφιά με τον Γιώργο Σεφέρη, που ήταν εκεί πρέσβης. Ο Σεφέρης ακολουθούσε βαρύθυμος, λέγοντας:
-Νίκο, πρέπει κάτι να κάνουμε, να νιώσουμε τη γιορτή, κάτι να κάνουμε για την επέτειο, να θυμηθούμε την Ελλάδα, αλλά τι;
-Θέλεις να νιώσεις τη γιορτή και την Ελλάδα; του κάνει έκπληκτος ο Καββαδίας.
-Μα, ναι.
-Τότε ακολούθησέ με.
Και ο Καββαδίας τον πάει από δώ, τον πάει από κει, τον βγάζει μες στις φτωχοσυνοικίες της Βηρυτού και, κάπου εκεί, πέφτουν μέσα σ’ ένα στενοσόκακο, ενώ ήδη ο Σεφέρης είχε αρχίσει να διαμαρτύρεται και να βαρυγκωμεί. Αλλά τι ήταν αυτό που αντίκρισε εκεί! Όλος ο δρόμος ήταν γεμάτος με ελληνικές σημαίες.
-Μα τι συμβαίνει, εδώ, Νίκο; Τόσος πατριωτισμός κι εγώ διπλωμάτης και να μην ξέρω τίποτα;
Ο Καββαδίας σήκωσε τους ώμους του. Τι να του έκανε; Ας το μάθαινε.
-Και ποιοι είναι αυτοί εδώ; ρώτησε ο Σεφέρης.
-Δεν έχεις παρά να μπεις.
Πλησιάζοντας μια σημαιοστολισμένη πόρτα ο Σεφέρης κατάλαβε και πισωπάτησε με τρόμο. Ήταν ο δρόμος με τις Ελληνίδες πόρνες!

Κλειστές Πρεσβείες, Προξενεία 25 Μαρτίου... Ξανανοίγουν στην επόμενη εκδήλωση γιά το...Ολοκαύτωμα

Η διακήρυξη του πρόεδρου των ΗΠΑ γιά την εθνική μας ημέρα-επέτειο, 25 Μαρτίου...(Διαβάστε)
Τα χάλια μας: Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά ''όλοι οι Αμερικανοί να τιμήσουν την 25η Μαρτίου το μεγαλείο της Ελλάδας'', ΜΟΝΟ η Ομοσπονδία Ιλλινόις (Σικάγο) τίμησε την εθνική επέτειο μ' εκδήλωση, Πέμπτη 25 Μαρτίου... Την ίδια ημέρα, εκδήλωση και στην αρχιεπισκοπή στο Μανχάτταν, αλλά γιά Ευαγγελισμό με...κρίνους. Και φυσικά, προξενεία και πρεσβεία κλειστά, με απόφαση των φιλελλήνων (GAP και λοιπών) στο υπουργείο Εξωτερικών.

Κλειστά Πρεσβεία, Προξενεία 25 Μαρτίου... Ξανανοίγουν στην επόμενη εκδήλωση γιά το...Ολοκαύτωμα
'Εντονες οι αντιδράσεις στην Ομογένεια ΗΠΑ, βαρύτατοι χαραχτηρισμοί γιά τον πρωθυπουργό
gapΗ απόφαση του πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Γ. Παπανδρέου να καταργηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις στα προξενεία μας γιά την εθνική μας επέτειο, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων, που σκόπιμα δεν καταγράφονται στα ελληνικά ΜΜΕ (Αθήνα) ή στα ομογενειακά ''μαγαζάκια'' του γκέττο μας στη Νέα Υόρκη. Παρά τις προσπάθειες ολίγων κομματικών ''παπαγάλων'', να ''πείσουν'' αφελείς ότι οι δεξιώσεις στα προξενεία ήταν γιά την...κουτσή Μαρία, η Ομογένεια, στις μεγάλες παροικίες μας (Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Σικάγο, Φλόριδα, Βοστώνη κ.ά.) ''βράζει'' και -δυστυχώς- οι χαραχτηρισμοί γιά τον πρωθυπουργό και το ΥΠΕΞ Ελλάδας, δεν είναι διόλου ''κόσμιοι''. Η αγανάκτηση, αλλά και οι εκφράσεις του είδους ''πουλημένοι'' (και πολύ χειρότερες), βγαίνουν δημόσια από τους Ομογενείς (κάθε κομματικής ''συμπάθειας'' στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανόμενων και φιλικά διακείμενων στο ΠΑΣΟΚ). Η Ελλάδα από εφέτος, κατάντησε να είναι η μόνη χώρα που δεν τιμά την εθνική της επέτειο, εκτός συνόρων. Η επίσημη δικαιολογία είναι ''περικοπή εξόδων''. Αλλά τα έξοδα γίνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιά δεξιώσεις προς τιμήν... επισκεπτών Ελλήνων πολιτικών ή γιά τις καθιερωμένες, τα τελευταία χρόνια, εκδηλώσεις γιά το... Ολοκαύτωμα. Παράδειγμα, η δεξίωση προς τιμήν του αναπληρωτή υπουργού Eξωτερικών, ''φον'' Δρούτσα, στις 3 Φεβρουαρίου 2010, στο γενικό προξενείο μας στη Νέα Υόρκη. Σίγουρα, ο ''φον'' έχει μεγαλύτερη αξία και σπουδαιότητα από την... εθνική μας επέτειο. (Ομογενείς προθυμοποιήθηκαν να καλύψουν τα ελάχιστα έξοδα γιά να γίνουν οι δεξιώσεις, αλλά η απόφαση των φιλελλήνων του ΥΠΕΞ, ήταν οριστική και αμετάκλητη).

Ντροπή: Καμία αναφορά της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας στα μηνύματά της γιά την 25η Μαρτίου, εναντίον ποιών επαναστάτησαν οι 'Ελληνες στα 1821. Μία συνεχιζόμενη απαράδεκτη πρακτική την τελευταία δεκαετία, γιά να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Ακόμα και ο ''αρεστός'', αλλά όχι χρήσιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας, δίνει πρώτος το ''παράδειγμα''. Πως να μην βουλιάξει η πατρίδα, όταν υποτιμούμε την ιστορία της;
Εθνική εορτή και σύνοδος Κορυφής Ευρ. 'Ενωσης: Αν, υποθετικά, 25 Μαρτίου, ήταν η εθνική ημέρα Γαλλίας ή Γερμανίας ή Ισπανίας κλπ, θα γινόταν η Σύνοδος, θα δέχονταν οι ηγέτες αυτών των χωρών να συνεδριάσουν ή θα ζητούσαν να μετατεθεί μία ημέρα ενωρίτερα ή αργότερα;


http://www.kalami.net/

ΣΕ ΛΑΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ.

ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΔΩΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Μια παρέλαση που δεν θύμιζε σε τίποτα αυτές των προηγούμενων ετών ήταν η σημερινή. Εκατοντάδες οργισμένοι πολίτες που για πρώτη φορά δεν είδαν να παρελαύνουν τεθωρακισμένα και σχηματισμούς της πολεμικής Αεροπορίας να πετούν πάνω από την πόλη των Αθηνών ξέσπασαν και φώναζαν συνθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης εναντίων των πολιτικάντηδων. Η χούντα του ΠΑΣΟΚ περιφρούρησε με εκατοντάδες αστυνομικές δυνάμεις την διάρκειας σχεδόν μισής ώρας παρέλαση, τρομοκρατώντας και διώχνοντας τους πολίτες για να μην ενοχλούνται οι πολιτικάντηδες από τη παρουσία τους.

Οι "Ανένταχτοι Πατριώτες" αφού πρώτα εκδιώχθηκαν από το αρχικό σημείο συγκέντρωσής τους, μετακινήθηκαν σε άλλο σημείο, μοίρασαν εκατοντάδες ελληνικές σημαίες και φυλλάδια στον κόσμο και έδωσαν διαφορετικό χρώμα στη πασοκικής εμπνεύσεως παρέλαση φωνάζοντας συνθήματα όπως "Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ" ΚΑΙ "ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ" . Οι συγκεντρωμένοι πολίτες ακολούθησαν ενώ πολλά πεζοπόρα τμήματα του Στρατού φώναξαν κι αυτά συνθήματα όπως το "ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ" ενώ τραγούδησαν το απαγορευμένο πλέον "Μακεδονία ξακουστή" με όλους τους συγκεντρωμένους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα τραγουδώντας μαζί τους και σίγουρα τους πολιτικάντηδες να τρέμουν ολόκληροι βλέποντας τις αντιδράσεις του λαού που δεν θα σταματήσουν εδώ.

Φέρτε πίσω τα κλεμμένα και τα τεθωρακισμένα!Και...
Δεν θέλαμε να σάς το πούμε ρε αδέρφια, αλλά θα το κάνουμε, διότι είναι πολύ - μα πάρα πολύ - ξεφτιλισμένοι !..
Πριν την παρέλαση στο Σύνταγμα, μαζευτήκαμε λίγοι πατριώτες κάτω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεττανία», για να μοιράσουμε δωρεάν Ελληνικές Σημαιούλες στα Ελληνόπουλα. Μόλις μάς εντόπισαν κάτι κυπατζήδες, μάς έστειλαν μία διμοιρία των ΜΑΤ - ενώ πλησίαζε και δεύτερη - για να μάς εγκλωβίσουν και όπως ακούγαμε από τους ασυρμάτους τους, εν τέλει να μάς... συλλάβουν !!! «Μαζεύτε τους και πακέτο !» ακούγαμε χαρακτηριστικά. Ενώ έλεγαν και ένα κωδικό «2-12»...

Διαβάστε τη συνέχεια...

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος...

  Πρέπει να ήτανε το 1982.Τότε,διάβασα σε ένα μονόστυλο της Ελευθεροτυπίας ότι,αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΟΛΩΝ των ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ των ΗΠΑ,διορίστηκε ο...Ν.Παπανδρέου!!!!Όσοι είστε γνώστες,μπορείτε να υπολογίσετε πόσα δολλάρια είναι η μίζα του...αποκλειστικού αντιπροσώπου για κάθε αεροπλάνο,καράβι,πύραυλο,τανκ,και κάθε άλλο πολεμικό υλικό που προερχόταν από τη..."μαμά πατρίδα"...Μπορείτε να ψάξετε στο αρχείο της Ελευθεροτυπίας,όσοι έχετε τη δυνατότητα;Θα το βρείτε σίγουρα,αν και ήταν γραμμένο σε εσωτερική σελίδα και...με ψιλά...

Ποιος ήταν ο ρόλος του Νίκου Παπανδρέου στο Αμπου Ντάμπι;


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuNQT8Q0z9Gl3mVuh5y0KQqB2AuBQC7iBHFJpet7ZPMvzk3FBlbslOtO1TcB6fK24yTCF4g7Ty2xIiugXb08FptdRkrZvyX7OtvD6p3mszXiLwotFDlY3ZfULdGZLQ2PvC7KJ21aOAn7U/s320/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%9F%CE%A5_%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3.bmpΑπό τον Πολίτη
Δεκάδες χιλιάδες ευρώ κόστισε στους Ελληνες φορολογουμένους η αεροπορική -αυθημερόν- μετακίνηση με το κυβερνητικό αεροσκάφος στο Ντουμπάι των υπουργών Επικρατείας Χάρη Παμπούκη και Οικονομίας Λούκας Κατσέλη, στο οποίο μετείχε και ο αδελφός του πρωθυπουργού Νίκος Παπανδρέου.
Το παραδέχθηκε ο ίδιος ο υπουργός Χάρης Παμπούκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Β’ Αθηνών Ν.Δ., Πάνος Καμμένος.
Με δήλωσή του στον «Ε.Τ.», ο κ. Καμμένος θέτει νέα ερωτήματα και καταγγέλλει: «Την ώρα που καλείται ο Ελληνας εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος επαγγελματίας να συνεισφέρει σε καιρό εθνικής λιτότητας από το υστέρημά του, την ώρα που πολλές ελληνικές οικογένειες στερούνται τα βασικά για να περάσουν τις άγιες μέρες του Πάσχα, η κυβέρνηση, που εξήγγειλε το μέτρο και την περικοπή 50.000 κρατικών αυτοκινήτων, ενώ τα περιόρισε κατά ….88 αυτοκίνητα, σήμερα παραδέχεται δημόσια ότι πλέον, στην πατρίδα μας, τα κυβερνητικά στελέχη και οι σύμβουλοί τους, αλλά και κληρονομικώ δικαίω η “βασιλική οικογένεια του πρωθυπουργού” της χώρας θα ταξιδεύει ανά την υφήλιο με το προεδρικό ιδιωτικό τζετ “εμπραέρ” και μάλιστα θα συμμετέχει στις συναντήσεις των εκπροσώπων της κυβέρνησης με τους αρχηγούς κρατών».
Ο υπουργός Επικρατείας σημειώνει στην απάντηση ότι η παρουσία του Νίκου Παπανδρέου κρίθηκε ….σκόπιμη για την ακρόαση των δύο από την Αυτού Εξοχότητα, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή στην αποστολή δεν επιβάρυνε σε τίποτα τα κρατικά έξοδα.
«Οπως ο κ. Παμπούκης αναφέρει, η παρουσία του Ελληνα “πρίγκιπα” Νίκου Παπανδρέου κρίθηκε σκόπιμη και μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα την αναπτυξιακή συνεργασία των δύο κρατών και την υλοποίηση των επόμενων σταδίων επωφελών για την Ελλάδα και την ελληνική επιχειρηματικότητα», δηλώνει ο Πάνος Καμμένος και συνεχίζει:
«Μία από τις τεράστιες επιτυχίες της κυβερνητικής και “πριγκιπικής” αποστολής ήταν και η αύξηση της παραγγελίας κατά δύο υποβρύχια, τα οποία θα κοστίσουν στον ελληνικό λαό 1,5 δισ. παραπάνω από την πώληση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
Ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης γνωρίζει πολύ καλά το θέμα διότι ως δικηγόρος ήταν ομόδικος των Γερμανών όταν αυτά αγοράστηκαν από την ΕΤΒΑ αντί 2 δισ.
Κατά διαβολική σύμπτωση, οι Γερμανοί εξασφάλισαν άλλα τρία δισεκατομμύρια από την πληρωμή που έκανε ο ΟΣΕ στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά όχι πριν από τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων, αλλά ακριβώς μετά από αυτή…».
Οπως δηλώνει ο βουλευτής, «γεννιούνται πλέον τεράστια ερωτήματα για το κατά πόσον η “πριγκιπική” και κυβερνητική αποστολή εξασφάλισε τη μη καταβολή ή ανάληψη υποχρέωσης από την αγοράστρια εταιρία της καταβολής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ αντισταθμιστικών ωφελημάτων και οφειλών των ναυπηγείων Σκαραμαγκά προς τους δημόσιους οργανισμούς και την πώληση ιδιοκτησίας του ελληνικού λαού εγκαταστάσεων που ήταν μέρος των αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τη HDV».
Προσθέτει ακόμη ότι «το αεροσκάφος των οκτώ επιβατών πλήρωσε για handling στη Δαμασκό 5 φορές περισσότερα από ό,τι πληρώνει ένα Μπόινγκ 737 150 επιβατών.
http://ellinopsychos.blogspot.com/2010/03/blog-post_4821.html

28η Μαρτίου 1770.Οι ρασοφόροι προστατεύουν τους Τούρκους από τους επαναστατημένους Έλληνες!

[΄΄Τότε δε ο επίσκοπος Κερνίτσης Δανιήλ, ο θαυμάσιος κι αιδέσιμος εν πρεσβυτέροις Παναγιώτης Μέγας Οικονόμος Καλαβρύτων κι ο Παναγιώτης Ζαΐμης, οίτινες υπό την πρωτουργίαν κι ευλογίαν του Παρθενίου και του σπεύσας εξ Βοστίτσης στρατού, ύψωσαν την επανάστασιν εν Καλαβρύτοις.
Τότε δε οι μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου, εξελθόντες της μονής, υπό τον ηγούμενον Ζαχαρίαν και κρατούντες τον Σταυρόν, μετέβησαν εις Καλάβρυτα, διέσχισαν τα πλήθη των οπλισμένων Βοστιτσιάνων, κι άλλους μεν παρακαλούντες, άλλους δ' απειλούντες, απέσπασαν εις των χειρών αυτών, τας τουρκικάς οικογενείας των Καλαβρύτων και τα κειμήλια αυτών, προσφέρον δε εν τη μονή ασφαλές άσυλον, είτα δ' οδήγησαν αυτάς εις παραλίαν Ακράτας και μετεκόμησαν αυτοίς, γενόμενοι πορθμείς εις λιμέναν Κρίσης (Ιτέας) ένθα έμενε στρατός τουρκικός, εκδίκησιν πνέων΄΄.
Ακόμα ετουτ' η άνοιξη. Ραγιάδες, ραγιάδες!]

Η Σφαγή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 

Συντάχθηκε απο τον/την Τάσος Αιγιαλός


28η Μαρτίου 1770
ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ η Ιστορία εξεγείρει την πραγματικότητα, βαθαίνοντάς την στην αδιάβλητη μνήμη ΄΄γεγονότων που συγκλονίζουν΄΄, για την εκτεταμένη τους συμπεριφορά ή για τ' απροσδιόριστο σκηνικό τους μεγαλείο, που μένει θαμμένο στο υπέδαφος της κληρονομικής μας αλληλεγγύης, ν' αντιμάχεται:
΄΄Τη φθορά και τη λήθη του χρόνου΄΄.
Ένα κορυφαίο γεγονός, της σύγχρονης Αιγιάλειας, είναι κι η ΄΄Σφαγή της Κυριακής των Βαΐων” της 28ης Μαρτίου (9η Απριλίου) 1770, στο μοναστήρι των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, όπου κατακρεουργήθηκαν αμυνόμενοι, 2.500 έγκλειστοι της Επαρχίας Βοστίτσας, από τους μαινόμενους Τουρκαλβανούς.
... Η σφαγή αυτή, πλαταίνει τη μνήμη μας και την εξαγριώνει: ΄΄να θυμάται τη βαρβαρότητα, του εκπολιτισμένου κόσμου μας΄΄ και την επιβαλλόμενη γενοκτονία, που οι εκάστοτε ΄΄εντολοδόχοι κατακτητές΄΄, επιλέγουν ως τιμωρία των απειθούντων άπιστων αντιπάλων τους...΄΄Που απατήθηκαν οικτρά, από μια ελπίδα΄΄.
Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1760-1770 όπου τ' αλλεπάλληλα πολιτικο - στρατιωτικά γεγονότα της Ευρώπης, εξαναγκάζουν τις καταστάσεις των σκλαβωμένων ραγιάδων του Μωριά, ν' αναζητήσουν την ελευθερία τους.
Αρχές του 1767, πραγματοποιείται η ΄΄Μυθική Σύσκεψη΄΄ Καλαμάτας (όπου ΄΄πρωτοστατεί΄΄ ο 17χρονος Βοστιτσιάνος, Σωτηράκης Λόντος). Στη σύσκεψη αυτή αποφασίζεται ο γενικός ξεσηκωμός των Ελλήνων.
Τα γεγονότα συνεχίζουν την ΄΄επιβουλώμενη΄΄ πορεία τους.
Ο Αμβρόσιος Φραντζής, μας πληροφορεί:
΄΄Αι κατά τον Μωρέα οθωμανικαί τυραννίαι και καθημεριναί μάστιγες, επειδή επερίσσευον από ημέραν εις ημέραν, έφεραν τους πάντες εις την εσχάτην απελπισίαν, ώστε κατά το έτος 1768, οι προϊστάμενοι της τότε εποχής, Ζαΐμης, Κρεββατάς και Μπενάκης, μη δυνάμενοι να χορηγήσουν άλλην τινα βοήθειαν εις τους Μωραΐτας.
Προς απαλλαγήν των αφορήτων δεινών, κατέφυγον με αναφορά των, επικαλούμενοι την βοήθειαν της ομοθρήσκου Ρωσικής Αυλής, παρακαλούντες αυτήν να λάβει συμπάθειαν, εις τους δυστυχείς κατοίκους του Μωρέως΄΄.
Στ' αδούλωτα βουνά, αντηχεί το τραγούδι:
΄΄Ακόμα ετουτ' η άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι
όσο να' ρθει ο Μόσχοβος, να φέρει το σεφέρι
- μες του Μωριά τα μέρη - ραγιάδες, ραγιάδες!΄΄

Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ ΚΙ Η ΄΄ΠΕΡΙΦΗΜΗ΄΄ ΡΩΣΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ της εποχής εκείνης, παίρνουν εκρηκτική διάσταση, όταν μια παρέα Λακεδαιμονίων, επιστρέφοντας από την εορτήν του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας: ΄΄ενθυμούμενοι κι ελευθερίζοντες, στην περιοχή της Αχαΐας, πέφτουν σ' ενέδρα οργανωμένων οθωμανών και δολοφονούνται άγρια΄΄.
Είναι η αρχή μιας μεγάλης σύρραξης.
Βρισκόμαστε στα τέλη του 1769. Ήδη ο νέος Ρωσο - τουρκικός πόλεμος έχει ξεκινήσει. Στο Μωριά: ΄΄απαγορεύθη εις τους Έλληνας η κατοχή όπλων. Μετ' ολίγον χρόνον οι Τούρκοι απαγορεύουν εις τους χριστιανούς πάσα συγκέντρωση, ακόμη και θρησκευτική, καθώς εκλείσαν κι οι ναοί΄΄.
Ο Αμβρόσιος Φραντζής, μας θυμίζει:
΄΄Η δε Αυλή της Ρωσίας, βασιλευούσης της αυτοκρατορίσσης Μεγάλης Αικατερίνης Β΄, οίκτω καμφθείσα διεύθυνε μιαν μοίραν πολεμικών πλοίων, ελπίζουσα ότι θέλει φανεί ωφέλιμος, εις την υπόθεσιν των Ελλήνων. Η ναυτική αυτή μοίρα των Ρωσικών πλοίων, υπό τον ναύαρχον Ορλώφ, έφθασεν εις τα Μεσσηνιακά φρούρια, περί τον Μάρτιον του 1770, κι' ήρχισε τον πυροβολισμόν εις Μεθώνην΄΄.
Τα γεγονότα γίνονται όντας πολεμικά.
Η εμφάνιση του Ρωσικού στόλου, εμπνέει ενθουσιασμό στους Μωραΐτες. Ο Θεόδωρος Ορλώφ, μετά του συνεπιβαίνοντος αρχιεπισκόπου Μαυροβουνίου, διαδίδει ότι η μοίρα αυτή είναι η προφυλακή, σε λίγο καταφθάνει κι' ο αρχιστράτηγος αδελφός του, με 80 πλοία και πολυπληθή δύναμη.
Την 1η (14η) Μαρτίου 1770, αρχίζει η ΄΄Πολιορκία Κορώνης΄΄.
΄΄Η Βοστίτσα υπήρξεν ο τόπος που εξεπορεύθει η ΄΄Κραυγή της επαναστάσεως΄΄ η ριφθείσα εις τα 1770΄΄
ΗΔΗ οι απόστολοι της επανάστασης, έχουν εξεγείρει όλο το Μωριά. Οι Τούρκοι, έντρομοι, μετά από μεμονωμένες σφαγές, κλείνονται στα φρούρια. Η Βοστίτσα ξεσηκώνεται σύσσωμη. Φέρεται καλά προσχεδιασμένη, η όλη επιχείρηση αιφνιδιασμού. Η πόλη ελευθερώνεται, κι' αλληλεγγύη.
Σ' ΄΄Επιτύμβια΄΄ αναφορά, διαβάζουμε:
΄΄Η Βοστίτσα υπήρξεν ο τόπος που εξεπορεύθει η κραυγή της επαναστάσεως, η ριφθείσα εις τα 1770, από τον αρχιεπίσκοπον Παλαιών Πατρών, Παρθένιον, ο οποίος συνήθροισεν εις την μονήν των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τους προύχοντες της Επισκοπής: Γκολφίνον Λόντον, Άγγελον Μελετόπουλον και Ιωάννην Πούλον, κι αφού εξεδίωξαν από την πόλιν την τουρκικήν φρουράν, εξεστράτευσαν με βοστιτσιάνους οπλοφόρους, προς απελευθέρωση και της πόλεως των Καλαβρύτων΄΄.
Ειν' η αλληλεγγύη, της ΄΄ελευθερίας που ανθυποβάλλει΄΄.

Κι' ο ιστορικός Γεώργιος Παπανδρέου, συνεχίζει:
΄΄Τότε δε ο επίσκοπος Κερνίτσης Δανιήλ, ο θαυμάσιος κι αιδέσιμος εν πρεσβυτέροις Παναγιώτης Μέγας Οικονόμος Καλαβρύτων κι ο Παναγιώτης Ζαΐμης, οίτινες υπό την πρωτουργίαν κι ευλογίαν του Παρθενίου και του σπεύσας εξ Βοστίτσης στρατού, ύψωσαν την επανάστασιν εν Καλαβρύτοις.
Τότε δε οι μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου, εξελθόντες της μονής, υπό τον ηγούμενον Ζαχαρίαν και κρατούντες τον Σταυρόν, μετέβησαν εις Καλάβρυτα, διέσχισαν τα πλήθη των οπλισμένων Βοστιτσιάνων, κι άλλους μεν παρακαλούντες, άλλους δ' απειλούντες, απέσπασαν εις των χειρών αυτών, τας τουρκικάς οικογενείας των Καλαβρύτων και τα κειμήλια αυτών, προσφέρον δε εν τη μονή ασφαλές άσυλον, είτα δ' οδήγησαν αυτάς εις παραλίαν Ακράτας και μετεκόμησαν αυτοίς, γενόμενοι πορθμείς εις λιμέναν Κρίσης (Ιτέας) ένθα έμενε στρατός τουρκικός, εκδίκησιν πνέων΄΄.
Ακόμα ετουτ' η άνοιξη. Ραγιάδες, ραγιάδες!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΤΑΣΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Πηγή...

Τρέμουν την αρκούδα...

[Η δήλωση που έγινε από τον επίσημο εκρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αντρέϊ Νεστερένκο είναι κάτι παραπάνω από "θερμή" και σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο γεγονός, ειδικά από την Ρωσία.Iδού ολόκληρη η δήλωση:
"Η Ρωσία ελπίζει ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας θα κατορθώσει να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας, την οποία θεωρεί σημαντικό διεθνή εταίρο της. Όντως, η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη αλλά αυτή η χώρα είναι και παραμένει, όχι μόνο παραδοσιακά, φιλική προς τη Ρωσία, αλλά και βασικός διεθνής εταίρος της, μεταξύ άλλων, και στον εμπορικό - οικονομικό τομέα. Τις συνέπειες της οξείας χρηματο-πιστωτικής κρίσης, που έχει ενσκήψει παγκοσμίως, τις υφίστανται όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ευχόμαστε ειλικρινά στους φίλους και εταίρους μας ταχύτατη επίλυση των προβλημάτων τους και ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας θα τα καταφέρει».]
Επαναδημοσίευση:Η Ρωσία στηρίζει την Ελλάδα.Μούγκα από τα ΜΜΕ.

Τρέμουν την αρκούδα,οι αρουραίοι και τρέχουν πανικόβλητοι!!!Μη ξεχνάμε ότι μία από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις που έστησαν αυτό το κράτος,κατακαίγοντας τον στόλο του Ιμπραήμ στην Πύλο,ήταν η Ρωσία.Μη μας διαφεύγει ότι είναι εγγυήτρια με τη βούλα!

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size. Ένα και πλέον χρόνο μετά τη ναυμαχία στο Ναβαρίνο κι ενώ η Oθωμανική Aυτοκρατορία είχε εμπλακεί σε ένα νέο πόλεμο με τη Pωσία, οι τρεις Mεγάλες Δυνάμεις συνέχιζαν να διαβουλεύονται σχετικά με τους όρους επίλυσης του ελληνικού ζητήματος.
Oι περιοχές που θα περιλαμβάνονταν στο μελλοντικό ελληνικό κράτος και το καθεστώς του (αυτονομία ή ανεξαρτησία) υπήρξαν τα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκαν.
Aποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών υπήρξε μια σειρά από πρωτόκολλα που υπογράφτηκαν στο Λονδίνο από τα τέλη του 1828 έως τις αρχές του 1830, οπότε και η Oθωμανική Aυτοκρατορία υποχρεώθηκε κάτω από το βάρος της ήττας της στον πόλεμο με τη Ρωσία να αποδεχτεί τις αποφάσεις των Mεγάλων Δυνάμεων σχετικά με τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Aπό το Σεπτέμβριο του 1828 οι πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας διασκέπτονταν στον Πόρο με στόχο να καταλήξουν σε μια πρόταση προς τις κυβερνήσεις τους σχετικά με τα εδαφικά όρια του ελληνικού κράτους.
Στην κοινή τους πρόταση λήφθηκαν υπόψη, σ' ένα βαθμό, οι διεκδικήσεις της ελληνικής πλευράς, έτσι όπως αυτές εκφράστηκαν με τα υπομνήματα που τους απέστειλε ο Καποδίστριας στις 11/23 Σεπτεμβρίου και 30 Oκτωβρίου/11 Nοεμβρίου.
Eισηγήθηκαν λοιπόν να περιληφθούν στην ελληνική επικράτεια οι περιοχές της Στερεάς Eλλάδας που βρίσκονταν νοτίως της γραμμής που συνέδεε τον Aμβρακικό κόλπο στα δυτικά και τον Παγασητικό στα ανατολικά.
Παρά τη γνωμάτευση αυτή κι ενώ η διάσκεψη στον Πόρο δεν είχε ολοκληρωθεί υπογράφτηκε στο Λονδίνο πρωτόκολλο μεταξύ του βρετανού υπουργού Εξωτερικών και των πρεσβευτών των άλλων δύο χωρών.
Tο πρωτόκολλο αυτό (4/16 Nοεμβρίου 1828) άφηνε εκτός ελληνικής επικράτειας τη Στερεά Eλλάδα. Στα σύνορα του υπό διαμόρφωση ελληνικού κρατικού μορφώματος θα περιλαμβάνονταν μόνο η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες.
Ωστόσο, μερικούς μήνες αργότερα οι προτάσεις της διάσκεψης των τριών πρεσβευτών στον Πόρο έγιναν αποδεκτές.
H συνοριακή γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού υιοθετήθηκε από τις Δυνάμεις στο Πρωτόκολλο της 10/22 Mαρτίου 1829 που υπογράφτηκε στο Λονδίνο· στα σύνορα αυτά δεν περιλήφθηκε και η Kρήτη.
Tο Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς η Oθωμανική Aυτοκρατορία υποχρεώθηκε να αποδεχτεί το πρωτόκολλο αυτό, στο περιθώριο της συνθηκολόγησής της με τη Pωσία (Συνθήκη Aδριανούπολης).
Στις αρχές του επόμενου έτους και συγκεκριμένα στις 22 Iανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830 οι τρεις Mεγάλες Δυνάμεις προχώρησαν στην υπογραφή ενός νέου πρωτοκόλλου, στο Λονδίνο και πάλι, το οποίο έμεινε γνωστό ως το Πρωτόκολλο της Aνεξαρτησίας. Eπρόκειτο για την πρώτη επίσημη διεθνή πράξη που αναγνώριζε την Eλλάδα ως κράτος κυρίαρχο και ανεξάρτητο και όχι φόρου υποτελές στην Oθωμανική Aυτοκρατορία.
H σημαντική αυτή απόφαση συνοδευόταν από τον προσδιορισμό μιας νέας συνοριακής γραμμής. Στα εδάφη του νέου κράτους περιλαμβάνονταν οι περιοχές που βρίσκονταν μεταξύ των ποταμών Aχελώου στα δυτικά και Σπερχειού στα ανατολικά.
Mε τον τρόπο αυτό αποφευγόταν η γειτνίαση των δυτικών επαρχιών της Aιτωλοακαρνανίας με τη Λευκάδα, που, όπως και τα υπόλοιπα Eπτάνησα, βρισκόταν υπό αγγλική κυριαρχία.
Aπό την άλλη δίνονταν στο ελληνικό κράτος, πέραν των Kυκλάδων και της Πελοποννήσου, οι Σποράδες και η Eύβοια.
Tέλος, στο Πρωτόκολλο της Aνεξαρτησίας η Aγγλία, η Γαλλία και η Pωσία συμφωνούσαν στην αναγόρευση του Λεοπόλδου του Σαξ Kόμπουργκ ως ηγεμόνα του ελληνικού κράτους.
Kι αυτές οι αποφάσεις ωστόσο έμελλε να μην είναι οριστικές τόσο όσον αφορά τα σύνορα όσο και ως προς το πρόσωπο και τον τίτλο του ηγεμόνα.
H τελική ρύθμιση του ελληνικού ζητήματος θα επέλθει ενάμισυ περίπου χρόνο αργότερα, στα τέλη Αυγούστου του 1832.Πηγή...


London Protocol

(3 February 1830)


Although it has come to be known as ‘the London Protocol’, the text actually consists of three protocols, signed in London by the plenipotentiaries of Great Britain, France and Russia. The first declared the Independence of Greece, under a monarchy, and determined the borders of the country; the second concerned the choice of Prince Leopold of Saxe-Coburg as Prince-Sovereign of Greece and the third, drawn up at the request of France, established religious toleration and retained in force all the privileges which the Latin Church had hitherto enjoyed in the former Ottoman provinces from which the independent Greek state was created. The signature of these protocols, and, indeed, Greek Independence itself, were the outcome of the destruction of the Ottoman and Egyptian fleets in Navarino harbour on 20 October 1827, an event which led to negotiations in Constantinople among the ambassadors of Britain, France and Russia on the one hand and the Sultan on the other. The refusal of the Sultan to accept the terms of the London Treaty of 6 July 1827, which inter alia was the corner-stone of Greek Independence, resulted in the withdrawal of the three ambassadors from Constantinople in late 1827. Without making any mention of borders, the treaty provided for the establishment of economic relations with Greece and the appointment of consuls. Ultimately, the consequences of the Russo-Turkish war which followed, the decisions reached at the conferences of Poros (autumn-December 1828) and London, leading to the signature of a protocol on 22 March 1829, and the provisions of the Treaty of Adrianople (14 September 1829),1 all paved the way for renewed negotiations between the Porte and the three Great Powers (Britain, France and Russia). These talks finally resulted in the signature of the three texts collectively known as the London Protocol of 1830.
Protocole* (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830,
relatif à l’indépendance de la Grèce.
           


Présents: les Plénipotentiaires de Russie, de France et de la Grande-Bretagne.
Les Plénipotentiaires des trois Cours s’étant réunis au Département des affaires étrangères,
A l’ouverture de la conférence, le Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique et celui de Sa Majesté très chrétienne témoignent au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale le désir de savoir sous quel point de vue il envisage l’art. 10 du traité signé récemment à Adrinople entre la Russie et l’Empire Ottoman, article qui a rapport aux affaires de la Grèce.
Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale déclarent que l’art.10 du traité en question n’invalide pas les droits des alliés de l’Empereur, n’entrave pas les délibérations des Ministres réunis en conférence à Londres, et ne met aucun obstacle aux arrangements que les trois Cours jugeraient d’un commun accord être les plus utiles et les mieux adaptés aux circonstances.
A la suite de cette déclaration, le Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique fait part à la Conférence d’une dépêche collective, ci-jointe sub.Lit.A., par laquelle les Ambassadeurs de la France et de la Grande-Bretagne à Constantinople transmettent une déclaration de la Porte Ottomane, en date du 9 septembre, également ci-jointe sub.Lit.B., et qui annonce que la Porte, ayant déjà adhéré au traité de Londres, promet et s’engage de plus aujourd’hui, vis-à-vis des Représentants des Puissances signataires dudit traité, à souscrire entièrement à toutes les déterminations que prendra la Conférence de Londres relativement à son exécution.
La lecture de ce document fait unanimement reconnaître l’obligation où se trouve l’Alliance de procéder, avant tout, à l’établissement immédiat de l’armistice sur terre et sur mer, entre les Turcs et les Grecs.
Il est résolu, en conséquence, que les Plénipotentiaires des trois Cours à Constantinople, leurs Résidents en Grèce et leurs Amiraux dans l’Archipel recevront sans délai l’ordre de réclamer et d’obtenir des parties contendantes une prompte et entière cessation d’hostilités.
A cet effet, des instructions ci-annexées sub.Lit.C.D.E. ont été concertées et arrêtées pour les dits Plénipotentiaires et Résidents, ainsi que pour les trois Amiraux, le rétablissement de la paix entre la Russie et la Porte permettant à l’Amiral russe de reprendre part aux opérations de ses collègues d’Angleterre et de France.
Ces premières déterminations convenues, les membres de la Conférence trouvant que les déclarations Ottomanes les mettent dans le cas de concerter les mesures qui leur paraissent préférables d’adopter dans l’état actuel des choses, et désirant apporter aux dispositions antérieures de l’Alliance les améliorations les plus propres à assurer de nouveaux gages de stabilité à l’œuvre de paix dont Elle s’occupe, ont, d’un commun accord, arrêté les clauses suivantes:
1. La Grèce formera un Etat indépendant, et jouira de tous les droits politiques, administratifs, et commerciaux, attachés à une indépendance complète.
2. En considération de ces avantages accordés au nouvel Etat, et pour déférer au désir qu’a exprimé la Porte d’obtenir la réduction des frontières fixées par le protocole du 22 mars, la ligne de démarcation des limites de la Grèce partira de l’embouchure du fleuve de l’Aspropotamos, remontera ce fleuve jusqu’à la hauteur du lac d’Anghelocastro, et, traversant ce lac, ainsi que ceux de Vrachori et de Saurovitza, elle aboutira au mont Artotina, d’où elle suivra la crête du mont Oxas, la vallée de Calouri et la crête du mont Oeta, jusqu’au golfe de Zeitoun, qu’elle atteindra à l’embouchure du Sperchius.
Tous les territoires et pays situés au sud de cette ligne, que la Conférence a indiqués sur la carte ci-jointe, appartiendront à la Grèce, et tous les pays et territoires situés au Nord de cette même ligne continueront à faire partie de l’Empire Ottoman.
Appartiendront également à la Grèce, l’île de Négrepont tout entière avec les îles du Diable et l’île Skyro, et les îles connues anciennement sous le nom de Cyclades, y compris l’île d’Amorgo, situées entre le 38me et 39me degré de latitude Nord, et le 26me de longitude Est, du méridien de Greenwich.
3. Le Gouvernement de la Grèce sera monarchique et héréditaire, par ordre de primogéniture. Il sera confié à un Prince qui ne pourra pas être choisi parmi ceux des familles régnantes dans les Etats signataires du traité du 6 juillet 1827, et portera le titre de Prince Souverain de la Grèce. Le choix de ce Prince fera l’objet de communications et de stipulations ultérieures.
4. Aussitôt que les clauses du présent protocole auront été portées à la connaissance des parties intéressées, la paix entre l’Empire Ottoman et la Grèce sera sensée rétablie ipso facto, et les sujets des deux Etats seront traités réciproquement, sous le rapport des droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres Etats en paix avec l’Empire Ottoman et la Grèce.
5. Des actes d’amnistie pleine et entière seront immédiatement publiés par la Porte Ottomane et par le Gouvernement grec.
L’acte d’amnistie de la Porte proclamera qu’aucun Grec, dans toute l’étendue de ses domaines, ne pourra être privé de ses propriétés, ni inquiété aucunement, à raison de la part qu’il aura prise à l’insurrection de la Grèce. L’acte d’amnistie du gouvernement grec proclamera le même principe en faveur de tous les Musulmans ou Chrétiens qui auraient pris parti contre sa cause; et il sera de plus entendu et publié que les Musulmans qui voudraient continuer à habiter les territoires et îles assignés à la Grèce, y conserveront leurs propriétés, et y jouiront invariablement, avec leurs familles, d’une sécurité parfaite.
6. La Porte Ottomane accordera à ceux de ses sujets Grecs qui désireraient quitter le territoire turc, un délai d’un an pour vendre leurs propriétés et sortir librement du pays.
Le Gouvernement grec laissera la même faculté aux habitants de la Grèce qui voudraient se transporter sur le territoire turc.
7.Toutes les forces grecques de terre et de mer évacueront les territoires, places et îles qu’elles occupent au delà de la ligne assignée aux limites de la Grèce dans le para. 2, et se retireront derrière cette ligne dans le plus bref délai. Toutes les forces turques de terre et de mer qui occupent des territoires, places ou îles, compris dans les limites mentionnées ci-dessus, évacueront ces îles, places et territoires, et se retireront derrière les dites limites, et pareillement dans le plus bref délai.
8. Chacune des trois Cours conservera la faculté que lui assure l’art. 4 du traité du 6 juillet 1827, de garantir l’ensemble des arrangements et clauses qui précèdent. Les actes de garantie, s’il y en a, seront dressés séparément. L’action et les effets de ces divers actes deviendront, conséquemment à l’article susdit, l’objet de stipulations ultérieures des Hautes Puissances.
Aucune troupe appartenant à l’une des trois Puissances contractantes ne pourra entrer sur le territoire du nouvel Etat grec, sans l’assentiment des deux autres Cours signataires du traité.
9. Afin d’éviter les collisions qui ne manqueraient pas de résulter, dans les circonstances actuelles, d’un contrat entre les commissaires démarcateurs Ottomans, et les commissaires démarcateurs Grecs, quand il s’agira d’arrêter sur les lieux le tracé des frontières de la Grèce, il est convenu que ce travail sera confié à des Commissaires britanniques, français et russes, et que chacune des trois Cours en nommera un. Ces Commissaires, munis d’une instruction, qui se trouve ci-jointe sub. Lit. G., arrêteront le tracé des dites frontières, en suivant, avec toute l’ exactitude possible la ligne indiquée dans le para. 2, marqueront cette ligne par des poteaux, et en dresseront deux cartes, signées par eux, dont l’une sera remise au Gouvernement Ottoman, et l’autre au Gouvernement Grec.
Ils seront tenus d’achever leurs travaux dans l’espace de six mois. En cas de différence d’opinion entre les trois commissaires, la majorité des voix décidera.
10. Les dispositions du présent protocole seront immédiatement portées à la connaissance du Gouvernement Ottoman par les Plénipotentiaires des trois Cours, qui seront munis à cet effet d’une instruction commune ci-jointe sub.Lit.H. Les résidents des trois Cours en Grèce recevront aussi, sur le même sujet, l’instruction ci-jointe sub.Lit.I.
11. Les trois Cours se réservent de faire entrer les présentes stipulations dans un traité formel, qui sera signé à Londres, considéré comme exécutif de celui du 6 juillet 1827, et communiqué aux autres Cours de l’Europe, avec invitation d’y accéder, si elles le jugent convenable.

Conclusion. - Arrivés ainsi au terme d’une longue et difficile négociation, les trois Cours se félicitent sincèrement d’être parvenues à un parfait accord, au milieu des circonstances les plus graves et les plus délicates.
Le maintien de leur union dans de tels moments offre le meilleur gage de sa durée, et les trois Cours se flattent que cette union, stable autant que bienfaisante, ne cessera de contribuer à l’affermissement de la paix du monde.

(signé)
LIEVEN. MONTMORENCY-LAVAL. ABERDEEN.

ΠΡΟΣΘΕΜΑ «1» ΤΗΣ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο.Ε.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:ΔΟΛΙΑ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ «BLOOMBERG» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΜΑ «1» ΤΗΣ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο.Ε.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. 23.03.2010 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΡΑ».- http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/03/blog-post_23.html

ΒΟΛΟΣ 24.03.2010


ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 20.03.2010 ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 19.03.2010 ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΕΛΛΗΝΚΑΙΧΑΟΣ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ 7.000 EMAILS ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΥ ΔΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΣΟΚ», ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟ «ΠΑΣΟΚ» ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΦΙΛΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΛΑ.Ο.Σ.», ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ 3 ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ «ΜΜΕ», ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ΟΤΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ «ΜΜΕ» «BLOOMBERG» ΣΤΙΣ 23.03.2010 ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΦΙΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΝΑΤΟΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΣΟΚ» ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΔΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.

Η ΔΟΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΩΘΙ:

«ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ, ΤΗΣ 19.03.2010 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Η ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟ – ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΔΙΟΤΙ ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ «Β.Α.Σ.Τ.Ρ.» ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ – ΣΚΟΠΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΑΜΕ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟ – ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ «SΕΑΤΟ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΤΥΠΟΙΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ «SΕΑΤΟ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ «SΕΑΤΟ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ» («Ρ.Ι.Κ.» ΡΩΣΙΑΣ – ΙΣΛΑΜ – ΚΙΝΑΣ).

ΕΑΝ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ ΗΤΟΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ «ΠΑΣΟΚ», ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ», ΔΙΑ ΤΟΝ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 19.03.2010, ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ «ΕΛΛΗΝΚΑΙΧΑΟΣ», ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ «ΗΠΑ» ΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΘΥΜΕΣ ΝΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ, ΩΣΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΗΤΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ «Β.Α.Σ.Τ.Ρ.», ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΣ, ΤΗΣ «ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 666» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.», ΩΣ ΤΥΠΟΙΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ», ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ» (Ρ.Ι.Κ.), ΚΑΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΣ.-

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ «ΗΠΑ», ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΒΡΕΘΕΙ ΜΟΙΡΑΙΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ «ΚΡΑΧ» ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ» (Ρ.Ι.Κ.), Η’ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «GOLDMAN SACHS» Η’ ΑΛΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Η’ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΤΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΝΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΙΣ «ΗΠΑ», ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΖΑΣ», ΕΑΝ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΙ ΔΕΧΘΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΙΑ ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΣΤΙΣ 23.03.2010, ΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟ «BLOOMBERG», ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ, ΕΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ «ΜΜΕ» ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΔΟΛΙΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 19.03.2010, ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΑΜΕΣΩΣ ΕΥΡΥΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΤΗΣ 23.03.2010, ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ «BLOOMBERG».

ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο.Ε.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ

Κ.Ε.-Ο.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΧΡ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΠΙΔΟΣ 12, Ν.ΙΩΝΙΑ - ΒΟΛΟΣ – ΕΛΛΑΣΥΓ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΠΑΣΟΚΙΚΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ ΓΕΑ ΓΕΣ ΓΕΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΤΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΕΛΛΗΝΚΑΙΧΑΟΣ» ΩΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΡΑΣΟΣ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΜΕΤΡΟΕΠΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α., ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΔΙΑΜΠΕΡΗ ΤΡΥΠΑ ΑΠΟ 45ΑΡΗ ΣΤΑ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΝΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ΑΕΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΝΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΓΕΣ ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ, ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΔΗΜΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΣΟΥ «ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΕΝΤΑΪ» ΚΥΡΙΕ ΑΘΑΝΑΣΙΕ ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΟ ΤΟΥ «ΠΑΣΟΚ».


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ "BLOOMBERG":
http://www.bankingnews.gr/ΔΙΕΘΝΗ/item/1934-M-Lynn-(Bloomberg)-Η-Ελλάδα-να-κυρήξει-στάση-πληρωμών-και-να-απευθυνθεί-σε-Ρωσία-και-ΗΠΑ-για-χρηματοδότηση