ΠΙΟΤΡ ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ
 alt
Αναρχισμός1 (από τα ελληνικά α και αρχή,