26 Οκτωβρίου 2008

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αναφωνούμε ΟΧΙ στη λήθη.Τα ονόματα των τριήρεων της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας.

Τύχη αγαθή.- Ήρθε στα χέρια μας ένα σπάνιο εύρημα!
Ένα σύγγραμμα που έχει γραφτεί από τον Ιωάννη Β.Πατσουράκο,Καθηγητή των Ελληνικών Γραμμάτων,Δικηγόρο,και τυπώ
θηκε στον Πειραιά από το τυπογραφείο ΜΙΧ.Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,το 1931,το οποίο φέρει τίτλο "ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ" και φέρει σφραγίδα (ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1934),
έχει δε αφιέρωση του συγγραφέα προς τα π
αιδιά του την παρακάτω:
"ΤΟΙΣ ΑΡΡΕΣΙΝ ΕΜΟΙΣ ΤΕΤΤΑΡΣΙΝ ΥΙΕΣΙΝ
ΒΡΑΣΙΔΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΩ,ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ-ΣΠ
ΥΡΙΔΩΝΙ,
ΜΙΝΔΑΡΩ-ΔΗΜΗΤΡΙΩ,ΚΑΙ ΑΓΗΣΑΝΔΡ
ΙΔΑ-ΑΝΔΡΕΑ,
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΙΝ ΑΝΑΤΙΘΗ
ΜΙ"
Ο Συγγράψας.

_____________ ___________ ______________
Εις ΜΝΗΜΗΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που έπεσαν ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ και ΕΣΤΙΩΝ ανά τους αιώνας,ειδικά των ΘΕΡΜΟΠΥΛΟΜΑΧΩΝ,ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ,ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ,ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ ΤΟΥ 1821,ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ,
ΗΡΩΩΝ ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΟΥΝΤΩΝ ΤΟΥ 1940
,ΜΗ ΕΞΕΡΟΥΜΕΝΟΥ ΟΥΔΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ,
ζητώντας την άδεια από τους απογόνους του συγγραφέα και τον Δήμο του Πειραιά,
τιμής ένεκεν και εις μνήμην,αναρτούμε το απ
όσπασμα του βιβλίου του συγγραφέα,
με τα ονόματα των πλοίων,τα οποία πήρα
ν μέρος στη ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,τα ονόματα των Ναυπηγών,και τα ονόματα των Τριηράρχων και Συντριηράρχων.
Πριν όμως πρέπει να αντιγράψουμε και από τη σελίδα 7 του συγγράμματος το παρακάτω:

"ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"
"Προ ενός περίπου αιώνος,ή ακριβέστερον προ ενενήκοντα έξ ετών,την δωδεκάτην δηλαδή Σεπτεμβρίου του έτους 1834,ανασκαπτομένων των θεμελίων του εν τη πόλει μας Τελωνείου,ήλθεν εις το φως σειρά πλακών ενεπιγράφων,τας οποίας μεταγενέστερον κοιλανάντες(ευτυχώς ουχί επί της ενεπιγράφου πλευράς) συμπολίται μας εκλιπόντες μετεχειρίσθησαν ως υδραγωγούς.
Αι επιγραφαί αύται ως εκ της επηρείας της
υγρασίας και της συνήθους απροσεξίας των εργατών εθραύσθησαν δυστυχώς εις τεμάχια.Ταύτα όμως ευτυχώς ο αοίδιμος Έφορος των Αρχαιοτήτων τότε Κ.Πιττάκης μετέφερεν,ως ο ίδιος περιέγραψεν εις την Αρχαιολογικήν Εφημερίδα κατά το 1857,εις τον ναόν τον επικαλούμενον τότε "Μεγάλη Παναγία",αντέγραψε το περιεχόμενόν των επιμελώς,και εδημοσίευσεν εις την Αρχαιολογικήν Εφημερίδα,διότι εν τούτοις,δημοσιευθείσιν υπό του Boeck εξ αντιγράφου του Ρόσς,παρετήρησεν ικανήν πρός το πρωτότυπον διαφοράν και παράλειψιν ολοκλήρων στίχων.
Τας σπουδαιοτάτας επιγραφάς ταύτας δεν σκοπώ βέβαια να επαναγράψω,ουδ' εν αντιγράφω συμπληρών ή διορθών σημείά τινα,τα οποία και εγώ επί του κειμένου τούτων παρετήρησα,αλλ' εκ τούτων θα αναγράψω τα ονόματα μόνον των πολεμικών πλοίων,τετρήρων,τριήρων και τριακοντόρων,εκ των οποίων αι πλείσται,αν όχι όλαι,υποτίθεται τουλάχιστον,ει μη τι άλλοτι θα ήσαν συνώνυμοι προς τας μετασχούσας της εν Σαλαμίνι γιγαντομαχίας,ήτις έσωσεν οριστικώς την ελευθερίαν της Ελλάδος και τον πολιτισμόν του Κόσμου.
Προς τούτοις δε εν ιδίοις καταλόγοις θα αν
αγράψω τα ονόματα των Ναυπηγών εκάστης εξ αυτών,τα ονόματα των τριηράρχων και συντριηράρχων αυτών,......"
___________ ___________ ______________
ΑΙ ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ
ΑΙΩΝΙΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.
Μια διαφορετική πρόταση ενημέρωσης χωρίς χορηγούς. (;)

email από Σπύρο Χατζάρα.Για να δούμε το έργο!!!!

___________________________________________________________________

. www.Blueskytv.gr. Μια διαφορετική πρόταση ενημέρωσης χωρίς χορηγούς.

Η αλήθεια δεν έχει χορηγό.

Το νυκτερινό «Δελτίο των 11» , στην συχνότητα του BLUE SKY με οικοδεσπότη τον Σπύρο Χατζάρα, και προσκεκλημένους δημοσιογράφους «που δεν μασάνε» τα λόγια τους, τώρα και στο διαδίκτυο ζωντανά σε όλη την Ελλάδα, στο www.Blueskytv.gr.

Κάθε βράδι, Τρίτη με Παρασκευή, το « Δελτίο των 11»,από τις 23.30 ως τις 01.00 πμ., στην συχνότητα του BLUE SKY, αναλύει σε βάθος όλες τις «μεγάλες ειδήσεις» , αναζητεί, την αλήθεια,, που δεν έχει «χορηγό», και θα αποκαλύπτει , την «παγκόσμια τραπεζική Χούντα», επειδή στην δημοκρατία, η εξουσία πηγάζει από την κάλπη , και όχι από τα ταμεία των τραπεζών και τα πορτοφόλια της ολιγαρχίας

Το « Δελτίο των 11», στον BLUE SKY, κάθε βράδι, Τρίτη με Παρασκευή ,από τις 23.30 ως τις ως τις 01.00 πμ. στο www.Blueskytv.gr

.

Επειδή η αλήθεια και η δημοσιογραφία δεν έχουν χορηγούς.

ΧΑΤΖΑΡΑΣ