11 Ιουνίου 2010

Ω ΖΕΥ ΑΝΑΞ...!ΜΟΥΣΑΩΝ ΕΛΙΚΩΝΙΑΔΩΝ ΑΡΧΩΜΕΘ' ΑΕΙΔΕΙΝ, ΑΙ Θ' ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΕΧΟΥΣΙΝ ΟΡΟΣ ΜΕΓΑ ΤΕ ΖΑΘΕΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΕ ΠΕΡΙ ΚΡΗΝΗΝ ΙΟΕΙΔΕΑ ΠΟΣΣ' ΑΠΑΛΟΙΣΙΝ ΟΡΧΕΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΒΩΜΟΝ ΕΡΙΣΘΕΝΕΟΣ ΚΡΟΝΙΩΝΟΣ.ΟΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΔΙΟΣ
Fascinating recording of Jupiter sounds (electromagnetic "voices") by NASA-Voyager. The complex interactions of charged electromagnetic particles from the solar wind , planetary magnetosphere etc. create vibration "soundscapes". It sounds very interesting, even scary.
Jupiter is mostly composed of hydrogen and helium. The entire planet is made of gas, with no solid surface under the atmosphere. The pressures and temperatures deep in Jupiter are so high that gases form a gradual transition into liquids which are gradually compressed into a metallic "plasma" in which the molecules have been stripped of their outer electrons.
The winds of Jupiter are a thousand metres per second relative to the rotating interior. Jupiter's magnetic field is four thousand times stronger than Earth's, and is tipped by 11° degrees of axis spin. This causes the magnetic field to wobble, which has a profound effect on trapped electronically charged particles.
This plasma of charged particles is accelerated beyond the magnetosphere of Jupiter to speeds of tens of thousands of kilometres per second. It is these magnetic particle vibrations which generate some of the sound you hear on this recording.

Μετάφραση...Google...
[Συναρπαστική καταγραφή των ήχων Δία (ηλεκτρομαγνητική «φωνές») από τη NASA-Voyager. Τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις των χρεώνεται ηλεκτρομαγνητικών σωματιδίων που προέρχονται από τον ηλιακό άνεμο, πλανητικά μαγνητόσφαιρα κλπ. δημιουργούν δονήσεων ηχοτοπία ». Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, ακόμα και τρομακτικό.Δίας είναι ως επί το πλείστον αποτελείται από υδρογόνο και ήλιο. Ολόκληρο τον πλανήτη, είναι κατασκευασμένο από φυσικό αέριο, που δεν στερεή επιφάνεια με την ατμόσφαιρα. Οι πιέσεις και θερμοκρασίες στο βάθος ο Δίας είναι τόσο υψηλά που αέρια μορφή μιας σταδιακής μετάβασης σε υγρά που σταδιακά θα συμπυκνωθεί σε ένα μεταλλικό "πλάσμα" στο οποίο έχουν τα μόρια γδυθεί του εξωτερικού τα ηλεκτρόνιά τους.Οι άνεμοι του Δία είναι χίλια μέτρα ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με το περιστρεφόμενο εσωτερικό. μαγνητικό πεδίο του Δία είναι τέσσερις χιλιάδες φορές ισχυρότερο από της Γης, και κλίνει με 11 ° βαθμούς του άξονα περιστροφής. Αυτό προκαλεί το μαγνητικό πεδίο για να ταλαντευτεί, η οποία έχει μια βαθιά επίδραση στην παγιδευμένα ηλεκτρονικά φορτισμένα σωματίδια.Αυτό το πλάσμα φορτισμένων σωματιδίων επιταχύνεται πέρα από την μαγνητόσφαιρα του Δία, με ταχύτητες δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Είναι αυτά τα μαγνητικά σωματίδια κραδασμούς που δημιουργούν μερικές από τις ήχος που ακούτε σε αυτή την εγγραφή.]

Πηγή...

Και η μετάφραση που μου έστειλε σε σχόλιο ο αγαπητός φίλος Εκηβόλος 

 12 Ιουνίου 2010 3:27 π.μ.

ΦΙΛΕ ΠΛΑΤΩΝ,

ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΩ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΚΟΥΓΚΛ
ΕΚΗΒΟΛΟΣ

Συναρπαστική καταγραφή των ήχων του Δία (ηλεκτρομαγνητικές «φωνές») από το Voyager της NASA. Οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις ηλεκτρομαγνητικά φορτισμένων σωματιδίων που προέρχονται από τον ηλιακό άνεμο, την πλανητική μαγνητόσφαιρα κλπ. δημιουργούν «ηχοτόπους δονήσεων». Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, ακόμα και τρομακτικό. Ο Δίας ως επί το πλείστον αποτελείται από υδρογόνο και ήλιο. Ολόκληρος ο πλανήτης, είναι κατασκευασμένος από αέριο, και δεν έχει στερεή επιφάνεια κάτω απο την ατμόσφαιρα. Οι πιέσεις και θερμοκρασίες στο βάθος του Δία είναι τόσο υψηλές που τα αέρια υφίστανται μια σταδιακή μετατροπή σε υγρά που με την σειρά τους συμπυκνώνονται σταδιακά σε ένα μεταλλικό "πλάσμα" στο οποίο τα μόρια έχουν χάσει τα εξωτερικά τους ηλεκτρόνια. Οι άνεμοι του Δία έχουν ταχύτητα χίλια μέτρα ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με το περιστρεφόμενο εσωτερικό. Το μαγνητικό πεδίο του Δία είναι τέσσερις χιλιάδες φορές ισχυρότερο από της Γης, και έχει κλίση 11° μοιρών απο τον άξονα περιστροφής. Αυτό προκαλεί μια ταλάντωση του μαγνητικού πεδίου, η οποία έχει μια βαθιά επίδραση στα παγιδευμένα ηλεκτρονικά φορτισμένα σωματίδια. Αυτό το πλάσμα φορτισμένων σωματιδίων επιταχύνεται πέρα από την μαγνητόσφαιρα του Δία, με ταχύτητες δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Είναι οι ταλαντώσεις αυτών των μαγνητικών σωματιδίων που δημιουργούν μερικούς από τους ήχους που ακούτε σε αυτή την εγγραφή.

Συνέλληνα έρρωσο και σε ευχαριστώ...